1 Petrus
Petrus me petamanii yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Yesus mikee gaata bagee okoo mée eebaa mée me be kaa wegee-wegee segee seta kemaata Petrus me okoo Yesus me menaa daamaa peneata makii taa see kaa toowoosi naadi yaebeamaata. Petrus mee Yesus me topenaa see bagee gaasi ma wiya kuwa mée ena.
Wa me okoo paagoo yaebeamaata menaa kuwa ko kisee: Inii ko Ogatamee me daamaa mée wigintaata bagee yuwa, magaa da kaa kiyoo keedaa toogee see bagee yuwa, meekee bagee yuwa mokoo yoka mée me ae-wae, gaagaa mée siyaayaa agiyoo kuwa dimi se nagimisi naadi yaebeamaata. Bedaa okoo me daamaa ukuwayaa iyee kuwa mée me deesi naadi pedeo taa see kaa umiwoo, toowoo taai naadi menaa kuwa miya mee kapogee yiba yaebeamaata.
Yesus mee epoo to wodoo pakaa-seometa kaama wodoo tahun amaamo waa naa omemaata kaama tahun 63 mee yiba mokoo Petrus me mee kapogee Roma magaa kaa kaama ebeamaata. Roma see magaa ekaa mee ko mee kapogee yiba Babilon see magaa ekaa mee miya wegayaa.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-12 Petamanii menaa ma, Ogatamee mee yaapaagee seta menaa ma
1:13–2:10 Pedeo taa see kaa umiwoo, toowoo taai naadi menaa
2:11–3:12 Ekaato dimi peedi ekee taai naadi menaa
3:13–4:19 Makii taa see kaa toowoo taai naadi menaa
5:1-11 Ogatamee me domba yuwa daamaa muniwoo taai naadi menaa
5:12-14 Wodopasi menaa
1
Anii ko Petrus, Yesus Kristus Wa me menaa nadoonaasi naadi pooi see naseta mée. Mee kapogee mee ko anii ikii kiyoo-kiyoo wudida-peeda naadi kaama apanaa bagee me magaa kaa keedaa toogeekea bagee yuwa paagoo kiebeataaka. Kuwa ko ikii Pontus wee kaa magaa ma, Galatia wee kaa magaa ma, Kapadokia wee kaa magaa ma, Asia wee kaa magaa ma, Bitinia wee kaa magaa ma kuwa magaa kaa medaa seta bagee yuwa paagoo kiebeataaka. Ikii ko Ogatamee me daamaa kiwigintaata bagee yuwa. Kuwa ko idukaa esee petamanii kaama Nagamee Ogatamee Wa me gaata-gaata doodoo ikii daamaa kiwigintaata. Eto ko Roh me ikii me pedeo yuwa kiwigineepii siwoo naadi kaama Ogatamee me ikii daamaa wa too kiwigintaata bagee yuwa kikiyaabuu seta kaama totaakea. Ikii Yesus Kristus Wa me menaa daamaa yayeewoosi naadi, bedaa Kristus Wa me tadaa uwoo me ikii kaa kigoesipigiisi naadi miya ikii kisee daamaa wa too kiwigintaata.* Idukaa Israel bagee yuwa ma, Ogatamee ma, Wa me menaa ma uduma enaataa aagadimisi naadi Musa me woda tadaa uwoo masegeeta Israel bagee yuwa kaa goesipigii seta, kisee okoo Wa me menaa yuwa daamaa peneata doowoo siyaa bagee yuwa kiyaabuu seta.
Ogatamee Wa me epa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa ikii maamaa kineesi naadi kiasega.
Kristus kaa dimi kotopiwoo, diitoo siwoosi naadi menaa
Inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus Waataagi Ogatamee mee niiyaapaagee taai. Wa me Yesus Kristus mee boota kaama aya andoo peeyaata kuwa me inii miya yoga kabayaa mokoo Wa me esee mée epa see dimii mee kaa inii me umiino, toono kuwa gipii mée yakiyaata. Wa me inii kisee mée tuyaabuu siwoo seta kemaata inii Wa kaa dimi kotopiwoo, diitoo siwoo siyaa. Tit 3:4-6 Mee ko kuwa Wa me "Ani me aii kisee kiniita" see mée aseta agiyoo kuwa inii me see yuwa masiitagea nao see dimii mee gaawoo siyaa. Kuwa agiyoo kuwa se pedeo kiyaa, se nuku kiyaa see agiyoo. Kuwa agiyoo epoo to wodoo kimaataata topa. Kol 1:12, 2Tim 4:8 Ikii me Yesus mikee gaawoo naadi kaama Ogatamee Wa me pesee da me ikii daamaa kitaamegee siwoo see, kisee too wodopasi naagoo too. Wa me 'Anii okoo daba daagimaa peeyaabuu taata' see gaawoo seta doodoo Wa me mee naagoo awee da kaa inii daba mée daagimaa peeyaabuu taatagi. Yoh 10:28
