Roma
Paulus me Roma magaa kaa Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Paulus waa Roma magaa kaa poono see dimii agoo yoka waa poono taa kaboo kiyoo Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo mee kapogee mee keta yaebeamaata.
Mee kapogee yiba menaa kuwa ko mée tomaa uduma, Yahudi bagee miya, mée tomaa-tomaa apanaa yuwa miya okoo uduma pedeo dimii gaawoo, pedeo agiyoo ukuwawoo see bagee yuwa kemaata boota kaama wigintaayaa. Kiya Ogatamee me mée epa kemaata Yesus Kristus Waa mée yaboota. Eto ko inii Yesus mikee gaayaa bagee uduma Roh mee maseta kaama daamaa dimii gaawoo, daamaa agiyoo ukuwawoo see bagee yuwa mée kiyaata. Inii Musa me menaa deewoo naadi kaama Wa me okoo sikii, okoo miya nao see mée diino mee se kiya inii Yesus mee mikee gaata kaama Waa ma dimi aagadi-maagadi naadi okoo sikii, okoo miya nao see mée deeyaa. Mee ko inii Wa me Yesus doodoo kisee Waa ma mena taa see bagee mée kiyaata, kisee Wa me inii daba mée daagimaa peeyaata kaama totaakea. Kisee kemaata inii dimi mena gipii see bagee, Roh yago bagee, magaa da kaa iyee-payee kaa umiwoo, toowoo see bagee yuwa se, see menaa kuwa Paulus me mee kapogee yiba yaebeamaata.
Yesus mee epoo to wodoo pakaa-seometa kaama wodoo tahun mée oga ma idibi waa naa omemaata kaama tahun 57 mee yiba mokoo Paulus me Korintus magaa kaa kaama mee kapogee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-17 Petamanii menaa
1:18–3:20 Mée tomaa uduma pedeo dimii gaawoo, pedeo agiyoo ukuwawoo see bagee kemaata bogaano too see menaa
3:21–5:21 Inii Musa me menaa deewoo naadi kaama Ogatamee me okoo sikii, okoo miya nao see mée deeyaa se kiya inii Yesus mikee gaakee kaa okoo sikii see mée deeyaa see menaa
6:1–8:39 Inii ko Yesus mee mikee gaata kaama magaa da kaa iyee-payee kaa umiwoo, toowoo see bagee yuwa se kiya inii dimi mena gipii mée kiyaata kaama Roh ma enaataa umiwoo, toowoo siyaa menaa
9:1–11:36 Israel bagee yuwa kaa menaa
12:1–15:13 Yesus mikee gaata bagee yuwa daamaa umiwoo, toowoosi naadi menaa
15:14–16:27 Wodopasi menaa
1
Nii ko Paulus, Kristus Yesus Wa me agiyoo yaokagee see mée. Anii kuwa Ogatamee me etokaa daamaa menaa kuwa yadoonaa see mée kisi naadi Ni paagoo nameei see naseta, kisee daamaa nawigintaata. Kuwa etokaa daamaa doometa menaa kuwa ko idukaa Ogatamee me nabi bagee yuwa paagoo "Anii mée tomaa-tomaa kuwa kisee daamaa yaukuwaata, kisee daamaa yaukuwaaniyaabuu taata" see aseta. Okoo me kuwa menaa yuwa Ogatamee me daamaa wa too wigintaata kapogee yiba yaebeamaata, kuwa ko kisee: Wayoopaa mee má yaato gaayu ko mée ena keta, Waa Daud me asii-kaba-kaba seta bagee me kabata Mée mee. Bedaa Waa Ogatamee Yoopaa ii see kuwa miya nekeeniyaa. Waa boota kaama Roh Kudus me pesee kaa aya andoo peeyaata kemaata Waa pesee yago Mée, inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus ii see kuwa awee da kaa mée deeyaata. Inii Yesus me menaa yadoonaa see bagee kuwa inii Wa me mée epa kaa Wa me menaa inii kaa mée yadootaata. Mee ko inii me mée tomaa-tomaa uduma paagoo Wa ekaa da ogo pege-pege siyaabuu naadi kaama okoo me Waa mikee gaawoo, Wa me menaa daamaa yayeewoo, okoo kisee umiwoo, toowoosi naadi kuwa menaa inii kaa mée yadootaata. Ikii miya Yesus Kristus Wa me bagee kesea naadi Wa me ikii Ni paagoo nameei see kiseta bagee yuwa. Ikii Roma magaa kaa Ogatamee me kiepa see bagee yuwa, ikii Ni paagoo nameei see kiseta kaama daamaa kiwigintaata bagee yuwa kuwa uduma paagoo anii mee kapogee mee kiebeaga. Iniitaagi Ogatamee ma, Tuhan Yesus Kristus ma Ekea me aii kiepa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa ikii ma epo enaataa kiitoogeesi naadi kiasega.
