1 Korintus
Paulus me Korintus magaa kaa Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo petamanii yaebeamaata kapogee
Idukaa Paulus me Yesus me menaa yadoonaa segee naadi kaama Akhaya wee kaa Korintus magaa kaa bagee paagoo eewegagee seta. Kuwa wa me kiyoo ukuwanaa, peenaa seta menaa kuwa Kisah Para Rasul 18:1-17 yiba topa. Waa pe-seometa kaama wodoo mée ena ekaa da ko Apolos me okoo paagoo mena eewegagee seta.
Paulus me mee kapogee mee yaebeamaata mee ko mee magaa kaa Yesus mikee gaata bagee yuwa me Paulus paagoo mena apaadee taano see naadi kapoge ena ebeamaata. Okoo me apaadee seta menaa kuwa ko kisee: Api se goeano mee daamaa ye? Bedaa apimee me Yesus mikee gaayaa kiya paimee mikee se gaayu ko wa me pai to ekeasiino mee daamaa ye? Bedaa makapaa ogatamee paagoo maniino agiyoo kuwa naano daa ye, dagu ye? Kuwa okoo me kisee apaadee seta menaa kuwa kaa Paulus me mee kapogee yaebeamaata.
Bedaa wa me mee kapogee okoo paagoo yaebeamaata mee ko okoo Yesus mikee gaata kiya okoo mée noonaa pedeo iyee kaa omegeekea see menaa kuwa waa yeeta. Bedaa okoo mée eebaa ipi poga-poga see bagee kemaata ukuu baatagaa naadi kaama ena dimii, ena menaa see kuwa taa naadi kaama mee kapogee yaebeamaata. Bedaa mena ena mee ko kisee: Ikii Ogatamee me agiyoo daamaa aaukuwagee siwoosea naadi Roh me ikii kaa aii kidootaata pesee agiyoo kuwa kaa ikii ebo poga-poga see se taai. Kiya epa aagaa see dimii kaa daamaa agiyoo aaukuwagee siwoo taai naadi menaa kuwa miya agoo. Apanaa menaa eebaa kuwa miya wa me okoo paagoo yaebeamaata.
Yesus mee epoo to wodoo pakaa-seometa kaama wodoo tahun mée oga ma idibi waa naa omemaata kaama tahun 55 mee yiba mokoo Paulus me Epesus magaa kaa kaama mee kapogee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-9 Petamanii menaa
1:10–4:21 Yesus mikee gaayaa bagee yuwa wa too kutuu, wa too kutuu se aawiginee taai naadi menaa
5:1-13 Yesus mikee gaayaa bagee paagoo tobaaka taata mée to kaa menaa
6:1-11 Yesus mikee gaayaa bagee yuwa paagoo mena agoo see bagee yuwa kaa menaa
6:12-20 Mée maa to mee otoopa se doonaa taai naadi menaa
7:1-40 Ekea bogaa daamaa umiyaa, tuyaa menaa ma, api goeano kaa menaa ma
8:1–11:1 Makapaa ogatamee paagoo kupi-manee taa see agiyoo kuwa naano daamaa ye, pedeo ye naadi menaa
11:2-34 Yesus mikee gaayaa bagee yuwa kutuu taa see kaboo ukuwayaa-ukuwayaa, nuyaa-nuyaa see kaa menaa
12:1–14:40 Roh me Yesus mikee gaayaa bagee yuwa kaa aii yadootaayaa pesee agiyoo kaa menaa
15:1-58 Inii miya Kristus see see aya andoo pootagea ii see kuwa nekeensi naadi menaa
16:1-24 Wodopasi menaa
1
Nii ko Paulus, Ogatamee me gaata-gaata dimii kaa Kristus Yesus me menaa nadoonaasi naadi pooi see naseta mée. Bedaa inii ma Yesus yiba ena kenaa bagee ena Sostenes mee miya enaa me ikii Korintus magaa kaa Yesus mikee gaayaa bagee yuwa paagoo mee kapogee mee kiebeataake. Ikii ko Ogatamee me Kristus Yesus doodoo daamaa wa too kiwigintaata bagee yuwa, ikii kisee bagee kesea naadi Ni paagoo nameei see kiseta bagee yuwa. Wa me kisee kiyaata bagee kuwa ko ikii too se kiya kiyoo-kiyoo apanaa magaa kaa bagee okoo miya. Okoo me inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus Wa ekaa da ebo nao naadi Wa paagoo asiwoo siyaa bagee kuwa uduma miya kisee Wa me daamaa wa too wigintaata bagee kiyaata. Okoo miya, inii miya, inii uduma me epoo Mée mee ko Yesus mee. Iniitaagi Ogatamee ma, Tuhan Yesus Kristus ma Ekea me aii kiepa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa ikii ma epo enaataa kiitoogeesi naadi kiasege.
