Pilipi
Paulus me Pilipi magaa kaa Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Paulus waa digiyoo ee yiba totaaki too ebeamaata kapogee. Paulus mee idukaa Parisi kaa mée kiya Yesus mikee gaata kaama wodoo Wa me menaa too yadoonaa seta. Wa me menaa yadoonaa naadi kaama Pilipi magaa kaa bagee paagoo eewegata. Kiyoo wa me ukuwanaa, peenaa seta menaa kuwa Kisah Para Rasul 16:12-40 yiba topa. Paulus waa apanaa magaa kaa peenaa, weganaa naadi kaama Yesus me menaa be see bagee yuwa me Roma magaa kaa digiyoo ee yiba dogeamaata. Waa digiyoo ee yiba toogee seta kaboo Pilipi magaa kaa Yesus mikee gaata bagee yuwa Paulus wa me gaano pedeo agiyoo edaano see kepee kuwa sikii ye, taa ye naadi kepe manemea. Kuwa me kemaata Paulus me paamee see menaa asiino see naadi mee kapogee mee okoo paagoo yaebeamaata.
Pilipi magaa kaa koopoo see menaa weganaa see bagee agoo yoka gaai naadi menaa kuwa mee kapogee yiba ebeamaata. Okoo me weganaa seta menaa kuwa ko kisee: "Yesus mikee gaayaa bagee yuwa okoo miya kado ponee daapeasiino gaano pedeo, Yahudi bagee okoo me ukuwawookea see see" see menaa weganaa seta. Kiya Yesus yaato bagee kaano kuwa ko kado ponee daapeata kemaata se, see kuwa Paulus me gaamaasi naadi yaebeamaata menaa.
Yesus mee epoo to wodoo pakaa-seometa kaama wodoo tahun amaamo waa naa omemaata kaama tahun 60 mee yiba mokoo Paulus me mee kapogee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-11 Petamanii menaa ma, paamee dimii ma sembahyang menaa ma
1:12-26 Paulus mee digiyoo ee yiba toogee seta kaboo Yesus mikee gaata bagee eebaa kedaa seta menaa
1:27–2:18 Yesus mikee gaata bagee yuwa Waa see see daamaa umiwoosi naadi menaa
2:19-30 Timotius ma, Epaproditus ma ekea kaa yaapaagee seta menaa
3:1–4:9 Koopoo see menaa gaamaasi naadi menaa ma, wodopasi tupiino menaa ma
4:10-20 Neeta agiyoo kuwa me kiiboo, paamee aseta menaa
4:21-23 Wodopasi menaa
1
Kristus Yesus me agiyoo yaokagee see bagee yuwa ko Paulus ma, Timotius ma wiya enaa me Pilipi magaa kaa ikii Kristus Yesus ma dimi aagadi-maagadi naadi daamaa wa too kiwigintaata bagee yuwa uduma paagoo mee kapogee mee kiebeage, bedaa ikii Yesus mikee gaayaa bagee tuku-tuku yuwa ma, mikee gaayaa bagee kaa tabogetaa see bagee yuwa ma ikii uduma paagoo kiebeage. Iniitaagi Ogatamee ma, Tuhan Yesus Kristus ma Ekea me aii kiepa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa ikii ma epo enaataa kiitoowoosi naadi kiasege.
Paulus me paamee dimii ma sembahyang seta menaa
Ani me ikii kineke-nekee siyaa kaboo uduma ni me Eboo Ogatamee paagoo kiiboo, paamee see kiasegeeka. Ni me ikii kaa sembahyang menaa kuwa uduma esee ede ma, ede ma kiasegeeka. Kuwa ko anii idukaa petamanii kaama eto too kuwa Yesus me doometa menaa kuwa yaweganaa siwoo siyaa yiba ikii me nadeegee, epo niiukuwagee siwookea kuwa kaa anii Ogatamee kiiboo, paamee dimii mee esee ebo. Idukaa Ogatamee me ikii yiba petamanii daamaa kikiyaabuu seta yuwa kuwa Wa me daamaa-daamaa kikiyaabuu siwoo taapi, kisee too Kristus Yesus wiyaagoo meetagi yoo too, kuwa Wa me mikee kisee kiukuwawoo taapi ii see kuwa ani me kisee kigaaga. 1Tes 5:23-24 Anii kisee ikii uduma kigaaga mee ko ni me kiepa dimii mee mikee ebo kemaata kisee kigaano daamaa. Mikee, anii digiyoo ee yiba toomuu taaka too miya ikii me naekeasiino taa, bedaa anii okoo Yesus me doometa menaa yuwa wisineekee bagee yuwa paagoo mikee gaasi naadi daamaa ipiipi see eewegataaka too miya ikii nagaabuu taano taa. Ogatamee me mée epa dimii mee ikii paagoo miya topa kemaata ikii me kisee too anii nadeegeekea. Kristus Yesus me mée epa kuwa see see anii miya ikii uduma epa kigaaga, ikii ma epo kiitoga naaki ou see dimii mee ebo. Anii kisee kigaaga kuwa makapaa se, mikee, Ogatamee me miya kisee naipi.
