2 Petrus
Petrus me wiyaagoo yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko koopoo see menaa weganaa seta bagee yuwa me Yesus mikee gaayaa bagee yuwa deebaa seta kaama okoo yaato peeyaa yoka naadi kaama Petrus me mee kapogee yaebeamaata. Kuwa koopoo see menaa weganaa see bagee kuwa ko okoo me pedeo ou dimii kaa umiwoo, toowoo see bagee. Okoo me Yesus mee wisineekee kaa Waa wiyaagoo se meetagi yoka see menaa weganaa seta bagee yuwa. Kiya Yesus mee wiyaagoo meetagi naagoo Wa me kuwa pedeo menaa, pedeo agiyoo kuwa uduma yataa kiyaata kaama se-agiyoo, we-agiyoo uduma daamaa too kiyaabuu taatagi. Kisee kemaata kuwa koopoo see menaa weganaa seta bagee kuwa wisintaata inii kaa daamaa mée yadootaata menaa kuwa too doowoo taai naadi menaa kuwa yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-2 Petamanii menaa
1:3-15 Inii Wa me mée wiginta bagee yuwa daamaa iyawoo, ebo kiwoosi naadi menaa
1:16-21 Kristus me asii-sege siyaa agiyoo kuwa deeta menaa
2:1-22 Koopoo see menaa weganaa see bagee yuwa gaai naadi menaa
3:1-16 Tuhan mee wiyaagoo meetagi yoka see menaa kuwa neke-nekee siwoo taai naadi menaa
3:17-18 Wodopasi menaa
1
Anii ko Simon Petrus, Yesus Kristus me agiyoo yaokagee see mée, Wa me menaa nadoonaasi naadi pooi see naseta mée mee. Yesus Kristus mee ko inii me Eboo Ogatamee mee, inii mée daagimaa peeyaano Mée mee. Waa dimi topoo see Mée kemaata Yesus mikee gaano dimii mee inii kaa daamaa mée yadootaata see see ikii kaa miya kisee daamaa kidootaata. Ikii miya kisee bagee yuwa paagoo mee kapogee mee kiebeaga.
Ikii me Ogatamee ma, inii epoo Mée Tuhan Yesus ma Ekea daamaa ipi keta kaama Ekea me epa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa ikii maamaa kineesi naadi kiasega.
Inii Wa me wiginta bagee yuwa daamaa iyawoo, ebo kiwoosi naadi menaa
Ogatamee Waa esee daamaa, esee asii-sege see Mée kemaata Wa me Ni paagoo nameei see mée aseta. Inii me Waa daamaa ipi keta kaama inii Waa ma dimii menaa kaa umiwoo, toowoosi naadi agiyoo kuwa uduma Wa me pesee da kaa inii daamaa aii mée manta. Wa me kuwa agiyoo inii aii mée manta kemaata Wa me "Anii kisee daamaa kiukuwaata, kisee daamaa kiukuwaaniyaata" see mée aseta. Kuwa esee daamaa, esee ebo see menaa kuwa doodoo ikii kuwa magaa da kaa pedeo ou dimii kaa pedeo mée kiyaayaa agiyoo kuwa kaa kaama ikii daba peeta kaama Wa me iyee kaa ikii ma aagadi-maagadi siwoosea naadi kuwa menaa mée manta. 2Kor 7:1 Kisee kemaata ikii daamaa omaago ma ukuwawoosea naadi kisiino menaa mee ko kisee: Ikii me Yesus mikee gaano dimii mee kaa esee daamaa see dimii mee ma pe-tabeasii, bedaa esee daamaa see dimii mee kaa ipi see dimii mee ma pe-tabi, bedaa ipi see dimii mee kaa ekaato daamaa muniwoo, deewoo taano ipi see dimii mee ma pe-tabi, bedaa ikii ekaato daamaa muniwoo, deewoo taano ipi see dimii mee kaa makii taa see kaa toowoo taano see dimii mee ma pe-tabi, bedaa makii taa see kaa toowoo taano see dimii mee kaa Ogatamee ma dimii menaa kaa umiwoo, toowoo taano see dimii mee ma pe-tabi, bedaa Ogatamee ma dimii menaa kaa umiwoo, toowoo taano see dimii mee kaa Yesus ma ena kenaa bagee epa aagaa see dimii mee ma pe-tabi, bedaa Yesus ma ena kenaa bagee epa aagaa see dimii mee kaa mée uduma epa gaayaa dimii mee ma pe-tabi. Ikii kuwa aatabi see dimii kuwa daamaa gaawoo, doowoo naadi kaama maamaa eebaa kedaa siwoo siyu ko inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus mee ikii me Waa daamaa ipi see dimii mee miya ebo kaapa, bedaa ikii daamaa agiyoo maamaa ukuwawoo, daamaa poo maamaa ekawoo, kisee umiwoo, toowoo taapea. Kiya kuwa aatabi see dimii kuwa taa see mée to gaayu ko waa emaa digiyoo see mée to mokoo. Mee ko wa me idukaa kaama pedeo ukuwawoo seta agiyoo yuwa kuwa nawonakomee seta yoka, see dimii kuwa waa gaabuu seta kemaata waa emaa daamaa se deeyaa see mée to mokoo.
