2
Káráísiti seyaafáꞌnánká áfombo faisínkáin-aai.
Kesí iyámpóísono. Ímba sáwíꞌa íyantafeꞌa maanááí aúfáífimba agai-timúne. Énifo sáwíꞌo íyanamo éna áfombo faisínkáíwaisa ména kesifompátá áísai íníye. Wemá Ísu Káráísiti arupísemo iwáísá kesifompátá áísai íníye. Sáwítaamo uráunda-meyamba kentááfáꞌá ímba tíno séna maimaéna pukáiye. Ímba kentáásí sáwí-meyan-aantembanifo seyaafáꞌ-wáásítí sáwí-meyankwaraꞌa maitiyuwáíndasafena pukáiye.
 
Maníkón-aaimo taawiyafétaamo únda éraiꞌa weséta kááísamaisa méraumnesa súne. Maníkón-aaimo ímbo taawiyáfónkaꞌo ombá Maníkóeꞌa kááísamai méraumnemo sembá karoꞌá sewaná miwífímbá Maníkóní éraiꞌ-aai ímba wéraiye. 5-6 Énifo Maníkón-aaimo taawiyáfówi Maníkómpáꞌá tirumbá ámaꞌmai kaweꞌá wéowe. Kesáámó Maníkóeꞌa kááísamaisa méraumnesaamo súndawisa Ísu Káráísitimo méraintemba kesáá miyásá úmaisa ménaumne. Miyásáámó únda éraiꞌa Maníkóeꞌa kááísamaisa méraumnesa súne.
Ááéraan-amaankoma aúíꞌo uráin-aai.
Kesí waási ísáaro. Kemó agaúnda ímba aú-amaamban-ifo ááéraan-amaamba agai-timúne. Aifaꞌó simátímakaamba éꞌa ísaraan-amaamba agai-timúne. Énifo kumeuꞌó in-tántááꞌá áwiyoꞌwisana éraiꞌa sámo kain-tántááꞌá wépaape-imba póna ááéraan-amaamba aúíꞌa úmai wépaape-iye. Ísu Káráísitini kísaufinkemba minámáámbá paápé uréna kempínkwáráꞌá minámáámbá wépaape-iye.
 
Kentí waásimo tíyámbo uwátínkáámbanifo sámo kain-áémpáꞌá méraumnemo sembá sámo kain-áémpáꞌá ímba méraafo kumeuꞌó in-áémpáꞌá paaí méraawe. 10 Énifo kentí waásimo tirumbó tíméwi sámo kain-áémpáꞌá méraamba pósa miwífímbá sáwí-tantaaꞌa ímba wéraimba pósa fíꞌowi tuwánésa sáwí-ampaꞌa ímba wégowe. 11 Énifo kentí waásisafesamo tíyámbo uwátínkááwi miwí kumeuꞌó in-áémpáꞌá méraawana kumeuꞌó in-tántáákó túrampaꞌa kumeuꞌá uwáwisasa múguꞌmaaguꞌa úmaesa wégowe.
 
12 Kesí iyámpóísono. Kembiwísáféna Ísu Káráísiti pukáimba póna Maníkó kentí sáwí-imayaa maitíyukaintafeꞌa kemá maanáúfáí agai-timúne. 13 Óraaꞌ-waasisono. Áwáuraꞌa maramá ímba wérowana moóráwigo maéꞌéímba wemá káféꞌwaraꞌa méraisaꞌa wení áwáuma ísáántafeꞌa maanáúfáí agai-timúne. Ifótóno. Waántáwankomba íyáákaraantafeꞌa maanáúfáí agai-timúne. 14 Iyámpóísono. Maníkó kentifo isaꞌá wempáꞌá tiyáantafeꞌa maanáúfáí agai-timúne. Óraaꞌ-waasisono. Áwáuraꞌa moóráwigo maéꞌéímba wemá káféꞌwaraꞌa méraisaꞌa wení áwáuma ísáántafeꞌa maanáúfáí agai-timúne. Ifótóno. Fasiꞌámai méꞌa Maníkón-aai tirumpimbá taꞌótoreꞌa waántáwankomba íyáákaraantafeꞌa maanáúfáí agai-timúne.
 
