Yakobus
Yakobus me yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Yakobus me Yahudi bagee Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo yaebeamaata kapogee. Yakobus see ekaa munta bagee kuwa eebaa kemaata waa Yesus ebee Yakobus mee ye, apanaa Yakobus mee ye, inii ewo.
Mee kapogee yiba menaa kuwa ko Yakobus me kuwa Yesus mikee gaata bagee yuwa tupiino menaa eebaa topa. Kuwa ko ikii kigaadee siyaa kaboo Yesus me menaa kuwa daamaa peneata makii taa see kaa toowoo taai. Bedaa Ogatamee me menaa kuwa yiino too se, Yesus mikee gaano dimii mee too miya se kiya mée epa dimii kaa daamaa agiyoo ukuwaano yaato miya enaataa ukuwawoo, umiwoo taai. Bedaa dabegea da mee ipiipi dii, magaa da kaa iyee mee ma aagadi siyaa kuwa miya nekeenii. Mée daamaa tupiino menaa apanaa miya agoo.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-18 Petamanii menaa ma, mée gaadee siyaa agiyoo kaa menaa ma
1:19-27 Mikee menaa yeeta kaama daamaa agiyoo ukuwawoo taai naadi menaa
2:1-13 Mée se aawiginee taai naadi menaa
2:14-26 Yesus mikee gaano dimii ma, daamaa ukuwaano agiyoo ma kuwa enaataa ekeata umiwoo, toowoo taai naadi menaa
3:1-12 Dabegea da ipiipi dii naadi menaa
3:13-18 Esee mikee ipi kaano dimii mee kaa menaa
4:1-12 Magaa da kaa iyee mee ma enaataa se aagadi taai naadi menaa
4:13-17 Mée me anii kisee ukuwaapa, kisee poopa see dimii gaayaa yiba Ogatamee mee se gaabuu taai naadi menaa
5:1-6 Kepe yago bagee yuwa gaamaasi naadi menaa
5:7-20 Ae-wae, gaagaa siyaa kaboo dimi mena koogo makii taa see kaa toowoo taai naadi menaa ma, sembahyang taano menaa ma
1
Nii ko Yakobus, Ogatamee ma, inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus ma Ekea me agiyoo yaokagee see mée. Anii ikii Yahudi bagee mée apa gaasi ma wiya kuwa idukaa kaama kiyoo-kiyoo wudida-peeda seta bagee yuwa paagoo kiebeataaka. Epao kisega.
Mée gaadee siyaa kaboo koogo makii taa see kaa toowoosi naadi menaa
Neebee nokaa yuwa, ikii kigaadee siyaa agiyoo tomaa-tomaa kuwa ikii kaa kimiyaa kaboo ede nao see dimii mee too gaai. Luk 6:22-23, 1Pet 1:6-7 Mee ko ikii kigaadee siyaa kaboo ikii Yesus mikee nao see dimii gaawookea kuwa me ikii me 'Anii se makii taapa' see dimii mee miya daamaa pesee kedaa siwoo siyaa. Ikii kisee ipi yoka ikii ede kaano too. Rom 5:3 Ikii se makii seta Yesus mikee gaawoo taapa see dimii mee se daayaai. Ikii daamaa iyawoo, ebo kiwoo naadi kaama ikii sikii, daamaa dimii, daamaa menaa ena ma taa see taa, ikii kisee bagee kesea naadi koogo makii taa see kaa toowoo taai. Ikii paagoo daamaa nekeeniino dimii mee taa see bagee agoo kiyu ko okoo Ogatamee paagoo idimaano daamaa.* Daamaa nekeeniino dimii mee taa see bagee gaayu ko okoo gaagaa siyaa kaboo okoo me kaasee ukuwayaa naa ya see kuwa okoo ewo, okoo daamaa nekeeniino taa see bagee yuwa. Waa ko mée uduma dimi dapuu, bedaa Wa me 'Okoo kaasee menaa naidimegea?' see dimii mee miya taa see Mée yoka okoo daamaa nekeeniino dimii mee maniipi. Kiya ikii idimaano kaboo mikee gaano dimii mee kaa too idimaai, dimi wiya see kaa se. Dimi wiya see kaa idimiyaa bagee kuwa ko uwo biku-biku bo me dogeamaaga, dogeewaaga senaa siyaa see see okoo miya kisee dimii gaayaa bagee yuwa. Mat 14:28-31 Kisee dimii gaayaa bagee kuwa okoo me 'Tuhan me anii kisee naukuwaapi, kisee niipi' see dimii mee se gaai. Okoo ko dimi wiya kiyaa bagee yuwa, okoo me ukuwaanaka gaayaa agiyoo uduma daada-paada siwoo siyaa bagee yuwa too yoka se masiipea.
