Tã îgĩ-îgĩ Póõlõ kâ rı̣̃ lâ Kõrínĩtõ lé ꞌbá yî drí rî
2 Kõrínĩtõ lé ꞌbá
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Póõlõ îgĩ tã nô krístõ ꞌbá gólĩyî Kõrínĩtõ ꞌálâ rî ꞌbá yî drí, tã-drı̣̃ tã gólĩyíkâ rĩꞌá lâsélâ gólâ rú rî ꞌbá yí kâ lôgõzó gólĩyî drí. Gólĩyî rî tã âtálé kĩ, Póõlõ õlẽé ĩyî kô, tãlâ gólâ gõó drẽ kô gólĩyî ndrẽlé kpá óꞌdí õzõ drílâ tã ꞌbãzó ꞌẽlé sı̣́sı̣́ rî kâtí. Ãzâ ꞌbá yî ı̣̂sũ ĩyíkâ kĩ, Póõlõ ãâꞌdó íyîngá lãjóꞌbá ꞌî kô, gõꞌdá tã âtî-âtî gólâ drí rĩꞌá pẽlâ gólĩyî drí rî ãâꞌdó kô tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî. Gõꞌdá kpá krístõ ꞌbá lı̣̃fı̣́ îcí ꞌbá ãzâ ꞌbá yî rî ĩyî trá âcálé Kõrínĩtõ ꞌá nĩngá rĩꞌá tã ngĩî ãzâ ꞌbá yî îmbálé Póõlõ kâ ꞌdĩ rú sĩ. Póõlõ kĩ nĩ rî, lı̣̃fı̣́ îcí ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ãâꞌdô ĩyî rĩꞌá ậdı̣̂ lôvó bê rõô, gõꞌdá gólĩyî ãâꞌdá ĩyî tã ꞌẽꞌẽ Yésũ kâ rî mbı̣̂ õjílã drí kô. Gólĩyî rî rĩꞌá tã lârâkô ãzâ ꞌbá yî ꞌẽlé, rĩꞌá õjílã tı̣̂ ꞌbãlé ậꞌdı̣́lı̣́. Gólĩyî rî kpá rĩꞌá ĩyî tã lôngólé tã nı̣̃nı̣̃ gólĩyíkâ Ôvârí rî tãsĩ rî tã lâ ꞌá. Tãlâ Póõlõ rí tã ĩtí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌẽlé kô rî drí sĩ rî, gólĩyî drí rĩzó tã ı̣̂sũlı̣́ rı̣̃ rı̣̃ kĩ, Póõlõ ãâꞌdô fí trá ꞌbãlé pạ̃tı̣́ı̣̃ drı̣̃-ꞌbá krístõ ꞌbá kâ ꞌî yã rî. Gõꞌdá tã Póõlõ kâ âꞌdó kô ĩtí. Gólâ ậtũ íyî fĩî trá lâŋõ ûsúzó tã lẽlẽ gólâkâ Yésũ ꞌá rî tãsĩ. Gólâ lẽ tã lẽ ꞌbá gólĩyî óꞌdí ró yí drí îmbálé Yésũ rî tãsĩ ꞌdî ꞌbá yî rõô. Gólâ âꞌdó kô lãfâ lôvó ꞌbá ꞌî, ngãtá tã ãmbã lôvó bê. Ĩtí rî, gólâ rĩꞌá tã âꞌdâ-âꞌdâ drı̣̃-ꞌbá krístõ ꞌbá kâ rî tãndí kâ rî ró gólĩyî drí.
Gõꞌdá Póõlõ âꞌdâ trá kĩ, krístõ ꞌbá gólâ pạ̃tı̣́ı̣̃ rî âꞌdô ꞌẽꞌá lâŋõ ûsúlı̣́, gõꞌdá ãzângá sĩ, áâꞌdô fũꞌá lâ kpá õzõ Kúmú gólĩyíkâ Yésũ tí. Yî rî gógó ífífí lâ óꞌbã yî trá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá, gõꞌdá ócâ yî trá, tãlâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî gã ĩyî tã âtî-âtî yí drí rĩꞌá pẽlâ rî trá dó. Õzõ gólĩyî drí âꞌdórẽ trá krístõ ꞌbá ró ꞌdĩ tí rî, gólĩyî õꞌbã ĩyî lı̣̃fı̣́ kô kĩzó nĩ rî, rĩrĩ ĩyíkâ rî ãâꞌdô ꞌbãꞌá cú ĩtí lâŋõ ãzâ ꞌbá yî ãkó, gõꞌdá õjílã ãâꞌdô rĩꞌá ĩyî ı̣̂njı̣̃lı̣́ õzõ lı̣̃fı̣́ îcí ꞌbá ãzâ nã ꞌbá yí kâ nã tí.
