23
A rue iJesu bhale odalo oyi iPaleti
(iMat 27.1,2,11-14; iMak 15.1-5; iJọn 18.29-38)
Ighọ eni igbaa nya e vule, e pfi ọli ukhomhi ralo ghi iPaleti. Wẹwẹ nya e gue ẹzọ shi ọli egbe, ẹ liẹ, “Anye she mẹ ọmọse ọna khi ọ sẹsẹ ẹgbọ odẹ ẹgbhọli. Ọ́ọ́ ẹgbọ e khi ke zẹ oga na oghie iSiza, ọ gbolo a liẹ khi lọli khi Ọmiepfuese ni ọ gbo khi oghie.”
Ighọ iPaleti ọ mhila li, “Suọ khi yẹyẹ u khi oghie ọyi ẹgbọ iJu?” IJesu ọọ li, “Abi o li ghọ.”
Ighọ iPaleti ọ gueyẹ ighie eyi ekpodalo-ugamhi ali eni igbaa, “Mhi a mẹ ushi mu mhuẹ ọmọse ọna obọ.”
Wẹwẹ nya e liẹ, “Eri ọ ri osẹsẹ oyọli pfi ozughu ẹ shi ekẹ iJudia nya. Ekẹ iGalili ọ te gba li ekẹ le ni ọ rọ ramhi ana ena.”
A rue iJesu bhale odalo oyi Erọdu
Abi iPaleti ọ rọ suọ ona, ọ mhila wẹ ini ọngi iGalili ọ khi. Abi ọ ke rọ suọ khi ekẹ ni Erọdu ọ mhẹsẹ shi iJesu ọ khi, ọ e rue ọli ghi Erọdu ni ọ li la iJerusalẹmu oni ẹghẹghẹ.
Abi Erọdu ọ rọ mẹ iJesu, egbe e mu ọli, itobọ khi o she tẹsẹ ni ọ te nono ni lọli mẹ ọli, irari khi ọ she kpẹ suọ eko ọli, ọ gbolo nono ni ọ la ukpẹloe luẹ gbe ikanya ọnyaloa eghuo. Ọ mhila iJesu ogbọ ebubu ama iJesu ọa pfa shi ọli ekẹ. 10 Eni Ighie eyi ekpodalo-ugamhi eyi Ẹshinẹgba ali esẹsẹ Ishi eyi iMosisi e migha aghọ, e pfi oni o nga ọ shi ọ 11 Ighọ Erọdu ali ekhọli-okhuẹ eyọli e gia li e gbo rọli li egia. E sọnọ li itsua ni e somhi otse ni e ghalẹ. E gbo rue ọli nyenẹ egbe ukhokho ghi iPaleti. 12 Ẹlẹghọ, iPaleti ali Erọdu e rọ somhi irari khi ọbe e kpẹ khi.
IPaleti ọ pfa ẹzọ mu iJesu a gbe ọli-a
(iMat 27.15-26; iMak 15.6-15; iJọn 18.39--19.16)
13 IPaleti ọ luno ighie eyi ekpodalo-ugamhi ali eni ẹ mhẹsẹ ali eni ẹgbọ nya, 14 Ọọ wẹ, “A rue ọmọse ọna ghi mhẹ, a liẹ khi ọ pfi ozughu shi ẹgbọ iteva. Ama ukpẹloe ẹ mhi la mhila li ogbọ lẹna, mhi aa mẹ emhi khọghuo ni a rọ gue ẹzọ shi ọli egbe. 15 Wẹkhi eri Erọdu ọ pfa ẹzọ mu ọli, irari khi ọ nyenẹ ọli egbe ukhokho ghi awa. A ga mẹ ọli gboo khi ọni ọmọse ọna ọa li ingme okhọghuo nabi a rọ ya liẹ a gbe ọli-a. 16 Irari ghọ mhi ya nasẹ ọli, mhi rue ọli obọ-a.” 17 [Ini a li ukpe iPasova, iPaleti, ọ̀ọ́ mema rue ọgbọ ọghuo ighumha lasele na wẹ.]