10 Kisee kemaata neebee nokaa yuwa, ikii ko Ogatamee me Ni paagoo nameei see kiseta bagee, Wa me daamaa kiwigintaata bagee yuwa. Ikii me 'Anii kisee bagee ii' see kuwa nekeensea naadi kuwa aatabi see dimii kuwa maamaa gaawoo, doowoo taai. Ikii kisee daamaa ukuwawoo, umiwoo siyu ko ikii taa ma taa se okaapea. Yud 1:24 11 Ikii kisee daamaa ukuwawoo, umiwoo naadi kaama inii epoo Mée Tuhan mee, inii daba mée daagimaa peeyaano Mée Yesus Kristus Wa me kisee too iminoo miya, iminoo miya ebo mée eetoowoo taano yoo kiyoo esee kiede kaa daba kiseemiyaatagi.
12 Kisee kemaata anii kuwa menaa yuwa kisi-manee siwoo taapa. Ikii ko kuwa menaa ipi see bagee, kuwa mikee menaa daamaa masemaata kaama makii taa see kaa toowoo see bagee yuwa. Kiya ikii kuwa menaa gaabuu taapea naadi kaama 13 ni me keedaa toogee see maa da mee ekeasiino taa kaboo anii kuwa menaa yuwa daamaa kisi-manee siwoo taano mee daamaa see gaaga. 14 Mikee, anii eebaa umiino taa kaa ni me keedaa toogee see maa da mee ekeasiipa see kuwa anii ipi. Kuwa menaa kuwa inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus Wa me kisee ni paagoo awee da kaa naawegami. Yoh 21:18-19 15 Kisee kemaata anii pakaa-seometa kaama wodoo ikii kuwa menaa yuwa se gaabuu seta daamaa neke-nekee siwoosea naadi anii eto omaago ma kisi-manee siwoo taapa.
Kristus me asii-sege siyaa agiyoo kuwa deeta menaa
16 Inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus mee pesee ma meetagi kaa menaa kuwa inii mée me unukade menaa wegaa-wegaa see see kiiwegagee seme se kiya Wa me asii-sege siyaa agiyoo kuwa inii emaa me deeta bagee yuwa. Mat 17:1-5 17 Mikee, Nagamee, Asii-sege see Mée Ogatamee me Wayoopaa mee ebo, Waa asii-sege see ekeasiino see naadi menaa kuwa Wa paagoo aseeyamaata, mee ko kisee: "Mee ko Niyoopaa. Ni me Yogaa esee epa yoka Anii Waa dimi wikii-wikiika" see aseta menaa mee. 18 Mee wa too esee daamaa wigintaata maga kutuu to kaa kiyoo inii Waa ma epo enaataa toomuu taaka too kuwa epoo to wodoo kaama aseeyamaata menaa kuwa yeeta.
19 Inii kuwa menaa yeeta kaama kuwa idukaa nabi bagee yuwa me wegawoo seta menaa kuwa mikee menaa ii see nekeenta. Ikii miya daamaa nekeenii: Digiyoo see yoo peto wakeata kaama daamaa deeyaa mokoo see see okoo me wegawoo seta menaa kuwa miya kisee wakimiwoo siyaa. Ikii kuwa menaa yuwa ipiipi gaagaa siwoo taai, kisee too Waa meetagi yoo too. Waa meetagi mee ko pedeo komaa yaato aweepeasiyaa see see kaata. Bedaa keno wogaa to see okadee mee awii yaato kaama pakaamaayaa see see inii dimi yiba miya kisee awee kaata. Luk 1:78-79 20 Esee ebo menaa ena mee ikii nekeeniino gaano pedeo, mee ko kisee: Ogatamee me kapogee yiba nabi bagee me wegawoo seta menaa yuwa mena nekeeniino yaato kuwa gaayu ko mée me gaata-gaata doodoo too se nekeeniyaa. 21 Nabi bagee yuwa me menaa kuwa manii to ko okoo me gaata-gaata kuwa kaa se kiya Ogatamee Wa kaa too. Okoo Wa me menaa Roh Kudus me pesee kaa yawegawoo seta. 1Pet 1:10-11, 2Tim 3:16

1:4 2Kor 7:1

1:10 Yud 1:24

1:14 Yoh 21:18-19

1:16 Mat 17:1-5

1:19 Luk 1:78-79

1:21 1Pet 1:10-11, 2Tim 3:16