Gólâ rî zãâ cãcã íyíkâ gólĩyî ngálâ rî tã lâ ꞌbãlé lãfâ ûꞌdû-ûꞌdû kâ krístõ ꞌbá gólĩyî ngá ãkó Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌbá yî pãzó rî âtâ-âtâ sĩ.
1
Mâ Póõlõ tíbê Ôvârí drí njĩlí nĩ âꞌdólé lãjóꞌbá Yésũ Krístõ kâ ró rî, má îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî krístõ ꞌbá Kõrínĩtõ ꞌálâ nã ꞌbá yî drí gõꞌdá ãnî gólĩyî âꞌdó ꞌbá ꞌbạ̃drı̣̃ Gı̣̃rı̣́kı̣̃ kâ ꞌálâ rî yî drí. Ãmâ ámâ ậdrúpı̣̃ Tĩmátĩyã bê, ꞌê nî-bê-yã ãnî drí ndrĩ. Ôvârí ãmâ átá gõꞌdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê õfẽ õrẽ ãnî drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê.
Mã lûyı̣̂ Ôvârí Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ rî átá ró rî gólâ tíbê ꞌâ lâ drí ậꞌdı̣́lı̣́ trá ãmâ rú nõ, Ôvârí rî gólâ kpá ĩꞌdî mbârâkã sõ ꞌbá ãmâ rú rî. Õzõ lâŋõ ãâꞌdô trá ãmâ ꞌẽꞌá rî, gólâ drí ãmâ ꞌbãzó fĩî ậtũlı̣́. Gólâ pâ ãmâ ĩtí ꞌdĩ rî, tãlâ mã õpâ ró õjílã gólĩyî lâŋõ drí ꞌẽꞌá gólĩyî ꞌẽlé rî kpá ĩtí. Õzõ lâŋõ õꞌê ãmâ rõô tã lẽlẽ ãmákâ Yésũ Krístõ ꞌá rî tãsĩ rî, gõꞌdá Yésũ Krístõ âꞌdô ãmâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌbãꞌá ậꞌdı̣́lı̣́ ậꞌdı̣̂ gõꞌdá rĩzó mbârâkã íyíkâ fẽlé ãmâ drí rõô. Õzõ gõꞌdá lâŋõ ãꞌdô trá ámâ ꞌẽꞌá rî, tã ꞌdî ãꞌdô ró bê ãnî pãlé. Õzõ Ôvârí õꞌbã ámâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ trá ı̣̂dúlı̣́ kậyı̣̂ lâŋõ drí rĩzó ámâ ꞌẽlé rî ꞌá rî, tã rî ꞌdĩ âꞌdô ãnî pãꞌá tã nı̣̃lı̣́ kĩ nĩ rî, Ôvârí âꞌdô kpá ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌbãꞌá ı̣̂dúlı̣́ õzõ lâŋõ õtírĩ rĩî ãnî ꞌẽlé rî. Ĩtí rî, má lẽ tã trá pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ kĩ, Ôvârí âꞌdô tã ꞌdî ꞌẽꞌá kpá ĩtí ãnî drí. Lâŋõ tíbê ãmâ ꞌẽ ꞌbá rî, âꞌdô kpá ãnî ꞌẽꞌá. Gõꞌdá ĩtí rî, Ôvârí âꞌdô kpá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ tã ậtũ kâ fẽꞌá ãnî drí gõꞌdá kpá ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌbãlé ậꞌdı̣́lı̣́ ậꞌdı̣̂ õzõ drílâ ꞌẽrẽ lâ má drí rî kâtí.
Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, má lẽ lâŋõ gólâ ãmâ ꞌẽ ꞌbá ꞌbạ̃drı̣̃ Ásĩyã* 1.8 ꞌBạ̃drı̣̃ ꞌdî rĩꞌá gólâ rĩꞌá zı̣̃lâ ngbãângbânõ Túrũkı̣̃ rî ĩꞌdî. kâ ꞌálâ rî tã lâ ꞌbãlé kpá ãnî drí nı̣̃lı̣́. Lâŋõ rî ꞌdĩ lậnjı̣̃ trá kôrô, gõꞌdá mbârâkã lâ lậvũ trá gạ̃rạ̃ ãmâ drı̣̃ı̣̂ sĩ. Ĩtí rî, mã kĩ ãmákâ rî, lâŋõ rî ꞌdĩ ãâꞌdô ãmâ fũꞌá. Mã kĩ ãmákâ rî, pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ kậyı̣̂ ãmákâ drã kâ rî ãâcâ trá. Tã rî ꞌdĩ âꞌdô ĩtí ꞌdĩ rî, tãlâ mã õzó kô ûjũû nĩ ãmâ nyãányâ pãlé, mã õfẽ ró ãmâ bê rî cé Ôvârí drı̣́gạ́ ĩꞌdî, Ôvârí tíbê rĩ ꞌbá õjílã îngálé õdrã ꞌásĩ rî. 10 Ôvârí gólâ tíbê ãmâ pã ꞌbá nĩ lâŋõ ãmbá tíbê ꞌẽ ꞌbá ãmâ fũlı̣́ ĩtí ꞌdĩ ꞌásĩ ꞌdî rî, gólâ ĩꞌdî Ôvârí tíbê ãmâ drí ꞌẽzó tã lẽlé ꞌá lâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ rî. Ị̃zạ́tú rî, gólâ âꞌdô kpá zãâ rĩꞌá ãmâ pãlé lâŋõ ꞌásĩ, 11 tãlâ nĩ õrî trá zãâ rĩꞌá gólâ rî îrátãlé ãmâ tãsĩ rî. Ĩtí rî, õjílã dũû âꞌdô îcáꞌá cú Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́, tãlâ gólĩyî ndrê gólâ pâ ãmâ trá kậyı̣̂ lâŋõ kâ ꞌásĩ.
Tã Póõlõ drí tã yí drí ꞌẽꞌá ꞌẽlâ rî jãzó ngĩî rî tã lâ âtázó rî
12 Ámâ ậdrúpı̣̃ yî, tã ı̣̂sũ ámákâ vó ró rî, Ôvârí nı̣̃ trá kĩ, má rî trá ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ õjílã tãndí rî ró gõꞌdá tã gólĩyî má drí rĩꞌá ꞌẽlâ ãnî drí rî ꞌbá yî rĩꞌá cú tã õnjí ãkó. Má rî tã gólĩyî sũ ꞌbá Ôvârí rú rî yî ꞌẽlé ĩꞌdî ãnî drí, âꞌdô mbârâkã gólâ drí fẽlé má drí rî vó ró. 13 Tã gólĩyî má drí îgĩlí ãnî drí nõ ꞌbá yî, má îgĩ trá tã mbı̣̂ ꞌî gõꞌdá kpá dódó tã gólĩyî ãnî drí ꞌẽꞌá ífí lâ nı̣̃lı̣́ dódó rî yî ĩꞌdî. 14 Gõꞌdá nĩ nı̣̃ tã ámákâ ꞌdĩ drẽ cé dã ĩtí, gõꞌdá má lẽ ãnî tã ámákâ rî nı̣̃lı̣́ ngbálí-ngbálí ı̣̃zạ́tú, tãlâ má lẽ ámâ ậrúlı̣́ ãnî tãsĩ, gõꞌdá nĩ ậrû ró kpá ãnî ãmâ tãsĩ, kậyı̣̂ gólâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí ꞌẽzó âgõlé ãngó nõ ꞌá rî ꞌá.
15 Tã ı̣̂sũ ámákâ ꞌá rî, tã ꞌdî fî trá ãnî drı̣̃ı̣̂. Ĩtí rî, má lẽ trá cãlé ãnî ngáá tólâ ândâlâ rı̣̃, tãlâ nĩ âꞌdô ró bê ãyĩkõ bê má drí ãnî pãzó ândâlâ rı̣̃. 16 Má lẽ trá ãnî ndrẽlé sı̣́sı̣́, má õtírĩ nĩî nĩꞌá ꞌbạ̃drı̣̃ Mẽkẽdónĩyã kâ ꞌálâ rî. Gõꞌdá má lẽ kpá trá cãlé ãnî ngálâ má õtírĩ âgõô Mẽkẽdónĩyã lésĩ rî, tãlâ nĩ pâ ró mâ bê ậdı̣̂ sĩ fínyáwá má drí nĩzó ĩꞌdî sĩ lâ ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ꞌálâ.
