2 Tesalonika
Paulus me Tesalonika magaa kaa Yesus mikee gaata bagee paagoo wiyaagoo yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Paulus me Tesalonika magaa kaa Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo petamanii kapogee yaebeamaata kaama apanaa yaebeano taa menaa asiino see naadi wiyaagoo to ma yaebeamaata. Kuwa menaa kuwa ko wodopasi yaato kisee ukuwaaniita, kisee ukuwaandaa taata yoka ikii makii taa see kaa umiwoo, toowoo taai naadi menaa kuwa ebeamaata. Mee kapogee wa me tahun 51 mee yiba mokoo ebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-10 Petamanii menaa ma, paamee menaa ma
2:1-17 Wodopasi yaato ukuwaaniita menaa ma, makii taa see kaa umiwoo, toowoosi naadi menaa ma
3:1-5 Sembahyang inii mée yaukuwaai naadi menaa
3:6-15 Agiyoo se ukuwataa see bagee yuwa gaamaasi naadi menaa
3:16-18 Wodopasi menaa
1
Nii ko Paulus, bedaa Silas ma, Timotius ma inii wedo me ikii Tesalonika magaa kaa Iniitaagi Ogatamee ma, Tuhan Yesus Kristus ma Ekea mikee gaayaa bagee yuwa paagoo kiebeage. Iniitaagi Ogatamee ma, Tuhan Yesus Kristus ma Ekea me aii kiepa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa ikii ma epo enaataa kiitoowoosi naadi kiasege.
Mée me wegee-wegee see kaa se makiisi naadi menaa
Neebee nokaa yuwa, inii ikii kaa paamee see dimii mee ebo. Mikee, ikii me Yesus mikee gaataa see dimii ma, epa aagaa see dimii ma kuwa maamaa ebo kiwooka yoka inii Ogatamee paamee, magiyaage see dimii too. Ikii mée me kiwegee-wegee naadi kaama ae-wae taakea kiya ikii makii taa see kaa Yesus mikee gaawoo, umiwoo see bagee yuwa. Kisee kemaata inii apanaa magaa kaa Yesus mikee gaayaa bagee yuwa paagoo peenaaka too ikii kisee bagee yuwa yoka see kiapaagee senaa see.
Ikii Ogatamee Wa too ebo mée eetupi nao see menaa kuwa yawegawoo naadi kaama mée me kiwegee-wegee taakea. Kuwa me kemaata Ogatamee me mée wigintagaatagi kuwa topoo too kaata ii, see kuwa inii nekeenegea. Mée me kisee ikii kiwegee-wegee naadi kaama Wa me ebo mée eetoogee taa see yoo kiyoo ikii miya niitoono daamaa see kisiitagi. Wa me mée wigintagaano kuwa topoo too yoka pedeo bagee se wigineano ko iyo. Ikii kiwegee-wegee taa see bagee kuwa Wa me modee kimasiitagi, pedeo agiyoo yamiyaatagi, bedaa ikii me ae-wae taa see dimii mee miya kitaa kiyaatagi. Tuhan Yesus mee Wa me pesee yago malaikat bagee yuwa ma enaataa epoo to wodoo kaama isiitagea naagoo mée me ikii kiwegee-wegee taa siyaa yuwa ma, inii mée wegee-wegee taa siyaa yuwa miya uduma mée yataa kiyaatagi. Mee naagoo ebo biyaa gada ma eseemaata kaama okoo Ogatamee ipi kaano miya be, Tuhan Yesus me doometa menaa yayiino miya be see bagee kuwa pedeo kiyaatagi. Okoo me pedeo ukuwataa to mokoo da masiitagea. Tuhan me toogee yoo kaama beesekaa ekeasiitagea, Wa me disi ebo, esee omaago see agiyoo yuwa se diitagea, kisee too iminoo miya, iminoo miya pedeo too kiwoo taatagea. Mat 25:46, Plp 3:19, 2Pet 3:7 10 Mee naagoo Wa me daamaa wa too wigintaata bagee yuwa me Yesus mee yaapaagee taatagea, okoo Waa mikee nao see gaayaa bagee yuwa me dimi nagimaakee kaa Waa ebo ekee taatagea. Inii me kiiwegata menaa yuwa ikii miya mikee nao see gaata kemaata ikii miya kisee Waa ebo ekee, yaapaagee taatagea.
11 Kisee kemaata inii me Eboo Ogatamee paagoo ikii kaa maamaa sembahyang kisegeeke. Ikii ko Wa me Ni paagoo nameei see kiseta bagee yuwa kemaata Wa me ikii sikii, Ni me bagee yuwa ii see kigaawoosi naadi kiasegeeke. Bedaa ikii me daamaa yaukuwaano ede see gaayaa agiyoo yuwa ma, ikii me Yesus mikee gaakee kaa daamaa yaukuwagee siyaa agiyoo yuwa ma kuwa uduma Wa me pesee kaa daamaa too kikiyaabuu siwoosi naadi kiasegeeke. 12 Inii me Eboo Ogatamee ma, inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus ma Ekea me epa mée gaano dimii mee ebo kemaata ikii miya Tuhan Yesus Wa ekaa da esee ebo nao naadi yaapaagee, bedaa Yesus Wa me miya ikii kiapaagee, kisee aaukuwagee siwoosi naadi inii kiasegeeke.

1:9 Mat 25:46, Plp 3:19, 2Pet 3:7