Paulus me Ogatamee paamee dimii ma sembahyang menaa
Eto ni me petamanii kiebeanaka menaa mee ko ikii me Yesus mikee gaano dimii mee ebo ii see menaa kuwa maga eebaa kaa ogo pege-pege siyaabuu senaakea kemaata anii ikii kaa paamee see dimii mee ebo, anii Yesus Kristus mee doodoo Ogatamee kiiboo, paamee asegee see. Mikee, Ni me sembahyang menaa yiba anii kisee too ikii kineke-nekee naadi kaama ikii kaa maamaa kiasiwooka mee makapaa se, Ogatamee miya kisee naipi. Wayoopaa me doometa menaa kuwa anii Wa kaa too daamaa omaago ma yadoonaa segeeka. 10 Ni me sembahyang menaa yiba anii eto ikii paagoo kimeeno mee Ogatamee A me ede kiyu ko poono etaa daamaa nakiyaai see maamaa asegeeka. 11 Mikee, ni me kisee ikii kideega naaki ou see dimii mee ebo. Ikii dimi mena daamaa pesee kesea naadi anii Roh kaa agiyoo ikii kaa daamaa kiniino see dimii mee agoo. 12 Mee ko anii ma, ikii ma inii paaya epo enaataa Yesus mikee gaano dimii mee me inii dimi mena daamaa pesee aakiyaabuu taano see naadi anii ikii paagoo kimeepa see dimii mee ebo.
13 Neebee nokaa yuwa, idukaa kaama eto too anii kaagaa eebaa ikii paagoo kimeepa see dimii mee gaawooka kiya daadaa siyaa agiyoo agoo, see kuwa anii keipi kiyaano see naadi kisega. Mikee, anii miyoo taa apanaa tomaa kaa bagee me magaa kaa nawenaa seta kaboo okoo Yesus mikee gaata kaama daamaa dimii, daamaa agiyoo agoo kedaa semea. Kisee poo ota daamaa ekadaa siyaa mokoo anii ikii paagoo miya kisee daamaa poo agoo kedaasi naadi ikii paagoo kimega naaki ou see dimii mee ebo. 14 Kuwa ni kaa nadootaata menaa kuwa anii eeweganaa taano gaano pedeo. Mee ko Yunani menaa ipi see bagee paagoo miya, Yunani menaa ewo see bagee paagoo miya, mena topeta bagee paagoo miya, tupiino taa bagee paagoo miya okoo uduma paagoo anii Wa me menaa eeweganaa taano gaano pedeo. 15 Kisee kemaata anii ikii Roma magaa kaa bagee paagoo miya Yesus me doometa menaa kiiwegaano ou see dimii mee ebo.
Yesus me doometa menaa kuwa pesee see menaa yoka see nekeensi naadi menaa
16 Yesus me doometa menaa mee ko pesee see menaa. Ogatamee me Yesus mikee gaawoo siyaa bagee kuwa uduma daba daagimaa peeyaayaa menaa yuwa ii naadi kaama anii kuwa menaa eewegaano ego weda see dimii mee taa. Wa me doometa menaa kuwa me Yahudi bagee okoo keta daba daagimaa peeyaa, kaama too mée tomaa-tomaa apanaa yuwa okoo daba daagimaa peeyaa. 1Kor 1:18 17 Ogatamee me waa sikii, waa miya nao see mée deeyaa menaa kuwa Yesus me doometa menaa doodoo awee da kaa mée ipi kiyaata. Idukaa ebeamaata menaa ena mee ko kisee: "Okoo me mikee gaakee kaa Ogatamee me waa sikii, waa miya nao see deeyaa bagee kuwa okoo daamaa toowoo taapea" see ebeamaata. Hab 2:4 Kisee kemaata mikee gaawoo see dimii kaa Wa me waa sikii, waa miya nao see mée deeyaa, apanaa etaa taa.
