4
Mɨt iuwe newis Pita kekite Jon tekre wɨnak enuk
* Lu 22:4, 52Pita kekite Jon wen terp en hɨrak Pita wen katɨp mɨt menmen, te mɨt pris kerek newet God menmen me mɨt, hɨr netike mɨtɨk iuwe kepten ke polis kerek naanmɨpre wɨnak ke God, hɨr netike mɨt ne Sadyusi kerek han kitet mɨt naa hɨr pɨke nankrit nanu au, hɨr nan nanɨthis Pita ketike Jon. * Ap 23:8Hɨr nine han enuk neriuweret nentar hɨrakɨt tewepyapɨr hɨm tatɨp mɨt em, hɨrakɨt tatɨp Jisas kaa hɨrak pɨke kekrit kepu te mɨt hɨr nisesik hɨr nani, maain hɨr pɨke nankrit nanu. * Ap 5:18Hɨr netɨwekɨthis ne hɨnkewɨ newisɨkɨt tekre wɨnak enuk teit in ere wanewik. * Ap 2:41, 5:14Te mɨt yapɨrwe nemtau hɨm me God Pita ketpim, hɨr nisesim. In ek, mɨt neit Jerusalem hɨr nises hɨm me God, hɨr nar ke 5,000.
Mɨt iuwe kotim Pita kekite Jon teit wɨnak ke kaunsil
Wanewik, mɨt iuwe pris netike mɨt iuwe ne kaunsil netike mɨt ninɨn nertei hɨm lo me Moses, hɨr nererik neit Jerusalem. Hɨr netike Anas, kerek kinɨn naanmɨpre mɨt pris, hɨrak ketike Kaiafas, Jon, Aleksanda tekite mɨt yapɨrwe ne weiwɨk me mɨtɨk iuwe Anas, hɨr nan nererik nau wɨnak iuwe eik. * Mt 21:23Hɨr nari Pita ketike Jon neiyɨt nan newisɨkɨt terp nɨmɨn, hɨr nitɨwekɨthi nar ik: “Keimɨn kekepi te yi epei yenip mɨtɨk hɨt enum hɨrak kɨre yaaik? Yi yekine niuk me keimɨn te yi yekepik?”
* Mt 10:19-20; Ap 7:55God Hɨmɨn Yaaik kan kau kekre han ke Pita te hɨrak ketpor kar ik: “Yi mɨt iuwe yinɨn naanmɨpre haiu mɨt ne Isrel yetike yi mɨt iuwe ne Kaunsil, yi yare yitawɨrhi me menmen yaaim hawɨr wenip mɨtɨk ik hɨt mɨrak enum. Yi hanhan yaiyɨrtei markeik te hawɨr wenipmɨtɨk ik kɨre yaaik. 10 * Ap 3:6, 13-16Hi hatɨp te yi mɨt in yetike mɨt yapɨrwe ne wit kaiu Isrel yi eiyɨrtei te mɨtɨk ik kerp ninaan mi hɨrak kɨre yaaik keriuwe menmen iuwe me Jisas Krais nɨpaa ke wit Nasaret kerek yi yewenkekik kau nu tentarakɨt hɨrak kaa, te God kɨkɨak pɨke kekrit kepu. 11 * Sam 118:22; Mt 21:42; 1Pi 2:4, 7Hɨm me God mau tɨwei matɨp tok piksa me Jisas mar im.
‘Hɨrak kɨre teinɨk yaaik, te yi mɨt yime wɨnak yi yɨneinɨk yi han kitet hɨrak enuk yi yepɨrek. Yi yepɨrek te God hanhanek kenipek hɨrak kɨre teinɨk mɨtɨk hɨrak ketenen wɨnak siup.’ 12 * Mt 1:21Hɨrak kerekek kakɨkaap mɨt ne tɨ. Neiyan taau. Haiu mɨt ne tɨ merer wit wit God ap kewetai niuk ham te haiu emisesik te hɨrak kaktaihis taau. Jisas Krais kerekek.”
