Tã îgĩ-îgĩ Pétẽrõ kâ rı̣̃ lâ
2 Pétẽrõ
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Sĩmónã Pétẽrõ lãjóꞌbá ró rî îgĩ wárãgã rı̣̃ lâ ró nõ drı̣́-mbílí sõzó krístõ ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ tã îmbá ꞌbá gólĩyî õnjõ ꞌbá ró lẽ ꞌbá ĩyî gólĩyî âdólé ũgúlı̣́ jãlé rĩꞌá tã õnjí ꞌẽlé rî ꞌbá yî tãsĩ. Wárãgã nô rĩꞌá dĩîdî õzõ wárãgã mvá Yúdı̣̃ kâ rî tí. Pétẽrõ kĩ nĩ rî, krístõ ꞌbá yî ạ̃ậtı̣̃ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ gólâ lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî drí îmbálé gólĩyî drí Yésũ rî tãsĩ rî gạ́gạ́. Gólĩyî ãârî tã îmbá ꞌbá gólĩyî õnjõ ꞌbá ró ꞌdĩ ꞌbá yí kâ, gõzó ũgúlı̣́ dı̣̃lı̣́ rĩzó tã õnjí gólĩyî drí rĩꞌá ꞌẽlâ sı̣́sı̣́ rî ꞌẽlé kô. Ôvârí ãâꞌdô pạ̃tı̣́ı̣̃ ró lâŋõ fẽꞌá tã îmbá ꞌbá gólĩyî õnjõ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí, õzõ õjílã gólĩyî lı̣̃mvû tı̣̃tı̣̃ drí ûfúlı̣́ rî ꞌbá yî tí, gõꞌdá kpá õzõ õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tã õnjí tẽtẽ ꞌẽlé jạ̃rı̣́bạ̃ gólĩyî Sõdómõ yî Gõmórã bê rî ꞌálâ rî ꞌbá yî tí, gõꞌdá kpá õzõ mãlãyíkã gólĩyî tã Ôvârí kâ lẽ ꞌbá kô rî ꞌbá yî tí. Yésũ âꞌdô ꞌẽꞌá âgõlé ꞌwãâ tã gólĩyíkâ kĩlí, gõꞌdá krístõ ꞌbá gólĩyî rĩ ꞌbá zãâ tã lẽlẽ bê rî, áâꞌdô pãꞌá lâ ĩyî, nĩꞌá rĩlí ûrú ꞌálâ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó.
1
Mâ Sĩmónã Pétẽrõ tíbê rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá Yésũ Krístõ kâ ró gõꞌdá kpá lãjóꞌbá ró rî îgĩ wárãgã nô nĩ ãnî gólĩyî tã lẽ ꞌbá tã ãlôlâ gólâ tã lâ drí lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ nô ꞌá ãmá bê nõ rî ꞌbá yî drí. Yésũ Krístõ, ꞌdíyî pã ꞌbá ãmákâ ró gõꞌdá kpá Ôvârí ró, gólâ tíbê ãmâ ꞌbã ꞌbá mbı̣̂ Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî, âfẽ tã lẽlẽ ꞌdî nĩ ãmâ drí. Ôvârí ãâꞌdô ãní bê õrẽ fẽlé ãnî drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃, gólâ rî nı̣̃nı̣̃ tãndí ró Kúmú ãmákâ Yésũ bê rî sĩ.
Tã rĩrĩ mbı̣̂ gólâ âꞌdá ꞌbá lâ kĩ, Ôvârí njĩ ãnî nĩ âꞌdólé
õjílã íyíkâ ró rî tãsĩ
Õzõ ãmâ drí Ôvârí rî nı̣̃rı̣̃ trá tãndí ró rî, Ôvârí âfẽ ngá gólĩyî ãmâ drí lẽlé rî yî trá ndrĩ ãmâ drí, ãꞌdô ró ãmâ drí îcázó rĩlí gólâ bê zãâ gbạ́dú gõꞌdá kpá âꞌdólé õzõ íyí kâtí âꞌdô-âꞌdô ãmákâ ꞌá, mbârâkã ãkĩ gólâkâ rî sĩ. Gólâ njĩ ãmâ trá ãmbã íyî ífífí kâ ậmúlı̣́ gõꞌdá âꞌdô-âꞌdô tãndí íyíkâ bê. Gõꞌdá kpá mbârâkã ãkĩ gólâkâ ꞌdĩ sĩ rî, gólâ âfẽ ngá trá ãmbá ãmâ drí tãkó ĩtí, ngá gólâ drí tã lâ ꞌbãlé trá ãmâ drí rî yî. Gõꞌdá gólâ ꞌbã ãmâ tã trá tã õnjí ndrĩ ãngó drı̣̃ ꞌá gólĩyî tã lôvókô ãmákâ drí ãmâ ꞌbãlé ꞌẽlé nõ ꞌbá yî âyélé, gõꞌdá tã mbı̣̂ rî ꞌẽlé ĩꞌdî, gõꞌdá âꞌdólé õzõ íyí kâtí âꞌdô-âꞌdô ãmákâ ꞌá.
