2 Kórinti
Ísu wíyómpaꞌa iyówana Póro moórá-waai úmai afakaeté-aataiyaꞌiyo miyáumai-aatai maisuwéna maanááí agaimái Kórinti-naoraa-waasi Ísuni aampaꞌó kun-kwáásí tímakaiye. Póro Máséndóniyaa-marafaꞌa mérowana Táítási Kórinti-naoꞌa tuwéna Pórompaꞌa wémena Kórinti-waasi-taai kosimámuwana Póro iséna séna aúfáíma agaimái tímakaunda isasá isésa tuwímbai sáwíꞌo ombá tínaaemba uwásukaawasa tuwímbai ímba miyá ésa kentáfésa sésa ímba éraiꞌa Ísuni aantá-waasin-iye wésewe séna éraiꞌa Ísuni aantá-waasin-iye síwae séna maanáúfáí agaimarówasa mátímakaawe.
1
Kemá Póro maanááí agai-timúmpo ísáaro. Moóráwigon-awiꞌa Tímóti kentáásí waásigo keséꞌa méraisaꞌa agaimaráúmpo ísáaro. Maníkó wení imáyáafinkemba kentáféna séna aantá-waasi éma Ísu Káráísitin-aai kosimátímaꞌmae núwo séna siꞌmákaifo ísáaro. Kórinti-naopakewi Maníkón-aaisafeꞌa éraiꞌemo sewí ísáaro. Ákáyaa-marafaꞌa Kórinti-naopakewiye fíꞌo-fiꞌon-daopakewiye méraawi Fasiꞌaénkóní waási ísáaro.
 
Maníkó kentáásifowawe Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitiye úwoi túwaꞌnai esarai aánoꞌo uwátinkaayantafeꞌa inaí súne.
Kentáásí Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitin-afowa Maníkón-áwíꞌa mósá maráúmne. Wemá kentáásifowama arumbó uwásínkáíwai siráfaenasa súwaꞌnai iwáín-áwíta mósá maráúmne. Fíꞌo-fiꞌon-umbai-tantaaꞌa seyaafáꞌá kentááfáꞌó timbá Maníkó siráfaiyaimba póna fíꞌo-fiꞌon-umbai-tantaaꞌo tuwímbaifaꞌo tínda Maníkómó siráfaiyaintenta úmai kesáá miwí kanaaꞌá arásáfaitinkanaumne. Káráísitimba áíꞌo úniꞌa uwánkówasa Káráísitini waási-iꞌo úndarakemba síꞌa índa-iꞌo uwásínkáámba miyáumai Maníkómó Káráísitimbo aráfaiyaintemba miyáumaisa óraata siráfaiyaiye. Kembiwíséꞌa méta túwaꞌnai ówánanasa sáwíꞌo urómpinkemba Maníkó tíꞌmaena kawepáꞌá métínkaraiye. Miyá ówándarakemba síꞌo únita uwásínkónta Maníkó siráfaiyaiye. Keséta méraawanasasa síꞌo únita uwásínkónta ímba ifátuwaundasa fasiꞌámaisa méraumne. Miyáumai tíꞌa índa-iꞌo uwátinkaiyamba kesáámó uráundantembo miyá éꞌo ímbo ifátuweꞌo fasiꞌámaimo méraiyambo éna Maníkó kenkwáráꞌá tiráfaitinkainiye. Síꞌo úniꞌo uwásínkaraantenta tíꞌa índa-iꞌo uwátínkáámba miyáumai Maníkómó siráfaiyaintemba tiráfaitinkaiyamba séta mindásafeꞌa fasiꞌámai
ménaawe óraaka séta timuꞌmaréta méraumne.
 
