Ebe ni iPọlu ọ kẹkẹ ghi ẹgbọ
IRoma
Eni e miesuọ
1
Otsẹ oyi iPọlu
Mhẹmhẹ iPọlu, ọni ọọ ga ọyi iJesu iKirisiti ni a lu mhi khi aghiusomhi na kẹẹ, ni a zẹ ọ le mhi ke tsabọ usomhi onete oyi Ẹshinẹgba. Mhẹmhẹ mhi kẹkẹ ebe ona. Oni usomhi onete ona khi, oni Ẹshinẹgba ọ shobọ shi ekẹ, rọte unu oyi emekẹguele eyọli ni a kẹkẹ shi Ebe-no-pfuasẹ. Oni usomhi onete o ya khi, ingme oyi omi ọli ni ọ rọte unuẹkpẹ oyi iDefidi lasele elemhi idiegbe. A rọte ekpabọ oyi Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ rọli khasẹ, ikhi iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ ọyawa, khi, Omi Ẹshinẹgba ọ khi, abi ọ rọ rọte eghuli guise ọli le. Rọte obọ oyi iKirisiti ali eva oyọli anye te mie afu rọ khi ighiusomhi na kẹẹ eyọli, ni anye rọ ri ẹgbọ iJẹta nya bhale ya suesọ na Ẹshinẹgba. Isuesọ ni o rọte irudunga bhale. Ẹẹ ẹgbọ iRomu a li la eni Ẹshinẹgba ọ lu, ni a li khi enayi iJesu iKirisiti.
Ẹẹ ni a la iRomu nya a kẹkẹ ebe ona ghi. Ẹẹ ni Ẹshinẹgba ọ nono ingme oyẹwẹ ni ọ zẹ, ni a khi ẹgbọ eyọli.
Okhale ali opfọmhẹ e ka khi eyẹ ẹ, rọte obọ oyi Ẹshinẹgba ita awa ali rọte obọ oyi iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ.
Onododẹ, mhi ri eva oyi iJesu iKirisiti tsẹ Ẹshinẹgba ọyẹmhẹ uwegbe shi agbọ oyẹ ẹ nya, irari khi a she la ashakpa elemhi ekẹ agbọ suọ eko irudunga ni a mhọli. Ẹshinẹgba ni mhi ri udu oyẹmhẹ nya a ga, ni mhi a tse abọ usomhi onete oyi omi ọli, ọ khi ọtsẹlẹ ọyẹmhẹ, khi igẹsikia mhia ngme, khi ẹghẹghẹ kpa mhi rọ ọ sa to ẹ egbe ini mhia sọ iromhi. 10 Mhia lema Ẹshinẹgba ọ khueghie odẹ-a na mhẹ ni mhi mẹ asha bhale ya mẹ ẹ ikpukhokho abi o ghọle ọli shi.
11 O ma ghọle mhẹ gba ni mhi rọ mẹ ẹ, ni mhi ri osẹsẹ eyi ayẹmhẹ na ẹ, ni ó rẹ ẹ ya toto irudunga. 12 Emini mhi ri ọna ngme khi ni a rọ bhale ya ẹ khi awa mhuẹ ikpaghiobọ na egbe. Mhi kha zese ẹ-a, ẹẹ a zese mhẹ-a. 13 Emọle mhẹ, mhia nono ni a lẹsẹ khi, ebubu ẹghẹghẹ mhi she gba li khi mhi bhale ya fẹli ẹ, ni mhi gbo ri ẹgbọ bhale irudunga abi mhi kpe liẹ riẹlẹ ọli ifuabọ ẹgbọẹse ni e khi iJẹta, ama, ọzuodẹ o zu mhẹ odẹ.* Li zẹ Ika 19.21 14 Ẹgboli oyẹmhẹ o khi ni mhi rọ tse abọ ona ye ẹgbọ kpa, ghe ẹgbọ iGiriki ali eni ẹa khi iGiriki, ene fialo-a ali eni ẹa fialo-a, shi eni mhọli ẹgbhali ali eni ẹa mhọli ẹgbhali. 15 Ighọ, o gbo liẹ kphakpha mhẹ egbe ni mhi rọ li gue oni usomhi onete yẹ ẹ ni a la iRomu.
Ekpabọ ni o la oni usomhi onete
16 Omama oni usomhi onete ọa ya mu mhẹ, irari khi lọli o khi ekpabọ oyi Ẹshinẹgba ni a rọ ọ tsumhi ọgbọkpa ni ọ miesuọ, ẹgbọ iJu o kpẹ ramhi egbe, neni o tigbe ramhi ẹgbọ iJẹta egbe. Li zẹ iMak 8.38 17 Oni usomhi onete ona o guele abi Ẹshinẹgba ọ liẹ mie ọgbọkpa ni ọ mhọli irudunga. Ẹzẹzẹ abi Ebe-no-pfuasẹ ọ ngme khi, “Ọni Ẹshinẹgba ọ ri irari irudunga oyọli pfa na, ọ ya la agbọ.” Li zẹ Abak 2.4
