Epesus
Paulus me Epesus magaa kaa Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Paulus waa digiyoo ee yiba toogeeki too ebeata kapogee. Wa me mee kapogee yiba yaebeamaata menaa kuwa ko kisee: Ogatamee Waa idukaa esee petamanii kaama 'Anii kisee ukuwaata, kisee ukuwaaniyaabuu taata' see dimii gaata yuwa kuwa uduma mikee Wa me Yesus Kristus doodoo mée yaukuwaaniyaabuu siwooki ii see kuwa daamaa nekeensi naadi menaa yaebeamaata. Mee ko Ogatamee me kuwa Yahudi bagee yuwa too se kiya mée tomaa-tomaa apanaa yuwa miya okoo paaya Yesus mikee gaakee kaa mée kutuu ena too too kiyaabuu taata, see dimii gaata. Bedaa Wa me inii daba mée daagimaa peeyaano mee ko Wa me mée epa dimii mee kaa too, inii me daamaa ukuwaakee agiyoo kuwa kaa se. Wa me inii Yesus mikee gaata bagee yuwa daamaa mée wigintaata kaama gipii see dimii ma, gipii see iyee ma kuwa mée manta. Bedaa inii me umiyaa, tuyaa yiba inii Ogatamee me mée manta agiyoo kuwa maataata doonaa naadi kaama Iblis me mée gaadee segee siyaa agiyoo daba, peedi yakiyaabuu siwoo siyaa. Paulus me kuwa see see menaa mee kapogee yiba yaebeamaata.
Yesus mee epoo to wodoo pakaa-seometa kaama wodoo tahun amaamo waa naa omemaata kaama tahun 60 mee yiba mokoo Paulus me mee kapogee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-14 Petamanii menaa ma, Ogatamee me Kristus doodoo esee daamaa mée yaukuwaaniyaabuu seta agiyoo kaa yaapaagee seta menaa ma
1:15-23 Yesus Wa me asii-sege siyaa yuwa okoo daamaa ipi kisi naadi sembahyang yaseta menaa
2:1-10 Ogatamee me inii daba mée daagimaa peeyaano kuwa ko Wa me mée epa dimii mee kaa too see kuwa nekeensi naadi menaa
2:11-22 Ogatamee me Yahudi bagee yuwa ma, mée tomaa-tomaa apanaa yuwa ma okoo Kristus doodoo aaemee-emee yasiyaata kaama mée kutuu ena too too kiyaabuu seta menaa
3:1-13 Ogatamee me idukaa kaama awee da kaa kiyaano taa menaa kuwa Paulus me naweganaasi naadi wa kaa yadootaata menaa
3:14-21 Paulus me sembahyang menaa
4:1-16 Inii Yesus yiba mée kutuu ena too too kemaata ena dimii, ena menaa kaa umiwoo, toowoo taai naadi menaa
4:17–5:21 Idukaa iyee mee ekeata kaama gipii see iyee mee too doowoo taai naadi menaa
5:22–6:9 Ekea bogaa ma, ena ee kaa bagee ma okoo tupiino menaa
6:10-20 Ogatamee me inii Iblis me mée gaadee siyaa agiyoo daba, peedi yakiyaabuu siwoosi naadi mée manta agiyoo yuwa kaa ebea-ebea menaa
6:21-24 Wodopasi menaa
1
Nii ko Paulus, Ogatamee me gaata-gaata dimii kaa Kristus Yesus me menaa nadoonaasi naadi pooi see naseta mée. Mee kapogee mee anii ikii Epesus magaa kaa Ogatamee me ikii daamaa wa too kiwigintaata bagee yuwa paagoo, ikii Kristus mee se ekeata mikee gaawoo see bagee yuwa paagoo kiebeataaka. Iniitaagi Ogatamee ma, Tuhan Yesus Kristus ma Ekea me aii kiepa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa ikii ma epo enaataa kiitoowoosi naadi kiasega.
Ogatamee me Kristus doodoo esee daamaa mée yaukuwaaniyaabuu seta agiyoo kaa yaapaagee seta menaa