15 Maníkómpáꞌó ímbo tewímó ontembá mindásafeꞌa ímba aamoín-oro. Mararákén-tántáátáféꞌa ímba aamoín-oro. Mararákén-tántáátáfésamo aamoimó owí Maníkóntáfésa ímba aamoín-owe. 16 Mararákén-kwáásímó owíní áwáuma ímba Maníkómpákémbá owe. Waási kentí imáyáafinkemba ésa fíꞌowiti moparáwímbá túraniyamba tuwésa túwíꞌa maimaé iyésamo ombá ímba Maníkómpákémbá ofo mararákén-ámbá wéaraaiwaewe. 17 Mararákén-tántááꞌó tirááímo tain-tántááꞌá maambáráráꞌá taiꞌáwinasa Maníkómbó arááímo táínda-iꞌo on-kwáásí aasiyaasí maéꞌmaeꞌa ónááwe.
Káráísitini namuro-wáásí táái.
18 Kesí iyámpóísono. Ánaaen-kanaa maramó taiꞌáínda-kanaa ampáánkáꞌá tíníye. Ánaaemba Ísu Káráísitini namuro-wáásígó tíníyema suwaꞌá ísaraawe. Káráísitini namuro-wáásí sáwífaꞌa éꞌa paápé uráamba póta mindásafeta ánaaen-kanaa ampáánkáꞌá tíníyema súne. 19 Kentááfínkémbá Káráísitini namuro-wáásí moórá-mora méresa pósa íyáfasinesa paápé ésa siyuwésasa kóuraawe. Éraiꞌo kentáásí waásimo méronkakaa úwoi méraawaisino. Siyuwésasa kóuraantafeta ímba kentáásí waásin-owe súne.
 
20 Ísu Káráísiti Maníkóní ámútankomba aiꞌmarówana kuména kentirumpimbá méraisaꞌa póꞌa éraiꞌ-aai wéisaawe. 21 Éraiꞌ-aai ímba ísáántafeꞌa séꞌa ímbanifo éraiꞌ-aai ísáántafeꞌa maanáúfáí agáúmne. Éraiꞌ-aaifinkemba karoꞌ-ááí ímba paápé isaꞌá ísáántafeꞌa maanáúfáí agai-timúne.
 
22 Óraa-karoꞌo sen-kwáásí maarán-kwáásín-owe. Ísu Káráísitintafesa Maníkó ímba íyáfasinankaraiwain-iye sen-kwáásí ésa Ísu Káráísitini namuro-wáásí-íꞌa ésa Maníkónté ááninkonteꞌa tínaaeniꞌa wéuwatimewe. 23 Maníkón-ááninkomba tínaaeniꞌa uwámewi afowánkwáráꞌá miyá ombánifo Ísu Káráísitintafesa Maníkón-ááninkon-iye sewí ááninkonte afowántépaꞌa kááísamai méraawe.
 
24 Ísun-aaimo aifaꞌó ísaraan-aai tirumpimbá fasiꞌámai taꞌótóráámba ímba ifátuweꞌa miyáumai Maníkónté ááninkontepaꞌa kááísamai maéꞌmaeꞌa oro. 25 Maarán-ááí Ísu Káráísiti óraaka simásimenasa séna aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa íyaniꞌa uwátinkaumnesa simásímakaiye.
26 Karoꞌ-ááí simátínkáafo séꞌa maanáúfáí agaimái timúne. 27 Karoꞌ-ááí simátiyuwaawi ombánifo Ísu Káráísiti Maníkóní ámútamba tirumpimbá tínkaraimba póna maéꞌmaeꞌa éna ímba karoꞌ-ááí simátimena éraiꞌ-aai wésimatimiye. Miyámó simátímísaꞌo ombá éraiꞌ-aaiye karoꞌ-ááíyé tuwínkaaꞌa owe. Simátímíntemba miyá éꞌa Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai méraawe.
 
28 Kesí iyámpóísono. Weséꞌa kááísamai méraamba póꞌa Ísu Káráísiti kumíndaraꞌa wenaúrankaꞌa ímba tigaesáféꞌa éꞌa úwoi fasiꞌámai ménaawe. 29 Ísu Káráísiti arupíse úmai mérain-aai éꞌa ísaraawe. Moórá-aaiwaraꞌa ísáaro. Miyáumai arupíse úmai méraawi éraiꞌa Maníkóní iyámpóín-owe.