Fírípái
Ísu wíyómpaꞌa iyówana Póro moórá-waai úmai sísamaifakemba kaeꞌ-áátáíyáꞌíyo miyáumai-aatai maisuwéna maanááí agaimái Fírípái-naoraa-waasifaꞌa agaimái tuwówana moóráwigo maéna mátímakaiye. Póro ásé-aai kosimátimuwasa isésa éraiꞌe sésa Ísumpaꞌa timankúnkúmba uráawe. Minááí Aantá-waasi-taai-aufaifimba 16:11-40-fimba wéraiye. Póro fíꞌo-fiꞌon-daopaꞌa Ísun-aai simátímaꞌmaena iyúnkakemba Rómu-naopaꞌa ándáfaꞌa ánkarowana mérowasa Fírípái-naopaken-kwaasi Póromba áwaꞌnai esa tuwímbai-tantaaꞌa ámúwana súwiyo séna maanááí agaimarówana mátímakaiye.
1
Kemá Póro maanááí maanáúfáífímbá agai-timúmpo ísáaro. Tímóti keséꞌa méraisakai Ísu Káráísitini kísau-waasiyai úye. Fírípái-naopakewi Fasiꞌaénkóní waási Ísu Káráísitiyeꞌa kááísamai méraawiye kembiwíyáꞌó káráwiyaawiye wétuwaꞌnai-owiye maanááímá ísáaro. Maníkó kentáásifowae Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitiyeꞌa úwoi túwaꞌnai esarai
faru uwátinkaayantafeꞌa inaí súne.
 
Kembiwísáféꞌa imáyáa únda-kanaa Maníkómpáꞌá súwi súne. Kembiwísáféꞌa Maníkómpáꞌá inaimó súnda-kanaa aasiyaasí sirunkó kaweꞌá wéiye. Aifaꞌá Maníkóní ásé-aai simátimunaꞌa iséꞌa súwaꞌnai úmai wésimatimaꞌmae wéiyeꞌa káféꞌwaraꞌa wésimatimentafeꞌa mindásafeꞌa Maníkómpáꞌá súwi súne. Maníkó kentirumpimbá kawe-kísáúgóní áwáuma ómbarena maimaé iyéna káféꞌwaraꞌa wéiyimba póna Ísu Káráísitimo kumínda-kanaaraꞌa minkáwé-kísáú taiꞌáíníye. Minááímá isáúmne. Ísu Káráísitin-aaimo simátímakaundarakemba ándáfaꞌa sínkaraawaꞌa méraundafakenkwaraꞌa ásé-aai simátimeꞌa miwí táái anondáá simátimunana Maníkó úwoi wésuwaꞌnai-ena kembiwíwáráꞌá úwoi wétuwaꞌnai-isaꞌa póꞌa Maníkó kentirumpimbá kawe-kísáú maimaé wéiyiye-imayaamo únda mindá kaweꞌán-iye. Ken-ímáyáámó wéundasafeꞌa miyán-ááí súne. Imáyáamo tímakaunda ímba kesí imáyáafinken-aantembanifo Ísu Káráísitini imáyáafinken-aaima tímakaunda éraiꞌ-aai isaná
Maníkó wésuwanaiye.
 
Maanááísáféꞌa Maníkómpáꞌá inaí sénaumne. Imáyáa tímaꞌmae wéneꞌa kawe-tántááꞌá awánéꞌa kaweꞌ-íꞌa éꞌa 10 seyaafá-tántááꞌá tuwínkaaꞌ-éꞌa kawe-tántááꞌó awánéꞌa kaweꞌ-ámbá arááíwaeꞌa Ísu Káráísiti kumínda-kanaa kaweꞌ-úmai méwana kentí sáwí-meyamba ímba wérainana 11 Ísu Káráísiti imáyáa timínaꞌa kaweꞌ-úramba úmai méwasa tuwánésa miyámó íyamba Maníkón-áwíꞌa mósá marésa súwimo síyantafeꞌa mindásafeꞌa inaí súne.
 
