HƗM METEIKNAI MENMEN ME LISTA IM EM
God kewis hɨm mɨrak mamkepai. Haiu han enuk o haiu hanhan mamɨrtei menmen, haiu mamkinaam, te hɨram mamkepai haiu mamɨrtei menmen me God. Haiu hanhan mamɨrtei me menmen mau tɨwei me God, te haiu han kitet, “Haiu mamɨrkeik haiu mamnapɨnem? Haiu mɨnapen mamkine buk Matyu ere Revelesen te haiu mamnapɨnem taau!” Haiu han kitet menmen mar im, haiu mamɨr lista im hɨram mamkepai. Haiu eminɨn han ekitet menmen haiu hanhan mamɨrteiyem, te haiu mamɨr het tok me lista im em. Haiu mamɨr het tok me lista ere haiu mɨnapɨn menmen haiu hanhanem, haiu mamɨr buk, sapta metike ves mɨram mau mɨnɨk het tok. Haiu mamɨr ves im hɨram mamɨtpai me menmen hɨm me God metpim me menmen me het tok im em.
HƗM ME JISAS WƗ HƗRAK KAU TƗ
 
Maamrer ne Jisas*
Matyu 1.1-17 Luk 3.23-38
 
Maria wina Jisas-Hɨm me Krismas
Luk 1.26-38 Matyu 2.1-23
Matyu 1.18-25 Luk 2.40
Luk 2.1-38
 
Jon kɨkɨr Jisas
Matyu 3.13-17 Luk 3.21-22
Mak 1.9-11 Jon 1.29-34
 
Jisas keweikɨnhis kɨre God
Matyu 17.1-9 Lu 9.28-36
Mk 9.2-9
 
Judas kewepyapɨr Jisas
Matyu 26.14-16; 26.47-57 Luk 22.47-54
Mak 14.10-11; 14.43-53 Jon 18.2-13
 
Pita kiune katɨp hɨrak ap kises Jisas
Matyu 26.69-75 Luk 22.54-62
Mak 14.66-72 Jon 18.15-18; 18.25-27
 
Mɨt newepyapɨr Jisas te hɨrak kaki-Hɨm me Ista
Matyu 26.57-68; 27.1-2 Luk 23.1-25
Matyu 27.11-31 Jon 18.19-24
Matyu 14.53-65; 15.1-20 Jon 18.28-40; 19.1-16
Luk 22.63-71
 
Mɨt newenkek Jisas hɨrak kaa-Hɨm me ista
Matyu 27.32-56 Luk 23.26-49
Mak 15.21-41 Jon 19.17-37
 
Mɨt newis Jisas kekre han ke mɨniu-Hɨm me Ista
Matyu 27.57-66 Luk 23.50-56
Mak 15.42-47 Jon 19.38-42
 
Jisas pɨke kekrit mɨt nɨrek-Hɨm me Ista
Matyu 28.1-20 Jon 20.1-31; 21.1-23
Mak 16.1-18 Aposel 1.3-8
Luk 24.1-49
 
Jisas pɨke ken wit ke God (Heven)
Mak 16.19 Aposel 1.9-11
Luk 24.50-51
 
MƗT NE WEIWƗK ME GOD NANISES MENMEN YAAIM MAR IM
 
Mɨt neweikɨn sip newet menmen enum
Matyu 3.2-12; 4.17, 9.17 Aposel 2.37-40; 3.19-20
Matyu 12.31-32; 12.41 Aposel 5.31; 8.22
Matyu 21.32 Aposel 17.30; 20.21; 26.20
Mak 1.4; 1.14-15 2 Korin 7.10
Mak 3.28-29; 6.12 2 Pita 3.9
Luk 3.3; 3.8-14; 13.3-5 Revelesen 2.5; 2.21-22; 3.19
Luk 15.1-32; 24.47 Revelesen 9.20-21; 16.9
 
Komunion
Matyu 26.26-29 Luk 22.15-20
Mak 14.22-25 1 Korin 10.16-21; 11.20-34
 
Markeik hɨm me God mamkepai
Matyu 4.4; 7.24-27 1 Korin 10:11; 15.1-4
Matyu 22.29 Galesia 3.22
Luk 8.21; 11.28 Efesas 5.26; 6.17
Jon 5.39; 6.63; 6.38 Kolosi 3.16
Jon 8.31-32; 12.48 1 Timoti 4.16
Jon 14.21; 15.3; 15.7 2 Timoti 3.15-17
Jon 17.17; 20.29 Hibru 2.2-4; 4.12
Aposel 2.38; 10.43 Jems 1.18; 1.21
Aposel 17.11; 20.32 1 Pita 1.23; 2.2
Rom 1.16; 10.17; 15.4 1 Jon 5.13
Rom 16.25
 
Nɨkerek nanɨmtau hɨm me miye haairer nɨr
Matyu 15.3-6 Kolosi 3.20-21
Luk 2.48-51 1 Pita 5.5
Efesas 6.1-4

*0: