1 Timotius
Paulus me Timotius paagoo petamanii yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Paulus me Makedonia wee kaa toogee seta kaboo yaebeamaata. Timotius mee ko Paulus ma epo enaataa peenaa, mena weganaa seta mée, ekea seepuguu keenda. Waataagi mee Yunani kaa mée, wabaayo Yahudi kaa apii. Kuwa menaa kuwa ko Kisah Para Rasul 16:1-3 yiba topa.
Paulus me mee kapogee ebeata kaboo Timotius waa Epesus magaa kaa toogee seta. Wa me ebeamaata menaa kuwa ko Timotius me mee magaa kaa koopoo see weganaa seta menaa kuwa gaai, bedaa Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo kisee menaa tupii, tuku-tuku bagee yuwa kisee bagee wigineai, kisee menaa kuwa mee kapogee yiba yaebeamaata.
Yesus mee epoo to wodoo pakaa-seometa kaama wodoo tahun amaamo waa naa omemaata kaama tahun 62 mee yiba mokoo Paulus me mee kapogee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-20 Petamanii menaa ma, mée me koopoo see menaa mée topenaa seta kuwa gaamaasi naadi menaa ma
2:1-15 Sembahyang kaa tupiino menaa ma, api yuwa tupiino menaa ma
3:1-16 Yesus mikee gaayaa bagee tuku-tuku yuwa wiginiyaa-wiginiyaa menaa
4:1-16 Koopoo see menaa wisintaata mikee menaa too wegawoo, umiwoosi naadi menaa
5:1–6:2 Yesus mikee gaayaa bagee yuwa ma, tuku-tuku bagee yuwa ma kuwa tupiino menaa
6:3-21 Wodopasi tupiino menaa
1
Nii ko Paulus, Kristus Yesus Wa me menaa nadoonaasi naadi pooi see naseta mée. Inii daba mée daagimaa peeyaano Mée Ogatamee mee ma, bedaa Kristus Yesus mee, inii Wa kaa dimi kotopiwoo taa see Mée mee ma Ekea me kisee naseta kemaata mena yadoonaaka.
Mee kapogee mee ko Timotius aa, enaa Yesus mikee gaataa see kemaata ni me dimi kaa yogaa mokoo naadi kaama anii kaebeaga. Nagamee Ogatamee ma, inii epoo Mée Tuhan Kristus Yesus ma Ekea me aii kaepa dimii ma, mée epa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa aa ma epo enaataa kaatoowoosi naadi kaasega.
Mée me makapaa menaa mée topenaakea kuwa gaamaasi naadi menaa
Idukaa anii Makedonia wee kaa poono see kaboo da "Aa nakaayoo Epesus magaa kaa tooi" see kasema. Kuwa ko mée noonaa okoo me otoopa menaa mée topenaakea kuwa aa omaago ma "Kisee menaa kuwa se tupii" see asese naadi tooi see kasema. Okoo me unukade see see menaa ma, bedaa kuwa idukaa egaa kaa bagee me asii-kaba-kaba bagee ekaa yuwa esee eebaa kuwa miya mée topenaakea kiya kuwa imi taa menaa too. Okoo kuwa menaa eewegagea naaki yiino bagee yuwa aakago-maakago siyaa, aawisi-maawisi menaa yuwa too agoo kiyaayaa. Mee kaama Ogatamee me agiyoo yaukuwaano dimii kuwa ekeasiyaa, Yesus mikee gaakee kaa Wa me daba mée daagimaa peeyaano menaa mée tupiino dimii kuwa miya taa kiyaa. Kuwa kasega menaa kuwa ko inii uduma epa aagaa siwoosi naadi kasega. Mée epa kaano mee manii to ko pedeo taa see dimii ma, makapaa menaa wigintaata mikee menaa too dimi yiba doowoo taano ma, Yesus kaa too esee dimi maawoo taano ma see kuwa epa dimii mee manii to. Kisee dimii yago bagee kuwa me mée epa gaataa siyaa. Kuwa dimii kuwa mée noonaa amoo-ekeata otoopa menaa too wegawookea. Okoo Musa me menaa mée tupiino omaago see bagee kaano see kiya okoo me wegataa see menaa yuwa okoo miya nekeeniino taa. Okoo omaago ma "Kisee ebeamaata yoka, kisee ebeamaata yoka" see wegageekea kiya kuwa menaa yuwa okoo miya se nekeenegea.
