2 Korintus
Paulus me Korintus magaa kaa Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo wiyaagoo yaebeamaata kapogee
Paulus me Korintus magaa kaa Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo petamanii kapogee yaebeamaata kaama tahun ena waa naa omemaata wiyaagoo kapogee mee yaebeamaata. Korintus magaa kaa bagee kuwa ko Akhaya wee kaa toogee seta bagee yuwa.
Paulus me mee kapogee yiba yaebeamaata menaa kuwa ko kisee: Kuwa Korintus magaa kaa bagee mée noonaa me Paulus be kaa yawegaano, "Paulus mee peedi. Waa yaai-yaai, ae-wae siyaa agiyoo eebaa yoka dabaa see mée to. Waa Yesus me menaa yadoonaa see mée se yoka wa me menaa kuwa si yayii" see yawegageekea. Kisee kemaata Paulus me kapoge ena ebeamaata kaama Titus paagoo "Mee kapogee mee okoo paagoo nadogaai" see asigi. Titus me Paulus me menaa kuwa doodoota pe-eewegagi naaki okoo mée eebaa ae-wae, dimi boodi kegea. Okoo Paulus me menaa daamaa yayeeta kaama wa yaato metaki megea. Kiya mée noonaa me Paulus waa aii bagee yoka naadi wa me menaa si yayeegea. Paulus me okoo me 'Aa mikee Yesus me menaa yadoonaasi naadi kawigintaata mée ii' see kuwa nanekeensi naadi mee kapogee mee okoo paagoo yaebeamaata.
Yesus mee epoo to wodoo pakaa-seometa kaama wodoo tahun mée oga ma idibi waa naa omemaata kaama tahun 56 mee yiba mokoo Paulus me Makedonia wee kaa magaa kaa kaama mee kapogee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-11 Petamanii menaa
1:12–2:11 Paulus me okoo paagoo poono see dimii agoo kiya okoo paagoo mena pesee kaa asiyaa naaki okoo dimi boodi ebo yakiyaapa yoka naadi waa se peeta kapoge ena okoo yaebeamaata kaama Titus kaa dooyaata menaa
2:12–7:4 Paulus nuwaa okoo yaai-yaai, ae-wae siyaa agiyoo eebaa kuwa miya okoo me omaago ma yaweganaa see menaa ma, kana ma yaukuwanaa see agiyoo ma kuwa uduma Yesus me gaata-gaata doodoo too yoka see kuwa nekeensi naadi menaa
7:5-16 Korintus magaa kaa bagee yuwa paagoo Paulus me Titus kaa yadooyaata menaa kuwa daamaa yayeegea yoka see menaa kuwa Titus me Paulus paagoo pe-eewegagi naaki esee ede kaa aseta menaa
8:1–9:15 Yudea wee kaa daba bagee yuwa paagoo aii maniino see kepee kuwa daamaa yigimeeii taai naadi menaa
10:1–13:10 Paulus me kuwa ikii paagoo ebo poga-poga kaa anii nawisineekee bagee kuwa okoo ebo, anii peedi see kuwa taa yoka naadi aseta menaa
13:11-14 Wodopasi menaa
1
Nii ko Paulus, Ogatamee me gaata-gaata dimii kaa Kristus Yesus me menaa nadoonaasi naadi pooi see naseta mée. Bedaa inii ma Yesus yiba ena kenaa bagee ena Timotius mee miya enaa me ikii Korintus magaa kaa Yesus mikee gaayaa bagee yuwa ma, kiyoo Akhaya wee kaa Yesus mikee gaayaa bagee apanaa yuwa miya ikii kuwa uduma paagoo mee kapogee mee kiebeataake.
Iniitaagi Ogatamee ma, Tuhan Yesus Kristus ma Ekea me aii kiepa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa ikii ma epo enaataa kiitoowoosi naadi kiasege.
