Galatia
Paulus me Galatia wee kaa Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Paulus me Galatia wee kaa Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo koopoo see menaa eeweganaa see bagee yuwa gaamaasi naadi yaebeamaata kapogee. Miyoo taa Paulus me Yesus me doometa menaa kuwa Galatia wee kaa eeweganaa seta. Waa kuwa menaa daamaa eeweganaa segee naadi pe-seometa kaama wodoo apanaa bagee okoo paagoo meemaata kaama koopoo see menaa eeweganaa seta. Okoo me koopoo see menaa kuwa ko kisee: "Kristus me doometa menaa kuwa sikii taa. Kuwa idukaa Musa me menaa kuwa deewoo taano ma, kado ponee yadaapii taano ma kuwa miya ikii mée tomaa-tomaa apanaa yuwa miya ukuwaano gaano pedeo, inii Yahudi bagee yuwa see see. Ikii kisee ukuwayu ko Ogatamee me ikii sikii, ikii miya nao see kideeyaa" see menaa kuwa okoo me weganaa seta. Okoo me kisee menaa weganaakea yoka see menaa kuwa doodoota Paulus paagoo pe-eewegagea naaki wa me kaasee menaa yaai naadi mee kapogee mee kuwa Galatia wee kaa bagee paagoo yaebeamaata.
Paulus me mee kapogee yiba yaebeamaata menaa kuwa ko kisee: Inii Musa me menaa kuwa deewoo naadi kaama Ogatamee Wa me okoo sikii, okoo miya nao see mée deeyaa kuwa se kiya inii Yesus mikee gaakee kaa Waa ma dimi aagadi-maagadi naadi kaama Ogatamee me okoo sikii, okoo miya nao see mée deeyaa. Kisee kemaata inii dimi mena gipii see bagee, Roh yago bagee, inii magaa da kaa iyee-payee kaa umiwoo, toowoo see bagee yuwa se, see menaa kuwa Paulus me mee kapogee yiba yaebeamaata.
Yesus mee epoo to wodoo pakaa-seometa kaama wodoo tahun mée oga waa naa omemaata kaama tahun 50 mee yiba mokoo Paulus me mee kapogee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-10 Petamanii menaa ma, Paulus me kuwa koopoo see menaa kuwa yaai naadi menaa ma
1:11–2:21 Paulus me eeweganaa seta menaa kuwa manii to ko Kristus kaa too, mée me natopeta menaa kuwa kaa se, see kuwa nekeensi naadi menaa
3:1–4:11 Ogatamee me okoo sikii see mée diino kuwa ko idukaa menaa kuwa deewoo naadi kaama se kiya Yesus mikee gaakee kaa too, see kuwa nekeensi naadi menaa
4:12–6:10 Inii kuwa etokaa gipii see menaa kuwa doowoo naadi kaama Roh me inii dimi mena gipii mée kiyaabuu siwoo siyaa menaa
6:11-18 Wodopasi menaa
1
Nii ko Paulus, Yesus Kristus Wa me menaa nadoonaasi naadi pooi see naseta mée mee. Pooi see naseta mee ko mée me se, mée ena me kisee nasiino taa kiya Yesus Kristus mee ma, Waa boota kaama aya andoo peeyaata Mée Nagamee Ogatamee mee ma Ekea me too pooi see naseta. Nakaayoo ni paagoo epo enaataa Yesus yiba ena kenaa bagee yuwa ma kuwa uduma inii me ikii Galatia wee kaa Yesus mikee gaayaa bagee yuwa epao kisege.
Iniitaagi Ogatamee ma, Tuhan Yesus Kristus ma Ekea me aii kiepa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa ikii ma epo enaataa kiitoowoosi naadi kiasege. Yesus Kristus mee Iniitaagi Ogatamee me gaata-gaata doodoo inii me pedeo yuwa kuwa kaa Waa ekaato mée yaekegataata. Inii eto magaa da kaa bagee me pedeo iyee-payee kuwa kaa kaama mée pekagiino see naadi mée yaboota. Inii Ogatamee mee niiyaapaagee siwoo siweei, kisee too iminoo miya, iminoo miya. Amin.
Yesus me doometa menaa mee ena too too yoka see gaasi naadi menaa
Ikii Kristus Wa me aii kiepa dimii mee ma umiwoo, toowoosea naadi Ni paagoo nameei see kiseta Mée Ogatamee mee ikii moga oko maataata kaama apanaa menaa, Yesus me doomeeno taa menaa kuwa obeegea. Kuwa kaa anii dimi nagimaano ebo. Yesus me doometa menaa kuwa wa too, apanaa ena ma, ena ma taa kiya ikii mikee menaa ewo kedaa kisiyaayaa bagee agoo. Okoo ko Kristus me doometa menaa kuwa koopoo kiyaayaa bagee yuwa too yoka nekeenii. Inii miya inii me bedaa wiyaagoo to ma ikii paagoo kuwa Yesus me doometa menaa kuwa se kiya apanaa menaa, Yesus me menaa ma doodoo taa see menaa kuwa kiiwegayu ko yaai. Bedaa epoo to wodoo kaama malaikat bagee ena me kisee menaa esee-kiiwegayaa miya yaai. Kisee bagee okoo kaa pedeo ayaa yadootagaano daamaa. Anii miyoo taa kisema see see eto miya kaagaa ena ma kisiinaka, mee ko kisee: Mée waa ena me ikii daamaa masemaamea menaa kuwa doodoo se kiya apanaa menaa, Yesus me doomeeno taa menaa yuwa kiiwegayu ko pedeo ayaa wa kaa yadootagaano daamaa.
