3
Angeli ni o migha shi ipfuasẹ
Ni mhi rọ gbe ọli ukhomhi, inyọghuo, a ke ghẹlẹ shi abi a li kuma Ọnọmhuẹ ọ. Ọa mhuẹ abi o ngme mhẹ ini mhi riẹlẹ emini mhi kpẹ kẹkẹ ghi ẹ gbo kẹkẹ, lọli o ya ti ẹ egbe nẹ.
A mu egbe ẹ shi ẹgbọ eghọ ni e li abi ewa, ni ẹẹ gbe ikanya ebe. Ikhi eni ẹ liẹ khi ọgbọ mema shẹlẹ-a neni imiepfuese oyọli o gba pfo. Anye ena, a shẹlẹ egbegbi ishẹlẹ-a, irari khi anye te odẹ ayẹmhẹ ẹ ga Ẹshinẹgba. Anye mhọli oghẹlẹ shi elemhi agbọ oyi anye khi anye kuma iJesu iKirisiti ọ, ni anye ẹa ri egbe da ikanya idiegbe. Ama mhẹmhẹ mhii kha ri egbe da ikanya idiegbe eghọghọ nẹ.
Ini àá nono ọgbọ ni ọ kha regbeda ikanya idiegbe eghọghọ lọ, mhẹmhẹ o kha khi. Irari khi ẹlẹ-nuzi-elele ni a rọ bia mhẹ, a rọ shẹlẹ mhẹ-a. Ọngi iZirẹni a bia mhẹ, mhi rọte unuẹkpẹ oyi iBẹjami lasele, egbegbi ọngi Iburu. Ini ẹẹ, iri ushi oyi ẹgbọ iJu gbe akanya, iFarisi mhi khi.* Li zẹ Ika 23.6; 26.5; iRom 11.1 Mhi mhuẹ ọmuegbe ramhi ni mhi rọ mu okhọli vule shi igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ ọ. Ini ẹẹ abi ọgbọ ọ liẹ pfuasẹ, odẹ irushi-gbe akanya, mhi aa mhuẹ ashini o kpọ mhẹ shi. Li zẹ Ika 8.3; 22.4; 26.9-11
Ama emhi eghọghọ ni mhi kha leli shi eleli, mhi rẹwẹ shi afuẹ, itobọ oyi iKirisiti. Ọa khi eghọ tsẹ, mhi lama emhikpa o limhẹ opfu-a, itobọ ufumhi ni o la ilẹsẹ ni mhi lẹsẹ iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ oyẹmhẹ. Itobọ oyọli mhi rọ tsua emhi nya kua. Eri mhi ga bino wẹ shi iku, ni mhi mẹ asha mhuẹ iKirisiti, ali ni mhi ga toma li ọ pfo. Mhi aa ke mhuẹ angeli no migha shi ipfuasẹ oyẹmhẹ, angeli ipfuasẹ onabi mhi ri itobọ khi mhi ri ushi ẹ gbe akanya mhọli. Ama angeli ni o migha shi ipfuasẹ ni a rọte irudunga oyi iKirisiti rọ na mhẹ mhi ke mhọli memena, angeli ipfuasẹ ni o rọte obọ oyi Ẹshinẹgba bhale, ni o rọte irudunga bhale. 10 Emini mhia nono ni mhi lolo lẹsẹ khi iKirisiti ali ekpabọ ni o rọte eghuli guise ọli le. Ni mhi rọ nu ọli mẹ osoli ni ọ mẹ, ni mhi nu ọli ghu eghuli onabi ọ ghu. 11 Itobọ khi mhi mhọli ọli shi udu khi a ya li rọte eghuli guise mhẹ le.
Rọshẹka na ya ramhi ukpẹsẹ elemhi irudunga
12 Mhi a liẹ khi mhi she ramhi ashini mhia nono ni mhi ramhi ne, wẹkhi eri mhi she gba pfo. Ama eri mhi rọshẹka ni mhi li abi iKirisiti. Onana o zẹ khi iKirisiti ọ pfi obọ rue mhẹ. 13 Igẹsikia, inyọghuo, mhi aa bino egbemhẹ shi ọni ọ she lo owa ne. Emhi oghuo ni mhia li, khi, ni mhi rọ rue ẹloe emini e je ikhokho a, ni mhi rọshẹka ri obọ ramhi emini e la odalo. 14 Irarighọ, eri mhi na lẹ talala, ni mhi rọ mhuẹ ifata, ni o khi ulumhi ni Ẹshinẹgba ọ lu mhẹ, rọte iJesu iKirisiti je agbọ ni o la iloghie.
15 Awa nya ni awa mhọli iwomhẹloe shi elemhi ayẹmhẹ, awa li mhuẹ udu onana. Ama ini eghuo elemhi ẹ, e mhuẹ udu ọda shi ingme onana, Ẹshinẹgba ọ ya rọli khasẹ ẹ. 16 Abibi o ya li, awa ke je odalo shi ushi oghuo ni awa deba ramhi ana.
17 A ke khọnya mhẹ inyọghuo. A ri esọ shi ẹgbọ ni ẹ deba oni odẹ onete ni anye rọ shi ekẹ na ẹ. Li zẹ 1 iKọri 4.16; 11.1 18 Mhi she kpẹ gueyẹ ẹ ne, mhi gbolo ri eviẹ shi alo a gueyẹ ẹ memena, khi ẹgbọ eghuo e la no khia khi uwali agbọ ni e la, o she rẹ wẹ khi ọbe oyi eghuli ni iKirisiti ọ ghu shi apfida. 19 Owa erẹ ẹẹ je, irari khi ọghuẹmhẹ idiegbe oyẹwẹ o khi olitsa oyẹwẹ. Eri ẹẹ titi egbe shi emini e kha rọ shi omama. Usamhi emhi agbọ ona e lẹsẹ ẹ sa. 20 Ama awa, udiokutẹ oyawa o la iloghie, awa lolo ri alo shi ekẹ ke khẹ Ọmiepfuese ikhi iJesu iKirisiti ni ọ rọte iloghie jele. 21 Ọ ya ọọghiẹ idiegbe oyawa ona ni ọọ ghu, ọ ri idiegbe oyi ufumhi onabi oyọli to-ẹloli ọli. Itoto oghọ ni ọ rọ dobẹ ri emhikpa bhale omhẹsẹ oyọli ọ rọ ya riẹlẹ wẹ.

*3:5 Li zẹ Ika 23.6; 26.5; iRom 11.1

3:6 Li zẹ Ika 8.3; 22.4; 26.9-11

3:17 Li zẹ 1 iKọri 4.16; 11.1