Tã îgĩ-îgĩ drı̣̃-káká Póõlõ kâ Kõrínĩtõ lé ꞌbá yî drí
1 Kõrínĩtõ lé ꞌbá
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Kõrínĩtõ rĩꞌá jạ̃rı̣́bạ̃ ạ́ngı̣́ ꞌî ꞌbạ̃drı̣̃ Gı̣̃rı̣́kı̣̃ kâ ꞌá, gõꞌdá õjílã Yúdạ̃ yí kâ bê dũû jạ̃rı̣́bạ̃ rî ꞌdĩ ꞌá tólâ. Póõlõ rî trá Kõrínĩtõ ꞌálâ ndrô ãlô cú ító ꞌâ lâ bê. Nĩ âꞌdô tã gólâ rû ꞌẽ ꞌbá tólâ rî ûsúꞌá búkũ Tã ꞌẼꞌẽ kâ ꞌá kápĩtã lâ 18. Sõsõténĩ, gólâ wárãgã nô îgĩ ꞌbá ĩyî Póõlõ bê rî íyíkâ rĩꞌá drı̣̃-ꞌbá Yúdạ̃ yí kâ ãlôlâ tólâ gólâ tã lẽ ꞌbá trá tã Póõlõ drí rĩꞌá pẽlâ kĩ, Yésũ ãâꞌdô ꞌdíyî pã ꞌbá ꞌî rî ꞌá rî ĩꞌdî. Úzı̣̂ búkũ nô wárãgã drı̣̃-káká gólâ búkũ nô ꞌá Póõlõ drí îgĩlí krístõ ꞌbá gólĩyî Kõrínĩtõ ꞌálâ rî ꞌbá yî drí rî ĩꞌdî. Gõꞌdá Póõlõ îgĩ wárãgã ãzâ trá sı̣́sı̣́ gólĩyî drí rî, gõꞌdá wárãgã rî ꞌdĩ ậvı̣̃ trá.
Õjílã Gı̣̃rı̣́kı̣̃ kâ rî ꞌbá yî ꞌbã ĩyî tã ı̣̂sũ ĩyíkâ kĩ, tã nı̣̃nı̣̃ ãâꞌdô rĩꞌá ngá gólâ tã lâ drí lậnjı̣̃lı̣́ kôrô rî ĩꞌdî. Gólĩyî rî rĩꞌá ôvârí ãbãrãdãgõ ngĩíngî ı̣̂njı̣̃lı̣́ ĩꞌdî. Ôvârí ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá ĩyî cú pãrãndã ĩyíkâ bê ngĩíngî ãlô-ãlô, õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí rĩzó rĩꞌá ngá fẽfẽ fẽlé õdrá ꞌásĩ ngãtá ngá nyãnyã ꞌásĩ ôvârí ĩyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí tı̣̂ lâ ĩyî sĩ. Õjílã ꞌdî ꞌbá yî rî ĩyî kpá rĩꞌá ngá fẽfẽ ĩyíkâ pãrãndã tı̣́ sĩ ꞌdî ꞌbá yî ũrûkậ lâ yî nyãlé ãkpã pãrãndã tı̣́ nĩngá ĩyî ãzí-ãzí ãzâ ꞌbá yí bê. Gõꞌdá õkó ãzâ ꞌbá yî rî ĩyíkâ kpá rĩꞌá rĩlí võ pãrãndã kâ ꞌdĩ ꞌbá yî lạ̃gạ́tı̣́ sĩ, tãlâ ãgô õrî ró bê ậyı̣́lı̣́ ĩyí bê. Gõꞌdá õjílã ꞌdî ꞌbá yî âcâ bê ĩyî krístõ ꞌbá ró rî, rĩꞌá âmbâ-âmbâ ró gólĩyî drí lãꞌbí õnjí ĩyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî âyézó.
Tã ãzâ ꞌbá yî âꞌdô trá tólâ kạ̃nı̣́sạ̃ ꞌá rõô, ĩꞌdî Póõlõ drí drı̣́-mbílí sõzó õjílã ꞌdî ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ tã lâ sĩ. Tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá õzõ nõô ꞌbá yí kâtí, lãfálé cãcã ngĩíngî tũ tũ, gõꞌdá kpá lâwã-lâwã ĩyî lãfálé sĩ, krístõ ꞌbá ãzâ ꞌbá yî drí rĩzó krístõ ꞌbá ãzí âjílí tã kĩ ꞌbá gólĩyî tã Yésũ kâ lẽ ꞌbá kô rî ꞌbá yî ândrá, ãgô ãzâ drí ậyı̣́zó íyî átá rî õkó bê, gõꞌdá õjílã kạ̃nı̣́sạ̃ kâ âtá ĩyî tã tã ꞌdî ꞌá kô, gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî áâdô ĩyíkâ trá ĩyî tã îmbâ gólĩyî õnjõ ró rî ꞌbá yî sĩ.
