2
Ísu áfon-ontankaambo uráiwain-aai.
Aúíꞌa úmai méraamba póꞌa sáwí-tantaakomba tínaaemba uwásuweꞌa ímba karoꞌá séꞌa ímba kaumbo-kaeꞌ-ímáyáá éꞌa kawe-kísáúmó máéntafena kentirunkó ímba símai sáwíꞌa uwátinkainaꞌa túwíꞌwaraꞌa ímba símai sáwíꞌa uwátinkeꞌa méraaro. Umarambó náántafenamo tínkáíntemba Maníkóní kaweꞌ-ááísáfésa miyán-úmai tiráái táíno. Maníkón-aai tónkáámbá néꞌa táákaefaen-kwaasiyaamba úmai méꞌa Maníkóní aambá arááíwaꞌmaeꞌa íyóro. Fasiꞌaénkó kaweꞌá uwátínkarainaꞌa miyáumai méꞌa Maníkóní aambá arááíwaꞌmaeꞌa íyóro.
 
Naaófáꞌá óraaꞌ-amaan-damba óntantamba urónkaꞌa áfonkaan-ontamba awánésa úwoi-ontamban-iye sésa tukáawe. Miyáumai Maníkó Ísumba kawekón-iye séna íyáákaraimba awánésa áúkaawe. Wemá áfon-ontankaamban-ifo wempáꞌá teró. Óntantambo naambó ontembá Maníkó kembiwí wemparíꞌa uwátinkena wení naankáámbá úmarena kembiwíséꞌa mérainiye. Wení kísau-waasi éꞌa wení kísau aantemba maíyana Ísu Káráísiti túwaꞌnai índa póna Maníkó kentí kísausafena aamoí íníye. Mindásafena naaófáꞌá Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna
Maníkó séna kaweꞌ-óntámbá íyáákareꞌa naambó fasiꞌámaimo waéꞌwaeꞌo índasafeꞌa Sáíyóni-naopaꞌa áfonkaan-ontamba makáumne. Óntantafenamo siyáintembo índawimpaꞌo kááísamaimo méraiyawi ímba tigaesáfésa ónááwe siyáiye
minááí Ísu Káráísitintafena símai agaimakáiye. Maníkón-aaisafeꞌa éraiꞌe séꞌa timankúnkúmbo owí minóntánkó óraaꞌan-iye wésefo Maníkón-aaisafesa ímba éraiꞌe sésa timankúnkúmbo owí minóntánkóntáfésa ímba miyán-ááí wésewe. Mindásafena Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna
óntan-damba on-kwáásí moórá-ontantafesa sáwíꞌa wéiye sésa maisukáawe. Ánaaemba minóntánkó áfonkaamba uráiye
agaimaréna siyáiye. Moóráfaꞌa agaimaréna séna
minóntánkáꞌá tísamaima
turarésa tanaambá fánááwe
agaimaréna siyáiye. Tanaambó faantembá Maníkón-aai taraisésa miyáumai tanaambá wéfaawe. Ááéma ímba miyá urónkaꞌa Maníkó séna miyá ónááwe siyónkaꞌa pósa miyáumai tanaambá wéfaawe.
 
Miwí Maníkón-aai taráíyaafo ímba miyá éꞌa mimbórá-ándá-wáásíyáámbá éꞌa Maníkó wemparíꞌa úmakain-kwaasi éꞌa óraakoni ámáán-kisau-waasi éꞌa Maníkóndé-iꞌa uwátínkarain-kwaasi owaná Maníkó kumeupákémbá wení sámo kain-áémpáꞌá métínkáísaꞌa fíꞌoran-kawe-kisau maíyan-aai kosimátímaꞌmaeꞌo níyantafena wemparíꞌa úmakaiye. 10 Ááéma ímba Maníkóní waási-iꞌa uráafo káféꞌa wení waási-iꞌa owaná ááéma ímba arumbá uwátínkaraifo káféꞌa arumbá wéuwatinkaiye.
Maníkóní kísau-waasi-taai.
11 Kesí waásisono. Fíꞌom-barafaken-kwaasi póꞌa marapáꞌá wááu méꞌa mindásafeꞌa marapá-tántáátáfésa tirááísafesamo ombá tínaaemba uwátimeꞌa ímbo tínaaembo uwátimiyanamo éna mintántáákó tafisímai kentí imáyáa sáwíꞌa uwátinkainiye. 12 Maníkómpáꞌó ímbo tiyáan-kwaasifimba méꞌa kaweꞌ-aantemba úmae iyíyasa sáwíꞌa wéowe sefó kentí kawe-kísáú tuwánésa pósa Maníkómó marapáꞌ-wáásísáfénamo imáyáamo índa-kanaaraꞌa kowaerésa wenáwíꞌa mósá maránááwe.
 
