Kórósi
Ísu wíyómpaꞌa iyówana Póro moórá-waai úmai sísamaifakemba kaeꞌ-áátáíyáꞌíyo miyáumai-aatai maisuwéna maanááí agaimakáiye. Póro Ísun-aai simátímaꞌmae iyúnkakemba Rómu-naopaꞌa ándáfaꞌa ánkarowana méropaꞌa moóráwigon-awiꞌa Épáfarasi téna séna Kórósi-naopaꞌa Ísuni aampaꞌó kun-kwáásífímbá karoꞌ-ááí wésimatimewe siyáiye. Maarán-káróꞌ-ááí sésa Maníkó isasá waási owasá afufumpimbá fasiꞌaéntómbá méraawi-tuwiꞌa mósá máráaro sésa Ísuntafesa ímba Fasiꞌaénkómá póna wíyómpaken-kisau-waasiyaamban-iye sésa tuwímbai-tontafesa ímba naaró sésa kentú-aoisaamba wíyóro símai miyán-ááí wésewe kosúwana Póro iséna miyán-ááí tuwáíwae séna maanáúfáí agaimái tuwówasarai Tíkíkaasiye Ónísímasiye mátímakaaye.
1
Kemá Póro maanááí maanáúfáífímbá agai-timúmpo ísáaro. Moóráwigon-awiꞌa Tímóti kentáásí waásigo keséꞌa méraisaꞌa agai-timúmpo ísáaro. Maníkó wení imáyáafinkemba kentáféna séna aantá-waasi-iꞌa éma Ísu Káráísitin-aai kosimátímaꞌmae núwo séna siꞌmákaifo ísáaro. Kórósi-naopakewi Maníkóní waási Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo méraawi wembá ímba aúwáámba fasiꞌámaimo méraawi ísáaro. Maníkó kentáásifowa úwoi túwaꞌnai ena faru wéuwatinkaintafeꞌa inaí súne.
Kembiwísáféꞌo imáyáamo éꞌo inaimó súnda Maníkó Ísu Káráísitin-afowámpáꞌá súwi súne. Ísu Káráísitin-aaisafeꞌa timankúnkúmbo éꞌo Maníkóní waási seyaafáꞌ-wáásífímbó kentirumbó wétimen-aaima iséꞌa mindásafeꞌa Maníkómpáꞌá súwi súne. Aifaꞌá moóráwigon-awiꞌa Épáfarasi éraiꞌ-aai ásé-aai simátimuwaꞌa ísaraankaꞌa wíyómpaꞌo Maníkómó toꞌmayaa úmakaimba imáyáa éꞌa amuꞌmaréꞌo méraamba póꞌa Ísu Káráísitin-aaisafeꞌa timankúnkúmba éꞌa Maníkóní waásifimba kentirumbá wétimewe. Aifaꞌá Maníkó úwoi túwaꞌnai in-ááímá simátimuwaꞌa iséꞌa séꞌa éraiꞌ-aain-iye suwaná minááígó kaweꞌó uwátínkaraintemba minásé-ááígó seyaafáꞌ-máráfáꞌá wété éna kaweꞌá wéuwatinkaiye. Épáfarasi minásé-ááímó simátímaꞌmae iyáiwai wembá sirumbó ámakaundawi keséta kawe-kísáú wémaiwai súwaꞌnai ena kembiwífímbá Ísu Káráísitini kísau kowémaena ímba ifátuwena tasimásimena séna Maníkóní ámútanko Kórósi-waasi imáyáa tímísasa waási tirumbá timésa wétuwaꞌnai-owe siyáiye.