Ogatamee mee kiiboo, paamee naadi menaa
Ikii Kristus Yesus doodoo Ogatamee me epaa mee ikii kaa maamaa aii kidootaata kuwa kaa anii Ni me Eboo Ogatamee mee kiiboo, paamee see asegeeka. Mee ko ikii Kristus ma dimi aagadi-maagadi naadi kaama ikii kaa daamaa aii kidootaata agiyoo kuwa maamaa eebaa. Kuwa ko ikii me wegayaa menaa yuwa yiba miya, ikii me ipi kiyaa menaa yuwa yiba miya kuwa uduma yiba Wa me ikii senawii mokoo daamaa kikiyaata. Wa me kisee maamaa aii kidootaata kemaata kuwa ikii paagoo Kristus kaa kiiwegata menaa yuwa ikii me kuwa mikee menaa ii naadi kaama dimi yiba maataata umiwoo, toowookea. Kuwa me kemaata Roh me inii kaa mée aii yadootaayaa pesee agiyoo kuwa uduma ikii kaa agoo, taa see ena ma taa, kisee too inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus mee awee da kaa kaatagi naagoo too. Ikii mee naagoo maamaa diitoo, umiwoo, toowoo taakea. Inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus meetagi naagoo ikii kaa pedeo menaa ena ma taa kesea naadi Wa me pesee da ikii kaa kineegee siwoo taapi, kisee too wodopasi naagoo too. 1Tes 5:23-24 Ogatamee me taa ma taa kisee daamaa kiukuwawoo segee taapi. Wa me ikii Wayoopaa, inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus mee ma enaataa dimi aagadime siwoosea naadi Ni paagoo nameei see kiseta.
Yesus mikee gaayaa bagee yuwa wa too kutuu, wa too kutuu se aawiginee taai naadi menaa
10 Neebee nokaa yuwa, inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus mee ekaa yago Mée yoka eto ko anii mena ena maamaa kisiino ko kisee: Ikii ena dimii, ena menaa kaa too umiwoo, toowoo taai. Ikii wa too kutuu, wa too kutuu aawiginee see se. Dimi ena mee kaa too umiwoo, toowoo taai. Plp 2:1-4 11 Ni me epa see bagee yuwa, ikii yupii aawisi-maawisi menaa agoo, see menaa kuwa Keloe me ee kaa bagee me nasemea. 12 Ani me kuwa kisega menaa mee ko ikii mée noonaa me wegaano, "Anii Paulus yaato", noonaa me "Anii Apolos yaato", noonaa me "Anii Kepas yaato", bedaa noonaa me miya "Anii Kristus yaato" kisee menaa kuwa ikii mée gakata eebaa me wegageekea. 13 Yaai, Kristus mee kisee wudimaayaa ye? Anii Paulus mee ikii kaa piya bokoo to kaa paku kiwugitaaga ye? Ikii Paulus ekaa yiba uwo kitukumpea ye?