Wárãgã nô ꞌá rî, Póõlõ rî kpá rĩꞌá tã îjî krístõ ꞌbá ãzâ ꞌbá yí kâ jõlé gólâ drí rî tã-drı̣̃ lâ yî lôgõlé. Tã îjî ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá tã ágó yí kâ õkó bê rî tãsĩ, gõꞌdá kpá ngá gólĩyî fẽlé ngá fẽfẽ ró ôvârí lídí drí rî nyãnyã lâ tãsĩ, gõꞌdá kpá rû ậmû Yésũ rî tã ı̣̂sũzó rî ꞌẽꞌẽ lâ mbı̣̂ rî ꞌá rî tãsĩ. Gólâ lôgõ kpá tã-drı̣̃ ãzâ ꞌbá yî trá mbârâkã ngĩíngî gólâ Líndrí Tãndí drí rĩꞌá fẽlâ rî ꞌbá yî tãsĩ. Gólâ gõ âꞌdâ kpá tã Yésũ rî ngãngã kâ õdrã ꞌásĩ rî ngbálí-ngbálí gólĩyî drí, gõꞌdá kpá tã ngãngã krístõ ꞌbá kâ õdrã ꞌásĩ rî tã lâ bê.
1
1-2 Mâ Póõlõ tíbê Ôvârí drí njĩlí nĩ âꞌdólé lãjóꞌbá Yésũ Krístõ kâ ró rî, îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî krístõ ꞌbá rĩ ꞌbá Kõrínĩtõ ꞌálâ rî yî drí. Ãmâ, ámâ ậdrúpı̣̃ Sõsõténĩ bê, mã ꞌê nî-bê-yã ãnî drí ndrĩ. Mã îgĩ wárãgã nô ãnî gólĩyî tíbê Ôvârí drí njĩlí trá âꞌdólé õjílã íyíkâ nyãányâ lâ ró Yésũ Krístõ sĩ rî yî drí. Gõꞌdá kpá krístõ ꞌbá võ ꞌásĩ ndrĩ rĩ ꞌbá Yésũ rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ Kúmú ĩyíkâ ró ãmá bê rî yî drí ndrĩ.
Ôvârí ãmâ átá gõꞌdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê õfẽ ĩyî õrẽ ãnî drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê.
Tã õrẽ Ôvârí drí âfẽlé rî tãsĩ
Má rî zãâ ãwô-ĩtí ꞌẽlé Ôvârí drí ãnî tãsĩ, tãlâ gólâ fẽ õrẽ trá ãnî drí rõô Yésũ Krístõ sĩ. Gõꞌdá nĩ âꞌdô bê trá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî, Ôvârí fẽ õrẽ tã nı̣̃nı̣̃ kâ gõꞌdá mbârâkã tã âtî-âtî tãndí íyíkâ rî pẽ kâ tãndí ró rî trá ãnî drí rõô. Ãnî ndrĩ, nĩ lẽ tã trá tã Yésũ Krístõ rî tãsĩ nô ꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ, ĩtí rî, tã nô índrĩgó lâ fî trá ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá gạ́gạ́. Tã rî ꞌdĩ tãsĩ rî, Ôvârí fẽ õrẽ trá ãnî drí rõô, dró gólâ ꞌẽꞌá fẽlâ ãnî drí rî drı̣̃ı̣̂, ãnî drí rĩrĩ âgõ-âgõ Yésũ kâ rî tẽlé ânĩlí mbârâkã íyíkâ âꞌdálé õjílã drí ndrĩ rî ꞌá. Ôvârí âꞌdô ãnî ậtı̣̃ꞌá gạ́gạ́ gõꞌdá kpá ãnî ꞌbãlé rĩlí tã lẽlẽ bê pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ bũúũ cãlé kậyı̣̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ ꞌá, tãlâ nĩ âdrê ró Ôvârí ândrá õjílã tãndí ró tã õnjí ãkó ãnî rú kậyı̣̂ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí ꞌẽzó âgõlé rî sĩ. Mã nı̣̃ trá kĩ, Ôvârí âꞌdô tã gólĩyî gólâ drí tã lâ ꞌbãlé trá ꞌẽlé rî ꞌẽꞌá tã pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró. Gólâ ĩꞌdî tíbê ãnî njĩ ꞌbá ãꞌdô rô bê rĩlí ngá ãlô ró íyî mvá Yésũ Krístõ Kúmú ãmákâ ró rî bê rî.