Elemhi ibibi oyi Ẹshinẹgba
18 Idane elemhi ibibi oyi Ẹshinẹgba o te ẹ tiemhile shi ẹgbọ ni ẹa miesuọ ali ena ọkhọlọ nya ọ, ni e ri ọkhọlọ oyẹwẹ ẹ khukhu ẹgbọ alo ini e khi lẹsẹ igẹsikia oyi Ẹshinẹgba. 19 Aborọkhia khi e lẹsẹ emini a dobẹ a lẹsẹ ingme oyi Ẹshinẹgba, itobọ khi ọ khueghie ọli-a khasẹ wẹ gboo. 20 Irari khi rọte igbaekẹle agbọ a te mẹ ekpabọ ali ufumhi ali abi Ẹshinẹgba ọ li gboo. Emini ọ ma nya o ri awa mhọli ilẹsẹ abi ọ li. Onana o zẹ khi ẹgbọ ẹa mhuẹ emini e ya liẹ khi o zẹ ni wẹwẹ ẹa rọ miesuọ.
21 E lẹsẹ Ẹshinẹgba, ama ẹa kuẹghiẹ ọli abi Ẹshinẹgba, wẹkhi eri e kphẹmhi ọli. Ochoghọ, isamhi afuẹ ẹẹ sa, ighọ udu ọọyẹghẹ oyẹwẹ o bishi-a.§ Li zẹ Ẹfi 4.17-18 22 Ẹ khi, eni e fialo-a wẹwẹ e khi, ama e mele eyẹghẹ-a. 23 E ya ọghiẹ ufumhi ni a rọ na Ẹshinẹgba ni ọ la agbọagbọ na ikhumhi ni a mama rọ khọkhọ ọgbọ ni ọọ ghu ali ipfeli ali elamhakọ ali emini ẹẹ ti akpidi ekẹ.* Li zẹ iDẹut 4.16-18
24 Irarighọ, Ẹshinẹgba ọ rọ rue wẹ obọ-a na ọghuẹmhẹ olamhẹ oyi udu eyẹwẹ ali itsẹbọ ni e nu egbewẹ ẹ li. 25 E ri ẹgbhọli ọghiẹ igẹsikia oyi Ẹshinẹgba. Ee ga emini a ma, ocho ni e kha rọ ke ga Ima, ọni ọ khi ọni a kuẹghiẹ ya ramhi ẹlẹ ni agbọagbọ. Atsẹ.
26 Itobọ ona, Ẹshinẹgba ọ rọ rue wẹ obọ-a na ọghuẹmhẹ omama. Egbegbi ikpotso eyẹwẹ, e nu egbe wẹ ẹ gbhẹ. 27 Ighọ li khi eni emọse, ocho ni e kha rọ le ke deba ikpotso, emọse na abi wẹwẹ ẹẹ ghọle wẹ inu-gbhẹ. Emọse ẹ gbe ikanya omama ke deba emọse, irarighọ, e she mie ifata ikanya ebe eyẹwẹ.
28 Irari khi ẹa lama ri egbegbi ilẹsẹ oyi Ẹshinẹgba ni e mhuẹ shi udu, Ẹshinẹgba ọ rọ zẹ wẹ obọ na isamhi ebe udu oyẹwẹ ni e ke riẹlẹ emini ẹa kha riẹlẹ. 29 Ọkhọlọ khi ọkhọlọ nya o kẹsẹ wẹ-a, ghe ingmobe, ghe emhi ito-egbe, ghe ubọgbọ. Ofuma ikpekpe o vọ wẹ egbe, ghe ugbeli, ghe okhọli, ghe ikpamhika, ghe ọbe-imumu. Eni ẹ tsue ẹgbọ kiakia e khi. 30 E ri unu ẹ yese ọgbọ-a, ẹẹ biselemhi Ẹshinẹgba, ezunu-obe, ni ẹa mhuẹ ekpẹ, ni ẹẹ tono obọ udu. Odẹ ebe ni a rọ li ọkhọlọ enegbọ, ẹẹ sa rọ lasele ẹghẹghẹ kpa. Ẹa ya suọ esọ na itawẹ. 31 Ẹa mhuẹ ilẹsingme, ẹa ri ishobọ oyẹwẹ a gbe akanya, ẹa ya ti elemhi ọgbọ wẹkhi eri e mhuẹ ilẹlemhi na ọgbọ. 32 E lẹsẹ khi ushi oyi Ẹshinẹgba, ọọ khi, ẹgbọ ni e li na ngeli, eni e ya pfua e khi, ọa khi eri e lẹsẹ ẹ riẹlẹ emhi eghọghọ tsẹ, ama ẹẹ mie obọ shi eni ẹ gbe ikanya eghọghọ ọ.

*1:13 Li zẹ Ika 19.21

1:16 Li zẹ iMak 8.38

1:17 Li zẹ Abak 2.4

§1:21 Li zẹ Ẹfi 4.17-18

*1:23 Li zẹ iDẹut 4.16-18