2
IJesu ọ ri ọmọse ni ọ guọghọ-a ze
(iMat 9.1-8; iLuk 5.17-26)
Ikuku ogbẹlẹ e dọsẹ, iJesu ọ gbo lo elemhi iKapanọmu, eni ẹgbọ e suọ khi ọ she bhale apfẹ. Ebubu ẹgbọ e le gba ramhi ni ọgbọ a ke mẹ ashikhọghuo ni o kpọle, ya ramhi olase unu-odẹ. IJesu ọ tse abọ oni usomhi yẹ wẹ. Ighọ emọse aane e tsua ọmọse ni ọ guọghọ-a adigege shi iya bhale ghi iJesu. Abi eni emọse ẹa rọ mẹ asha tsua li lole ashini iJesu ọ la, itobọ ẹgbọ ni e ghọ bu dọsẹ, e nga ukhomhi oni owa rọte ashini iJesu ọ la gbese ekpha-a. Abi e rọ gbese ọlia se, e ri ili ri ọni ọmọse tiemhile, abi ọ́ kie li yẹshi iya. Abi iJesu ọ rọ mẹ irudunga oyẹwẹ, ọọ ọni ọmọse ni ọ guọghọ-a, “Omimhẹ, a she ri olamhẹ topfa ẹ.”
Ama eni ẹ sẹsẹ Ishi eyi iMosisi ni e shitọ akaghọ, e sa ọ udu oyẹwẹ, e liẹ, “Elọ o zẹ ni ọni ọgbọ ọna ọ rọ ngme ungmemhi onana unu. Eri ọ pfi unu-a! A li mẹ ọni ọ dobẹ ya gbe olamhẹ kua na ọgbọ? Ọa khi Ẹshinẹgba luẹghuo?”
Aghọaghọ iJesu ọ she lẹsẹ elemhi ayẹmhẹ oyọli emini e sa shi elemhi udu oyẹwẹ, ọọ wẹ, “Elọ o zẹ ni a rọ sa usamhi onana. Onoghuo o kẹlẹ nẹ, ni a rọ liẹ ọni ọmọse ni ọ guọghọ-a, ‘A ri olamhẹ topfa ẹ,’ abi khi ‘Vule, rue iya oyẹ ni u ke kia’? 10 Mhi ya rọ li khasẹ ẹ khi Omi Ọgbọ ọ mhọli ekpabọ elemhi agbọ ona ni ọ rọ gbe olamhẹ kua na ọgbọ.” Ighọ ọ gueyẹ ọni ọmọse ni ọ guọghọ-a eghọ, 11 “Mhiẹ yẹ u vule, u rue iya oyẹ, u ke je apfẹ.”
12 Ọni ọmọse ọ vule, ọ rue iya oyọli, ọ la akpẹwẹ nya kia vu. O ri abọ sha ẹgbọ kpa. Ee kuẹghiẹ Ẹshinẹgba, e liẹ, “Anye ẹa kpẹ mẹ onana ghue oo!”
IJesu ọ lu iLẹvi
(iMat 9.9-13; iLuk 5.27-32)
13 IJesu ọ gbo je epfẹ okẹ oniẹmhi ni o khishi. Ebubu ẹgbọ e bhale deba li, ọ sẹsẹ wẹ. 14 Abi ọ kia lẹ, ọ mẹ ọmionoga iLiva omi Afeusi khi ọ shitọ okholo eyi eni ẹ mie oga. IJesu ọọ li, “Deba mhẹ.” Ighọ ọ vule deba li.
15 Abi iJesu ọ la ayi iLẹvi le eminale ẹlogbọmhi, emionoga ni e bu ali ẹgbọ ena olamhẹ e li nu ọli ali eniyẹ odukhokho eyọli le emhi, irari khi ẹgbọ ni e bu e deba li. 16 Abi ẹgbọ eni ẹẹ sẹsẹ ishi na lui iFarisi e rọ mẹ khi iJesu ọ nu egbushia ali emionoga ẹ le eminale, e mhila eniyẹ odukhokho eyọli, “Elọ o zẹ ni ọ rọ nu emionoga ali egbushia ẹ le eminale?”
