28
Irọte eghuli guale oyi iJesu
(iMak 16.1-10; iLuk 24.1-12; iJọn 20.1-10)
Ogbe o ya gbe khi ẹlẹ Iyẹmhẹa o dọsẹ ni o khi ẹlẹ ni ododẹ elemhi ẹfo uka, iMeli ọngi iMagidaleni ali iMeli ọnọkpọle e lẹ ya bino oni uji.
Utoghuokpe ekẹ o nighise, irari khi agẹni ọyi Ọnọmhuẹ ọ rọte idane tiemhile. Ọ gheghele oni ẹchẹ ni o khukhu oni unu uji odẹ-a. Ọ shitọ nga ọ. Ọ li abi erali akphala. Itsua ni ọ sọ e pfuasẹ pẹpẹpẹ abi otughunu opfopfo. Ulishi o mu eni e la aghọ khẹ ekhẹ, ee guọ, ubi o rue wẹ pfi gbe.
Ọni agẹni ọọ eni ikpotso, “A khi zẹ ni ulishi o mu ẹ irari khi mhi lẹsẹ khi iJesu ni a gbe-a shi apfida a nono. Ọa la akana, ọ she te eghuli guale abi ọ kie kpẹ ngme. A bhale ya bino ashini a ri ọli yẹshi. A nyanya ke lẹ memena, a ka gueyẹ eniyẹ odukhokho eyọli khi. ‘A she te eghuli guise ọli le, khi mena, ọọ kia khẹ ẹ, ọ je elemhi iGalili. Oobọ a ya mẹ ọli.’ Ghe i, a khi yele-a abi mhi gueyẹ ẹ.”
Ighọ eni ikpotso e nyanya rọte oni uji vu, ulishi o mu wẹ ama oghẹlẹ o vọ wẹ elemhi, e na ya gueyẹ eniyẹ odukhokho eyọli. Utoghuokpe iJesu ọ bhale deba wẹ, ọọ. “Opfọmhẹ o ka nu ẹ la.” E bhale deba li, e mu ọli awẹ, e nyẹsẹ ukhomhi ga li. 10 IJesu ọọ wẹ, “A khi zẹ ni ulishi o mu ẹ, ama a ka gueyẹ Inyọghuo-mhẹ e ke je iGalili. Aghọ e te ya mẹ mhẹ.”
Emini ekhe-khẹ e guele
11 Abi eni ikpotso e rọ vu se, eni ekhọli-okhuẹ ni e khẹ oni uji ekhẹ, e vu ya gueyẹ ighie eyi ekpodalo-ugamhi emini a ga mẹ nya. 12 Ighọ ighie eyi ekpodalo-ugamhi e lẹ deba eni egbhali e lona ye ugbamhi abi e ke ya li. E gba, e ri ikpokpomhi ikpaghọ na eni ekhọli-okhuẹ eghọ. 13 Ẹẹ wẹ. “A liẹ khi, ‘Eniyẹ odukhokho eyọli e bhale ya tsua li vu abi obili o rọ bi ni anye rọ lesẹa.’ 14 Ini igọvunọ ọ suọ ona, anye ya pfa ẹ shi ekẹ, a khi zẹ ni emhikhọghuo o nasẹ ẹ udu.” 15 Ighọ eni ekhọli-okhuẹ e mie wẹ eni ikpaghọ e li abi e sẹsẹ wẹ. Eri ingme emini e riẹlẹ o gbhiaku asha kpa ifuabọ ẹgbọ iJu. Ramhi ogbe-namo, eri a kiele ẹ zẹ oni okhẹ ona.
Usomhi ni o funẹ ni iJesu ọ ghie
(iMak 16.14-18; iLuk 24.36-49; iJọn 20.19-23; Ika 1.6-8)
16 Ighọ eniyẹ odukhokho ogbaghuo eyọli e je iGalili deba iJesu ukhomhi ute ni ọ sẹsẹ wẹ.* Li zẹ iMat 26.32; iMak 14.28; 1 iKọri 15.5; iJọn 21.1-23 17 Abi e rọ mẹ ọli, e nyẹsẹ egbe ga li, ama eghuo ọ e kiele khọkhọ ọli. 18 Ighọ iJesu ọ kia ti mama wẹ, ọọ. “A she rue afu nya na agbọ ona ali iloghie na mhẹ. Li zẹ iMat 11.27; iLuk 10.22; iFili 2.9; Ẹfi 1.20-22 19 Irarighọ, a fiẹ lase je asha kha asha, a ke ya ri ẹgbọ mele eniyẹ odukhokho eyẹmhẹ-a, a ri eva oyi Ita, ali oyi Ọmọ ali oyi Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ batazi. Li zẹ Ika 1.8 20 A sẹsẹ wẹ, e ke ri emhi nya ni mhi mhẹsẹ na ẹ gbe akanya. A ghe i, mhi nu ẹ la ramhi ukpẹsẹ agbọ.”

*28:16 Li zẹ iMat 26.32; iMak 14.28; 1 iKọri 15.5; iJọn 21.1-23

28:18 Li zẹ iMat 11.27; iLuk 10.22; iFili 2.9; Ẹfi 1.20-22

28:19 Li zẹ Ika 1.8