18 Wẹwẹ nya e ku unu a nyogho, “A rue ọli vu ya gbe-a! A ri ochoghọ rue iBarabasi obọ-a na anye!” 19 Eri a kie kpẹ mu iBarabasi shi owa ighumha irari onyaghu ni ọ pfi shi oni ẹoli ali khi ọ gbo gbe ugbeli. 20 IPaleti ọ́ nono ni luẹ rue iJesu obọ-a, ọ gbo lema wẹ. 21 E kiele tsẹsẹ nyoghoo, “A ta li ma ọọra apfida gbe-a! A ta li ma ọọra apfida gbe-a!” 22 Utonuzesẹ, ọ gbo nu wẹ ngme, ọọ, “Elọ o zẹ, Ingmobe onoghuo ọ riẹlẹ? Irari khi mhia mẹ emini o zẹ ni a rọ ya gbe ọli-a. Itobọ ighọ, mhi lẹsẹ ya nasẹ ọli, mhi rue ọli obọ-a.”
23 E kiele tsẹsẹ nyoghoo, a ta iJesu ma ọọra apfida gbe-a. Atsẹsẹ oyẹwẹ o rọli tsẹ na wẹ. 24 Ighọ iPaleti ọ lama shi wẹ ọ. 25 Ọ rue iBarabasi ni a mu shi owa khi ọ pfi ozughu shi oni ekẹ, ni o gbo gbe ugbe, obọ-a na wẹ. Ighọ ọ ri iJesu na wẹ, e ka li ọli abi o ghọle wẹ.
A ta iJesu ma apfida
(iMat 27.32-44; iMak 15.21-32; iJọn 19.17-27)
26 Abi e li rue ọli lẹẹ, e mẹ ọmọse ọghuo ni a lu iSamọ ọngi iZirẹni ni ọ rọte ẹoli odonuẹ lo oni ẹoli le. E ri itoto mu ọli, sheli ọli oni ọọra apfida oghọ, ọ́ tsua li nga ike deba iJesu.
27 Ebubu ẹgbọ e deba iJesu, shi ikpotso ni e viẹ e viẹ oya na li. 28 IJesu ọ nyenẹ alo ghue wẹ, ọ́ọ́ wẹ, “Ikpotso iJerusalẹmu, a khi ke viẹ na mhẹ. A ke viẹ na egbe ẹ ali imi ẹ, 29 Irari khi oni ẹghẹghẹ ọọ bhale ni a rọ ya ke liẹ, ‘Ikhivọsẹ o khi na ikpotso ni ẹa bia eniyẹ, ni ẹa mẹ umẹmhi ghue, wẹkhi e ri e mu ẹnyeli shi ọmọ unu ghue.’ 30 E ya liẹ ute, ‘De mu anye,’ ẹẹ ite enikeke, ‘A de khukhu anye a.’* Li zẹ Osia 10.8; Irọ 6.16 31 Irari ini ẹgbọ ẹẹ li na ini egua o vọ ebuli-a zughu, sẹ e kẹ ẹ li ini o khakha?”
32 A li muno ighiatọ aava ni a li ya gbe-a toma li egbe. 33 Abi e rọ ramhi ashini a lu, “Ugua ukhomhi olimhi,” aghọ e gbe ọli ali ighiatọ eghọ a shi. E ta ọghuo ma ọọra shi ọli ukiẹkiẹ obita, e ta ọnọkpọle shi ukiẹkiẹ obọ ọgobọ. 34 IJesu ọli, “Ita, gbekua na wẹ irari khi ẹa lẹsẹ emini ẹẹ li.” Li zẹ Iwolo 22.18
E ri amukpaghọ pfi onolo rọ kemhi itsua eyọli. 35 Eni ẹgbọ e migha bino, enighie e dọli ọkọnyọ. E liẹ, “Ọọ tsumhi ẹgbọẹse, ọ tsumhi egbọli ini lọli ọ khi Ọmiepfuese ọyi Ẹshinẹgba ni a zẹ.” Li zẹ Iwolo 22.7
36 Eni ekhọli-okhuẹ e li bhale ya rọli li egia. E ri onyọ ni ọ yala nali ọ mọ da.§ Li zẹ Iwolo 69.21 37 Ẹ ọli, “Ini o khia khi yẹyẹ u khi oghie ọyi ẹgbọ iJu, tsumhi egbe ẹ shọ.” 38 E kẹkẹ emhi tama kpeda na li ni o ngme khi, “Ọna ọ khi Oghie ọyi Ẹgbọ iJu.”
39 Oghiatọ ọghuo ni a li tama ọara, ọ tsue iJesu. Ọ liẹ ọli, “Óá khi yẹyẹ wẹ khi Ọmiepfuese u khi? Tsumhi egbe ẹ, ni u li tsumhi anye.”