 
Súwaꞌa iséꞌa inaí símae wéiyeꞌa inaifínkémbá maarán-ááí súne. Maníkó wembó arááímo wétaisama sáma kátinkainaꞌa awánewana Maníkóní ámútanko kaweꞌ-ímáyáá timínaꞌa 10 Fasiꞌaénkómbó arááímo wétaintemba íyana tuwánéna aamoí ínaꞌa miyáumai mémpinkemba fíꞌo-fiꞌon-kawe-kisau wémaeꞌa Maníkómbá kaweꞌ-úmaimo wéawanaantafeꞌa inaí súne. 11 Maníkó wení fasiꞌaémbá fíꞌonkaꞌmaꞌmai-fasiꞌaentamba fasiꞌátinkainana umbai-tántááꞌó kempáꞌó tínda ímba mindásafeꞌa imáyáa éꞌa fasiꞌámai méraiyantafena wení fasiꞌaémbá timínana 12 Maníkó wení waásisafena toꞌmayaa úmai sámo kain-áémpáꞌó káráwiyain-aempaꞌa makáimba kaweꞌá uwátinkena toꞌmayaa úmakaimba timíníye. Mindásafena kentirunkó kaweꞌá ínaꞌa Maníkó kentáásifowampaꞌa súwi síyantafeꞌa inaí súne.
Káráísitini áwáuwe wení kísaugon-aai.
13 Waántáwanko kumeuꞌó in-áémpákéwíní fasiꞌaénkó taꞌótokaimpinkemba Maníkó siyénasa ááninko wen-ímáyáámó iwáí káráwiyaipaꞌa mósinkowanasa 14 ááninko sáwí-imayaagomo taꞌótokaimpinkenta faúsinkenasa kentáásí sáwí-imayaa maisíyukaiye. 15 Maníkón-aneꞌó súrantantaamo ímbo awánáúndasa Maníkómó méraintemba Ísu Káráísiti méraiwaintaamo awánáúndasa mindá Maníkóntá wéawanaumne. Maníkó wíyóne marawémó ímbo úmakonkaꞌa Ísu Káráísiti ména úmakon-tantaakomba seyaafáꞌá íyáákaraiye. 16 Maníkó súwana Ísu Káráísiti seyaafá-tántááꞌá úmarena wíyómpaꞌo wérain-tantaaꞌe marapáꞌó wérain-tantaaꞌe étaamo awánáúnda-tantaaꞌe íntaamo awánáúnda-tantaaꞌe wíyómpaꞌo káráwiyaawiye fasiꞌaénkwáráwíyé óraaꞌo méraawiye miyán-tántááꞌá seyaafáꞌá úmakaiye. Ááninkon-awiꞌo mósá maráíyantafena Maníkó súwana ááninko miyán-tántááꞌá seyaafáꞌá úmakaiye. 17 Seyaafá-tántááꞌó ímbo wéronkaꞌa ááninko maéꞌéímba isaná seyaafá-tántááꞌó úmakaimba wení fasiꞌaéntámbá taꞌótokaisana wenamááramaaꞌa wéraiye. 18 Aꞌnómpínkén-ímáyáágó seyaafáꞌ-áúráꞌó káráwiyaintemba Maníkóní waási Káráísitin-áúraamba owaná wemá tiꞌnónkáámbá éna káráwiyaiye. Wemá aifaríꞌa éna seyaafáꞌnánká íyáákaindasafena wení waásiyaꞌo káráwiyaiwai póna wení waási aúíꞌa úmai méraawini áwáuma póna Maníkó pukáimpinkemba íyáfasinankaraiye. Mindásafena wemá úmakain-tantaakomba seyaafáꞌá íyáákaraiye. 19 Maníkóní imáyáafinkemba wení fasiꞌaémbá seyaafáꞌá Ísu Káráísitimpimba wéraisana 20 Maníkó imáyáa éna séna kesááninko aaraa-táíyáꞌá puwínana wení naaemó kumínda seyaafáꞌnánká faru uwátínkáanasa wíyómpaken-tantaaꞌe marapákén-tántááꞌé símai kááísatinkaanasa kesópaꞌa faru úmai ménaawe séna sáwí-imayaagomo taꞌótokaimpinkenta faúsínkaraiye.