17 IJesu ọ suọ onana, ọọ wẹ, “Ẹgbọ ni e ze ẹa mhuẹ emini e ri ọbo ẹ li. Ọni ọọ to, ọ́ ye apfẹ ọbo. Ọa khi eni e pfuasẹ ne mhi bhale ya lu, ama egbushia.”
Omhila ingme azumhi
(iMat 9.14-17; iLuk 5.33-39)
18 Ẹghẹghẹ oghuo eniyẹ odukhokho eyi iJọni Ọni ọọ batazi ẹgbọ ali ẹgbọ iFarisi ee pfi azumhi. Ẹgbọ eghuo e bhale ya mhila iJesu, ẹ ọli, “Elọ o zẹ ni eniyẹ odukhokho eyi iJọni ali enayi ẹgbọ iFarisi e rọ pfi azumhi ni eyẹ ẹa rọ́ pfi?”
19 IJesu ọ sọ wẹ ọ, ọọ wẹ, “Sẹ epfẹse eyi ọmọse ni ọ rue ọmueshi ọnọgbọ e liẹ ke pfi azumhi ini oni ọmọse ọ kie nu wẹ shitọ? Ẹa mẹ asha pfi azumhi ini ọ kie nu wẹ shitọ. 20 Ama ẹghẹghẹ o ya bhale ni a rọ rue ọni ọdọ ọni ọmueshi vu. Ẹghẹghẹ aghọ, e rọ tigbe ya ke pfi azumhi.
21 “Ọgbọ a ya khi ode onogbọ gbẹla ma ode onodiọ. Ini u lighọ, eri oni ode onogbọ o ya nyanọ oni ode onodiọ-a. O ke nyanọ-a dọsẹ abi o kpẹ li. 22 Ali khi ọgbọ ọa ya ku onyọ onogbọ shi akpaba onodiọ. [Ikhi akpaba ni ẹgbọ iJu e ku onyọ shi.] Ini u lighọ, eri oni onyọ o ya vẹsẹ oni akpaba-a. Oni onyọ ali oni akpaba e ga li opfu-a. Akpaba onogbọ a ku onyọ onogbọ ẹ lo.”
Ọnọmhuẹ ọyi ogbẹlẹ iyẹmhẹa
(iMat 12.1-8; iLuk 6.1-5)
23 Ogbẹlẹghuo ẹlẹ iyẹmhẹa oyi ẹgbọ iJu, iJesu ọ rọte ifui ishemhi iakpa kia dọsẹ. Eniyẹ odukhokho eyọli e li nu ọli kia. Ighọ e li bẹ eni iakpa.* Li zẹ iDẹut 23.25 24 Ighọ iFarisi e mhila iJesu, “Elọ o zẹ khi eniyẹ odukhokho eyẹ ẹẹ riẹlẹ emini a ghuẹ ẹlẹ iyẹmhẹa?”
25 IJesu ọ sọ wẹ ọ, ọọ, “Aa kpẹ mẹ ọli zẹ Ebe-no-pfuasẹ emini Oghie iDefidi ọ riẹlẹ abi okiamhi o rọ gbe ọli ali eni e nu ọli kia? 26 Ẹghẹghẹ ni Abiata ọ rọ khi Ọkpeda na ekpodalo-ugamhi eyi Ẹshinẹgba, ni Oghie iDefidi ọ rọ lo Owa oyi Ẹshinẹgba ya rue ibulẹdi ni a rọọ ga Ẹshinẹgba le, ọ kholo na eni e nu ọli kia le. Ibulẹdi ona ighie eyi ekpodalo-ugamhi tsẹ, ushi o lama e ke le wẹ.” Li zẹ iLẹv 24.9 Li zẹ 1 iSam 21.1-6
27 Ighọ ọọ wẹ, “Eri a ma ogbẹlẹ iyẹmhẹa na ọgbọ, aa ma ọgbọ na ogbẹlẹ iyẹmhẹa. 28 Itobọ ighọ, Omi Ọgbọ ọ khi Ọnọmhuẹ, li shi ọyi ogbẹlẹ iyẹmhẹa.”

*2:23 Li zẹ iDẹut 23.25

2:26 Li zẹ iLẹv 24.9

2:26 Li zẹ 1 iSam 21.1-6