Kesí waásisono. Ésiyaa-marafataamo maéwánda fíꞌo-fiꞌon-umbai-tantaaꞌa kentááfáꞌó túmba minááí isáíwae séta simátimumpo ísáaro. Minúmbáí-tántááꞌó fíꞌoran-oraaꞌ-umbai-tantaaꞌa úwata kentááfáꞌó túmba póta puwónaumne séta súnareta sínkamiyata púwónda-kanaan-iye séta súnareta ímba kentáásí fasiꞌaéntámbán-ifo Maníkóní fasiꞌaéntámbá kísausa wémaeta méraumne. Maníkó pukáampinkembo íyáfasintinkaiwaini fasiꞌaéntámbá kísausa wémaeta méraumne súndasafenasa minórááꞌ-úmbáí-tántááꞌá kentááfáꞌá tiyáiye. 10 Umbai-tántáápímbá puwónae ówándafinkemba Maníkó síyótaisa uwásinkowata súnaraundasa póna miyámó uráintemba íníye. Sáwísampinkemba síyótaisa úmaena iyíníye séta méraumne. 11 Kewáráꞌá kentáásáféꞌa Maníkómpáꞌá súwaꞌnai eꞌa inaí seró. Sáwífaꞌnanka inaí síyana Maníkó súwaꞌnai índa mindásafesa Maníkómpáꞌá súwi sénááwe.
Póro karoꞌ-ááí ímbo simátímakain-aai.
12 Waási túrankaꞌo méraundasafeta imáyáa úndasa sirumpinkén-ímáyáágó séna kaweꞌ-úmaisa méraumne sisatá aamoisá wéune. Marapáꞌ-ááígóní áwáuma ímba imáyáa éta Maníkó úwoisaamo súwaꞌnai intáféta imáyáa éta Maníkóní kísau aantemba maéta ímba kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásíyáán-úmaisa méraundantemba kentúrankaꞌa éraiꞌa miyá úmaisa méraumne. 13-14 Agaimái timúnda-aufaifimba ímba kaumbo-kaeꞌ-ááí simátimumpo toráumaimo awánéꞌo ísaraan-aai aantemba tafisímai súne. Kentáásí áwáuma kárikaꞌa suwánaafo suwánamai kaweꞌá íwae séꞌa únda miyámó éꞌo éꞌa Fasiꞌaénkó Ísu kumíndaraꞌa kentáfétaamo aamoimó ondantembá kentáásáféꞌa aamoí ónááwe.
 
15-16 Kembiwí kentáásáféꞌa aamoí uwásínkááwe-aai imáyáa uráundasafeꞌa séꞌa kae-kánáá kentópaꞌa kóméꞌa Máséndóniyaa-marafaꞌa kónae únda kentópaꞌa kuréꞌa tiyuwéꞌa wémeꞌa Máséndóniyaa-marafaꞌa kuréꞌa kouweréꞌa anekaꞌá kentópaꞌa tiyéꞌa tiyuwéꞌa Yúndiyaa-marafaꞌa ténaumne siyáumne. Kae-kánáámó kaweꞌó uwátínkáanaꞌa súwaꞌnai íyaꞌa Yúndiyaa-marafaꞌa ténaumne-imayaamo uráundasafeꞌa minááí siyáumne. 17 Miyámó ónae uráunda ímba miyá uráundasafesa kempínkémbá tuwímbai kentáfésa sésa kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásín-iye siyáafo kentópaꞌa kónaumne siyáunda marapáꞌ-wáásímó ontembá ímba miyámó únda mimbórá-ímáyáá úmai mimbórá-ááí aforaꞌá simátímakaumne. 18 Maníkó éraiꞌ-aai aantembo siyáintemba simátímakaunda-aai ímba kaeꞌ-ímáyááfínkémbán-ifo mimbórá-ímáyáá úmai mimbórá-ááí aforaꞌá simátímakaumne. 19 Sáírásiye Tímótiye kewé kentópaꞌo maéwánda Maníkón-ááninko Ísu Káráísitin-aaisa simátímakaunda wemá moórá-aai aforaꞌá séna moórá-aai aúpáꞌá tuwéna miyá ímbo iwáí póna seyaafáꞌ-ááí aforaꞌ-aantemba siwáín-aai simátímakaumne. 20 Maníkó seyaafáꞌ-ááí símai fasiꞌámakaimba Ísu Káráísitintafena siyáimba póna paápé uráiye. Ísu Káráísiti miyá-séyááfá-kísáúmó maiyáintafeta Maníkó siyáin-aaisafeta éraiꞌ-aaiye súnanasa Maníkón-áwíꞌa óraaꞌa wéraiye. 21 Maníkó Ísu Káráísitimba kentááwé kembiwíyé kááísasinkaraisata fasiꞌámaisa méraumne. Kentáá wemparíꞌa úmarena 22 kesí waásin-owe séna éraiꞌa wení waásisa úne sendasáfénasa wení ámútankomba aiꞌmarówana kentáásirumpimba kumbéraimba mindásafeta séta toꞌmayaa uwásínkarainta miyá íníyesa súne. Miyámó uráintafeꞌa ímba kaeꞌ-ááíwáráꞌ-wáásíyáámbá úne.
 
23 Maníkó kesí kísaugomba awánaraiwain-aúrankaꞌo simátimunda-aai éraiꞌ-aain-iye. Kórinti-naopaꞌa kentópaꞌa kónae séwánda óraaka simátíménana tirunkó umbaí taifó séꞌa ifátuweꞌa ímba kuráumne. 24 Maníkón-aaisafeꞌa éraiꞌe fasiꞌámai séꞌa wempáꞌá timankúnkúmbo uráamba póta kentópaꞌo kondasá Maníkón-aaisafeꞌa timankúnkúmba oró-ááísá ímba anekaꞌá sénaumpo tirunkó aamoí índasafeta kempímbá taankarotámai méta kísausa komaénaumne.