2 Timotius
Paulus me Timotius paagoo wiyaagoo yaebeamaata kapogee
Paulus waa Timotius paagoo petamanii kapogee yaebeamaata kaama tahun wiya, wedo waa naa omemaata Yesus me doometa menaa be see bagee yuwa me waa Roma magaa kaa digiyoo ee yiba tameamaata. Waa bogaano monaa ekaapa see kuwa waa ipi kemaata Timotius mee se wedaata Yesus me doometa menaa daamaa omaago ma doowoo, wegawoosi naadi mee kapogee yaebeamaata. Wa me tahun 67 mee yiba mokoo ebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-2 Petamanii menaa
1:3–2:13 Yesus me doometa menaa makii taa see kaa mée tupiwoo taai naadi menaa
2:14–4:8 Mikee menaa too peneata mée me koopoo see wegawoo see menaa kuwa gaai naadi menaa
4:9-22 Wodopasi menaa
1
Nii ko Paulus, Ogatamee me gaata-gaata dimii kaa Kristus Yesus me menaa nadoonaasi naadi pooi see naseta mée, Kristus Yesus ma dimi aagadi-maagadi see bagee yuwa taa ma taa daamaa umiwoo, toowoo taatagea see aseta menaa kuwa yaweganaa see mée mee. Mee kapogee mee ni me dedee see yogaa mokoo Timotius a paagoo kaebeaga. Nagamee Ogatamee ma, inii epoo Mée Tuhan Kristus Yesus mee ma Ekea me aii kaepa dimii ma, mée epa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa aa ma epo enaataa kaatoowoosi naadi kaasega.
Yesus me doometa menaa weda taa ma mée tupiwoosi naadi menaa
Anii egapi yaato miya, daatooyiba yaato miya se daata kisee too aa kaneke-nekee naadi kaama Ogatamee paagoo kiiboo, paamee see dimii ma sembahyang kasegeeka. Idukaa ni beemu nokaa yuwa dimi topoo, pedeo taa see kaa Ogatamee yaapaagee, Wa me agiyoo daamaa yaukuwagee siwoo seta see see anii miya kisee yaukuwagee siwooka. Anii peema naagoo a me nayegee seme kuwa anii kaneke-nekeeka yoka anii kadeeta kaama ede ma, ede ma taano see naadi anii kadeega naaki ou dimii mee ebo. A me Yesus kaa too esee dimi maatagaa siwoo seme kuwa anii kaneke-nekee taaka. Petamanii agaaba Lois wa me Yesus mikee gaata dimii mee ebo, bedaa abaayo Eunike mee miya kisee. Eto ko mee dimii mee a yiba mikee tope ii see kuwa kanekeenega. Kisee kemaata Ogatamee me agiyoo yuwa a me daamaa omaago ma yaukuwawoose naadi anii a kaa yagaa kamaama. Kuwa Ogatamee me pesee kakiyaata agiyoo kuwa modeeniyaa yoka kuwa moometaase naadi anii bedaa kasega. Ogatamee me Roh mee inii mée manta mee ko inii weda see dimii mée miyaakee se kiya Roh me pesee agiyoo ma, epa dimii ma, inii ekaato daamaa muniwoo, deewoo taano ipi see dimii ma kuwa mée yaagoo kiyaano see naadi Roh mée manta.
Kisee kemaata inii epoo Mée Tuhan kaa menaa kuwa aa yawegaano ego weda see dimii mee se gaai, bedaa anii miya, anii Yesus me doometa menaa yaweganaa see kaa digiyoo ee yiba natameamaamea kuwa miya aa ego weda see dimii mee se gaai. Ogatamee me aa kapesee kiyaapi yoka mée me anii kisee dimi nagii-nagii ebo gaagaa nasiyaabuu segee see agiyoo kuwa see see aa miya daamaa masii, daamaa dogaai. Kis 5:41, 2Tim 2:3 Wa me inii daba mée daagimaa peeyaata, inii dimi pedeo taa see kaa umiwoosi naadi Ni paagoo nameei see mée aseta. Inii Wa me bagee mée kiyaata mee ko inii me daamaa ukuwata agiyoo kuwa kaa se kiya Ogatamee me gaata-gaata kuwa kaa too. Idukaa esee petamanii epoo to, magaa to ogaatagaano taa kaa Wa me epaa mee Kristus Yesus doodoo inii aii mée manta. Ep 1:3-5, Tit 3:4-5 10 Eto inii daba mée daagimaa peeyaano Mée Kristus Yesus meta kaama wodoo inii Wa me mée epa dimii mee mikee ebo ii see nekeenegea. Yesus me doometa menaa kuwa me inii umina se bogaatagea. Wa me kuwa mée umina bogaano too menaa kuwa mée yataa kiyaata inii kisee too iminoo miya, iminoo miya toowoo siyaa menaa kuwa awee da kaa mée deeyaata. 11 Kuwa menaa kuwa anii yaweganaa, mée topenaa, kisee yaukuwanaasi naadi nawigintaata. 12 Anii kisee yaukuwanaa naadi kaama nakaayoo digiyoo ee yiba pedeo totaaka. Anii kisee ae-wae, gaagaa taaka kiya anii ego weda see dimii mee taa. Anii mikee gaayaa Mée mee anii Waa ipi, bedaa Wa me kuwa eeweganaasi naadi ni kaa nadootaata menaa yuwa se pedeo kaapa see kuwa miya anii mikee ipi. Kuwa ni me yaweganaa see menaa kuwa makapaa menaa ma se aatabisi naadi Ogatamee me kuwa menaa daamaa taamegee siwoo taapi, kisee too Yesus meetagi naagoo too, see kuwa anii mikee ipi yoka anii ego weda see dimii mee taa.
13 Ni me katupiwoo seta menaa kuwa daamaa peneata doowoo taai. Aa Kristus Yesus ma dimi aagadi-maagadi naadi kaama a me Waa mikee gaano dimii ma, epa dimii ma kuwa gaawoo see kaa kuwa katupiwoo seta menaa yuwa daamaa doowoo, umiwoo taai. 14 Ogatamee me naweganaasi naadi a kaa kadootaata menaa kuwa makapaa menaa ma aatabi siyaa yoka daamaa nekeenii. Inii yiba totaa see Mée Roh Kudus Wa pesee da me kuwa menaa yuwa ipiipi taametagaa siwoo taai.
15 Asia wee kaa bagee Pigelus mee ma, Hermogenes mee ma, apanaa bagee miya anii naekeata umina peemea see kuwa aa miya ipi. 16 Onesiporus waa anii digiyoo ee yiba totaaka too nadeegee simi kuwa waa ego weda see dimii mee gaano taa. Waa kaagaa eebaa ni paagoo naatoogee simi, bedaa anii dimi mena daamaa pesee nakiyaabuu segee simi yoka Tuhan me waa tukuguu miya epa gaasi naadi yaasegeeka. 17 Waa Roma magaa kaa peemaata kaama anii naabanaa segee naadi nadeemaami. 18 Anii idukaa Epesus magaa kaa toogee seta kaboo miya wa me nadeegee simi kuwa aa miya ipi. Yesus meetagi naagoo Tuhan me epa dimii mee maamaa wa kaa daamaa deemaasi naadi yaasega.

1:8 Kis 5:41, 2Tim 2:3

1:9 Ep 1:3-5, Tit 3:4-5