Tã Póõlõ drí tã lôgõzó krístõ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ kĩ gólĩyî õrî ngá ãlô ró rî
10 Ámâ ândré rî mvá yî, má lôꞌbã rúꞌbạ́ ãnî rú drı̣́-ãcê Yésũ Krístõ kâ rî sĩ, nĩ âyê lâwã-lâwã ãnî lãfálé ꞌásĩ, nĩ câ ãnî lãfâ rĩzó ngĩíngî kô. Tã ꞌdî ꞌbá yî võ lâ ꞌá rî, nĩ âꞌdô ngá lẽlẽ ãlô bê ãnî lãfálé ꞌásĩ, nĩ ı̣̂ꞌbı̣̃ tã ãnî lãfálé ꞌásĩ ãlô tã Ôvârí kâ nõ tãsĩ. 11 Ámâ ândré rî mvá yî, má âtâ tã ꞌdî ĩtí ꞌdĩ rî, tãlâ õjílã ãzâ ꞌbá yî Kõlówẽ drí ꞌbã lésĩ kĩ ĩyî nĩ rî má drí rî, nĩ õrî lâwãlé ãnî lãfálé ꞌásĩ. 12 Ãnî ãlô-ãlô, nĩ ꞌbã tã trá rĩzó ꞌdẽlé õjílã ngĩíngî vósĩ. Õjílã ãzâ ꞌbá yî ãnî lãfálé sĩ kĩ ĩyíkâ, yĩ õlẽ tã Póõlõ kâ ĩꞌdî gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî kĩ, yĩ õlẽ tã Ãpólõ kâ ĩꞌdî. Gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî kĩ, ĩyíkâ yĩ õlẽ tã Pétẽrõ kâ ĩꞌdî, gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî kpá ãnî lãfálé sĩ kĩ yĩ õlẽ ĩyíkâ cé tã Yésũ kâ ĩꞌdî. 13 Ãnî drı̣̃ yû yã? Ócâ gõꞌdá Yésũ Krístõ rî lãfâ trá ngĩíngî yã? Õjílã gólâ îpálé fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ ãnî tãsĩ rî mâ Póõlõ ĩꞌdî yã? Óꞌê bãbãtízĩ ãnî drí mâ Póõlõ rî rú sĩ yã?
14 Gõꞌdá tãlâ tã ꞌdî tãsĩ rî, má ꞌê ãwô-ĩtí ãmbá Ôvârí drí, tãlâ mâ rî gógó nyãányâ lâ má ꞌê bãbãtízĩ trá cé õjílã dã drí ãnî lãfálé sĩ. Má ꞌê bãbãtízĩ trá cé Kĩrísĩpõ yî drí Gáyõ bê. 15 Âꞌdô bê trá ĩtí rî, õjílã ãzâ yûꞌdạ́wạ́ ꞌẽ ꞌbá tã âtálé kĩ, má õꞌê bãbãtízĩ ĩyî drí ámâ rú sĩ. 16 Ãwô, tã vı̣̃ trá má drı̣̃ı̣̂ sĩ, má ꞌê bãbãtízĩ kpá Sĩtĩfãnásĩ yî drí õjílã gólâkâ ꞌbã kâ bê. ꞌDĩî drı̣̃ı̣̂ sĩ rî, má ꞌé bãbãtízĩ kô õjílã ãzãkã drí ãlôlâ. 17 Nĩ ndrê drẽ, Yésũ âjô mâ ânĩlí ãnî lãfálé lãjóꞌbá íyíkâ ró nõ, âꞌdó kô cé rĩꞌá õjílã îbábátízãlé ĩꞌdî. Gólâ âjô mâ lãjóꞌbá íyíkâ ró nõ, ãꞌdô ró bê tã âtî-âtî tãndí íyíkâ nõ pẽlé õjílã drí. Ĩtí rî, gõꞌdá má rî tã ãꞌdô kâ pẽlé ĩꞌdî yã? Má rî gõꞌdá cé õdrã tã Yésũ Krístõ kâ rî pẽlé ĩꞌdî mbârâkã gólâkâ õjílã pã kâ rî tã lâ bê. Tí má õró rĩî nõ tã nı̣̃nı̣̃ õjílã mvá drı̣́gạ́ sĩ rî tã lâ pẽlé ĩꞌdî rî, tí nĩ îcá ngá pãpã ûsúlı̣́ kô, tãlâ ngá pãpã ûsû-ûsû cé rĩꞌá tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî lẽlẽ lâ sĩ.