14 Ani me ikii uwo kitukumaano taa kuwa ede, anii paamee see dimii mee ebo. Krispus ma, Gayus ma wiya kuwa too ani me uwo yatukumeta. 15 Anii kisee ikii uwo kitukumaano taa kemaata ikii me "Anii Paulus ekaa yiba uwo natukumeta mée yoka" see menaa kuwa ikii mée ena me se wegamaayaa. 16 Ani me Stepanus tukuguu to okoo miya uwo yatukumema ii see kuwa anii eto nekeenega kiya ani me apanaa bagee uwo yatukumeta see kuwa anii ewo. 17 Kristus me "Mée uwo yatukumese yoka pooi" see kuwa nasiino taa. Wa me doometa menaa kuwa "Nadoonaase yoka pooi" see naseta. Anii kuwa menaa yadoonaaka kuwa ko mée me ipii ma wegayaa-wegayaa see see yadoonaaka se. Kristus mee piya bokoo to kaa mée yaboota menaa kuwa otoopa wuutu-waatu siyaa naadi anii mée me ipii ma enaataa se wegayaa.
Mée me ipii wa too, Ogatamee me ipii wa too see kuwa nekeensi naadi menaa
18 Kristus mee piya bokoo to kaa mée yaboota menaa kuwa ko okoo pedeo yaato peegee taa see bagee yuwa me gaano, 'Dimi taa see bagee me menaa yuwa too' see gaageekea. Kiya inii Ogatamee me daba mée daagimaa peeyaabuu seta bagee yuwa gaayu ko kuwa Kristus kaa menaa kuwa Ogatamee Wa me pesee see menaa ii see kuwa inii gaawoo see. Rom 1:16 19 Idukaa Ogatamee me aseta menaa ena ebeamaata, mee ko kisee:
"Dimi ipi see bagee okoo me ipi see dimii mee Ani me ewo yakiyaapa,
bedaa mée me ipii kuwa miya Ani me yataa kiyaapa" see aseta, see menaa ebeamaata. Yes 29:14
20 Mée me ipii kuwa Ogatamee me kisee peedi yakiyaata kemaata dimi ipi see bagee kuwa kayoo? Musa me menaa ipi see bagee kuwa kayoo? Magaa da kaa ipi kaa wegaa-wegaa taa see bagee apanaa yuwa kuwa miya kayoo? Kuwa magaa da kaa ipii kuwa imi taa, Ogatamee me dimi taa see bagee me ipii mokoo yakiyaata, se maa? 21 Mikee, magaa da kaa bagee okoo me ipi see menaa kuwa doodoo Ogatamee mee ipi kaano taa. Ogatamee Waa ko ipi yago Mée kemaata Wa me Kristus kaa menaa eeweganaa see kaa too mée daagimaa peeyaabuu taapa see gaata, apanaa bagee me Anii se naipi kaapea see dimii mee miya gaata. Mée me gaano, 'Kuwa dimi taa see bagee me menaa too' see gaata kiya Ogatamee me kuwa menaa mikee gaayaa bagee kuwa too daba daagimaa peeyaano daamaa, ede see gaata. 22 Yahudi bagee yuwa me wegaano, "Dimi nagii-nagii agiyoo ma enaataa gaayu too mikee menaa ii see gaayaa" see wegageekea. Bedaa mée tomaa-tomaa apanaa yuwa me wegaano, "Mée me ipi kaa menaa too mée eewegayu too mikee menaa ii see gaayaa" see wegagee siyaa. 23 Kiya inii gaayu ko Kristus mee daba, peedi ekeata kaama Waa piya bokoo to kaa mée yaboota menaa kuwa inii yaweganaa siyaa. Kuwa menaa kuwa Yahudi bagee yuwa me yiino esee be kegea. Bedaa mée tomaa-tomaa apanaa yuwa me gaano, 'Dimi taa see bagee me menaa yuwa too' see gaagea. 24 Kiya okoo Ogatamee me Ni paagoo nameei see aseta bagee kuwa kisee dimii se gaayaa. Okoo Yahudi bagee miya, mée tomaa-tomaa apanaa yuwa miya okoo me gaano, 'Kristus doodoo Ogatamee Wa me pesee ma, Wa me ipi dimii ma kuwa ebo ii' see gaayaa. 25 Mee ko magaa da kaa ipi see bagee yuwa me Kristus kaa menaa kuwa 'Daba see bagee me menaa too' see gaayaa kiya Ogatamee Wa me daba see menaa kuwa miya kuwa esee ipi see menaa, magaa da kaa ipii kuwa asii ipii. Bedaa omaago see bagee me gaano, 'Dabaa see menaa too' see gaayaa kiya kuwa Ogatamee Wa me dabaa see menaa kuwa miya esee pesee, magaa da kaa pesee kuwa asii pesee ii see kuwa inii daamaa nekeeniyaa.