Ogatamee mee, inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus Waataagi mee niiyaapaagee taai. Inii Kristus ma dimi aagadi-maagadi naadi Wa me Roh kaa agiyoo-pagiyoo uduma epoo to wodoo kaama inii kaa daamaa aii mée manta Mée mee. Rom 8:29-30, 2Tim 1:9-10 Mikee, esee idukaa uwoo to, magaa to ogaatagaano taa kaboo inii Kristus ma aatawa-maatawa mée siyaano see naadi daamaa mée wigintaata. Inii me pedeo yuwa wiginiwoo segee naadi kaama Wa emaa dagii da kaa pedeo ena ma taa see bagee yuwa kisi naadi kisee daamaa mée wigintaata. Esee idukaa petamanii kaama Wa me inii mée epa kaa 'Yesus Kristus doodoo okoo Ni me yogaa yuwa kiyaabuu taata' see dimii gaata. Wa me esee ede kaa kisee daamaa mée yakoo seta. Rom 8:14-17 Inii Wa me epa see Yogaa mee ma dimi aagadi-maagadi naadi kaama Wa me epaa mee inii kaa daamaa aii mée manta. Wa me mée aii epa dimii mee esee ebo, esee asii-sege kemaata inii Waa yaapaagee siwoo see.
Yogamee Wa me tadaa me inii daba mée peeyaata, Waa doodoo inii me pedeo yuwa epa mée yaekeata. Ogatamee me mée epa dimii mee esee maamaa ebo kemaata kaama kisee mée yakoo seta. Rom 3:24-25, 1Pet 1:18-19 Wa me epaa kuwa maamaa eebaa inii kaa mée yadegayaata, Wa me se-ipi, we-ipi dimii kuwa kaa aii mée yadootaata. Wa me idukaa kaama 'Anii kisee ukuwaata, kisee ukuwaaniyaabuu taata' see dimii gaata yuwa kuwa Wa me awee da kaa kiyaano taa, eto too Wa me ede kaa inii awee da kaa ipi mée kiyaagi. Kuwa ko Wa me idukaa gaata dimii yuwa kuwa inii paagoo 'Mikee, Kristus doodoo ukuwaaniyaagi ii' see kuwa awee da kaa ipi mée kiyaagi. 10 Kuwa Wa me idukaa gaata dimii yuwa kuwa uduma ukuwaaniyaatagi monaa kaa kega kaboo epoo to wodoo agiyoo ma, magaa da kaa agiyoo ma, se-agiyoo, we-agiyoo kuwa uduma Kristus yiba kutuu ena too too kiyaata kaama Waa mumoo to mokoo ebo tuyaatagi.
11 Ogatamee Wa me 'Anii kisee ukuwaata, kisee ukuwaaniyaata' see gaata-gaata doodoo too agiyoo-pagiyoo kuwa uduma ukuwaaniyaabuu siwoo taa see Mée. Idukaa esee petamanii kaama Wa me gaata-gaata doodoo inii daamaa mée wigintaata. Wa me inii Kristus ma aatawa-maatawa siyaata kaama Wa me agiyoo daamaa masiino bagee mée kiyaata. 12 Mee ko inii petamanii inii keta Kristus kaa dimi kotopiwoo seta bagee kuwa inii me Waa ebo, Waa asii-sege nao see yaapaagee siwoosi naadi Wa me inii daamaa mée wigintaata.
13 Ikii miya Kristus Wa me mikee menaa kuwa daamaa yeemea. Wa me ikii daba kidaagimaa peeyaano see naadi doometa menaa kuwa ikii yeeta kaama Kristus mee mikee nao see gaamea. Ikii Kristus mikee gaata kemaata Ogatamee Waa nekee see bagee yuwa ii see awee da kaa nekeendaasi naadi Roh Kudus mee kineeta, Wa me "Roh Kudus mee kiniipa" see aseta menaa doodoo. 2Kor 1:21-22 14 Mee ko Wa me bagee yuwa maniyaa agiyoo apanaa yuwa kuwa inii taa ma taa masiitagea ii see kuwa nekeensi naadi Wa me Roh Kudus mee keta inii mée manta. Roh mee inii ma epo enaataa toogeeki, kisee too Ogatamee Waa nekee bagee okoo daba peeyaatagi naagoo too. Kuwa me kemaata Waa ebo, Waa asii-sege see yaapaagee siyaa.
