Tã îgĩ-îgĩ drı̣̃-káká Póõlõ kâ Tĩmátĩyã drí
1 Tĩmátĩyã
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Tĩmátĩyã rĩꞌá krístõ ꞌbá gólâ âꞌdó ꞌbá drẽ ãgô ãnjî ró rĩ ꞌbá lậmúlı̣́ Póõlõ bê lậmû-ãzíyã ró rî ĩꞌdî. Póõlõ rĩꞌá õzõ gólâ rî átá kâtí, gólâ rî îmbâ-îmbâ ꞌbãlé ạ̃tı̣́ ꞌálâ tã lẽlẽ gólâkâ Yésũ ꞌá rî sĩ. Póõlõ rî Tĩmátĩyã rî jõlé nĩꞌá fãfã sõlé krístõ ꞌbá gólĩyî óꞌdí ró võ ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ rî ꞌbá yî rú. Gõꞌdá tã ꞌdî tãsĩ rî, Póõlõ drí drı̣́-mbílí sõzó gólâ lı̣̃fı̣́ tã îmbá ꞌbá gólĩyî õnjõ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ. Gõꞌdá Póõlõ drí kpá lạ́tı̣̂ rĩzó tã lẽ ꞌbá óꞌdí ꞌdĩ ꞌbá yî êdélé sı̣́rú-sı̣́rú rî âꞌdázó gólâ drí, lạ́tı̣̂ rĩzó drı̣̃-ꞌbá tãndí njĩlí kạ̃nı̣́sạ̃ võ ꞌásĩ ngĩíngî rî ꞌbá yî drí rî gõꞌdá kpá lạ́tı̣̂ âꞌdózó rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá tãndí Yésũ kâ ró rî.
Gõꞌdá wárãgã rı̣̃ lâ ró Tĩmátĩyã drí ꞌdĩ rî íyíkâ gõꞌdá ãnyî ꞌẽlé Póõlõ rî fũlı̣́ rî ꞌá. Gólâ lẽ fãfã sõlé Tĩmátĩyã ꞌá, gólâ õnĩ ró zãâ bạ̃dı̣̃ ạ̃tı̣́ ꞌálâ õzõ ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá kâtí, drı̣́-ãcê Yésũ kâ zẽlé, gõꞌdá gólâ drí rĩlí tı̣́tı̣́ ró õzõ ãꞌdô lâŋõ ꞌî rî. Gõꞌdá gólâ drí rĩlí zãâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽlé. Gõꞌdá gólâ drí kpá ꞌbãlé íyî vó ndrẽndrẽ bê tã îmbá ꞌbá gólĩyî õnjõ kâ rî ꞌbá yî drı̣́gạ́ sĩ. Gõꞌdá kpá gólâ drí rãlé vólé tã õnjí gólĩyî rĩ ꞌbá ãgô ãnjî rũlı̣́ rî ꞌbá yî ꞌásĩ.
1
Mâ Póõlõ, tíbê ꞌbãlé lãjóꞌbá Yésũ Krístõ kâ ró tã Ôvârí ãmâ pã ꞌbá ró rî kâ rî sĩ gõꞌdá kpá tã Yésũ Krístõ, gólâ ãmâ drí rĩzó lı̣̃fı̣́ ꞌbãlé drı̣̃ lâ rî sĩ. Má îgĩ wárãgã nô ní drí, Tĩmátĩyã. Nî rĩꞌá õzõ ámâ mvá ífífí kâtí, tãlâ ní lẽ tã trá Yésũ Krístõ ꞌá. Ôvârí tíbê ãmâ átá ró gõꞌdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê, gólĩyî ꞌâ ạ̃ậꞌdı̣̂ ní rú, õfẽ õrẽ ní drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê.
