Matius
Yesus me Ukuwata Peeta Menaa
Mee kapogee mee ko Matius me Yahudi bagee okoo Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo yaebeamaata kapogee. Matius mee ko Yesus me topenaa seta bagee gaasi ma wiya kuwa mée ena. Waa wiyaagoo to ekaa da ko Lewi. Waa Yesus sekaataa poono taa kaboo waa pajak kepee yamasegee seta mée.
Wa me yaebeamaata menaa kuwa ko Ogatamee me kapogee yiba idukaa kaama wegawoo seta ebeamaata menaa kuwa Yahudi bagee yuwa okoo ipi see bagee kemaata Matius me kuwa idukaa menaa yuwa mikee Yesus Wa kaa uwa daata ii see kuwa nekeensi naadi menaa maamaa eebaa okoo paagoo yaebeamaata.
Matius me Yahudi bagee paagoo yaebeamaata kemaata mee kapogee yiba Ogatamee Wa too ebo mée eetoono see menaa mee gaayu ko Yahudi bagee me wegaa-wegaa doodoo yaebeamaata, ogei menaa kaa "Kerajaan Sorga" see menaa mee. Kiya apanaa kapogee yiba ogei menaa kaa "Kerajaan Allah" see menaa agoo. Kuwa mena wiya kuwa manii to ko ena mee too, mee ko Ogatamee Wa too ebo mée eetoono see menaa mee.
Yesus mee epoo to wodoo pakaa-seometa kaama wodoo tahun amaamo waa naa omemaata kaama tahun 65 mee yiba mokoo mee kapogee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1–2:23 Ebo Kristus mee kabata menaa ma, okadee ipi see bagee meemaata kaama ukuwanaa, peenaa seta menaa ma
3:1–4:25 Yesus mee uwo yatukumeta kaama Iblis me apaadee, gaadee semaata Galilea wee kaa petamanii ukuwanaa, peenaa seta menaa
5:1–7:29 Yesus me maga kutuu to kaa kaama mée topeta menaa
8:1–9:38 Yesus me dimi nagii-nagii agiyoo omaago ma ukuwaaniyaabuu senaa seta menaa
10:1–10:42 Yesus Wa me topenaa see bagee gaasi ma wiyaa to mena naweganaasi naadi peeyaano taa kaboo aseta menaa
11:1–14:12 Mée me Yohanes ma, Yesus ma wisintagaa seta menaa yuwa ma, Yesus me mée topeta menaa ma
14:13–16:12 Yesus me dimi nagii-nagii agiyoo ukuwaaniyaabuu senaa seta menaa ma, Yahudi kaa ebo-ebo yuwa me topeta menaa si yayeesi naadi menaa ma
16:13–17:27 Yesus mee mikee Ebo Kristus yoka see kuwa nekeensi naadi awee da kaa deeyaata menaa yuwa
18:1–20:34 Yoga me dimii masii, epa aaekee taai, ebo bagee naaki ou, kepe ou, kisee ou dimii kuwa ekeasii naadi menaa
21:1–23:35 Yesus mee bogaano monaa ekaapa kega naadi Yerusalem magaa kaa pakaamaata kaama Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma aawegaa, aawisii seta menaa
24:1–25:46 Yesus me kisee ukuwaaniita, kisee ukuwaandaa taata kiya Anii wiyaagoo meeno taa kaboo daamaa nadiitoo, Ni me menaa daamaa nayeewoo, naukuwawoo taai naadi menaa
26:1–27:66 Yesus mee peneata boosi naadi menaa yawegataata kaama booyaata menaa
28:1-20 Yesus aya andoo peeta kaama wegata menaa
1
Yesus Kristus mee kabaano taa miyoo bagee ekaa yuwa
Luk 3:23-38
