1 Tesalonika
Paulus me Tesalonika magaa kaa Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo petamanii yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Paulus me Yesus me doometa menaa yadoonaa segee naadi kaama Tesalonika magaa kaa bagee paagoo miya eewegata. Kuwa wa me kiyoo ukuwanaa, peenaa seta menaa kuwa Kisah Para Rasul 17:1-9 yiba topa. Yesus mee mikee Ogatamee me ebo toowoosi naadi wigintaata Mée, idukaa kaama wegawoo seta Mée yoka, see menaa kuwa eewegagee naadi kaama Tesalonika magaa kaa bagee apanaa yuwa me kuwa menaa be kaa Paulus ma, waa ma epo enaataa bagee yuwa ma abagaapeata kaama Korintus magaa kaa peeta. Kiyoo kaama Paulus me kuwa Tesalonika magaa kaa Yesus mikee gaayaa bagee yuwa ikii paagoo kiitoga naaki ou see dimii mee ebo. Wa me okoo paagoo eewegaano taa menaa asiino see naadi mee kapogee mee yaebeamaata.
Yesus mee epoo to wodoo pakaa-seometa kaama wodoo tahun mée oga waa naa omemaata kaama tahun 51 mee yiba mokoo Paulus me mee kapogee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-10 Petamanii menaa ma, paamee menaa ma
2:1-12 Paulus nuwaa okoo me Tesalonika magaa kaa bagee paagoo eetoogee seta kuwa neke-nekee seta menaa
2:13–3:13 Paulus me okoo ou dimii ebo see kaa menaa ma, Timotius me pe-deegeeta eewegata menaa ma
4:1-12 Ogatamee me dimi wikii-wikii mée siwoosi naadi tupiino menaa
4:13–5:11 Tuhan meetagi yoka ipiipi diitoo siwoo taai naadi menaa
5:12-28 Wodopasi tupiino menaa ma, sembahyang menaa ma
1
Nii ko Paulus, bedaa Silas ma, Timotius ma inii wedo me ikii Tesalonika magaa kaa Yesus mikee gaayaa bagee yuwa paagoo kiebeage. Nagamee Ogatamee ma, Tuhan Yesus Kristus ma Ekea me aii kiepa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa ikii ma epo enaataa kiitoowoosi naadi kiasege.
Tesalonika magaa kaa bagee me Yesus mikee gaata kemaata paamee naadi menaa
Inii ikii kaa Ogatamee paagoo kiiboo, paamee kisee too maamaa kiasegeeke, bedaa sembahyang miya ikii kaa maamaa kisegeeke. Inii ikii kineke-nekee see kaa Iniitaagi Ogatamee paagoo kiasegeeke mee ko ikii me Yesus mikee nao naadi kaama daamaa agiyoo yaukuwagee semea kuwa ma, ikii me mée epa kaa daamaa agiyoo aaukuwagee semea kuwa ma, bedaa inii uduma epoo Mée Tuhan Yesus Kristus mee kaa ikii dimi kotopiwoo, diitoo naadi kaama makii taa see kaa toogee semea kuwa ma uduma inii kisee kineke-nekee see kaa Waa paamee dimii mee ebo. Neebee nokaa yuwa, ikii ko Ogatamee me epa kigaayaa bagee yuwa, ikii Wa me daamaa kiwiginta bagee yuwa ii see kuwa inii ipi. Mikee, inii Yesus me daamaa doometa menaa yuwa ikii paagoo kiiwegagee seme kuwa ko mena me too se kiya inii esee mikee Roh Kudus me pesee kaa kiiwegagee seme. Ikii me kuwa mikee menaa yoka see gaata kemaata ikii Wa me daamaa kiwiginta bagee yuwa ii see kuwa inii kinekeeneme. Kuwa too se kiya inii daamaa dimii kaa kiiometaa, kiitotaa seme kuwa miya ikii mée deemea. 1Kor 4:20 Inii ma, Tuhan ma inii me umiino, toono iyee kuwa ikii miya kisee obeewoo semea. Mee ko mée me ikii kiwegee-wegee semea kiya Roh Kudus Wa me ede see dimii mee ikii kineeta kemaata inii me ikii paagoo kiiwegata menaa kuwa ikii ede ma, ede ma masemaamea. Kis 17:5-9 Ikii kisee makii taa see kaa Yesus mikee gaawookea see menaa kuwa apanaa magaa kaa Yesus mikee gaayaa bagee yuwa miya yeemea. Makedonia wee kaa bagee yuwa ma, Akhaya wee kaa bagee yuwa ma okoo me kuwa ikii kaa menaa yuwa yeeta kaama 'Inii miya okoo see see umiwoo, toowoo taano daamaa' see gaamea. Ikii me Yesus mikee gaano dimii mee ebo kemaata Makedonia wee kaa magaa ma, Akhaya wee kaa magaa ma kuwa magaa uduma kaa Tuhan me menaa mega, peega sekomeeta. Bedaa kuwa magaa kaa too se kiya woo maa apanaa magaa kaa miya. Kiyoo-kiyoo kuwa ikii me Yesus mikee gaano dimii mee ebo ii see menaa kuwa peeyaabuu senaa naadi kaama maga eebaa kaa bagee miya yeegea. Kuwa ikii kaa menaa yuwa okoo uduma yeemaagea yoka sikii, inii eto kaama wodoo kuwa ikii kaa menaa se eeweganaa taape. Okoo me ikii kaa kiweganaakea menaa kuwa ko ikii me inii daamaa badaa mée maamea see menaa kuwa miya ikii kaa kiweganaakea, bedaa ikii uduma makapaa ogatamee yuwa ekeata kaama mikee see Ogatamee mee kaa too, iminoo miya, iminoo miya toono too Mée Wa kaa too dimi maawookea yoka, see menaa kuwa miya ikii kaa kiweganaakea. 10 Bedaa ikii me Ogatamee Yoopaa epoo to wodoo kaama moga isigi naaki ou see dimii kaa Waa maamaa diitoo taakea, see menaa kuwa miya ikii kaa kiweganaakea. Ogatamee me Waa boota kaama aya andoo peeyaata. Yesus mee ko epeekaa Ogatamee me kagoo kaa pedeo bagee ma enaataa inii se pedeo kisi naadi daba mée daagimaa peeyaatagi Mée mee.

1:5 1Kor 4:20

1:6 Kis 17:5-9