Anii sembahyang kiasegee see menaa kuwa ko kisee: Ikii me epa dimii mee ebo kiwoo naadi kaama mikee menaa ipi see dimii ma, pedeo menaa wigineano ipi see dimii ma kuwa ikii kaa eebaa kiwoosea naadi kiasegeeka. 1Tes 3:12-13 10 Kuwa dimii ikii kaa eebaa kiwoo naadi kaama ikii me "Kuwa mikee, kuwa daamaa" see ipiipi wiginiwoo, kisee too Kristus wiyaagoo meetagi naagoo ikii esee daamaa dimii too, pedeo taa see bagee ii see kideesi naadi kiasegeeka. 11 Bedaa ikii Yesus Kristus ma dimi aagadi-maagadi naadi kaama ikii dimi topoo see kaa daamaa agiyoo yaukuwawoo, daamaa poo yaekawoo, ikii kisee umiwoo, toowoo see kaa mée me Ogatamee ebo ekee, yaapaageesi naadi kiasegeeka.
Paulus mee digiyoo ee yiba toogee seta kaboo Yesus mikee gaata bagee eebaa kedaa seta menaa
12 Neebee nokaa yuwa, anii mena ena ipi kikiyaanaka, mee ko ni kaa ukuwaandaa seta agiyoo yuwa kuwa pedeo too see se. Anii nakaayoo digiyoo ee yiba toogeeka too Yesus me doometa menaa peneata bagee eebaa kedaa segeekea yoka daamaa see gaaga. 13 Anii Kristus yaato bagee kemaata kaama nakaayoo natameamaamea see kuwa mée uduma naipi kegea. Nakaayoo magaa da kaa tookee eboo wa me ee yadiitoo taa see bagee yuwa ma, apanaa bagee eebaa miya okoo me kisee nanekeenegea. 14 Anii nakaayoo digiyoo ee yiba toogeeka kuwa me mee magaa kaa Tuhan mikee gaayaa bagee okoo mée eebaa miya uu kegea.* Mee magaa kaa Tuhan mikee gaayaa bagee uu kegea see mee ko Tuhan Waa Paulus ma daamaa enaataa eetoogeeki kemaata okoo miya Tuhan ma naatoogee taapi yoka naadi dimi uu kedaakea, mée me kisee nakoo taapea miya Wa me menaa yaweganaa taapa, see dimii gaagea see mee. Okoo Wa kaa too dimi maataata kaama Ogatamee me menaa weda taa ma yaweganaakea.
15 Okoo mikee kisee yaweganaakea kiya mée noonaa me nakagoo kegea, okoo me 'Anii eboo mee too miya' see dimii kaa Kristus kaa menaa eeweganaakea. Kisee dimii bagee yuwa agoo kiya mée noonaa daamaa dimii kaa eeweganaakea. 16 Daamaa dimii kaa mena eeweganaa see bagee kuwa gaayu ko anii Yesus me doometa menaa wisineekee bagee paagoo ipiipi see ase-maneesi naadi Ogatamee me nakaayoo tuyaagi ii see nanekeenegea. Okoo me anii naepa kaa Yesus kaa menaa yaweganaa see bagee yuwa. 17 Nakagoo kegea bagee kuwa gaayu ko okoo Kristus mee too ebo ekeasiino see naadi mena weganaakea kuwa se kiya okoo ekaato ebo ekeasiino see naadi weganaa see bagee yuwa. Okoo obeegea bagee eebaa kemaata okoo me anii gaagaa ebo see dimii ni kaa namiyaano see naadi eeweganaakea. "Okoo me anii gaagaa ebo see dimii ni kaa namiyaano see naadi yaweganaakea" see menaa mee ko Paulus me 'Anii digiyoo ee yiba toogeeka kiya okoo mena daba weganaa naadi mée eebaa okoo sekaataa peegea yaai' see dimii mee wa kaa yamiyaano see kiya kisee dimii mee Paulus waa taa naadi kaama ebeata menaa mee. 18 Kiya maa agiyoo se. Mée noonaa mikee see dimii kaa eeweganaakea, noonaa ebo poga-poga see dimii kaa eeweganaakea. Kisee kiya Kristus kaa menaa kuwa eeweganaakea yoka anii ede kega. Mikee, anii kisee too ede kegeeka. 