Aantá-waasi
Ísu wíyómpaꞌa iyówana Rúku kaeꞌ-wááí-áátáíyáꞌíyo miyáumai-aatai maisuwéna maanááí agaimakáiye. Maníkómpáꞌó iyíyan-amba Yúndaa-waasiti ámáán-aai isaná Ísuma marapáꞌó kunkáinkaꞌa wenááisafesa timankúnkúmba ésa wenkáꞌá kááísamai méraan-amban-iye. Maníkóní ámútanko Ísuni kísau-waasiye wení aampaꞌó kun-kwáásíyé fasiꞌaémbá timúwasa Ísun-aai aifaꞌá Yúndaa-waasi Yérúsaremufaꞌo mérowi simátímúwasa minááísáfésa timankúnkúmba ésa wenkáꞌá kááísamai mérowi Yúndaa-waasiti marafáꞌá fíꞌon-daopimpaꞌa kosimátímakaawe. Minkákémbá tuwímbai fíꞌom-barafakaꞌa Yúndaa-waasiye fíꞌo-fiꞌon-kwaasiye kosimátin-tasimatin-uraawe. Rúku miyán-ááí agaimakáiye.
1
Aantá-waasiti kísaumo maiyáan-aai.
Tíófíráasiyo maankwándááífímbá moórá-aai sénaumpo isaaó. Aifaꞌ-wándááífímbá Maníkó Ísumba aiꞌmarówana marapáꞌó kunkáin-aaiwara kísau kumbaiyáin-aaiwara aaimó siyáin-aaiwara afufumpimbá seyaafá-kísáúmó maiyáinkwaraꞌa komaé tamae úmai wení kísau marapáꞌá taiꞌówana Maníkó kunaiyówana wíyómpaꞌo iyáin-aaiwaraꞌa aifaꞌ-wándááífímbó agaimakáunda isaꞌá maankwándááífínkwáráꞌa agaimaráúmpo isaaó. Ísu kesí aantá-waasiye séna wemparíꞌa úmakaiye. Ísu ímba wíyómpaꞌo iyónkaꞌa Maníkóní Ufaen-ámútánkóní fasiꞌaénkwáráꞌá ména aantá-waasi wení ámáámba simátímakaiye. Ísu pukómpinkemba íyáfasinena kaeꞌ-wááí-kánáá 40 kanaa moórá-mora-kanaa paápé uréna wenáúma kaweꞌ-úmai aráátimuwasa awánésa sésa éraiꞌa Ísu pukáimpinkemba íyáfasinena méraiye suwaná paápé urónkaꞌa Maníkó wení waásimo kawáánin-aai simátímaꞌmaena iyáiye. Moórá-kanaa túwaandu urésa tómbá wénowana Ísu paápé éna séna maankáꞌá Yérúsaremufaꞌa ímbo túwémba aáno méꞌa kesifo kesí ámútamba timénaumnemo óraaka siyáimba wéamuꞌmareꞌo méraanana úwoi timíno. Minááí éꞌa simátimeꞌa súne. Yóni nombá maitínkaraimbanifo kárikaꞌa Maníkóní Ufaen-ámútánkó kumbéna óraaꞌa uwátinkainifo amuꞌmaréꞌa méraaro Ísu siyáiye.
Maníkó Ísumba kunaiyówana iyáin-aai.
Órífi-omapaꞌa Ísuwe aantá-waasiye túwaandu ésa Ísumba áísai esa sésa Fasiꞌaénkóo káféra Rómu-kamani-waasi tiꞌmátuwewa Ísareri-waasisa kawáánínono suwaná Ísu séna moórá-kanaamo tínda káféraꞌi aánoraꞌiyo Maníkó wení imáyáafinkemba miyá íníye. Kawe-kánááwé sáwí-kanaawemo paápé índa Maníkó wení imáyáafinkemba miyá íníye. Miyán-kánáámó tínda káriꞌ-aain-ifo kemó sendá óraaꞌ-aain-ifo ísáaro. Maníkóní Ufaen-ámútánkó kempáꞌó kumínda wení fasiꞌaénkó tirumpimbá óraaꞌa uwátinkainaꞌa kesááiwara kentáféꞌwaraꞌa simátimeꞌa Yérúsaremu-naopaꞌe Yúndiyaa-aempaꞌe Sámériyaa-aempaꞌe seyaafáꞌ-áémpáꞌá kosimátímaꞌmaeꞌa nóro
Ísu simásuwowasa awánomba Maníkó Ísumba kunaiyówana ainánkó Ísumba káátaguwasa ímba awánowana 10 Ísumo iyúmba wíyómpaꞌa karátuwesa mérowasa minúwóíyáán-úmai kaeꞌ-wáásí waén-únánkwátói úmaesarai ewaaꞌá mésarai 11 sésa Káríri-aempaken-kwaasisono. Ímba wíyómpaꞌa karátuweꞌa méraaro. Awánaawanamo Maníkó kunáíyáísanamo wíyómpaꞌo íyínten-úmai anekaꞌá miyáumai kumíníye siyááye.