Kisee kemaata ikii ede ma, ede ma segeekea. Ikii eto kigaadee siyaa agiyoo tomaa-tomaa kuwa me ikii keedaa ae-wae, dimi gaagaa segee siyaa miya ikii me ede ma, ede ma dimii mee miya ebo. Kuwa ikii kigaadee siyaa agiyoo kuwa me ikii me Yesus mikee gaano dimii mee ebo ii see kuwa awee da kaa mée deeyaayaa. Emas pose gaayu ko emas kuwa daamaa emas ii see kuwa deesi naadi biyaa kaa yuwiyaa. Emas pose kuwa mikee ebo maa diya peedi, kuwa taa kaata agiyoo too. Ikii me Yesus mikee gaayaa dimii mee asii esee ebo agiyoo. Ikii makii taa see kaa mikee gaawoo naadi kaama Yesus Kristus ekaato awee da kaa mée deeyaatagi naagoo ikii ebo kiekeata maamaa kiapaagee taatagea. Rom 5:2-4, Ibr 12:11, Yak 1:2-4 Ikii Yesus mee diino taa bagee yuwa kiya Waa esee epa nao see dimii mee gaawookea. Ikii eto miya Waa se deegea kiya ikii me Waa mikee gaano dimii mee ebo, bedaa ikii me ede ma, ede ma dimii mee miya esee ebo, esee asii-sege, se wegamaayaa see edee kuwa. Yoh 20:29 Mikee, ikii Yesus mikee gaakee kaa ikii dimi mena daba kidaagimaa peeyaata toowookea kemaata ikii me ede see dimii mee ebo.
10 Kuwa daba mée daagimaa peeyaano menaa kuwa ko idukaa nabi bagee yuwa me ikii kaa kiwegawoo seta, mee ko "Epeekaa Ogatamee me mée aii epa kaa kisee daamaa yaukuwaatagi, kisee daamaa yaukuwaaniyaabuu taatagi" see wegawoo seta. Kuwa menaa kuwa okoo me nekeenega naaki ou naadi kaama maamaa imiyaawoo, dimi-dimi gaagaa siwoo seta. 11 Kuwa nabi bagee kuwa Kristus Wa me Roh me okoo dimi yiba ase-manee seta menaa kuwa ko kisee: Kristus Waa boodi ma, boodi ma boogeeta kaama Waa esee ebo, esee asii-sege see ekee siwoo taatagea, see menaa kuwa ase-manee seta. Okoo kuwa menaa ipiipi gaagaa naadi kaama kuwa menaa yuwa kaasee ukuwaaniita naa ya, moga ukuwaaniita ye, epee ukuwaaniita ye, see dimii gaagaa siwoo seta. Yes 53:1-10 12 Ogatamee me kuwa nabi bagee yuwa asiino, "Kuwa menaa kuwa ikii eto nekeeniyaa menaa se kiya epeekaa yaato bagee kuwa too nekeeniitagea" see aseta yoka okoo me kuwa menaa yuwa ikii kaa kiwegawoo seta. Kuwa Kristus kaa menaa wegawoo naadi kaama Roh Kudus mee, epoo to wodoo kaama isiyaata Mée Wa me pesee kaa mée me Yesus me doometa menaa kuwa ikii paagoo daamaa kiiweganaa semea. Malaikat bagee yuwa miya kuwa ikii kaa kiwegawoo seta menaa kuwa esee ipi kega naaki ou see dimii mee gaawookea.
Pedeo taa see kaa umiwoo, toowoosi naadi menaa