Daba bagee yuwa ma, kepe yago bagee yuwa ma okoo kaa menaa
Yesus mikee gaayaa bagee kuwa okoo daba, peedi see bagee gaayu ko Ogatamee me okoo diino ko esee ebo kemaata okoo ede nao see dimii gaano daamaa. 10 Bedaa kepe yago bagee kuwa miya Ogatamee me okoo diino ko peedi kemaata okoo miya ede kaano daamaa. Mee ko boo pui da mee taa kiyaa mokoo see see kuwa kepe yago bagee yuwa me 'Anii miya kisee taa kaapa yoka ede' see dimii gaano too daamaa. Mzm 103:15-16, Yes 40:6-7 11 Mikee, keno pakaamaata kaama esee tani kaa boo pui yuwa daata eseanee siyaa, diino disi taa, daba kedaa siyaa. Mee mokoo miya kepe yago mée to wa me ukuwayaa, peeyaa agiyoo yuwa uduma ukuwataaka too waa taa kaapi.
"Ogatamee me kisee pedeo ukuwaai see nasigi yoka" see kuwa se wegaai naadi menaa
12 Mée gaadee siyaa kaboo okoo koogo makii taa, kisee too toowoo siyaa bagee kuwa daamaa, ede nao. Okoo kisee bagee ii naadi kaama mumo kaa onee mee masiitagea. Mee ko okoo iminoo miya, iminoo miya toowoo taatagea, okoo Ogatamee epa gaawoo siyaa bagee yuwa kuwa Wa me kisee kaatagea see aseta-aseta. Kisee bagee kuwa ede kegea. 2Tim 4:8
13 Mée waa ena 'Aa kisee pedeo agiyoo ukuwaai' see dimii miyaa kaboo wa me "Ogatamee me kisee ukuwaai see dimii mee namiyaagi yoka" see kuwa se wegaai. Ogatamee mee ko kisee pedeo ukuwaai see menaa kuwa Wa me si yayeeyaa see Mée, bedaa kisee menaa kuwa miya Wa me mée paagoo se asiyaa yoka "Wa me kisee pedeo ukuwaai see dimii namiyaagi yoka" see kuwa wegaakee se. 14 Kiya mée gakata okoo me pedeo ou dimii kuwa me kisee pedeo ukuwaai see dimii mee okoo ekaato kaa miyaayaa, okoo kisee pedeo ukuwasi naadi goe-goe siyaa. Rom 6:23 15 Goekeata kaama mee pedeo ou dimii mee gaawoo naadi kaama yoga agoo kiyaayaa mokoo pedeo dimii, pedeo agiyoo kuwa agoo kiyaabuu siyaa. Kuwa pedeo yuwa kisee too iyawoo, ebo kiwoo naadi kaama usiyaato ko boota kaama wigintaayaa.
16 Ni me epa see bagee yuwa, ikii kideebaa taapea yoka daamaa nekeenii. 17 Esee daamaa agiyoo uduma asiyoo kaama eseekee. Kuwa inii mée aii maniyaa agiyoo kuwa uduma pedeo ena ma taa see agiyoo too, Iniitaagi Wa me kisee agiyoo mée yaisiyaakee. Epoo to kaa ago peeyaakee agiyoo kuwa Wa me ogaataata kiya Waa kuwa agiyoo yuwa see see se. Waa miya kisee wikii, sibuu segee see Mée se, Waa miya kisee gakadeeii, betokeeii see Mée se. Ogatamee Waa miya kisee gakadeeii, betokeeii see Mée se, see menaa mee ko Wa me inii daamaa agiyoo too, pedeo ena ma enaataa taa see agiyoo too kisee too mée manegee see Mée kemaata Wa me inii pedeo ukuwasi naadi mée ase-manee see Mée se, see gaasi naadi menaa mee. 18 Wa me gaata-gaata dimii doodoo inii Wa me yogaa yuwa mée kiyaata, Wa me mikee menaa kuwa doodoo inii kisee bagee mée kiyaata. Wa me ogaataata agiyoo-pagiyoo kuwa uduma inii too ebo mée ekeasiino see naadi inii kisee mée kiyaata. 1Pet 1:23