Tã õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tã ányâ îmbálé rî ꞌbá yî tãsĩ rî
Má ꞌbã tã nô ní drí ngbãângbânõ, õzõ má drí tã ꞌbãrẽ ní drí ı̣̃tú gólâ má drí ꞌẽzó nĩlí Mẽkẽdónĩyã ꞌálâ rî tí. Ní rî áníkâ ãkpã Ẽfésõ ꞌá tólâ, tãlâ ní ꞌbã ró tã õjílã ãzâ ꞌbá yî drí, gólĩyî ãâyê ró tã îmbâ-îmbâ ányâ ꞌdĩ vólé. Gõꞌdá gólĩyî ãâyê ró kpá tı̣̂ ôcízó íꞌdígówá gólĩyî tã ífí ãkó rî ꞌbá yî tãsĩ rî, gõꞌdá kpá tã gólĩyî drí õjílã lãfálé cãzó âꞌdô ĩyî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî rú vó ró rî. Õjílã õtírĩ rĩî tã ꞌdî ꞌbá yî âꞌdálé gólĩyî drí rî, gólĩyî rî ĩyîngá gõꞌdá lâwãlé ĩꞌdî. Tã ꞌdî ꞌbá yî îcá kô õjílã pãlé ãlôwálâ, lạ́tı̣̂ gólâ õjílã pã ꞌbá rî, âꞌdô tã lẽlẽ Yésũ ꞌá rî ĩꞌdî. Tã ífí má drí tã ꞌdî âtázó ꞌdĩ, tãlâ krístõ ꞌbá yî ndrĩ õlẽ ró ĩyî ãzí-ãzí bê pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ, tãlâ gólĩyî rî tã õnjí ãkó tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ ꞌá, gõꞌdá kpá tãlâ gólĩyî lẽ tã trá Yésũ ꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ. 6-7 Õjílã ãzâ ꞌbá yî ậvı̣̃ lạ́tı̣̂ gólâ âꞌdó ꞌbá mbı̣̂ rî trá. Gõꞌdá gólĩyî lẽ bê kpálé tã ꞌbãꞌbã Ôvârí kâ îmbálé rî, gólĩyî rî cé tã ífí ãkó rî ı̣̂ꞌbı̣̃lı̣́ ĩꞌdî, tãlâ gólĩyî nı̣̃ı̣́ tã ífí úlı̣́ ĩyî ífífí kâ rî ꞌá kô, gõꞌdá gólĩyî nı̣̃ı̣́ tã mbı̣̂ drílĩyî rĩꞌá âtálâ tã nı̣̃nı̣̃ lâ sĩ rî kô.
Mã nı̣̃ trá tã ꞌbãꞌbã Músạ̃ kâ rĩꞌá tãndí ró tã âꞌdázó õjílã drí ꞌẽlé, õzõ õjílã õꞌê tã lâ õzõ lạ́tı̣̂ gólâ tã lâ ꞌbãzó rî tí rî. Tã ꞌbãꞌbã ꞌdî óꞌbãá kô tã kĩzó õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tã mbı̣̂ ꞌẽlé ĩꞌdî rî ꞌbá yî rú. Bê-rî óꞌbã tã kĩzó õjílã gólĩyî tã Ôvârí kâ gã ꞌbá dó rî rú. ꞌDĩî ꞌbá yî rĩꞌá õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tã õnjí ꞌẽlé rî ꞌbá yî ĩꞌdî, õzõ õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá õjílã ãzí fũlı̣́ rî yî, ãzâ ꞌbá yî îcá ꞌbá cú ândrê lâ yî fũlı̣́ ngãtá átá lâ yî fũlı̣́ rî yî tí, 10 õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ậyı̣́lı̣́ õjílã ꞌbã ꞌbá ágó lâ ró ngãtá õkó lâ ró kô rî ꞌbá yí bê rî yî, ngãtá ậyı̣́lı̣́ ãgô ãzí bê gõꞌdá kpá ꞌdĩyímvá bê rî yî, õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá õjílã ãzí ûgũlı̣́ gĩlí rạ̃gı̣́ı̣̃ ró rî yî, õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá õnjõ âdólé ĩꞌdî rõô rĩzó tã ꞌbãlé ꞌẽlé lãtrí sĩ, gõꞌdá ꞌé tã lâ ꞌdĩ kô rî yî tí, 11 gõꞌdá kpá ĩtí õjílã gólĩyî vólé gã ꞌbá trá dó tã má drí îmbálé trá gólĩyî drí Yésũ rî tãsĩ gólâ Ôvârí ãmbá ãmákâ rî drí tã lâ âtálé trá má drí pẽlé gólĩyî drí rî ârílí rî yí bê.