13 Kisee kemaata ikii daamaa ipi kaa dimi gaamaata kaama ikii ekaato ipiipi deewoo taai. Yesus Kristus meemaata kaama awee da kaa kaatagi naagoo ikii kiepa kaa aii kiniitagi agiyoo kuwa moga masega naaki ou see dimii mee maamaa gaawoo taai, Wa kaa dimi kotopiwoo, diitoo siwoo taai. Luk 12:35-36 14 Nagamee me menaa daamaa yayeetaa see yogaa yuwa mokoo ikii miya kisee daamaa yayeewoo, umiwoo taai. Ikii idukaa Ogatamee ewo see kaboo da pedeo ou dimi-pami kaa umiwoo, toowoo seta kuwa ekeasii, obeekee se 1Tes 4:7-8, Tit 3:3-5 15 kiya ikii Ni paagoo nameei see kiseta Mée Waa pedeo ena ma taa see see mokoo ikii miya ikii me ukuwayaa, peeyaa yuwa uduma yiba pedeo taa see kaa umiwoo, toowoo taai. 16 Ogatamee me menaa ena mee ko kisee: "Anii ko pedeo ena ma taa see Mée yoka ikii miya kisee pedeo taa see kaa umiwoo, toowoo taai" see menaa da ebeamaata yoka daamaa nekeenii. Im 19:2, Mat 5:48
17 Ikii me Ogatamee paagoo "Neataagi wae" see asegee siyaa. Waa ko mée gakata, ebo, peedi kuwa uduma okoo me ukuwagee seta yuwa doodoo wigintagaatagi Mée mee. Waa kisee Mée yoka ikii eto magaa da kaa keedaa omegee, toogee siyaa kaboo Wa too weda, Wa too ebo ekee see dimii kaa umiwoo, toowoo taai. 2Kor 5:10, 2Kor 7:1 18 Mee ko idukaa ikii me bagee yuwa okoo me otoopa umiwoo, toowoo seta iyee kuwa ikii miya doowoo seta. Kiya eto ko Wa me ikii kiedaata kaama koogo daamaa daba kidaagimaa peeyaata totaakea, see kuwa ikii ipi. Wa me ikii emas kaa kepee ma, perak kaa kepee ma, kisee aii taa kedaa taata agiyoo me kiedaata se 19 kiya esee ebo see agiyoo me too, Kristus me tadaa uwoo kuwa me too kiedaata. Waa ko pedeo ena ma taa, uduma daamaa too see domba wodaa pooduu to mokoo. Yoh 1:29, 1Kor 6:20, Why 5:9 20 Ogatamee me uwoo to, magaa to ogaatagaano taa kaboo Kristus mee Wa too daamaa wigintaata kiya eto wodopasi yaato ikii daba daagimaa peesea naadi Waa awee da kaa keta. 21 Waa doodoo da taa ikii Ogatamee mikee nao see gaayaa. Ogatamee me Waa boota kaama aya andoo peeyaata kaama esee ebo, esee asii-sege siyaata. Kuwa me kaama ikii Ogatamee mee mikee gaawoo, Wa kaa too dimi kotopiwoo, diitoo siwoo siyaa.
22 Ikii mikee menaa daamaa yayeewoo, daamaa yaukuwawoo naadi kaama ikii ekaato pedeo taa kiyaata esee mikee epa aagaa taakea. Kisee kemaata ikii dimi menaa da me esee maamaa epa aagaa siwoo taai. Rom 12:9 23 Kuwa kisega kuwa ko ikii kaagaa wiya kikabata bagee yuwa. Kaagaa wiya kikabata mee ko mée tomaa me se, kisee booyaa agiyoo me ikii kikabata mee se kiya se booyaa agiyoo me, Ogatamee Wa me kisee too iminoo miya, iminoo miya toono too menaa kuwa me ikii kaagaa wiya kikabata kaama toowookea. Yak 1:18 24 Wa me idukaa ebeamaata menaa ena mee ko kisee:
"Mée tomaa uduma boo uwaa da mokoo,
bedaa okoo me disii kuwa miya boo pui yuwa mokoo.
Baa boo kuwa wii kedaa siyaa,
bedaa boo pui kuwa miya kigimedaa siyaa,
25 kiya Tuhan me menaa kuwa kisee too iminoo miya, iminoo miya toono too" see menaa ebeamaata. Yes 40:6-8
Kuwa menaa kuwa ko Wa me etokaa doometa menaa yuwa, ikii paagoo daamaa kiiwegagee seta menaa kuwa.

*1:2 Idukaa Israel bagee yuwa ma, Ogatamee ma, Wa me menaa ma uduma enaataa aagadimisi naadi Musa me woda tadaa uwoo masegeeta Israel bagee yuwa kaa goesipigii seta, kisee okoo Wa me menaa yuwa daamaa peneata doowoo siyaa bagee yuwa kiyaabuu seta.

1:3 Tit 3:4-6

1:4 Kol 1:12, 2Tim 4:8

1:5 Yoh 10:28

1:7 Rom 5:2-4, Ibr 12:11, Yak 1:2-4

1:8 Yoh 20:29

1:11 Yes 53:1-10

1:13 Luk 12:35-36

1:14 1Tes 4:7-8, Tit 3:3-5

1:16 Im 19:2, Mat 5:48

1:17 2Kor 5:10, 2Kor 7:1

1:19 Yoh 1:29, 1Kor 6:20, Why 5:9

1:22 Rom 12:9

1:23 Yak 1:18