Paápé uráin-aai
Ísu wíyómpaꞌa iyówana Yóni kaumbo-wááí-áátáíyáꞌíyo miyáumai-aatai maisuwéna maarán-ááí agaimakáiye. Agaimarónkaꞌa Ísuni aampaꞌó kun-kwáásísáfésa karaánááꞌa símai sáwíꞌa uwátínkaraawe. Ísuntafesa isésa fasiꞌámai méraiwae séna maanááí agaimakáiye. Ísu Káráísitini kísausafena Maníkó wení namuro-wáásíyé waántáwankone íyáákena wení waási wembó ímbo auwésamo wéaraaiwaen-kwaasi kaweꞌá uwátinkainiye. Yóni miyán-ááí agaimakáiye.
1
Maníkó Ísu Káráísitintafena séna kárikaꞌo paápé índa-tantaaꞌa isáíwae séꞌa kesí kísau-waasi simátimuwo súwana Ísu Káráísiti wíyómpaken-kisau-waasi aiꞌmarówana kuména Ísu Káráísitini kísau-waasigon-awiꞌa Yónimba kusimámakaiye. Yóni Maníkóní ásé-aaiwara Ísu Káráísiti minááísáféna siyáin-aaiwara seyaafá-tántááꞌó awánarainkwaraꞌa simátimena maanáúfáífímbá agaimakáiye. Paápé
índa-tantaaꞌa kárikaꞌa paápé índa póna Maníkó maanáúfáífínkén-ááímó toráumai awánáíyan-kwaasiye maanááímó isésamo taawiyafíyan-kwaasiye kaweꞌá uwátinkainana tirunkó kaweꞌá íníye.
 
Kemá Yóni maanáúfáí agáúmpo Ésiyaa-marafaꞌa afakaeté-naopaꞌo Fasiꞌaénkóní waásimo méraawi ísáaro. Maníkó ááéma ména kíféꞌwaraꞌa ména aasiyaasí maéꞌmaeꞌo índawi úwoi túwaꞌnai ena faru uwátinkainaꞌa méraaro. Maníkóní ámútanko afakaeté-fasiꞌaembo tokáiwai Maníkómó kawáánin-aempaꞌa ména úwoi túwaꞌnai ena faru uwátinkainaꞌa méraaro. Ísu Káráísiti Maníkón-aai arupíse úmai simátímíwai úwoi túwaꞌnai ena faru uwátinkainaꞌa méraaro. Wemá aifaꞌá pukáimpinkembo íyáfasinkaiwai marapá-káwáá-wáásíyáꞌá káráwiyaiye. Ísu Káráísiti kentáá-ímáyáá
éna kentáásáféna puwéna kentáásí sáwí-imayaa faúsínkaraiye. Kawáán-uwásínkáísata Ísu afowámá Maníkóní kísausa wémaumne. Wení fíꞌoran-awauma waéꞌwaeꞌa isaná kentááráꞌá kawáánúmaena iyíníye. Éraiꞌ-aain-iye.
 
Ísáaro. Ísu ainánkáꞌá kumínasa seyaafáꞌ-wáásí tufúkáan-kwaasiwaraꞌa awánáíyana aaifimbó maitinkáíndasafena tirunkó sáwíꞌa ínana umbaí táíníye. Miyáumai paápé índa mindá éraiꞌ-aain-iye.
Fasiꞌaénkó Maníkó séna seyaafá-tántáákóní áwáugo póꞌa ánaaembo seyaafá-tántááꞌó taiꞌáíndaraꞌa kemá úwoi méranaumne. Ááéma méꞌa káféꞌwaraꞌa méꞌa maéꞌmaeꞌa ónaumne. Seyaafá-fásíꞌáénkwáráwí úne siyáiye.
Yóni Káráísitimbo awánarain-aai.
Kemá Yóni kentuwáámá úne. Kembiwíséta Ísumpaꞌa kááísamai méꞌa kembiwíséꞌa Maníkó kawáánipa keséꞌa méꞌa kembiwíséta umbai-tántáápímbá fasiꞌámai méꞌa wéamuꞌmaraumne. Maníkón-aai simátimeꞌa Ísu siyáin-aaiwaraꞌo simátimundarakemba aaisambá siyésa taꞌótoꞌmai síꞌmaesa nonafufumpaꞌ-máráfáꞌ-áwíꞌa Pátimosifaꞌa másínkówaꞌa méraawanana 10 sondaaráꞌá Maníkóní ámútanko kempímbá óraaꞌa uwásinkowaꞌa Maníkón-ímáyáá aantemba ówánana kesínaaempakemba minúwóíyáámbá aaigó uwíyenkaamba óraaka 11 séna awánenda-tantaaꞌa aúfáí-wandaaifimba agaimaré túwénasa Fasiꞌaénkóní waási afakaeté-naopaꞌo méraawi ísáaro. Mindáóꞌ-awiꞌa Éfésási-naopaꞌe Séménaa-naopaꞌe Pégámamu-naopaꞌe Táyátáiraa-naopaꞌe Sáándisi-naopaꞌe Fírándéfiyaa-naopaꞌe Réóndísiyaa-naopaꞌe miyáumai-naoken-kwaasi ísáaro siyáiye.
12 Súwaꞌa nááwa síyó séꞌa waéꞌmai awánááwánda afakaeté-omba óntankon-awiꞌa korí-óntámbá úmakaampimba minómbá kúraꞌmakowaꞌo ts wánááwánda 13 minónkóní afufumpimbá moóráwigo waásiyaamba ména ayáátááꞌ-ampanta uréna áyaafaiyaꞌa uriyon-áꞌwáánkáú uréna 14 aꞌnónkóe ayáárankoeꞌa waéníꞌa kówana súgáyáagaya úwana ména aúranko iyaráámbá kówana 15 aísamaima óntambo agaimakáawanamo énembo intembá aísamaigo miyáráámbá úwana aaigómá noniyasáúrakenkaamba óraaka séna 16 ayáánúrapaꞌa afakaeté-oꞌa toréna óipinkemba paepáéꞌa séfasefaꞌ-aempaꞌa áwááima wérowana óikakemba aafáúmó íyáúsenamo intembá uráiye.
 
17 Úwaꞌa awánéꞌa áfáára sááꞌa úwaꞌa wenaísamaifimba kumbéꞌa púwóraantamba ówánana ayáánúrapaken-ayaantamba sineꞌá taꞌótorena séna ímba ááꞌa íno. Aifaꞌé ánaaenkoni áwáuma kemá úne. 18 Pukáundafinkemba íyáfasineꞌa aasiyaasí maéꞌmaeꞌo úndawi súnareꞌa méraundawi úne. Púwón-aemapaꞌe waási timankaꞌé káráwiyaundawi úne. 19 Miyáumai awánáánda-tantaaꞌa aúfáífimba agauwó. Káféꞌo wérain-tantaaꞌe ánaaembo paápé índawe aúfáífimba agauwó. 20 Siyáánúrapaꞌa afakaeté-oꞌa toréꞌa afakaeté-ombo kúratoraunda awánáánda mintántáákóní áwáu ímbo paápé uráindaraꞌa simáménda isaaó. Mináfákáété-omba Fasiꞌaénkóní waási mináfákáété-naopaꞌo méraawi owaná mináfákáété-oꞌa Fasiꞌaénkóní waásiyaꞌo káráwiyaawin-owe Ísu simásímakaiye.