Tã ꞌdî tãsĩ rî, âꞌdó kô îcâ-îcâ ró tótó tã lẽzó ĩꞌdî tã Yésũ kâ ꞌá. Ãnî drí ûjũlı̣́ mbârâkã áníkâ sĩ ndrĩ rĩlí lạ́tı̣̂ mbı̣̂ rî ꞌá. Gõꞌdá kpá ãnî drí âꞌdólé rĩꞌá zãâ Ôvârí rî nı̣̃lı̣́ tãndí ró. Gõꞌdá nĩ trõ tã lôvó rúꞌbạ́ kâ drı̣́gạ́ sĩ. Nĩ âꞌdô fĩî ậtũ-ậtũ bê kậyı̣̂ lâŋõ kâ sĩ. Nĩ âꞌdô tãndí ró õzõ Ôvârí tí. Nĩ ûjũ mbârâkã sĩ âꞌdólé ngá lẽlẽ bê ãnî krístõ ꞌbá ãzí yí bê gõꞌdá nĩ ꞌbã kpá ãnî ífífí âꞌdólé ngá lẽlẽ bê õjílã ãzí yî drí ndrĩ. ꞌDĩî rĩrĩ gólâ ãnî drí ꞌẽzó rĩlí ãngó drı̣̃ı̣̂ nõngá rî ĩꞌdî, tãlâ tã lẽlẽ ãníkâ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ ꞌá rî õzó kô ꞌbãâ lôsĩ ãkó, õꞌwâ ró lõꞌwâ bê tãndí ró. Gõꞌdá õjílã gólĩyî tã gólâ Ôvârí drí lẽlé gólâ drí ꞌẽlé rî ꞌẽ ꞌbá kô rî, gólĩyî rĩꞌá nyé õzõ lı̣̃fı̣́ ãkó lé ꞌbá kâtí, tãlâ tã gólâ Ôvârí drí gólĩyî âyézó tã õnjí gólĩyíkâ ꞌásĩ rî vı̣̃ trá gólĩyî drı̣̃ı̣̂ sĩ.
10 Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, ãꞌdô bê gõꞌdá trá ĩtí rî, ꞌdõvó nĩ rî ûjũlı̣́ rĩꞌá zãâ tã tãndí ꞌẽ ꞌbá tã âꞌdálé kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí njĩ ãnî nĩ âꞌdólé õjílã íyíkâ ró rî yî ꞌẽlé ĩꞌdî. Õzõ nĩ õrî trá ꞌẽlâ ĩtí rî, ꞌdĩî nĩ îcá kô ꞌdẽꞌdẽ Yésũ vósĩ rî âyélé. 11 Gõꞌdá ꞌdĩî rî, Ôvârí âꞌdô ãnî ꞌbãꞌá rĩlí yí bê võ ûrú ꞌálâ gólâ Yésũ Krístõ ꞌdíyî pã ꞌbá ãmákâ ró rî drí rĩzó ꞌá lâ Kúmú ró rî ꞌálâ.