13 Hɨr epei nemtau Pita ketike Jon hɨrakɨt tatɨp hɨm iuwe hɨrakɨt tɨnaain au, hɨr nertei hɨrakɨt ten skul au, hɨr han kekrit kekrit me menmen im. Hɨr nertei nɨpaa hɨrakɨt tau tekite Jisas. 14 Hɨr hanhan netpɨwekɨt menmen enum neneret te hɨr nɨr mɨtɨk kerp ketikeret hɨrak kɨre yaaik te hɨr nekintɨp nerp neit. 15 Hɨr nekintɨp nerp neit o, hɨr netpɨwekɨt tatno witeik tɨnaaiwɨr haau hɨr newim. Hɨrakɨt tatno. Nepei au, hɨr mɨt ne kaunsil hɨr natɨpan natɨp nar ik: 16 * Jo 11:47“Haiu mamrɨak mɨtɨkɨt it mekam? Mɨt yapɨrwe nau wit Jerusalem epei nertei mɨtɨkɨt wik hɨrakɨt tɨrɨak menmen ik yaaik te haiu ap mepakɨnet taau. 17 * Ap 5:28-29, 40Haiu emɨtpɨwekɨt emneret hɨrakɨt ap tatwepyapɨr hɨm me Jisas tatɨp mɨt em te menmen im me Jisas mamno mɨt han au emɨt!” 18 Hɨr natɨpan epei au, hɨr nenɨnɨwekɨt neriyaakɨt tan, hɨr netpɨwekɨt hɨm manp te hɨrakɨt ap tatwepyapɨr tatɨp mɨt hɨm me Jisas.
19 Au, Pita ketike Jon tewenhi tetpor tar ik: “Yi han ekitet God hɨrak han kitet mekam yaaim hawɨr ewisesim. Hɨm mi o hɨm mɨrak. 20 Te hawɨr ewepyapɨr menmen hawɨr wɨrem, menmen hawɨr wemtau hɨrak ketpim. Hawɨr wekintɨp au.”
21 Mɨt ne kaunsil wen netpɨwekɨt hɨm manp neneret. Nepei au, hɨr neriuwetet ten wit eik. Hɨr ap nɨnapɨn menmen enum te hɨr naksɨp nentar mɨt yapɨrwe newenɨpi niuk me God me menmen hɨrakɨt tɨrɨakem. 22 Mɨtɨk kerek hɨrakɨt tekepik hɨrak kɨre yaaik, hɨrak kinɨn 40 tito kau tɨ.
Mɨt nises hɨm me Krais nitehi God kakɨkepi ap nɨnaain newepyapɨr hɨm mɨrak
23 Hɨr neriuwetet ten epei au, Pita ketike Jon pɨke ten nɨrakɨt yinan tetpor menmen mɨt iuwe pris netike mɨt iuwe ne kaunsil netpim. 24 * Eks 20:11; Nia 9:6; Sam 146:6Hɨr nemtewek epei au, mɨt hɨr nitehi God natɨp nar ik: “Mɨtɨk iuwe God ti epei hewis nepni mekite tɨ, wan eik, menmen yapɨrwe mewim. 25 * Sam 2:1-2Nɨpaa Hɨmɨn kit Yaaik hɨrak kenip maam kaiu Devit kewis hɨm mau tɨwei hɨram matɨp mar im:
‘Nenmak mɨt ap ne weiwɨk me Isrel hɨr han enuk wɨsenuk? Nenmak hɨr nimenɨpɨn natɨp weinɨm me nanɨnep Mɨtɨk Iuwe God.
26 Mɨtɨk Iuwe kinɨn naanmɨpre mɨt nerer wit wit hɨr neit yipo henmik nopen menmen mɨr hɨr nan nererik nanɨnep Mɨtɨk Iuwe God ketike Mɨtɨk hɨrak kehimɨtanek hɨrak Krais.’