17 Nĩ ı̣̂sũ bê-rî, mâ rĩꞌá õjílã tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ bê rı̣̃ rı̣̃ rî ĩꞌdî yã? Nĩ ı̣̂sũ bê-rî mâ õjílã gólâ rĩ ꞌbá tã yí drí ꞌbãlé trá ꞌẽlé rî ꞌẽ ꞌbá kô rî ĩꞌdî yã? 18-19 Ôvârí nı̣̃ trá kĩ, má âꞌdó kô õjílã ĩtí ꞌdĩ ĩꞌdî. Má rî zãâ tã mbı̣̂ rî âtálé ĩꞌdî, tãlâ Ôvârí rî mvá Yésũ Krístõ, tã gólâkâ âtálé rî íyíkâ kó zãâ ãlô. Gólâ ĩꞌdî tíbê ãmâ Sĩlĩvánõ* 1.18-19 Sĩlĩvánõ ꞌdĩ rú lâ ãzâ kpá bê rĩꞌá Sílã. yí bê gõꞌdá Tĩmátĩyã yí bê drí tã lâ pẽlé ãnî drí rî. 20 Ãꞌdô tã gólĩyî Ôvârí drí ꞌbãlé trá dũû ꞌẽꞌá ꞌẽlâ ãmâ drí ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ rî ĩꞌdî rî, mã nı̣̃ trá kĩ, tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, Ôvârí âꞌdô tã ꞌdî ꞌbá yî ꞌẽꞌá tãlâ Yésũ Krístõ rî tãsĩ. Õzõ gõꞌdá ãꞌdô trá ĩtí rî, ꞌdĩî tã ãmâ drí rĩzó tã âtálé kĩ, “Ãâꞌdô ĩtí”, õzõ mã õrî trá Ôvârí rî lûyı̣́lı̣́ Yésũ Krístõ rî rú sĩ rî ĩꞌdî. 21-22 Ôvârí ĩꞌdî gólâ tíbê ãmâ ꞌbã ꞌbá ndrĩ ãní bê âꞌdólé ngá ãlô ró Yésũ Krístõ ꞌá rî, gõꞌdá ãmâ ꞌbãlé rĩlí zãâ tã lẽlẽ sĩ, tã íyíkâ ꞌá. Gólâ njĩ ãmâ trá lôsĩ íyíkâ ꞌẽlé. Gõꞌdá gólâ ꞌbã lãmbé kpá trá ãmâ rú õzõ ngá gólâ ꞌbã ꞌbá ngá íyíkâ ró rî kâtí, Líndrí Tãndí íyíkâ fẽfẽ lâ sĩ rĩlí ãmâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá. Gólâ âfẽ Líndrí Tãndí íyíkâ trá rĩlí ãmâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá sĩ, õzõ ngá drı̣̃-káká gólâ drí ꞌẽꞌá ꞌẽlâ ãmâ drí rî kâtí, tãlâ mã ũnı̣̃ ró bê kĩ, pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró Ôvârí âꞌdô ãmâ ꞌbãꞌá rĩlí ãlô Yésũ bê ûrú ꞌálâ.
23 Ôvârí ĩꞌdî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌbá ámákâ ró tã lâ âꞌdálé kĩ, õzõ má õgõ cãlé bũúũ Kõrínĩtõ ꞌá tólâ kô rî, má ꞌê tã rî ꞌdĩ ĩtí ꞌdĩ rî, ãꞌdô ró bê ãnî pãzó má õzó kô tã lôgõô ãnî drí õnjí ró rõô. 24 Mã lẽé rĩlí ãnî drı̣̃ı̣̂ õzõ kúmú kâtí rî kô. Ĩtí rî, tákõ mã rî bê-rî rĩꞌá lôsĩ ꞌẽlé kpãkã ãlô ãní bê, tãlâ nĩ âꞌdô ró bê gạ́gạ́ tã lẽlẽ ãníkâ Yésũ Krístõ ꞌá rî ꞌá õzõ rákã fê kâtí.

*1:8 1.8 ꞌBạ̃drı̣̃ ꞌdî rĩꞌá gólâ rĩꞌá zı̣̃lâ ngbãângbânõ Túrũkı̣̃ rî ĩꞌdî.

*1:18-19 1.18-19 Sĩlĩvánõ ꞌdĩ rú lâ ãzâ kpá bê rĩꞌá Sílã.