2 Tímóti
Ísu wíyómpaꞌa iyówana Póro moórá-waai úmai sísamaifakemba afakaeté-aataiyaꞌiyo miyáumai-aatai maisuwéna Tímótin-imayaa éna maanááí agaimái tuwówana wenópaꞌa kuráiye. Ísun-aai simátímaꞌmae iyúnkakemba Rómu-naopaꞌa ándáfaꞌa ánkarowana ména Tímóti Fasiꞌaénkóní waásiyaꞌo káráwiyontafena imáyáa éna maanááí agaimarówana wenópaꞌa kuráiye.
1
Tímótiyo kemá Póro maanááí maanáúfáífímbá agaimaráúmpo isaaó. Maníkó wení imáyáafinkemba kentáféna séna aantá-waasi-iꞌa éma Ísu Káráísitin-aai kosimátímaꞌmae núwo séna siꞌmákaiye. Maníkó óraakaꞌa séna Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai méraamba póꞌa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ónááwe siyáin-aai kosimátímaꞌmae núwo séna siꞌmákaiye. Tímótiyo kesáánimba ónaꞌa sirumbó wéamundawi ómpo maanááí maanáúfáífímbá agaimaráúmpo isaaó. Maníkó kentáásifowawe Ísu Káráísiti kentáásí Fasiꞌaénkóe úwoi áwaꞌnai esarai tirumbá uwánkesarai faru uwánkaayantafeꞌa inaí súne.
 
Kesíwáꞌnámo Maníkómbó arááíwakaantemba kemá miyá únana mindásafena kesirumpimbá ímba aaí wéraiye. Maníkómpáꞌó inaimó súnda entáféꞌa imáyáa éꞌa aasiyaasí áísai eꞌa súwi simánkaumne. Ifiꞌó tasínkaraanda imáyáa éꞌa anekaꞌá awánánae-imayaa úmae wéiyeꞌa embó awánaanda sirunkó óraa-kaweꞌa íníye. Ísu Káráísitin-aaisafemo amankúnkúmbo ónda ímbo óikakembo óndamo arumpinkémbó óndasafeꞌa imáyáa úne. Aifaꞌá enaráárán-áwíꞌa Róísi Maníkón-aaisafena amankúnkúmba úwana minkákémbá enanón-áwíꞌa Yúnísi Maníkón-aaisafena amankúnkúmbo uráimba ewáráꞌá miyá wée Maníkómpáꞌó amankúnkúmbo ónda éraiꞌa mindá ísaraumne. Mindásafeꞌa simámeꞌa súne. Maníkómó fasiꞌaémbó ámakaimba taꞌótoke wení kísau mauwó. Maníkóní kísaumo máíndasafeꞌa siyáámba aneꞌá taꞌótoraawanana Maníkó fasiꞌaémbá ámakaiye. Maníkó imáyáasa símakowata fasiꞌámaisa méta ínta sáátafeta éta imáyáasa wétimeta kesúrata káráwimai kaweꞌá uréta úndasa po Maníkómó fasiꞌaémbó ámakaimba taꞌótoke wení kísau mauwó.
 
Mindásafe kentáásí Fasiꞌaénkó siyáin-aaimo simátimendasafena ímba ááꞌa íno. Fasiꞌaénkóní
waási-iꞌo úndarakemba ándáfaꞌa sínkaraawaꞌo méraundasafena ímba ááꞌa íno. Maníkó fasiꞌaémbá ámímba po ásé-aai simátímínasamo áíꞌo índa-iꞌo uwánkaiyamba síꞌo úniꞌo uwásínkaraantembo uwánkaiyamba ímba imáyáamo indá fasiꞌámai méraao. Maníkó séna sáwí-imayaafinkemba faútínkáanaꞌa kaweꞌ-aantemba úmai méraaro siyáiye. Kesáá
kawe-kísáúmó maúndasafenasa ímbanifo wení imáyáafinkemba séna úwoi túwaꞌnai ónaumne siyáimba póna kentáásí sáwí-imayaafinkemba faúsinkenasa séna kaweꞌ-aantemba úmai méraaro siyáiye. Áwáuraꞌa Maníkó maramá ímbo úmakonkaꞌa Ísu Káráísitini kísausafena imáyáa éna séna úwoi túwaꞌnai ónaeꞌa toꞌmayaa úne siyáiye. 10 Maníkó kentáásáfénawe séna toꞌmayaa úmakaimba paápé úwana Ísu Káráísiti marapáꞌá kuména kentáásí sáwí-imayaafinkemba wéfausinkaiye. Waási púwówini áwáuma wemá íyáákena taíꞌásuwowasa wíyómpaꞌa aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌa ésa ímba puwónááwe.
Minásé-ááí paápé úwata ísaraumne.
 
11 Minásé-ááímó simátíméndasafena Maníkó simásimena séna aantá-waasi-iꞌa éma aiꞌmáráana maanásé-ááí simátímaꞌmae núwo súwaꞌa 12 miyámó ówándarakemba síꞌo úniꞌa úmai ándáfaꞌa sínkaraawaꞌa méꞌa ímba sigaesáféꞌa úne. Moóráwigon-aaisafeꞌo éraiꞌemo séꞌa wenkáꞌó simankúnkúmbo úndawimba awánéꞌa símakain-kisau káráwisaꞌa minááí éraiꞌ-aain-iye súnda póꞌa ímba sigaesáféꞌa úne. Maníkó waásimo méraawini áwáuma tísai índa-kanaa ímbo tiyáindaraꞌa símakain-kisau wégarawiye. 13 Tímótiyo éraiꞌ-aaimo simámakaunda arumpimbá taꞌótore arááíwae Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai mé wenááisafe amankúnkúmba wée wembá arumbá amé miyá úmae iyuwó. 14 Maníkó éraiꞌ-aaimo simámakaimba Maníkóní Ufaen-ámútánkó kentáásirumpimba méraimba po wení fasiꞌaéntámbá minéráíꞌ-ááí káráwiyuwo.
 
15 Ésiyaa-marafaken-kwaasi seyaafáꞌá tínaaeniꞌo uwásiyukaampinkemba kaeꞌ-wáásí moóráwigon-awiꞌa Físérasi isaná moóráwigon-awiꞌa Émósénisi isamá minááí ísaraane. 16 Moóráwigon-awiꞌa Ónésíforasi kesópaꞌa tóso éna kaweꞌ-ááí simásimena kesí imáyáa aúíꞌa uwásinkena ándáfaꞌo méraunda ímba aigaesáféna isaꞌá mindásafeꞌa Fasiꞌaénkómpáꞌá inaí súnda Ónésíforasi wení naaúmpaꞌo méraan-kwaasiye kaweꞌá uwátinkainkwae séꞌa inaí súne. 17 Wemá Rómu-naopaꞌa taména siyaafáí émena ándáfaꞌo méraunda tasuwánéna kesí imáyáa aúíꞌa uwásínkaraiye. 18 Ááéma Éfésási-naopaꞌa koméraawanana sáwífa-kanaa wemá súwaꞌnai úwa éꞌa awánaraane. Miyámó uráintafeꞌa súne. Fasiꞌaénkó waásimo méraawini áwáumo tísai índa-kanaa tínana Fasiꞌaénkó wentáféna arumbá uwánkainiye súne.