19 Mee ko anii digiyoo ee yiba pedeo totaaka kiya ikii me ni kaa sembahyang nasegeekea kuwa kaa miya, bedaa Yesus Kristus me Roh mee naatoogeeki kuwa kaa miya anii daamaa kaapa, daba daagimaa poopa see kuwa anii ipi yoka anii kisee too ede kiwooka. 20 Idukaa kaama eto too anii Kristus ebo ekee siwooka see see, bedaa eto kaama wodoo miya anii ego weda see taa, uu see dimii mee too ebo. Anii tuyaa miya, booyaa miya koosi, ni kaa naukuwaaniyaabuu segee siyaa yuwa doodoo Kristus mee too ebo ekee siwooka naaki ou see dimii mee too gaawooka. 21 Anii toopa miya Kristus mee too ebo ekee siwoo siyaa, bedaa anii booyaa miya daamaa. Kis 20:23-24, Rom 14:8, 2Kor 5:8-9 22 Kisee anii omegee, toogee siyu ko daamaa agiyoo yaukuwawoo siyaa yoka anii toono too daamaa ye, bogaano too daamaa ye, kamee? Anii ewo. 23 Ekea paaya daamaa yoka anii dimi wiya agoo. Anii boomaata kaama Kristus paagoo Waa ma epo enaataa toono mee esee daamaa, ede 24 kiya anii magaa da kaa ikii ma epo enaataa kiitodogaano kuwa daamaa, gaano pedeo. 25 Anii kisee nekeenega yoka anii moga se boota ikii me Yesus mikee gaano dimii mee ede ma, ede ma pesee kiwoosea naadi anii ikii uduma paagoo kiitoowoo taapa ii see gaaga. 26 Bedaa anii ikii paagoo kiitoowoo taapa kuwa kaa miya ikii me Kristus Yesus ede ma yaapaagee see dimii mee ebo kaapea.
Wisineekee bagee paagoo ena dimii, ena menaa kaa makii taa see kaa toowoosi naadi menaa
27 Anii maamaa kisiino ko: Ikii me umiino, toono kuwa Kristus Wa me doometa menaa kuwa doodoo umiwoo taai. Ikii kisee umiwoo, toowoo siyu ko anii pee-kidiipa kaapa miya, ikii kaa menaa yuwa doodoota ni paagoo me-nasiipea kaapa miya ikii ena dimii, ena menaa kaa Wa me doometa menaa kuwa too peneata makii taa see kaa epo enaataa omaago ma doowookea ii see kuwa kinekeeniipa. 28 Kuwa ikii kiwisintagaa segee see bagee kuwa ikii peenaa ma se wedaai. Ikii me kuwa bagee weda taa see dimii mee me kuwa bagee yuwa me 'Yaai, Ogatamee me inii pedeo mée kiyaatagi' see kuwa nekeeniipea, bedaa Wa me ikii daba kidaagimaa peeyaatagi ii see kuwa miya nekeeniipea, ekea paaya Wa me yaukuwaatagi agiyoo ii see kuwa nekeeniipea. 29 Mikee, Kristus mee ogo peesi naadi Waa mikee gaawoo see dimii mee too ikii kaa kidootaata se kiya mée me ikii ae-wae kisiyaabuu siyaa agiyoo kuwa miya. Yoh 15:20, 1Tes 3:3, 2Tim 3:12, 1Pet 2:21 30 Kuwa ikii eto ae-wae, dimi gaagaa segeekea kuwa anii miya kisee ae-wae, gaagaa segeeka. Mee ko idukaa anii kiitoogee seta kaboo mée me kisee nawisinegee seta yuwa kuwa ikii me nadeemea, bedaa eto miya anii nakaayoo kaama kisee ae-wae segeeka see kuwa ikii me nayeegea.

1:6 1Tes 5:23-24

1:9 1Tes 3:12-13

*1:14 Mee magaa kaa Tuhan mikee gaayaa bagee uu kegea see mee ko Tuhan Waa Paulus ma daamaa enaataa eetoogeeki kemaata okoo miya Tuhan ma naatoogee taapi yoka naadi dimi uu kedaakea, mée me kisee nakoo taapea miya Wa me menaa yaweganaa taapa, see dimii gaagea see mee.

1:17 "Okoo me anii gaagaa ebo see dimii ni kaa namiyaano see naadi yaweganaakea" see menaa mee ko Paulus me 'Anii digiyoo ee yiba toogeeka kiya okoo mena daba weganaa naadi mée eebaa okoo sekaataa peegea yaai' see dimii mee wa kaa yamiyaano see kiya kisee dimii mee Paulus waa taa naadi kaama ebeata menaa mee.

1:21 Kis 20:23-24, Rom 14:8, 2Kor 5:8-9

1:29 Yoh 15:20, 1Tes 3:3, 2Tim 3:12, 1Pet 2:21