13 Fasiꞌaénkóntáféꞌa imáyáa éꞌa marapáꞌó káráwiyaan-oraaꞌ-waasiti ámáámba iséꞌa aifaꞌó káráwiyaiwaini ámáámba iséꞌa 14 wemó íyáfasintinkaraiwaiti ámáánkwaraꞌa ísáaro. Sáwíꞌo
owí sáwí-meyamba timésa kaweꞌó owí kaweꞌ-ááí simátimiyantafena íyáfasintinkaraiwai mindásafeꞌa miwítí ámáánkwaraꞌa ísáaro. 15 Maníkó maarámó íyantafena arááíma wétaiye. Tuwímbai sáwí-imayaafinkemba úwoi-aai sewaꞌá póꞌa kembiwí kaweꞌó íyanamo éna kentááigo miwí táái íyáákainiye.
16 Kentí sáwí-imayaago taꞌótokaimpinkemba Maníkó faútínkaraisana póna ímba taꞌótokaisaꞌa méꞌa miyáumaimo méraamba ímba aúpáꞌá sáwíꞌa éꞌa Maníkóní kísau-waasi póꞌa wemó sintembá éꞌa 17 seyaafátáféꞌa imáyáa éꞌa Maníkóní waási kentí waásifimba kentirumbá timéꞌa Maníkón-áároi inkaiséꞌa méꞌa marapáꞌó káráwiyaiwain-aai mósá máráaro.
Ísumo uráintemba miyán-oro-aai.
18 Kísau-waasisono. Kentí óraaꞌ-waasi-taai iséꞌa síyantemba miyán-oro. Ímba kaweꞌ-órááꞌ-wáásí táái aantemba iséꞌa iyaagagaiséꞌo íyan-oraaꞌ-waasi-taaiwaraꞌa ísáaro. 19 Kembiwímó ímbo sáwíꞌo íyasamo umbai-tántááꞌó úwoimo timíyaꞌo Maníkóntáféꞌa imáyáa éꞌa fasiꞌámaimo méwanamo éna Maníkó kaweꞌá uwátinkainiye. 20 Énifo sáwíꞌo íyasamo tínkamiyambo aáno úmaimo méwanamo éna Maníkó kentúwíꞌa ímba mósá maráíníye. Énifo kaweꞌó íyasamo tínkamiyaꞌo fasiꞌámaimo méwanamo éna Maníkó kaweꞌá uwátinkainiye. 21 Ísu Káráísitimba áíꞌo úniꞌo uwánkaraamba kembiwísáféna imáyáa éna fasiꞌámai ména miyán-ámbá aráátímakaimba póꞌa miyán-oro. Miyámó íyantafena Maníkó táántaraiye. 22 Maníkón-aai aúfáífimba agaimaréna séna
ímba karoꞌ-ááí séna ímba
sáwí-aai simbá ísaraawe
Ísuntafena minááí agaimaréna siyáiye. 23 Símai sáwíꞌa uwánkówana anondáá ímba sáwíꞌa uwátinkowasa áíꞌo úniꞌa uwánkówana anondáá sáwí-meyamba maénááwe ímba simátimena arupíse úmai-meyambo timíndawin-imayaa fasiꞌámai uráiye. 24 Ísu Káráísiti sáwítaamo uráunda-meyamba maimaéna aaraa-táíyáꞌá pukáiye. Sáwíꞌo úndasa sínaaemba uwámeta arupíse úmaisa méraadasafenasa pukáiye. Wenáúmo sáwíꞌo uwánkaraantafena póna kentáá kaweꞌá uwásínkaraiye. 25 Kembiwí uwófáguraawana tíꞌmaena tisaꞌá kembiwíyáꞌá káráwiyaiwaini aampaꞌá wéaraaiwaewe.