12 Kesí waásisono ísáaro. Umbai-tántááꞌá kesópaꞌo tiyáimba mindásafesa sáwífaꞌ-waasi ásé-aai ísaraawe. 13 Ísu Káráísitin-aaimo simátímakaundarakemba ándáfaꞌa sínkaraawasa kenkáꞌó káráwiyaawiye tuwímbaiye Ísu Káráísitin-aai ísaraawe. 14 Ándáfaꞌo méraunda mindásafena Fasiꞌaénkó kentáásí waási sáwífaꞌa fasiꞌaémbá tímísana ímba tááꞌa isasá Maníkón-aai fasiꞌámai simátímaꞌmaesa wégowe.
15 Súwíꞌo wéraintafesa tuwímbai tirumbá sáwíꞌa ésa kentáfésa wenáwíꞌa kumíníye sésa Ísu Káráísitin-aai wésimatimembanifo tuwímbai kaweꞌ-ímáyááfínkémbá Káráísitin-aai wésimatimewe. 16 Ásé-aai simátimeꞌa
miwí táái anondáá sendasáféna Maníkó ewé sisasá ándáfaꞌa sínkaraawe. Ándáfaꞌo méraunda-aaima tuwímbai isésa imáyáa uwásinkesa Ísu Káráísitin-aai wésimatimewe. 17 Tuwímbai ímba kaweꞌ-ímáyááfínkémbán-ifo sáwí-imayaa tokésa sésa Ísu Káráísitin-aaimo simátíméndamo ésa kesúsa maimaé iyónááwe sésa Ísu Káráísitin-aai wésimatimewe. Kentáfésa sésa ándáfaꞌa ména isáínana arunkó umbaí táíníye sésa Káráísitin-aai wésimatimewe. 18 Mindásafeꞌa ímba óraaꞌ-imayaa wéune. Kaweꞌ-ímáyááfínkémbá Káráísitin-aai wésimatimewana sirunkó kaweꞌá wéifo sáwí-imayaa tokáawiwaraꞌa Káráísitin-aai wésimatimewana úwoi sirunkó kaweꞌá wéiye.
 
19 Maníkómpáꞌá inaí wésewana póna Ísu Káráísitini ámútanko wésuwaꞌnai-isasa faúsinkaiyambo isáúnda sirunkó kaweꞌá wéiye. 20 Sínkamiyara puwónaum úwoiya méranaumno. Mindásafeꞌa timuꞌmakéꞌa inaí wéseꞌa Ísu Káráísitintafeꞌa ímba sigaesáféꞌa éꞌa ímba sááꞌa ínaꞌa fasiꞌámai Ísu Káráísitin-awiꞌa mósá maránaumne. Miyá úmaeꞌo iyúndantemba Káráísitin-awiꞌa mósá maránaumne súne. 21 Marapáꞌó méraundamo éꞌa Ísu Káráísitin-awiꞌa mósá maránae séꞌo méraundanifo puwéꞌo wíyómpaꞌo íyónda mindá marapáꞌó méreꞌo úndawimba íyáákanaumne. 22 Marapáꞌó úwoimo méꞌo éꞌa áúwara-kisau maénaumne. Úwoimo méraandasafena siráái táínana púwóndasafena siráái táínana miyá ínaꞌa miyámó ondawímbá ímba isáúmne. 23 Minkáéꞌ-ímáyáágó kembá wétafisiye. Puwéꞌa wíyómpaꞌa Káráísitiyeꞌo méraandasafena íyáákarain-tantaaꞌa póna siráái wétaifo 24 marapáꞌó méraundamo éꞌa kaweꞌ-úmai kembá túwaꞌnai únda póna kaweꞌá íníye. 25 Minááímá éraiꞌ-aaima isaꞌó isáúnda póꞌa marapáꞌá méꞌa kembiwíséꞌo komáénda túwaꞌnai onaꞌá Maníkón-aaisafeꞌa timankúnkúmba úmae iyíyana tirunkó kaweꞌó índa minááímá isáúmne. 26 Kembiwíséꞌa anekaꞌá koméraandasafeꞌa kentáféꞌa imáyáa éꞌa
Ísu Káráísitin-awiꞌa mósá maránááwe.
 
27 Moórá-aaimo óraakaꞌo simátíménda ísáaro. Kaweꞌ-úmai méꞌa Ísu Káráísitini ásé-aaima mósá maráíyasa tuwánánááwe. Miyámó wéiyaꞌo éꞌa kentópaꞌo koméꞌo éꞌa tuwánánaumne. Énifo maankáꞌó méꞌo éꞌa kentáái aantemba isánaumne. Maarán-ááímó ísáándasafeꞌa súne. Mimbórá-ímáyáá wéeꞌa fasiꞌámai méꞌa tiyáántán-kwiyéꞌa fasiꞌámai méꞌa ásé-aai simátímaꞌmaeꞌa wíyasa minááísáfésa tuwímbai timankúnkúmba ónááwe. 28 Kentí namuro-wáásí túrankaꞌa ímba moórá-tantaatafena tááꞌa índa
pósa kembiwísáfésa sésa Maníkó wení aampaꞌá mótínkaraisasa méraawe-imayaa ésa kesáfésa Maníkóní némpata maéꞌmaeta wéune-imayaa ónááwe. 29 Maníkó imáyáa tímísaꞌa Ísu Káráísitin-aaisafeꞌa timankúnkúmba wéowe. Maníkó ímba tíyótaima isaꞌá kembiwí Ísu Káráísitini waási-iꞌa onkákémbá tíꞌo
iníꞌa wéuwatinkaawe. 30 Ááéma Ísu Káráísitini kísau siyáántán-kwimáímo maéwánda éꞌo suwánaraamba káféꞌwaraꞌa miyámó únda wéiseꞌa tiyáántán-kwimái méraawe.