Ogatamee Wa me kagoo see dimii mee mée tomaa yuwa paagoo awee da kaa deeyaata menaa
18 Mée tomaa yuwa okoo me pedeo dimii, pedeo menaa kuwa maamaa eebaa kedaakea kuwa me okoo Ogatamee kaa mikee menaa kuwa taamegee siwoo siyaa. Kisee kemaata Ogatamee Waa epoo to wodoo kaama Wa me kagoo see dimii mee okoo paagoo awee da kaa deeyaabuu see. Ep 5:5-7 19 Mee ko Ogatamee me Anii kisee Mée to, kisee Mée to ii see kuwa Wa me okoo paagoo awee da kaa deeyaabuu siwoo seta. Kuwa me kemaata Ogatamee mee kisee Mée ii see ipi kiyaa yuwa kuwa mée tomaa uduma awee da kaa ipi kiyaa. 20 Mikee, Ogatamee mee se deeyaa Mée kiya petamanii agiyoo-pagiyoo uduma ogaataata kaama wodoo Wa me iyee-payee kuwa mée tomaa yuwa awee da kaa deewoo siyaa. Okoo Wa me ogaataata agiyoo-pagiyoo kuwa deeta kaama Ogatamee Waa mikee esee omaago, kisee too omaago too, Wa too asii-sege see Mée, kisee iyee-payee kuwa mée tomaa yuwa awee da kaa nekeeniyaa. Kisee kemaata okoo me "Ogatamee mee kaasee Mée, anii ewo, se nekeenega" see menaa kuwa iyo, se wegamaayaa. 21 Okoo me Ogatamee mee kisee Mée to, kisee Mée to see kuwa nekeenegea kiya Ogatamee Waa ebo, Waa asii-sege nao see dimii mee okoo taa, Waa kiiboo, paamee dimii mee miya taa. Kuwa dimii kuwa taa kedaa seta otoopa dimii, otoopa menaa gaawoo naadi kaama dimi taa see bagee kedaa siwoo seta, dimi menaa da digiyoo too keepeata. 22 Okoo me "Anii dimi ipi yoka" see wegageekea kiya dimi taa see bagee too kedaa seta kaama 23 makapaa ogatamee ebea-ebea ipiipii seta yuwa kuwa too ebo ekee siwoo seta. Ogatamee mee Wa too ebo, Wa too asii-sege, Wa too se booyaa see Mée kiya okoo me Waa kisee ekeata kaama mée ebea-ebea waa, bedo ebea-ebea waa, bado wui see agiyoo ebea-ebea waa, magaa da taa peenaa see agiyoo ebea-ebea waa, kisee magaa da kaa booyaa agiyoo ebea-ebea yuwa ma aapeka taata kuwa agiyoo kaa too dimi maataata kaama yaapaagee siwoo seta.
24 Okoo kisee bagee kemaata Ogatamee me okoo me pedeo ou gaata-gaata yuwa kaa too gaawoo, umiwoosi yoka naadi kisee yaekeata. Yaekeata kaama okoo amoka aadoona-maadoona siwoo seta, kisee okoo me maa da esee pedeo aakiyaabuu taano agiyoo yuwa aaukuwagee siwoo seta. 25 Kuwa Ogatamee kaa menaa kuwa mikee menaa kiya okoo me kuwa wisintaata kaama aii makapaa menaa ma aapeka taata penee siwoo seta. Ogatamee Waa ebo ekee, yaapaagee see dimii mee ekeata kaama Wa me ogaataata agiyoo-pagiyoo kuwa too ebo ekee, yaapaagee siwoo seta. Kisee kiya agiyoo-pagiyoo uduma ogaataata Mée mee Wa too ebo ekee, kisee too iminoo miya, iminoo miya yaapaagee siwoo taano too. Amin.
26 Okoo kisee bagee kemaata Ogatamee me okoo me pedeo ou gaata-gaata yuwa doodoo ego weda kiyaa agiyoo yuwa ukuwawoo, umiwoosi yoka naadi kisee yaekeata. Kisee yaekeata kaama api yuwa okoo mée paagoo peeyaa, umiyaa kuwa wisintaata kaama api ou dimii kaa otoopa aadoonaa segee seta. 27 Bedaa paayogaa yuwa miya api ma eeumiyaa, tuyaa kuwa wisintaata kaama paayogaa ou dimii mee too ebo kedaa seta. Kisee mée me ego weda see agiyoo kuwa aaukuwagee seta. Okoo me kisee pedeo agiyoo ukuwagee setaa to doodoo okoo kaa maseta.
28 Okoo me Ogatamee Waa ipi kaano gaano pedeo see dimii mee ekeasegea naadi Ogatamee me okoo me esee pedeo dimii too gaawoo, esee pedeo agiyoo too ukuwawoo, kisee umiwoosi yoka naadi yaekeata. 29 Okoo se-pedeo, we-pedeo maamaa pudii. Kuwa ko koopoo see dimii ma, pedeo agiyoo ukuwaano ou dimii ma, kepe ou, agiyoo ou dimii ma, pedeo ou dimii ma, anii naaki ou see dimii ma, mée wugiino dimii ma, mée ma aawisii taano dimii ma, mée deebaa see dimii ma, mée pedeo yaukuwaano dimii ma kuwa maamaa pudii. Okoo mée me menaa koogo yayeenaa, yaweganaa, 30 mée badinaa, Ogatamee mee be gaataa, ani too ebo naadi apanaa bagee kagoo kaa peedi kiyaayu, pedeo agiyoo ukuwaano esee ipi, okonaka me menaa si yayeetaa, 31 ipi kaa umiino, toono dimii mee ewo, okoo me anii kisee-kisee kaukuwaapa menaa kuwa si yaukuwataa, dimi aaseemee taano be, epa dimii ewo, okoo kisee bagee yuwa. 32 Ogatamee me kisee pedeo agiyoo-pagiyoo ukuwagee see bagee kuwa bogaano gaano pedeo see aseta menaa kuwa okoo ipi kiya kuwa agiyoo se ekeata kisee too ukuwagee siyaa. Kuwa too se kiya apanaa bagee me miya kisee pedeo agiyoo ukuwaano daamaa yoka see gaayaa.

1:16 1Kor 1:18

1:17 Hab 2:4

1:18 Ep 5:5-7