 
21 Maníkó minááímá kembiwísáfénawaraꞌa siyáiye. Ááéma sáwíꞌa éꞌa sáwí-imayaa wéeꞌa póꞌa Maníkóní némpaꞌa méꞌa wení namuro-wáásíyáámbá úmai maéꞌómbanifo 22 ááninko marapáꞌá kumbéna pukáimba póna mindásafena símai kááísatinkena Maníkóndé-iꞌa uwátínkarainana sáwí-aaima kempímbá ímba wérainana aaifimbó maitinkáínda-aai ímba wérainana Maníkómpáꞌó mótinkaindasafena pukáiye. 23 Ááninko miyá uráifo aifaꞌá Ísu Káráísitin-aai ásé-aai ísaraankaꞌa timankúnkúmbo éꞌa Maníkómó toꞌmayaa úmakaimba imáyáa éꞌa amuꞌmaréꞌa méraamba póna minááímó fasiꞌámaimo imáyáamo úmae iyéꞌo ímbo kaeꞌ-ímáyáámó éꞌo wenkáꞌó timankúnkúmbo íyanamo éna Maníkón-ááninko kembiwí Maníkómpáꞌá mótinkainana kempímbá sáwí-aaima ímba wérainana aaifimbó maitinkáínda-aaima ímba wéíniye.
Fasiꞌaénkóní waásimo túwaꞌnai uráin-aai.
Kemá Póro minásé-ááígóní kísau-waasi únasa seyaafáꞌ-máráfáꞌá simátímaꞌmaesa wété wéowe. 24 Wétuwaꞌnai-unda síꞌo iníꞌa uwásínkáámbanifo sirunkó kaweꞌá wéiye. Ísu Káráísiti kentáféna séna kesí waási kesúwawaakaamba úmai méraan-kwaasi wétuwaꞌnai-indaraꞌa áíꞌo índa-iꞌa uwánkanaawe siyáinkaꞌa minúmbáí-tántááꞌá kempáꞌá tiyáisaꞌa minkísáú maúndanifo wétuwaꞌnai-unda síꞌo iníꞌa uwásínkáámba sirunkó kaweꞌá wéiye. 25 Maníkóní waásiyaꞌa kísau maéꞌa wenáái seyaafáꞌá simátímaꞌmae iyéꞌa kaweꞌá uwátinkeꞌa túwaꞌnai ondasáféna Maníkó íyáfasisinkaraiye. 26 Ááéma Maníkó minááímá aúpáꞌó makáimba ááémo paápé urón-kwaasiye minkáꞌó paápé uráan-kwaasiye ímba ísaraawana káféꞌa Maníkó wení waási wéaraatimiye. 27 Maníkó toꞌmayaa úmai aúpáꞌá makáimba imáyáa éna séna seyaafáꞌ-wáásísáféꞌa fíꞌoran-kawe-tantaaꞌo toꞌmayaa úmakaunda aráátimenaumne siyáiye. Toꞌmayaa úmai aúpáꞌó makáimba maarán-iye. Káráísiti kempímbá méraimba póꞌa weséꞌa fíꞌora-samo kaipaꞌá méranaawe. Maníkó miyán-ááímá isáíwae séna káféꞌa wení waásisa wésimasimiye. 28 Mindásafeta seyaafátá Ísu Káráísitin-aaisa wésimatimune. Seyaafáꞌá Ísu Káráísitiyeꞌo kááísamaimo mésa táákaefaen-kwaasiyaamba úmai mésa Maníkón-aaisafesa fasiꞌámai imáyáa wéesa méraiyantafeta Maníkómó símakain-kaweꞌ-imayaasanta simátímaꞌmaeta wéiyeta séta káráwiyoro súne. 29 Minkísáú áúwara-kisau intáféꞌa siyáántán-kwiyéꞌa wémaumne. Ísu Káráísiti fíꞌora-fasiꞌaemba wésimisana mifásíꞌáénkó kaweꞌá uwásínkáísaꞌa siyáántán-kwiyéꞌa minkísáú wémaumne.