Okoo kisee bagee kiya Musa me menaa kuwa uduma daamaa menaa too see kuwa inii ipi. Kuwa menaa kuwa mée yuwa daamaa topoo-topoo see kaa tupiyu ko daamaa menaa too ii see gaayaa. Rom 7:7-12 Musa me menaa mée yaebeamaata kuwa ko dimi topoo see bagee kuwa kaa se kiya dimi pedeo see bagee yuwa okoo me pedeo yuwa ekeasi naadi yaebeamaata. Gal 3:19 Kuwa ko mena si yayeetaa see bagee ma, mikee menaa wisintagaa see bagee yuwa ma, Ogatamee ewo see bagee yuwa ma, pedeo dimii gaawoo, pedeo agiyoo ukuwawoo see bagee yuwa ma, Ogatamee ebo se ekee see bagee yuwa ma, magaa da kaa iyee-payee yuwa kaa too umiwoo see bagee yuwa ma, okonaka, apanaa bagee miya wugiyaa bagee yuwa ma, 10 api doonaa, paayogaa doonaa see bagee yuwa ma, okoo paayogaa kiya api-api senaa see bagee yuwa ma, mée koogo oma yagadoo peetaa see bagee yuwa ma, makapaa menaa weganaa see bagee yuwa ma, mena kobaakee bagee yuwa ma, bedaa apanaa bagee miya okoo mikee see topetaa see menaa wisintaa see bagee okoo uduma kaa Musa me menaa yaebeamaata. 11 Kuwa menaa kuwa Yesus me Ogatamee Waa ebo ekeasi naadi doometa menaa yuwa ma doodoo. Asii-sege yaapaagee siyaa Mée Ogatamee Wa me kuwa menaa yuwa daamaa nadoonaasi naadi ni kaa nadootaata.
Ogatamee me epa nagaata mee me yaapaagee seta menaa
12 Inii epoo Mée Tuhan Kristus Yesus mee, anii pesee nakiyaata Mée mee anii kiiboo, paamee see dimii mee ebo. Wa me 'Ni me menaa daamaa nadoonaa siwoo taapi yoka' see nagaata kaama nawigintaata kuwa me anii Waa yaapaageeka. 13 Mikee, anii idukaa Yesus pedeo menaa yawegaa-wegaa seta mée kiya, anii Wa me bagee yuwa wegee-wegee seta mée kiya, anii dimi pesee see mée kiya anii epa nagaata. Anii Yesus mikee gaano taa kaboo ewo kaa ukuwanaa seta kuwa me naepa keta. 14 Inii epoo Mée Tuhan Wa me epaa mee aii ni kaa esee maamaa nadegayaabuu seta. Anii Kristus Yesus ma dimi aagadi-maagadi naadi kaama mikee gaano dimii ma, mée epa dimii ma kuwa maamaa eebaa nakiyaabuu seta. Kis 8:3, 1Kor 15:9-10 15 Mikee naadi daamaa wegawoo siyaa menaa ena mee ko kisee: Kristus Yesus me pedeo dimii gaataa, pedeo agiyoo ukuwataa see bagee kuwa daba daagimaa peeyaano see naadi magaa da kaa meta see menaa mee. Mat 1:21, Luk 5:32, 19:10 Kuwa dimi pedeo see bagee kuwa esee pedeo mée mee ko anii. 16 Kiya Kristus Yesus epa nagaata, mee ko mée me nadeeta kaama 'Yesus paamee, waa esee dimi pedeo see mée kiya Aa dimi mena animaata kaama epa kiyaa Mée mee ii' see gaasi naadi Wa me epa nagaano dimii mee ebo. Mée me Yesus mikee gaata kaama iminoo miya, iminoo miya toowoosi naadi Wa me kisee epa naekeata. Rom 2:4, 2Pet 3:9 17 Eto ko paamee, magiyaage, iminoo miya, iminoo miya ebo mée eetoowoo see Mée Ogatamee mee. Wa too Ebo, kisee too toowoo see Mée, se deetaa see Mée mee niiyaapaagee, ebo ekee segee siwoo taai, kisee too, iminoo miya, iminoo miya. Amin.
Timotius me ukuwasi naadi aseta menaa
18 Ni me dimi kaa yogaa Timotius aa, miyoo taa Ogatamee me aseta menaa yaaseta bagee yuwa me a paagoo "Aa kisee agiyoo yaukuwaape, kisee menaa yawegaape, see kasigi" see kaawegamea menaa kuwa doodoo anii miya kasiinaka, kuwa ko kuwa bagee me kaawegamea menaa kuwa neke-nekee siwoo taai. Weda see agiyoo, weda see bagee agoo kiyaa miya yape masetaa see mée to mokoo mikee menaa mee too omaago ma yawegawoo, yadoowoo taai, 2Tim 4:7 Yesus Wa kaa too dimi maawoo taai, makapaa dimii, makapaa menaa kuwa wigineepii siwoo taai. 19 Mée noonaa ko okoo me petamanii Yesus mikee gaata kiya okoo dimi yiba makapaa menaa kuwa wigineepii siwoo taano taa kemaata okoo me petamanii Yesus mikee gaata dimii mee taa keta. 20 Kuwa mée wiya kuwa ko Himeneus ma, Aleksander ma wiya. Ekea me Ogatamee pedeo menaa yawegaa-wegaa taano weda see dimii mee tupisi naadi anii ekea Iblis yaato yaekeasega. 1Kor 5:5

1:8 Rom 7:7-12

1:9 Gal 3:19

1:14 Kis 8:3, 1Kor 15:9-10

1:15 Mat 1:21, Luk 5:32, 19:10

1:16 Rom 2:4, 2Pet 3:9

1:18 2Tim 4:7

1:20 1Kor 5:5