Paulus me okoo Kristus Wa me asii-sege siyaa yuwa daamaa ipi kisi naadi sembahyang yaseta menaa
15 Wa me kisee daamaa mée yaukuwamaata kemaata eto ko anii ikii kaa paamee dimii ebo. Mee ko ikii me Tuhan Yesus mikee gaayaa dimii mee ebo, bedaa Wa me daamaa wigintaata wa too bagee apanaa yuwa uduma ikii me okoo epa gaayaa dimii mee miya ebo, see menaa kuwa anii yeema. 16 Kisee yeeta kaama anii sembahyang siyaa kaboo ikii kineke-nekee naadi ikii kaa Ogatamee paagoo se daata kaama kisee too kiasegeeka. 17 Mee ko anii inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus me Eboo Ogatamee mee, Asii-sege see Mée Nagamee paagoo Wa me Roh doodoo esee ipi see dimii mee ikii kaa maamaa kineesi naadi kiasegeeka. Kisee kineeta kaama ikii me Ogatamee mee kisee Mée, kisee Mée ii see kuwa awee da kaa daamaa keipi kiyaabuusi naadi kiasegeeka. 18 Bedaa emaa me deeyaa mokoo ikii dimi mena kaa emaa yuwa kuwa Wa me daamaa awee kikiyaata kaama Wa me daamaa kiukuwaaniyaabuu siyaa agiyoo kuwa ikii daamaa ipi kesea naadi kiasegeeka. Kuwa ko ikii Wa me Ni paagoo nameei, Anii ikii kaa kisee daamaa kiukuwaaniyaabuu siwoo taata yoka, see kiseta menaa kuwa ikii daamaa ipi kiwoo, Wa kaa dimi kotopiwoo, kisee umiwoo, toowoosea naadi kiasegeeka. Bedaa Wa me daamaa wa too wigintaata bagee yuwa paagoo esee ebo, esee asii-sege see maniitagi agiyoo kuwa miya ikii daamaa nekeensea naadi kiasegeeka. 19 Bedaa Wa me inii Kristus mikee gaayaa bagee yuwa kaa daamaa mée yaukuwaano pesee kuwa wa too, esee ebo, mee asii taa, see kuwa miya ikii daamaa ipi kesea naadi kiasegeeka. Kuwa Wa me esee ebo see pesee kuwa Kristus kaa miya yaukuwata, 20 mee ko Wa me pesee da kaa Kristus mee boota kaama aya andoo peeyaata kaama epoo to wodoo Wa me dagi yagaa yaato ebo tuyaa yoo animaayaata. 21 Kristus Wa me ebo totaaki mee ko esee ebo, esee asii-sege. Ekaa yago bagee miya, ekaa yago agiyoo miya, se-ebo, we-ebo, se-pesee, we-pesee kuwa uduma peedi. Eto mee begaa kaa too se kiya bedaa kaama mee begaa kaa miya kisee too ebo toowoo taatagi. Kol 1:16-18 22 Ogatamee me Kristus Wa too ebo tusi naadi se-agiyoo, we-agiyoo, se-bagee, we-bagee kuwa uduma peedi yaekeata kaama Kristus badoo da miyoo taa yaekeata. Bedaa kuwa uduma Kristus Wa too Mumoo to kisi naadi Ogatamee me Kristus mikee gaayaa bagee yuwa paagoo Waa manta. 23 Kristus mikee gaayaa bagee uduma ko Wa me maa to mokoo. Inii Waa ma aagadi-maagadi naadi Wa me iyee, Wa yiba agoo kiyaa yuwa kuwa uduma inii miya agoo, Wa me kisee pudii mée yasiyaayu. Wa me se-agiyoo, we-agiyoo uduma miya Wa yiba agoo kiyaa yuwa pudii siyaabuu siwooki.

1:3 Rom 8:29-30, 2Tim 1:9-10

1:5 Rom 8:14-17

1:7 Rom 3:24-25, 1Pet 1:18-19

1:13 2Kor 1:21-22

1:21 Kol 1:16-18