1 Yohanes
Yohanes me petamanii yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Yohanes me Yesus mikee gaata bagee paagoo petamanii yaebeamaata kapogee. Yohanes mee ko Yesus me topenaa seta bagee gaasi ma wiya kuwa mée ena.
Wa me yaebeamaata menaa kuwa ko Ogatamee Yoopaa mee idukaa kaama nabi bagee me "Ebo Kristus mee, Ogatamee me daamaa wigintaata Mée mee ebo tootagi" see wegawoo seta kiya mée noonaa me 'Yesus Waa Ebo Kristus mee se, Waa mée tomaa ena keta se' see gaata kaama koopoo see menaa weganaa seta. Kisee kemaata Yohanes me kuwa koopoo see menaa gaamaasi naadi mee kapogee yaebeamaata.
Yesus mee ko inii aya mée tuyaabuu siwoo taa see Mée yoka inii epa aagaa taano ma, Wa me menaa yayiino ma kuwa daamaa ukuwawoo taano gaano pedeo, kuwa koopoo see menaa weganaa see bagee yuwa see see se, see menaa kuwa Yohanes me yaebeamaata.
Yesus mee epoo to wodoo pakaa-seometa kaama wodoo tahun bado ena waa naa omemaata kaama tahun 90 mee yiba mokoo mee kapogee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-4 Petamanii menaa
1:5–2:17 Ogatamee mee awee yago Mée kemaata inii miya awee da kaa umiwoo, toowoo taai naadi menaa
2:18-27 Kristus ma yape kiyaa see bagee yuwa gaamaasi naadi menaa
2:28–3:24 Inii Ogatamee me yogaa mée kiyaata yoka Waa ma dimii menaa kaa too umiwoo, toowoo taai naadi menaa
4:1-6 Roh me menaa ma, makapaa menaa ma kuwa wiginisi naadi menaa
4:7-21 Mée epa aagaa siwoo taai naadi menaa
5:1-12 Yesus Kristus mee ko mikee Ogatamee Yoopaa ii see gaakee kaa mée me magaa da kaa iyee-payee kuwa daba, peedi kiyaayaa menaa
5:13-21 Wodopasi menaa
1
Aya mée tuyaabuu siwoo taa see Mée Yesus mee awee da kaa keta menaa
Esee petamanii kaama umiwoo, toowoo see Mée, aya mée tuyaabuu taano menaa epoo Mée mee inii Wa me menaa yeegee seta, inii emaa me Waa deegee seta, bedaa inii deegee naadi kaama yagaa me Waa yaadee seta, inii me Waa kisee koo segee seta. Kuwa Wa me inii daamaa aya mée tuyaabuu taano see naadi mée ase-manee seta menaa kuwa kiebeataake. Yoh 1:1 Aya mée tuyaabuu siwoo taa see Mée mee inii paagoo awee da kaa mée deeyaata. Inii me deeta-deeta yuwa eto kiiwegage. Waa ko iminoo miya, iminoo miya toono too Mée, esee petamanii kaama Nagamee ma enaataa toowoo seta Mée mee, see kuwa inii kiiwegage. Yoh 1:14 Ikii ma inii paaya enaataa dimi aagadi-maagadi taano see naadi kuwa inii me deeta-deeta yuwa ma, inii me yeeta-yeeta yuwa ma kuwa uduma kisege. Nagamee ma, Yogamee Yesus Kristus ma, inii ma enaataa dimi aagadi-maagadi naadi topea. Yoh 17:21 Inii me ede see dimii mee esee ebo kisi naadi kuwa menaa yuwa kiebeage. Yoh 15:11, 16:24
Ogatamee mee awee yago Mée kemaata inii miya awee da kaa umiwoo, toowoo taano see naadi menaa
Ogatamee Yoopaa Wa me mée aseta menaa yuwa kuwa inii bedaa ikii miya kisiinake, kuwa ko kisee: Ogatamee mee ko awee yago Mée, Wa kaa digiyoo miya taa, pedeo miya ena ma taa. Mzm 27:1 Inii me "Anii Waa ma dimi aagadi-maagadi naadi umiwoo, toowoo see mée" see kuwa inii me wegayaa kiya inii dimi mena digiyoo yiba umiwoo, toowoo siyu ko kuwa inii me wegayaa menaa kuwa makapaa menaa too, bedaa inii me umiino, toono kuwa miya mikee see taa. 1Yoh 2:4, 4:20 Ogatamee Waa awee yago Mée kemaata Waa pedeo taa see kaa umiwoo, toowoo taa see mokoo see see inii miya kisee umiwoo, toowoo siyu ko ikii ma inii paaya enaataa dimi aagadi-maagadi siwoo siyaa, bedaa inii me pedeo dimii, pedeo menaa uduma Ogatamee Yoopaa Wa me tadaa me mée yawetogekomee siyaa. Yoh 12:35-36, Ep 5:8, Why 7:14
Inii me "Anii pedeo dimii, pedeo menaa ena ma taa kaa umiwoo, toowoo see mée" see kuwa inii wegayu ko inii ewo kaa wegayaa, inii ekaato deebaa siyaa, inii mikee menaa dimi yiba toono taa. Inii me pedeo yuwa kuwa "Anii kisee pedeo ukuwaga yoka" see awee da kaa wegayu ko inii me pedeo yuwa uduma Wa me epa mée yaekeasiyaa, Wa me mée yawetogekomee siyaa. Mzm 32:5, 51:2-4 Ogatamee Waa dimi topoo see Mée, Wa me "Ikii me pedeo yuwa epa kiekeasiipa" see mée aseta yoka taa ma taa epa mée yaekeasiyaa. 10 Inii me "Anii pedeo agiyoo ena ma ukuwaano taa see mée" see kuwa inii wegayu ko inii Ogatamee Waa mée deebaa see Mée see yawegayaa mokoo, Rom 3:10-12 bedaa Wa me menaa inii dimi yiba seemaano taa keekee.* Ogatamee me menaa yiba inii mée tomaa uduma pedeo agiyoo ukuwaano taa bagee ena ma taa see ebeamaata kemaata mée waa ena me "Anii pedeo agiyoo ena ma ukuwaano taa see mée" see wegayu ko Ogatamee me menaa kuwa makapaa menaa see yawegayaa mokoo.

1:1 Yoh 1:1

1:2 Yoh 1:14

1:3 Yoh 17:21

1:4 Yoh 15:11, 16:24

1:5 Mzm 27:1

1:6 1Yoh 2:4, 4:20

1:7 Yoh 12:35-36, Ep 5:8, Why 7:14

1:9 Mzm 32:5, 51:2-4

1:10 Rom 3:10-12

*1:10 Ogatamee me menaa yiba inii mée tomaa uduma pedeo agiyoo ukuwaano taa bagee ena ma taa see ebeamaata kemaata mée waa ena me "Anii pedeo agiyoo ena ma ukuwaano taa see mée" see wegayu ko Ogatamee me menaa kuwa makapaa menaa see yawegayaa mokoo.