Paulus me Ogatamee yaapaagee seta menaa
Inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus Waataagi Ogatamee mee niiyaapaagee taai. Waa ko epa dimii yago Mée Iniitaagi mee, inii dimi mena daamaa pesee mée kiyaabuu taa see Mée Ogatamee mee. Inii me ae-wae, dimi gaagaa siyaa agiyoo uduma yiba Wa me inii dimi mena daamaa pesee mée kiyaabuu segeeki. Bedaa Wa me inii dimi mena daamaa pesee mée kiyaabuu segee naadi kaama inii me miya apanaa bagee paagoo okoo ae-wae, dimi gaagaa siyaa kaboo dimi mena daamaa pesee yakiyaabuu siyaa. Mikee, Kristus Waa ae-wae, boodi abaata-abaata kuwa inii Waa ma aagadi-maagadi naadi kaama inii miya kisee maamaa ae-wae, boodi abaawoo see. Bedaa mee see see mokoo inii Waa ma aagadi-maagadi naadi kaama inii miya dimi mena maamaa daamaa pesee kedaa siwoo siyaa. Inii kisee ae-wae, dimi gaagaa segeeke kuwa ko inii ikii kaa ae-wae kisegeeke. Inii kuwa ae-wae segee siyaa yuwa yiba Ogatamee me inii dimi mena daamaa pesee mée kiyaabuu segee naadi kaama inii me ikii miya dimi mena daamaa pesee kikiyaabuu segee siyaa. Kuwa too se kiya inii kisee ae-wae taaka too ikii daba kidaagimaa peeyaasi naadi menaa kuwa miya daamaa kiiwegageeke. Bedaa Ogatamee me inii dimi mena daamaa pesee mée kiyaabuu segeeki kuwa ko Wa me ikii miya kisee kiukuwayaabuu segeeki. Mee ko inii ae-wae segeeke see see ikii miya kisee ae-wae siyaa kaboo ikii dimi mena daamaa pesee kikiyaabuu segee naadi kaama ikii miya makii taa see kaa toowoo siyaa. Ogatamee me taa ma taa ikii kisee kiukuwawoo taapi ii see dimii mee too inii maamaa kigaataake. Mee ko inii ae-wae segeeke see see ikii miya kisee ae-wae segeekea kuwa me Ogatamee me inii dimi mena daamaa pesee mée kiyaabuu taaki kuwa see see Wa me ikii miya dimi mena daamaa pesee kikiyaabuu segee taapi. Wa me kisee kiukuwawoo taapi ii see kuwa inii ipi.
Neebee nokaa yuwa, inii Asia wee kaa ae-wae, dimi gaagaa segee seme menaa kuwa ikii ipi kikiyaanake. Mee ko inii dimi gaagaa siyaa agiyoo kuwa eebaa naadi kaama kana, inii sooi-wooi segee seme, inii bogaapea see dimii gaame. Mikee, mée boosi naadi menaa kuwa inii kaa mée yadootaagea keenda. Kiya inii kisee ae-wae siyaa agiyoo mée yaukuwaandaa seta mee ko inii ekaato pesee da kaa too se umiwoo, toowoo seta kaama Ogatamee me pesee da kaa too umiwoo, toowoosi naadi mée yaukuwaandaa seta. Boota bagee aya andoo peeyaabuu taa see Mée Wa kaa too inii dimi maataata kaama pesee kiwoo, umiwoosi naadi kuwa agiyoo mée yaukuwaandaa seta. 10 Yaai, inii bogaanakea see dimii gaame kiya Wa me inii mée pekageemi, bedaa mee kaama wodoo miya Wa me kisee mée yaukuwawoo taapi. Wa me inii kisee too mée pekagee siwoo taapi nao naadi Wa kaa too dimi kotopiwoo, diitoo siwooke. 11 Inii me sembahyang menaa kuwa ikii miya inii kaa mée yaasegee taai kisege. Kisee mée eebaa inii kaa mée yaasegee see menaa kuwa kaa Ogatamee me inii daamaa mée pekagee siwoo taapi. Mee kaama mée eebaa me Ogatamee paagoo "Kiiboo, paamee, A me okoo epa kaa kisee daamaa yaukuwawoo segeeke" see kuwa inii kaa asegee taapea.
Paulus me kimeepa see dimii agoo kiya meeno taa kuwa kisee kaa, kisee kaa see ase-maneeta menaa
12 Inii magaa da kaa mée tomaa-tomaa yuwa paagoo inii me ukuwanaa, peenaa siwoo seta yuwa kuwa uduma daamaa dimii kaa too, pedeo dimii kaa taa yoka, see mee inii dimi yiba nekeenta kaama ede ma, ede ma siwoo segeeke. Inii ikii paagoo miya kisee esee daamaa dimii kaa ukuwawoo segeeke. Mikee, inii pedeo dimii taa, Ogatamee me inii mée manta dimii doodoo topoo too ukuwawoo, umiwoo segeeke. Inii magaa da kaa bagee me ipi see dimii kaa se kiya Ogatamee me inii aii mée manta pesee da kaa daamaa ukuwawoo, umiwoo see bagee yuwa yoka inii ede ma, ede ma too. 13 Ikii miya inii kisee bagee ii see mée nekeenegea naaki ou see dimii mee anii agoo. Inii me kapoge kaa kiebeataa see menaa kuwa ko ikii nekeeniino kana see menaa taa kiya ikii me daamaa deeta kaama inii kisee bagee ii see mée nekeeniino awee see menaa kuwa too kiebeataa see. 14 Eto ko ikii me inii peenaa too mée nekeenegea kiya ikii me kisee too inii mée daamaa nekeendaa segee naadi kaama Tuhan Yesus Wa me mona naagoo ko ikii me inii kisee bagee ii see mée nekeenta kaama ede ma, ede ma taatagea. Inii miya ikii kaa ede ma, ede ma taake see see ikii miya kisee inii kaa ede ma, ede ma taatagea.