Tã Póõlõ drí ãwô-ĩtí ꞌẽzó Yésũ drí gólâ rî zĩzĩ tãsĩ rî
12 Ámákâ rî, má ꞌê ãwô-ĩtí Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí, tãlâ gólâ âfẽ fãfã nĩ má drí lôsĩ ꞌdî ꞌẽzó. Má ꞌê ãwô-ĩtí gólâ drí, tãlâ gólâ ı̣̂sũ tã nĩ kĩ, má ãꞌdô îcáꞌá cú lôsĩ lânjã íyíkâ ꞌdĩ ꞌẽlé. Tã ꞌdî kâ rî tí rî, gólâ drí ámâ zĩzó âꞌdólé íyî lı̣̃fı̣́ ró rû ı̣̂ꞌbũlı̣́ yí drí. 13 Yésũ nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, ạ̃kû ró rî, má rî trá tã õnjí âtálé yí rú, gõꞌdá kpá rĩꞌá gólâ rî mãlé. Má rî trá õjílã gólâkâ îzãlé. Gõꞌdá má ꞌélé bê tã õnjí ꞌdĩ kpálé gólâ drí rî, gólâ rî ꞌâ ậꞌdı̣̂ trá má rú, tãlâ má ꞌê tã ꞌdî ꞌbá yî ndrĩ ꞌdó tã nı̣̃ ãkõ sĩ, má nı̣̃ı̣́ lạ́tı̣̂ mbı̣̂ âꞌdô-âꞌdô kâ kô, gõꞌdá má lẽé bê tã gólâ ꞌá drẽ kô rî. 14 Ngbãângbânõ rî, Kúmú ãmákâ âꞌdâ ngá lẽlẽ trá má drí gạ̃rạ̃. Ĩtí rî, má lẽ tã trá Yésũ Krístõ ꞌá, gõꞌdá má lẽ gólâ trá rõô.
15 Ní ndrê drẽ, tã âtâ-âtâ tíbê õjílã drí âꞌdózó mbı̣̂ tã lẽlé ꞌá lâ rî ĩꞌdî nõ, “Yésũ Krístõ rî gógó útı̣̂ ãngó ꞌá nõ tã õnjí ꞌbá pãlé.” Gõꞌdá mâ rî gógó, má ndrê ámâ ífífí bê rî, mâ rĩꞌá tã õnjí ꞌbá ꞌî gạ̃rạ̃ tã õnjí ꞌbá ãzí drı̣̃ı̣̂ sĩ. 16 Õzõ má drí âꞌdórẽ trá kpálé tã õnjí ꞌbá ꞌî ꞌdĩ tí rî, Yésũ rî gógó âyê tã õnjí ámákâ trá ndrĩ. Gólâ ꞌê ꞌdĩ ĩtí, ãꞌdô ró bê pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ạ̃ꞌdı̣́ gólâkâ âꞌdálé õjílã drí. Pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ạ̃ꞌdı̣́ gólâkâ mâ tíbê tã õnjí ꞌbá ró gạ̃rạ̃ rî drí rî tãsĩ rî, tã Yésũ drí ãmâ pãzó rî âꞌdô ꞌbãꞌá tã âꞌdâ-âꞌdâ ró õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá gólâ ꞌá ạ̃tı̣́ ꞌá tólâ rĩzó gbạ́dú zãâ rî yî drí.
17 Mã ı̣̂njı̣̃ Kúmú Yésũ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.
Mã lûyı̣̂ gólâ rî rú zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.
Kũmũ gólâkâ âꞌdô âꞌdóꞌá zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.
Õdrã fú gólâ kô ãlôwálâ.
Gõꞌdá íîcá kô gólâ rî ndrẽlé lı̣̃fı̣́ sĩ.
Gólâ cé ĩꞌdî Ôvârí pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ꞌî. Ãâꞌdô ĩtí.
Tã drı̣́-ãcê Póõlõ drí fẽlé Tĩmátĩyã drí rî tãsĩ
18 Ámâ mvá Tĩmátĩyã, má ꞌbã tã trá ní drí âꞌdózó ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá tãndí Yésũ Krístõ kâ ró. Má ꞌê trá ĩtí, tãlâ úlı̣́ gólâ Ôvârí drí âtálé õjílã ãzâ tı̣̂ lâ sĩ ạ̃kû ró ánî tãsĩ nâ rî tãsĩ. Úlı̣́ âtálé ánî tãsĩ rî ãâgâ ní drı̣̃ı̣̂. 19 Ní rî tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ꞌá gõꞌdá ní rî tã mbı̣̂ ꞌẽlé ĩꞌdî. Õjílã ãzâ ꞌbá yî gã ĩyî trá dó tã îmbâ-îmbâ gólâ mbı̣̂ rî lẽlé. Tã îmbâ-îmbâ tãndí ꞌdĩ võ lâ ꞌá rî, gólĩyî lẽ ĩyîngá gõꞌdá tã îmbâ ányâ ĩꞌdî. 20 Ãgô gólĩyî rı̣̃ Hẽmĩnásĩ yî Ãlẽkẽzándã bê lẽ ĩyîngá tã îmbâ-îmbâ ányâ ĩꞌdî. Ngbãângbânõ rî, má âyê gólĩyî trá Sãtánã drı̣́gạ́, gólĩyî ũnı̣̃ ró bê kĩ nĩ rî, yĩ îmbâ gõꞌdá tã îmbâ-îmbâ ányâ Yésũ tãsĩ rî kô.