27 * Mt 27:1-2; Lu 23:7-11; Ap 3:13“Menmen epei man. Mɨtɨk iuwe gavman King Herot ketike mɨtɨk iuwe gavman Pailat hɨrakɨt tetike mɨt ne weiwɨk me Isrel mɨt han au, ne weiwɨk ham, hɨr yapɨrwe nimoryipɨr neit wit Jerusalem nenep mɨtɨk yaaik kɨrɨak menmen mit kerek nɨpaa ti ehimɨtanek hɨrak Krais. 28 * Ap 2:23Hɨr nererik nɨrɨak menmen mar ke nɨpaa ti hanhan heriuwe menmen mit iuwe enipem hɨram mamnen. 29 * Ef 6:19Te in ek Mɨtɨk Iuwe God ti emtau menmen enum hɨr netpaiyem me hɨr nanwep. Ti ekepai haiu ap mɨnaain te haiu mamtɨp mɨt miyapɨr hɨm yaaim me Jisas. 30 Ti eteikɨn mɨt iuwe enun ti enip mɨt hɨr nɨnap o his hɨt enum ti enipi hɨr enɨre yaain, ti ekepai haiu emnip menmen yaaim emɨkrehɨr ke mɨtɨk Jisas hɨrak kɨrɨak menmen mit.”
31 * Ap 2:4Hɨr nitehi God menmen epei au, haau ke wɨnak hɨr nererik nau neit nɨmɨn ein, hɨrak kɨtanɨk, God Hɨmɨn Yaaik kan kau kekre han kɨr kekepi te hɨr newepyapɨr hɨm yaaim me God hɨr ap nɨnaain au.
Mɨt nises hɨm me God hɨr nekiyan nau han kiutɨp
32 * Ap 2:44Mɨt yapɨrwe hɨr nises hɨm me God nekiyan nau han kiutɨp. Mɨtɨk kiutɨp kari pewek menmen au. Hɨr mɨt yapɨrwe han kitet nare menmen me mɨt niutɨp niutɨp hɨram menmen me haiu mɨt yapɨrwe. 33 * Ap 2:47God kɨkaap mɨt aposel keriuwe menmen mɨrak iuwe te hɨr natɨp werek werek newepyapɨr hɨm me Jisas hɨrak kaa God kɨkɨak pɨke kekrit kepu. Mɨt yapɨrwe han kitet hɨr yaain iuwe. 34 * Ap 2:45Mɨtɨk kiutɨp ke mɨt in yapɨrwe hɨrak ap mɨtɨk ketenen menmen auri me menmen yapɨrwe au. Neimɨn hɨr netenen tɨ o wɨnak hɨr nesiuwerem nanɨt pewek mererim te hɨr neit pewek neiyɨm nan 35 newet mɨt aposel em te hɨr nenkerem newet mɨt miyapɨr netenen menmen au hɨr newetɨr em te hɨr nau werek werek. 36 * Ap 11:22-26, 13:2-3Me wɨ im, mɨtɨk kiutɨp niuk mɨrak Josep hɨrak ke weiwɨk me Livai, hɨrak nɨpaa miye pɨrak winaak keit wit Saipras kerek wan kimaak keketik, hɨrak kepu ketike mɨt en. Aposel nekine niuk mɨrak ham me hɨm Grik Banabas. Niuk im hɨram matɨp mar im: “Mɨtɨk kɨkaap mɨt nises hɨm me God.” 37 Hɨrak kerekek kesiuwe tɨ mɨrak ham keit pewek mererim keiyɨm kan kewet mɨt aposel em.

*4:1 Lu 22:4, 52

*4:2 Ap 23:8

*4:3 Ap 5:18

*4:4 Ap 2:41, 5:14

*4:7 Mt 21:23

*4:8 Mt 10:19-20; Ap 7:55

*4:10 Ap 3:6, 13-16

*4:11 Sam 118:22; Mt 21:42; 1Pi 2:4, 7

*4:12 Mt 1:21

*4:16 Jo 11:47

*4:17 Ap 5:28-29, 40

*4:24 Eks 20:11; Nia 9:6; Sam 146:6

*4:25 Sam 2:1-2

*4:27 Mt 27:1-2; Lu 23:7-11; Ap 3:13

*4:28 Ap 2:23

*4:29 Ef 6:19

*4:31 Ap 2:4

*4:32 Ap 2:44

*4:33 Ap 2:47

*4:34 Ap 2:45

*4:36 Ap 11:22-26, 13:2-3