Yúndasini kísauraꞌo íyámaiyain-aai.
12 Mindárai simásúwóyasa aantá-waasi Órífi-omapa Yérúsaremu-naoꞌ-ewaaꞌ-omapaꞌa tuwésa Yérúsaremu-naopaꞌa kouwerésa 13 méron-daumpaꞌa afófumayaatanaan-daumpaꞌa imésa miwí Ísuni aantá-waasi moórá-mora-waasi-tuwiꞌa Pítaawe Yóniye Yémísiye Énduruwe Fírípiye Tómaasiye Pátóromiyuwe Mátíyuwe Áráfíásin-ááninkon-awiꞌa Yémísiye moóráwigo wemá Rómu-kamani-waasi tiꞌmátuwanae siyáiwain-awiꞌa Sáímoniye moóráwigo fíꞌon-Yemisin-aaninkon-awiꞌa Yúndasiye miyáumai-aanta-waasi 14 tatúwaandu untembá inaí séꞌómbani. Minkwáásísóné tuwímbai-inintone Ísun-anówawe Ísun-áfáꞌawaawiye tatúwaandu urésa inaí séꞌómbani.
 
15 Inaí símasimaꞌa wéesa moórá-kanaa sáwífaꞌ-waasi 120 waasi Ísuni waási tatúwaandu urówana Pítaa íyáfasinena simátimena séna 16-17 kesí waásisono. Naaófáꞌá Maníkóní Ufaen-ámútánkó kentáá síwáꞌnágon-awiꞌa Téfítimba simámena Yúndasi-aai súwana agaimakáimba póna minááí paápé íníye. Ááéma kentáásáfénawe Yúndasintafenawe Ísu kesí kísau máéro séna sáántowata aantá-kisausa maiyáumne. Ánaaemba Yúndasi tíꞌmaena túwasa Ísumba taꞌótoꞌmaesa ándáfaꞌa ánkaraawe. 18 Yúndasi misáwí-kísáúgóní méyámbá óntamba maiyéna maramá méyánuwasuwena mimbáráfáꞌá ándáma maiyéna weyááríkaꞌa waandaꞌá faréna ámúꞌa tufánkuwana ayánaruntomba marapátá kunturáiye. 19 Yérúsaremufaken-kwaasi isésa miwí tááifinkemba mimbárágón-áwíꞌa Akendamafaꞌan-iye sésa waéꞌmai-awiꞌa naae-máráfáꞌán-iye siyáawe. 20 Énifo imó agaimakón-aufaifimba Téfíti agaimaréna séna
wení naambá tuꞌnambá ínasa
mimpímbá ímba waási wéwaewe
agaimaréna séna moóráfaꞌa agaimaréna séna
wení kísauraꞌa moóráwigo íyámainiye
agaimaréna siyónkaꞌa póta 21-22 moóráwigo Yúndasini kísauraꞌo íyámaindawimba saafá úmaisa aiyánaumne. Ísu Káráísiti pukáimpinkembo íyáfasinkain-aai weséta táásái úmai simátímaꞌmaeta kondasá póta Yóni nombá wémaitinkowana Ísu kísaumo ómbarena maiyówata kuré-tiyeta úmae wénowananasa Maníkó Ísumba kunaiyówana wíyómpaꞌa iyúwasa awánaraawifinkemba moóráwigomba aíyáananasa wemá Yúndasimo tukáin-kisau íyámainiye Pítaa simásuwowasa 23 isésa kaeꞌ-wáásí túwíꞌa tésa moóráwigo kaumbo-áwíꞌó simánkaraawi moórá-awiꞌa Yósepini moórá-awiꞌa Pásapasini moórá-awiꞌa Yásítasi úwana moóráwigon-awiꞌa Mátáyáasi mindárai-tuwiꞌa tásuwesa 24 inaí sésa Fasiꞌaénkóo seyaafáꞌ-wáásítí imáyáa awáné tirumbá tuwáné minkáéꞌ-wáásífínkémbá nááwa Yúndasini kísau aantá-kisau íyámainiyo aráásímínata awánaano. 25 Yúndasi wení kísau ifátuwena puwéna wení kísaugoni méyámbá sáwí-marupaꞌa kunkáiye sésa 26 inaí simásuwesa kaeꞌ-wáásí túwíꞌa kaeꞌ-wándááífímbá agaimái anaféúmpímbá uféꞌmárówana moóráwigo moórá-wandaai mósá maiyéna awánómba Mátáyáasiye sésa agaimárówana aantá-waasi sísamaifakemba moórá kumbaimái-waasifimba kogísau maiyáiye.