Yesus Kristus mee ko Daud ma, Abraham ma asii-kaba-kaba seta bagee me kabata mée. Waa kabaano taa miyoo bagee ekaa kuwa ko kisee: Abraham mee Isak ataagi, Isak mee Yakub ataagi, Yakub mee Yehuda ma okoo kenaa bagee ataagi, Yehuda mee Peres ma, Zerah ma wiya ataagi (ekea baayo Tamar), Peres mee Hezron ataagi, Hezron mee Ram ataagi, Ram mee Aminadab ataagi, Aminadab mee Nahason ataagi, Nahason mee Salmon ataagi, Salmon mee Boas ataagi (Boas wabaayo Rahab), Boas mee Obed ataagi (Obed wabaayo Rut), Obed mee Isai ataagi, Isai mee Israel bagee me eboo Daud ataagi, Daud mee Salomo ataagi (Salomo wabaayo mee Uria me api miyaa da), 2Sam 11:3 Salomo mee Rehabeam ataagi, Rehabeam mee Abia ataagi, Abia mee Asa ataagi, Asa mee Yosapat ataagi, Yosapat mee Yoram ataagi, Yoram mee Uzia ataagi, Uzia mee Yotam ataagi, Yotam mee Ahas ataagi, Ahas mee Hizkia ataagi, 10 Hizkia mee Manasye ataagi, Manasye mee Amon ataagi, Amon mee Yosia ataagi, 11 Yosia mee Yekonya ma okoo kenaa bagee ataagi. Kuwa bagee yuwa toogee seta kaboo Babel bagee me Israel bagee yuwa peneata Babel magaa kaa badaa maadoo peeta. 2Taw 36:11-21 12 Babel bagee me Israel bagee yuwa badaa maadoo peeta wodoo taa Yekonya me Sealtiel kabata. Sealtiel mee Zerubabel ataagi, 13 Zerubabel mee Abihud ataagi, Abihud mee Elyakim ataagi, Elyakim mee Azor ataagi, 14 Azor mee Zadok ataagi, Zadok mee Akim ataagi, Akim mee Eliud ataagi, 15 Eliud mee Elazar ataagi, Elazar mee Matan ataagi, Matan mee Yakub ataagi, 16 Yakub mee Yusup ataagi, Yusup me apimee ko Maria, Yesus kabata apii mee. Yesus mee Kristus see ekaa weakee.
17 See kemaata Abraham kabata yoo kaama Daud kabata yoo too yaayupii da kuwa mée ega gaasi ma wui asii-kaba-kaba seta. Bedaa Daud kabata yoo kaama Israel bagee yuwa Babel magaa kaa badaa maadoo peeta yoo too yaayupii da kuwa miya mée ega gaasi ma wui asii-kaba-kaba seta. Kiyoo kaama bedaa Israel bagee yuwa badaa maadoo peeta yoo kaama Kristus mee kabata yoo too pakaa-pakaa kuwa miya mée ega gaasi ma wui asii-kaba-kaba seta.
Yesus Kristus kabata menaa
Luk 2:1-7
18 Yesus Kristus kabata menaa mee ko kisee: Petamanii okooto Maria ma, Yusup ma dimi aapeegee seta kiya ekea aagoe taano taa kaboo da Maria mee Roh Kudus me pesee kaa kadapoo kega. Luk 1:27 19 Yusup me 'Maria mee se goeapa' see dimii gaagi kiya waa Ogatamee me menaa daamaa yayeetaa see mée to kemaata 'Maria mee ekeasiino kuwa mée gii da kaa se, waa ego weda kaapa naadi wa me bagee paagoo koogo yaekeasiipa' see gaagi. 20 Kuwa dimii gaagaa naadi unu kaa diino malaikat bagee ena deegi, Tuhan me menaa eseasegee see mée. Wa me asiino, "Yusup, Daud ma apaa kaa mée to, wae. Maria kadapoo kega mee ko Roh Kudus me pesee kaa kadapoo yoka aa se wedaai, Maria mee goeai. 21 Waa paayogaa yogaa ena kabaata. Mee yogaa mee Yesus see ekaa munitagaai. Yesus me Wa me bagee yuwa okoo Ogatamee ma menaa yuwa yataa kiyaata daba daagimaa peeyaatagi yoka mee ekaa da munitagaai" see asigi. 1Tim 1:15
22 Maria kadapoo kega mee ko idukaa Tuhan me nabi bagee aseta menaa da mikee uwa daaga yoo. 23 Mee ko "Ukuyogaa ena paayogaa ma enaataa toono taa da kaa kadapoo keta kaama paayogaa yogaa ena kabaata. Wa ekaa da Imanuel see ekaa weapea" see menaa ebeamaata. Yes 7:14 Imanuel see ekaa mee wegayu ko Ogatamee inii ma enaataa mée eetupi see wegayaa mee.
24 Yusup waa anoogeeta malaikat bagee me asigi-asigi see see ukuwaano see naadi Maria mee goegi 25 kiya yoga kabaano taa miyoo kuwa ekea enatapa toono taa. Paayogaa yogaa ena kabamaata kaama Yusup me Yesus see ekaa munta.

1:6 2Sam 11:3

1:11 2Taw 36:11-21

1:18 Luk 1:27

1:21 1Tim 1:15

1:23 Yes 7:14