10 Ni me kisee omaago ma kisega menaa kuwa mée me anii naede kisi naadi menaa ye? Taa, kuwa Ogatamee Wa me too naede kisi naadi menaa. Anii mée me naede kisi naadi menaa weganaa see mée to see nagaagea ye? Kisee taa. Anii mée me naede kegea naaki ou see dimii kaa mena wegataa see mée naaki anii Kristus me agiyoo daamaa yaokagee see mée mee taa kiyaa. 1Tes 2:3-6
Paulus me weganaa seta menaa kuwa manii to ko Kristus kaa too yoka see kuwa nekeensi naadi menaa
11 Neebee nokaa yuwa, anii mena ena keipi kiyaanaka, mee ko ni me Kristus kaa yaweganaa see menaa kuwa manii to ko mée kaa se. 12 Kuwa menaa kuwa anii mée paagoo kaama masiino miya taa, mée me natupiino miya taa kiya Yesus Kristus Wa me too awee da kaa naipi kiyaami.
13 Mikee, miyoo taa anii Yahudi bagee me deewoo siyaa menaa-panaa yuwa deewoo, umiwoo naadi kaama ukuwanaa, peenaa seta menaa kuwa ikii miya nayeemea. Kuwa ko okoo Yesus mikee nao naadi Ogatamee me daamaa wa too wigintaata bagee kuwa anii pedeo kiyaano see dimii mee esee ebo kaa maamaa wegee-wegee senaa sema. Kis 26:9-11 14 Inii Yahudi bagee me menaa omaago ma peneata esee deewoo segee seta mée mee ko anii. Kuwa menaa anii ma epo enaataa topegee seta bagee apanaa yuwa kuwa anii ma endagii se. Inii beemu nokaa yuwa me asii-doge-doge menaa kuwa anii peneata esee deewoo segee sema.
15 Anii kisee mée kiya nibaayo me nakabaano taa kaa Ogatamee me anii daamaa nawigintaata. Nawigintaata kaama wodoo Wa me anii naepa kaa Ni paagoo nameei see nasimi. 16 Mee ko Wayoopaa me menaa yuwa mée tomaa-tomaa apanaa yuwa paagoo eeweganaasi naadi Wa me ede kaa Wayoopaa mee anii nadeeyaami. Nadeeyaata kaama wodoo anii mée paagoo kuwa Wa me menaa natupii see pe-asiino miya taa, 17 bedaa anii Yerusalem magaa kaa Yesus me menaa yadoonaa see bagee yuwa paagoo nase-manee taai naadi pe-diino miya taa. Okoo Wa me menaa yadoonaasi naadi okoo keta wiginta bagee yuwa kiya anii okoo paagoo se peeta kisee ki Arab magaa kaa peema. Anii kiyoo omegee naadi kaama bedaa Damsik magaa kaa metaki pakama. 18 Anii tahun wedo omemaata kaama Yerusalem magaa kaa Petrus ma mena eewegaano see naadi peema. Anii waa ma epo enaataa unu gaasi ma idibi kuwa kiyoo omegee sema. 19 Yesus me menaa yadoonaa see bagee apanaa yuwa kuwa anii ma aadee taano taa, Tuhan ebee Yakobus waa ma too aadee sema. 20 Kuwa kisega menaa kuwa anii Ogatamee emaa dagii da kaa kisega yoka mikee menaa too, makapaa menaa kisiino weda.
21 Kiyoo kaama anii Siria wee kaa ma, Kilikia wee kaa ma kuwa magaa kuwa kaa peenaa sema. 22 Kiya Yudea wee kaa magaa kaa Kristus mikee gaata bagee kuwa gaayu ko anii naewo kemea. 23 Okoo ani kaa kaama menaa kuwa too nayeemea, kuwa ko "Waa miyoo taa Yesus me menaa kuwa be kaa inii mée wegee-wegee senaa simi mée to kiya eto kiipaa wa me mée yuwa paagoo kuwa menaa yuwa mikee gaasi naadi kaama daamaa omaago ma eeweganaaki" see menaa kuwa nayeemea. 24 Kisee kemaata okoo me ani kaa Ogatamee yaapaagee semea.

1:10 1Tes 2:3-6

1:13 Kis 26:9-11