26 Neebee nokaa yuwa, Ogatamee me ikii Ni paagoo nameei see kiseta kuwa daamaa nekeenii. Wa me kisee kiseta kaboo ikii yupii magaa da kaa ipi dimi-pami kuwa ipi see bagee eebaa taa, ebo bagee miya eebaa taa, ekaa yago bagee miya eebaa taa. Mat 11:25 27 Kiya Ogatamee me kisee taa see bagee yuwa daamaa wigintaata. Kuwa ko magaa da kaa bagee me gaano, 'Kuwa dimi taa see bagee yuwa too' see gaayaa kiya Wa me kuwa magaa da kaa dimi ipi see bagee kuwa dimi ego weda kiyaano see naadi kuwa dimi taa see bagee yuwa daamaa wigintaata. Bedaa magaa da kaa bagee me gaano, 'Kuwa dabaa see bagee yuwa too' see gaayaa kiya Wa me kuwa omaago see bagee kuwa ego weda kiyaano see naadi kuwa dabaa see bagee yuwa daamaa wigintaata. 28 Bedaa kisee miya magaa da kaa bagee me gaano, 'Kuwa daba, peedi see bagee yuwa too' see gaayaa kiya kuwa omaago see wegagee siyaa bagee kuwa Wa me aii daba, peedi see bagee yuwa too yaekeasiino see naadi okoo me daba, peedi ekeata bagee kuwa Wa yaato daamaa wiginegeeta. 29 Wa me kisee bagee yuwa daamaa wigintaata kemaata mée ena ma Wa paagoo ebo poga-poga menaa se wegayaa, iyo.* Ebo poga-poga menaa kuwa ko kisee: "Anii dimi ipi, anii ebo bagee kemaata Ogatamee A me daamaa nawigintaage" see menaa kuwa. Kiya kisee menaa kuwa se wegayaa, iyo. 30 Ikii Kristus Yesus ma dimi aagadi-maagadi siyaa kuwa Ogatamee Wa me too kiukuwaaniyaata agiyoo. Kristus mee ko Ogatamee me ipi dimii mee inii daamaa mée deeyaata Mée. Kristus doodoo too inii sikii, inii topoo see mée deeyaa. Wa me too inii me pedeo iyee-payee yuwa mée yawigintagaa taa see Mée. Wa me too inii Ogatamee ma menaa yuwa mée yataa kiyaata kaama daba mée daagimaa peeyaano Mée. 31 Wa me inii kisee daamaa mée yaukuwamaata kemaata idukaa ebeamaata menaa ena ko kisee: "Ebo poga-poga taa see bagee kuwa okoo ekaato apaagee see se kiya Tuhan mee kaa too yaapaagee taano daamaa" see menaa ebeamaata. Yer 9:23-24

1:8 1Tes 5:23-24

1:10 Plp 2:1-4

1:18 Rom 1:16

1:26 Mat 11:25

*1:29 Ebo poga-poga menaa kuwa ko kisee: "Anii dimi ipi, anii ebo bagee kemaata Ogatamee A me daamaa nawigintaage" see menaa kuwa. Kiya kisee menaa kuwa se wegayaa, iyo.

1:31 Yer 9:23-24