Tã tã nı̣̃nı̣̃ pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí ngá lésĩ rî tãsĩ
18 Rĩꞌá tãndí ró má drí rĩzó tã âtálé tã nı̣̃nı̣̃ Ôvârí ngá lésĩ rî tãsĩ. Õjílã gólĩyî Ôvârí drí ꞌẽꞌá pãlâ kô rî, îcá kô tã âtî-âtî tãndí õdrã Yésũ Krístõ kâ rî tãsĩ nô tã ârílí dódó, tãlâ tã âtî-âtî tãndí rî ꞌdĩ rî ĩyî ndrẽlâ tã tãkó ró ĩyî lı̣̃fı̣́. Gõꞌdá ãmâ gólĩyî Ôvârí drí rĩꞌá pãlâ nõ ꞌbá yî drí rî, tã âtî-âtî tãndí ꞌdĩ rĩꞌá cú mbârâkã Ôvârí kâ bê rõô. 19 Rĩꞌá nyé õzõ Ôvârí drí âtálé trá búkũ íyíkâ ꞌá tí kĩꞌá nĩ rî,
“Má âꞌdô tã nı̣̃nı̣̃ õjílã gólĩyî ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî yí drı̣́gạ́ sĩ rî îzãꞌá ndrĩ.
Má âꞌdô tã nı̣̃nı̣̃ gólĩyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî jãꞌá ndrĩ âꞌdólé ngá tãkó ró.”
Ĩsáyã 29.14
20 Õzõ ãꞌdô gõꞌdá trá ĩtí rî, gõꞌdá õjílã gólĩyî tã nı̣̃ ꞌbá ró ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî âꞌdô ĩyî kĩꞌá nĩ rî, tã nı̣̃nı̣̃ ĩyíkâ ꞌdĩ ãâꞌdô Ôvârí rî tãsĩ yã? Lı̣̃fı̣́ îcí ꞌbá gólĩyî ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî yî âꞌdô ĩyî tã ãꞌdô kâ îmbáꞌá ĩꞌdî ãnî drí Ôvârí rî tãsĩ yã? Õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ĩyî tã âtálé tãndí ró tã nı̣̃nı̣̃ ĩyíkâ sĩ ꞌdî ꞌbá yî îcá ĩyî kô tã mbı̣̂ âtálé tã Ôvârí kâ rî tãsĩ. Ôvârí ꞌbã tã nı̣̃nı̣̃ õjílã kâ tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ bê trá âꞌdólé ngá tãkó ró. 21 Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí ꞌbã trá âmbâ-âmbâ ró õjílã ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî yî drí íyî nı̣̃zó cé tã nı̣̃nı̣̃ gõꞌdá tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ gólĩyíkâ sĩ. Ôvârí lẽ nĩ õjílã pãlé tã lẽlẽ gólĩyíkâ tã âtî-âtî gólâ ãmâ drí rĩꞌá pẽlâ nõ ꞌá rî tãsĩ. Tã âtî-âtî gólâ õjílã ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî yî drí rĩꞌá ndrẽlâ tã tãkó ró nõ.