15 Ikii inii kaa kisee ede ma, ede ma taapea yoka naadi anii miyoo taa peenaa sema kaboo anii ikii paagoo keta poota see dimii gaama. Anii ikii paagoo peemaata kaama ikii ma epo enaataa kiiomegee naadi kaama apanaa magaa kaa peegeeta kaama bedaa ikii paagoo meemagaapa, see dimii gaama. Anii kisee kaagaa wiya ikii paagoo kiiomegee taapa kuwa ikii esee daamaa kiede kiyaayaa agiyoo yoka, see dimii mee anii agoo kema. 16 Mee ko anii Makedonia wee kaa poono see kaboo ikii paagoo keta kiiomegee taata, bedaa anii Makedonia wee kaa peegeeta kaama wiyaagoo to ma ikii paagoo kiiomegee taata, see dimii gaama. Anii ikii paagoo kiiomegee naadi kaama Yudea wee kaa poono see kaboo ikii me anii eta maa da kaa gaano pedeo agiyoo neeta kaama poota, see dimii mee anii agoo kema. 17 Anii kisee ikii paagoo poota see dimii agoo kiya anii ikii paagoo poono taa kemaata kaama ikii me ko 'Waa daamaa gaamagaano taa kaa ukuwagee see mée to' see nagaagea ye? Anii kisee ukuwaapa, kisee poopa see gaata-gaata kuwa ikii me 'Wa me ede gaayaa-gaayaa dimii kaa too ukuwanaa see mée to' see nagaagea ye? Anii aii kisee gaata-gaata kaa 'Ei, mikee, anii kisee ukuwaapa, kisee poopa' see dimii mee ma, bedaa 'Taa, se ukuwaapa, se poopa' see dimii mee miya ekea paaya enaataa gaata kaama otoopa koo segee see mée to, see kuwa ikii me nagaagea ye? 18 Kiya kisee taa. Ogatamee mee ko Wa me "Anii kisee ukuwaapa" see aseta-aseta doodoo ukuwaano too see Mée yoka inii me kisiyaa menaa kuwa miya kisee. Inii me "Ei, mikee, kisee ukuwaape, kisee poope" see menaa mee ma, bedaa "Taa, se ukuwaape, se poope" see menaa mee ma ekea paaya enaataa kisiyaa see taa. 19 Mikee, Ogatamee Yoopaa Yesus Kristus mee miya kisee. Anii ma, Silwanus ma, Timotius ma inii wedo me Wa kaa menaa ikii paagoo kiiwegame. Kristus mee ko Wa me 'Ei, mikee kisee ukuwaapa' see dimii mee ma, bedaa 'Taa, se ukuwaapa' see dimii mee ma ekea paaya enaataa gaataa see Mée se. Ogatamee me aseta-aseta uduma Wa me 'Ei, Ani me Kristus doodoo mikee ukuwaapa' see dimii mee too. 20 Mee ko Ogatamee me inii kaa kisee daamaa kiukuwawoo taapa see mée aseta menaa kuwa uduma Wa me 'Ei, Kristus doodoo mikee ukuwaapa' see dimii kaa mée yaukuwaano too. Kuwa me kemaata inii Kristus doodoo Ogatamee Waa ebo, Waa asii-sege nao naadi kaama Amin see menaa wegataa. 21 Ikii ma inii paaya Kristus ma aagadi-maagadi naadi pesee mée kiyaata kaama daamaa mée wigintaata Mée mee ko Ogatamee. 22 Wa me inii mikee Ni me bagee yuwa yoka naadi kaama Wa me bagee yuwa maniyaa agiyoo apanaa yuwa miya inii taa ma taa masiitagea ii see nekeendaasi naadi Wa me Roh Kudus mee keta inii dimi yiba mée manta. 2Kor 5:5, Ep 1:12-13
23 Eto ko Ogatamee me ni me dimii kuwa naipi kigi yoka ni me kisiinaka menaa kuwa Wa me miya kuwa mikee menaa yoka see kisiyaa, mee ko kisee: Anii mena pesee kaa pe-kisiipa see dimii mee agoo kiya ani me ikii dimi gaagaa ebo kisiyaapa yoka naadi anii Korintus magaa kaa ikii paagoo wiyaagoo to ma kimeeno taa kema. 24 Ikii ko Yesus mikee gaawoo naadi kaama koogo makii taa see kaa totaa see bagee kemaata inii ikii paagoo mena pesee kaa kisee agiyoo ukuwaai, kisee dimii gaai, see kuwa inii se kisiyaa. Ikii dimi mena maamaa ede ma, ede ma siwoosea naadi inii ikii ma epo enaataa daamaa kiiukuwawoo, umiwoo taano dimii mee too.

1:22 2Kor 5:5, Ep 1:12-13