Mikee menaa yeemaata kaama daamaa agiyoo ukuwasi naadi menaa
19 Ni me epa see bagee yuwa, ikii daamaa nekeenii: Aasee siyaa menaa kuwa gaayu ko inii mée gakata daamaa niiyiitoo taai, bedaa mena wegaano kuwa epee, moga se, kagoo kaano kuwa miya epee, moga se. Ep 4:26-27 20 Kagoo dimii kuwa me Ogatamee me kisee mikee, kisee ede see gaayaa agiyoo kuwa si yaukuwamaayaa naadi kisega.
21 Kisee kemaata ikii me pedeo dimii kaa ukuwayaa agiyoo-pagiyoo kuwa uduma tameepeasii. Iyoo wiyaa mokoo Wa me ikii yiba daamaa kiweetaata menaa kuwa ikii ekaato dimi peedi ekeata kaama daamaa masii. Kuwa menaa kuwa me ikii daba kidaagimaa peeyaayaa. 22 Ikii Ogatamee me menaa kuwa daamaa yaukuwawoo taai. Ikii yiino too se. Ikii mena yeegea kiya si yaukuwayu ko ikii mena yayeekee bagee se, ikii ekaato deebaa siyaa. Mat 7:24-27 23 Ogatamee me menaa aii yiino too, si yaukuwataa see mée to gaayu ko waa ekaato ebeyumaa da ayayaadau kaa deeyaa mokoo. 24 Wa me ebeyumaa da daamaa ipiipi deegi kiya ayayaadau da ekeata peegi kaboo wa me ebeyumaa da mee kisee ki ewo, moga gaabuu siyaa. Waa kisee mée to mokoo. 25 Kiya kuwa etokaa inii daba mée daagimaa peeyaasi naadi wegawoo taakea menaa kuwa ipiipi daamaa gaagaa, neke-nekee, kisee tupiwoo see mée to gaayu ko daamaa nao. Kuwa menaa kuwa esee sikii, mee asii taa see menaa yuwa. Wa me kuwa menaa daamaa yeeta kaama se gaabuu seta ipiipi yaukuwawoo, umiwoo siyu ko wa me ukuwayaa, peeyaa yuwa daamaa too kedaa siyaa.
26 Mée waa ena me gaano, 'Anii Ogatamee me menaa daamaa deewoo see mée' see dimii mee gaagi kiya waa ekaato dabegea da daamaa se deewoo siyu ko waa mena ewo see mée mokoo yoka waa ekaato deebaa siyaa. Wa me kuwa menaa deewoo siyaa kuwa wuutu-waatu siyaa. Yak 3:2-12 27 Iniitaagi Ogatamee me kisee ukuwaano daamaa, pedeo ena ma taa see gaayaa agiyoo kuwa ko kisee: dimmee yogaa yuwa ma, miyaa apii yuwa ma okoo gaagaa siyaa kaboo daamaa deetaa, daamaa iye-iyee, kisee yaukuwawoo see kuwa Waa ede. Bedaa magaa da kaa pedeo iyee-payee kuwa me se napedeo kiyaasi naadi ekaato ipiipi daamaa deewoo see kuwa miya Waa ede.

1:2 Luk 6:22-23, 1Pet 1:6-7

1:3 Rom 5:3

*1:5 Daamaa nekeeniino dimii mee taa see bagee gaayu ko okoo gaagaa siyaa kaboo okoo me kaasee ukuwayaa naa ya see kuwa okoo ewo, okoo daamaa nekeeniino taa see bagee yuwa.

1:6 Mat 14:28-31

1:10 Mzm 103:15-16, Yes 40:6-7

1:12 2Tim 4:8

1:14 Rom 6:23

1:17 Ogatamee Waa miya kisee gakadeeii, betokeeii see Mée se, see menaa mee ko Wa me inii daamaa agiyoo too, pedeo ena ma enaataa taa see agiyoo too kisee too mée manegee see Mée kemaata Wa me inii pedeo ukuwasi naadi mée ase-manee see Mée se, see gaasi naadi menaa mee.

1:18 1Pet 1:23

1:19 Ep 4:26-27

1:22 Mat 7:24-27

1:26 Yak 3:2-12