40 Ama oghiatọ ọnọkpọle, ọ dese ọli, ọọ li, “Ulishi Ẹshinẹgba ọa ya muẹ, aborọkhia khi eri ushi oghuo o ga mu awa? 41 Akanya ni awa gbe awa mie ifata to e na. Ama ọmọse ọna, ọa li emhikhọghuo ni ọ mẹ osue a shi.” 42 Ighọ ọ́ọ́ iJesu, “Sato mhẹ egbe ini u bhale ukpẹkhomhi eghiele oyẹ.”
43 IJesu ọọ li, “Mhi gueyẹ khi, ogbe-namo ena, u ya nu mhẹ la Apfẹ oyi Ẹshinẹgba na iloghie.”
Eghuli oyi iJesu
(iMat 27.45-56; iMak 15.33-41; iJọn 19.28-30)
44 Agogo igbẹva ẹlẹ ọguota o lẹsẹ nu, obili o te bi oni ekẹ nya ya ramhi agogo esẹ ẹlẹ ogbọmhi. 45 Irari khi ovọ ọa ke to, ode ugbakpi ni a rọ pfa odẹ a shi elemhi Owa Oyi Ẹshinẹgba o te iteva kiẹsẹ-a eva ya to ekẹ.* Li zẹ Okiali 26.31-33 46 IJesu ọ lu leghe, ọọ, “Ita, mhi ri ayẹmhẹ oyẹmhẹ mhọli ẹ obọ.” Abi ọ rọ na ngme se, ọ ghua. 47 Abi ọga ọkhọli-okhuẹ ni ọ la aghọ ọ rọ mẹ emini a mẹ, ọ kuẹghiẹ Ẹshinẹgba, ọọ li, “Egbegbọ lọ khi ọmọse ọna ọni ọ pfuasẹ ọ khi!” Li zẹ Iwolo 31.5 48 Abi ẹgbọ ni e le gba aghọ ni wẹwẹ e ri ukpẹloe mẹ emini a mẹ, e rọ mẹ emini a mẹ, ee viẹ osue, e je. 49 Ama ẹgbọ nya ni e lẹsẹ ọli ali ikpotso ni e rọte iGalili deba li, e migha tapfia bino emini a ga mẹ nya. Li zẹ iLuk 8.2-3
Irọtọ oyi iJesu
(iMat 27.57-61; iMak 15.42-47; iJọn 19.38-42)
50 Ọmọse ọghuo ọ la ọ na lu iJosẹfu. Ọ khi ọghuo emọse ni ẹẹ mhẹsẹ. Ọ khi ọmọse ọnete ni ọ pfuasẹ. 51 Ọa lama shi ọ a ka gbe iJesu a. Ọngi ẹoli Arimatia na ekẹ iJudia ọ khi. Ọ migha khẹ Eghiele oyi Ẹshinẹgba. 52 Ọ lẹ deba oghie iPaleti ya mhila li olimhi oyi iJesu. 53 Ọ rọte ọọra apfida rue ọli tiemhile, ọ ri ide enegbọ khuli ọli. Ọ ya rọli shi uji ufuẹchẹ ni a tọ-a, ni ọgbọ ọa kpẹ ri olimhi tọ ghue. 54 Ogbẹlẹ ni o mama ẹlẹ iyẹmhẹa oyi ẹgbọ iJu lọ. Ẹlẹ iyẹmhẹa o she lẹsẹ ya ramhi. 55 Eni ikpotso ni e rọte iGalili deba iJesu bhale e deba li ya mẹ uji ni ọ ri iJesu tọ. Ali abi ọ li rọli tọ. 56 Ighọ e nyenẹ egbe je apfẹ ya rue ituale ni a ku ẹ shi olimhi egbe.§ Li zẹ Okiali 20.10; iDẹut 5.14
Ama e yẹmhẹ-a ogbẹlẹ iyẹmhẹa. E ri ona ri ushi ogbẹlẹ iyẹmhẹa gbe akanya.

*23:30 Li zẹ Osia 10.8; Irọ 6.16

23:34 Li zẹ Iwolo 22.18

23:35 Li zẹ Iwolo 22.7

§23:36 Li zẹ Iwolo 69.21

*23:45 Li zẹ Okiali 26.31-33

23:47 Li zẹ Iwolo 31.5

23:49 Li zẹ iLuk 8.2-3

§23:56 Li zẹ Okiali 20.10; iDẹut 5.14