2
Aafáúmó íyáúsupaken-kwaasimo taawánaraan-aai.
Yúndiyaa-marafaken-kawaagon-awiꞌa Éroti méron-kanaafimba Pétaremu-naopaꞌa Máríyaa Ísumba maꞌánkarowasa némpakemba aafáúmó íyáúsupaken-kwaasi kaweꞌ-ímáyááwáráꞌ-wáásí témesa Yérúsaremu-naopaꞌa tésa sésa Yúndaa-waasiyaꞌa káráwiyiniye sénamo maꞌánkáín-iyampoi nááfara ánkaraao. Aafáúmó íyáúsipaꞌa méta awánáúndasa moórá-oꞌa paápé isatá awánéta séta iyámpói maꞌánkaraimba póta awánéta wenáwíꞌa mósá maránae séta témeta túne siyáawe.
Suwaná marará-káwáágó Éroti minááí isówana arunkó sáwíꞌa úwasa Yérúsaremu-naopakewiwaraꞌa ísówana tirunkó sáwíꞌa úwana Éroti óraaꞌ-amaan-kisau-waasiye ámáámbo sun-kwáásíyé táántowasa túwaandu uwaná séna Maníkómó aiꞌmaráíndawimba Káráísitimba maꞌankáínda nááfara maꞌankáíníyo súwasa sésa Yúndiyaa-marafaꞌa Pétaremu-naopaꞌa maꞌankáíníye. Maníkón-aaimo simátímakowi agaimaréna séna
Yúndiyaa-marafaꞌa Pétaremu-naopaken-kwaasisono. Yúndiyaa-marafaꞌa káráwiyaiwaifimba kentí naaópaꞌo káráwiyaiwai ímba tínaaempaꞌa méraawe. Kentí naaópakemba moóráwigo paápé uréna kesí waási Ísareri-waasiyaꞌa kaweꞌá úmai káráwiyiniye
agaimaréna siyáiye suwaná Éroti iséna aafáúmó íyáúsupaken-kwaasi aúpáꞌá táántowasa tuwaná tísai ena séna nóran-kanaawa minóꞌá paápé isará awánaraao súwasa simámúwana Éroti séna Pétaremufaꞌa miníyámpóí koayaafáí úmai awánéꞌa tasimásimiyaꞌa keséꞌa kuréꞌa wenáwíꞌa mósá máráano súwasa isésa kumbá aafáúmó íyáúsupaꞌo mésamo awánaraan-oꞌa awánowana minókó aifaꞌá wéwena miníyámpóímó méronkaꞌa kowaúwasa 10 áfááraumai aamoí ésa 11 mindáúmpáꞌá iyésa anówane miníyámpóíyé tuwánésa kífaesa miníyámpóígón-áwíꞌa mósá marésa unáámbá óin-tokésa kawe-tántááꞌá korí-óntámbá fóimai amésa kaweꞌ-úmúmbó í-tántááꞌá fóimai amésa asaa-wiyúm-básáwénkwáráꞌá fóimai ámakaawe.
12 Ámatuwesa tún-kwáúwana Maníkó kaainampáꞌá simátimena séna Érotimba ímba kosimáméro súwasa fíꞌon-ampakemba kentí naaópaꞌa kuráawe.
Ísumba áíꞌmaesarai Ísípifaꞌo kurááyan-aai.
13 Kúwana wíyómpakemba Fasiꞌaénkóní kísau-waasigomba Yósepi kaainampákémbá awánówana séna Éroti miníyámpóí tufuwíndasafena wésaafa-ifo íyáfasine anówane miníyámpóíyé tíꞌmae Ísípi-marafaꞌa koménaꞌa aánoꞌa simámeꞌa áíꞌmae tiyó sénaumne súwana 14 mindóꞌwáámbá íyáfasinena anówane miníyámpóíyé tíꞌmaena Ísípi-marafaꞌa wémena 15 mifáꞌá komérowana Éroti pukáiye. Naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowi siyónkaꞌa póna miyá uráiye. Wemá agaimaréna séna Fasiꞌaénkó séna
Ísípi-marafakemba kesáánimba
mérainaꞌa áántaanana kouweráíníye
siyáiye agaimaréna siyónkaꞌa póna miyá uráiye.
Iyámpóímo tínkankaan-aai.
16 Éroti awánómba aafáúmó íyáúsupaken-kwaasi karoꞌá simánkesa kóuwana Érotin-arunko áyámba úwana aafáúmó íyáúsupaken-kwaasimo simámakon-aaisafenawe oꞌá paápé uráiyemo siyón-aaisafenawe imáyáa éna tuwímbai tiꞌmaréna séna Pétaremu-naoꞌ-aempaꞌ-naopimpaꞌa kaeꞌ-áátáímó uwásúwén-iyampoiye ímbo kaeꞌ-áátáímó uwásúwén-iyampoiye saafá úmai tínkantuwaaro súwasa miyá uráawe.
 
17 Naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowin-awiꞌa Yérémaya siyónkaꞌa póna miyá uráiye. Wemá agaimaréna séna
18 Ráma-waasi áfááraumaimo ifiꞌó taráamba ísaraawe. Réserin-aísaafitantamba uráan-kwaasi miwítí iyámpóísafesa ifiꞌá taawasá iyámpóímo
pukáantafesa timambá faráátamai tínkaraawasa úwoi ifiꞌá támaesa iyáawe
agaimaréna siyáiye.
Ísípifakembo tiyáan-aai.
19 Éroti puwúmba Yósepi Ísípi-marafaꞌa ména wíyómpakemba Fasiꞌaénkóní kísau-waasigomba kaainampákémbá awánówana séna 20 miníyámpóígómbá tufuwónaemo sen-kwáásí éꞌa púwófo íyáfasine anówane miníyámpóíyé tíꞌmae Ísareri-marafaꞌa waaó súwana 21 íyáfasinena awaainínkóné ááninkonte tíꞌmaena Ísareri-marafaꞌa kúmba 22 Érotin-ááninkon-awiꞌa Ákéreasi afowán-ánóndáá Yúndiyaa-aempaꞌa kawáá-kísáú wémauwana Yósepi iséna mináémpáꞌó wíndasafena inkaisúwana kaainampáꞌá Maníkó simámuwana Káríri-aempaꞌa 23 Násareti-naopaꞌa tíꞌmaena koméraiye. Naaófáꞌá Maníkón-aaimo simátímakowi siyónkaꞌa póna miyá uráiye. Wemá Ísuntafena séna
Násaretifaken-kwaasin-iye sénááwe
agaimaréna siyónkaꞌa póna miyá uráiye.