22 Õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ĩyíkâ tã lârâkô lôndãlé ĩꞌdî tã âꞌdálé ĩyî drí kĩ, tã âtî-âtî ãzákôlâ rĩꞌá pẽlé ꞌdĩ ãâꞌdô pạ̃tı̣́ı̣̃. Gõꞌdá õjílã Gı̣̃rı̣́kı̣̃ kâ lẽ ĩyíkâ tã îmbâ õjílã tã nı̣̃ ꞌbá kâ rî yî ĩꞌdî ĩyî drí gõzó tã lẽlé tã îmbâ rî ꞌdĩ ꞌá. 23 Gõꞌdá ĩtí rî, ãmákâ rî, mã rî ãmákâ õdrã tã Yésũ Krístõ kâ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ rî tã lâ pẽlé ĩꞌdî. Õdrã Yésũ Krístõ kâ fê lậlı̣̂-lậlı̣̂ drı̣̃ı̣̂ ꞌdĩ ꞌbã õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî Yésũ rî gãlé dó ꞌdíyî pã ꞌbá Ôvârí drí âjólé rî ró. Gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yî âꞌdó ꞌbá õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró kô rî yî kĩ ĩyíkâ, tã ꞌdî âꞌdô tã tãkó ró. 24 Gõꞌdá õjílã gólĩyî Ôvârí drí njĩlí trá ꞌẽꞌá pãlâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ lãfálé sĩ gõꞌdá kpá Gı̣̃rı̣́kı̣̃ kâ lãfálé sĩ rî yî drí rî, tã Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî âꞌdâ tã kĩ, Ôvârí ãâꞌdô mbârâkã ãmbá bê õjílã pãzó, gõꞌdá Ôvârí ãâꞌdô kpá cú tã nı̣̃nı̣̃ bê gạ̃rạ̃. 25 Nĩ ndrê, tã gólâ Ôvârí drí ꞌẽlé ꞌdĩ trá, õjílã gólĩyî ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ nõ yî ndrê tã ꞌdî ĩyî lı̣̃fı̣́ tã tãkó ró, gõꞌdá tã rî ꞌdĩ rî âꞌdálé kĩ, tã nı̣̃nı̣̃ Ôvârí drı̣́gạ́ sĩ rî lậvũ gạ̃rạ̃ tã nı̣̃nı̣̃ õjílã ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ nõ ꞌbá yî drı̣́gạ́ sĩ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Õjílã ãzâ yûꞌdạ́wạ́ ãlôlâ tã nı̣̃nı̣̃ lâ drí cãlé tã nı̣̃nı̣̃ Ôvârí kâ rî bê. Gõꞌdá õjílã ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî ndrê ĩyî tã ꞌdî tã tãkó ró mbârâkã ãkó, gõꞌdá tã ꞌdî mbârâkã lâ lậvũ gạ̃rạ̃ mbârâkã õjílã mvá kâ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ.
26 Ámâ ândré rî mvá yî, nĩ ı̣̂sũ drẽ ãnî tã drẽ ãkpãkãꞌdã Ôvârí drí ãnî ậzı̣́ ãkó âꞌdólé íyî mvá yî ró rî, ãnî ángô tí ró. 27 Ôvârí lẽ tã-drı̣̃ té õjílã gólĩyî tã nı̣̃ ꞌbá kô rî ꞌbá yî njĩzó ꞌdĩ, ãꞌdô ró bê tã âꞌdálé kĩ, õjílã gólĩyî tã nı̣̃ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ngá tãkó ꞌî tã nı̣̃nı̣̃ ĩyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yí bê. Gõꞌdá Ôvârí njĩ õjílã gólĩyî mbârâkã ãkó ꞌdĩ ꞌbá yî kpá té ĩꞌdî, ãꞌdô ró bê tã âꞌdálé kĩ, mbârâkã õjílã mvá kâ rî rĩꞌá ngá tãkó ꞌî. 28 Gólâ njĩ té õjílã gólĩyî õjílã ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî drí rĩꞌá ĩyî ndrẽlé ngá tãkó ró rî yî ĩꞌdî, ãꞌdô ró bê tã âꞌdálé kĩ, ngá tíbê õjílã ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî drí rĩꞌá ndrẽlâ lı̣̃fı̣́ ró ãngó nõ ꞌá nõ âꞌdô rû îzãꞌá ndrĩ. 29 Gólâ ꞌê tã ꞌdî ĩtí ꞌdĩ rî, tãlâ mã õzó kô rĩî lómbé-lómbéwá ꞌẽlé Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá kĩ, Ôvârí njĩ ãmâ nõ rî, tãlâ ãmâ õjílã tã lâ drí lâzélé gạ̃rạ̃ ãzí-ãzí drı̣̃ı̣̂ sĩ rî ĩꞌdî rî drí.
30 Ôvârí ĩꞌdî ãnî ꞌbã ꞌbá âꞌdólé ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê rî. Gõꞌdá Ôvârí âyê tã õnjí ãníkâ rî ꞌbá yî trá ndrĩ, tãlâ Yésũ drã trá ãnî võ ꞌá. Ĩtí rî, gõꞌdá ólôꞌbãá tã ãmâ rú Ôvârí ândrá kô. Yésũ ĩꞌdî tíbê ãmâ înjí ꞌbá âꞌdólé drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró tã õnjí ꞌásĩ rî. 31 Ĩtí rî, gõꞌdá mã rî tã ꞌẽlé, nyé õzõ tã îgĩ Ôvârí kâ drí âtálé trá rî kâtí kĩ,
“Õjílã gólĩyî lẽ ꞌbá lómbé-lómbéwá ꞌẽlé rî,
gólĩyî õlômbê ĩyî tã gólâ Ôvârí drí ꞌẽlé trá gólĩyî drí rî tãsĩ ĩꞌdî.”
Yẽrẽmíyã 9.24