12 Ĩtí rî, má âꞌdô rĩꞌá zãâ tã âtálé ãnî drí ândálé ândálé tã ꞌdî ꞌbá yî tãsĩ, gbõ lé má nı̣̃ trá kĩ, nĩ nı̣̃ tã rî ꞌdĩ trá dódó, gõꞌdá ãnî rĩꞌá gạ́gạ́ tã lẽlẽ ãníkâ ꞌá õzõ rákã fê kâtí. Nĩ lẽ tã trá, ꞌdĩî rĩꞌá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî. 13 Ãwô-ꞌdĩ, rĩꞌá tãndí ró má drí rĩzó zãâ rĩꞌá tã ꞌdî âtálé ãnî drí ândálé ândálé kậyı̣̂ má drí ꞌbãzó drẽ zãâ bê lédrẽ-lédrẽ ró nõ ꞌá nõ, 14 tãlâ má nı̣̃ trá kĩ, má âꞌdô ꞌẽꞌá drãlé ngbãângbânõ, nyé õzõ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ drí âtárẽ lâ má drí rî kâtí. 15 Gõꞌdá má âꞌdô tã gólĩyî má drí îcálé cú ꞌẽlâ rî ꞌbá yî ꞌẽꞌá, tãlâ tã ꞌdî ꞌbá yî õrî ró bê ãnî drı̣̃ı̣̂ zãâ ı̣̃zạ́tú ámâ õdrã vólé sĩ.
16 Gõꞌdá mã âtâ bê âgõ-âgõ Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ mbârâkã bê ãngó nõ ꞌá rî tã lâ ãnî drí rî, mã âtâ ꞌdĩ tã õnjõ kâ rî ĩꞌdî õzõ tã îmbá ꞌbá õnjõ kâ rî ꞌbá yî tí yã? Gõꞌdá mã ndrê ãmbã gólâkâ lậvũ ꞌbá gạ̃rạ̃ rî trá cú ãmâ lı̣̃fı̣́ sĩ. 17-18 Ãmâ gólâ bê únı̣́ Ôvârí kâ nã drı̣̃ı̣̂ ꞌálâ, mã ndrê Ôvârí ãmâ átá ró rî drí gólâ rî ı̣̂njı̣̃zó gạ̃rạ̃, gólâ rî rúꞌbạ́ ꞌbãzó lậgúlı̣́ kãngbê-kãngbê lậgû-lậgû ró. Gõꞌdá Ôvârí gólâ tíbê lậvũ ꞌbá gạ̃rạ̃ ngá nõ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ sĩ ndrĩ rî drí tã âtázó kĩ, “Nõô ámâ mvá nyãányâ ꞌî, gólâ ĩꞌdî tíbê má drí lẽlé rõô rî. Tã gólâkâ sû trá má rú rõô.” Mã ârî Ôvârí trá úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî âtárẽ ꞌá ûrú lésĩ cú ãmâ bı̣́-ꞌbálé sĩ.
19 Gõꞌdá kpá mã zı̣̂ tã gólĩyî tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ ạ̃kû ró nã ꞌbá yî drí îgĩlí rî trá. Mã nı̣̃ trá kĩ, tã gólĩyî drí ậngũlı̣́ trá ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdô rú ꞌẽꞌá. Rĩꞌá tãndí ró ãnî drí tã gólĩyî drí îgĩlí trá ꞌdĩ tã lâ ı̣̂sũlı̣́ dódó, tãlâ tã ꞌdî ꞌbá yî âꞌdô ꞌbãꞌá ãnî drí õzõ ngá îꞌĩ rĩ ꞌbá võ îꞌĩlí ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ ꞌásĩ rî kâtí. Tã gólĩyî drí îgĩlí rî âꞌdô âꞌdóꞌá lạ́tı̣̂ Ôvârí kâ ró ãnî drí, bũúũ kậyı̣̂ gólâ Yésũ Krístõ drí ꞌẽzó âgõlé õzõ mõrõbã kâtí rî ꞌá, ãnî ꞌbãlé tã Ôvârí kâ nı̣̃lı̣́. 20 Nõô rĩꞌá tã ꞌbãlé drı̣̃ ꞌá rî ĩꞌdî, úlı̣́ ndrĩ gólĩyî tã ậngũ ꞌbá drí îgĩlí trá ꞌdĩ rî, âꞌdó kô úlı̣́ gólâ âfõ ꞌbá cé gólĩyî drı̣̃ı̣̂ sĩ rî ĩꞌdî. 21 Úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá úlı̣́ Ôvârí ngá lésĩ rî ĩꞌdî, mbârâkã Líndrí Tãndí kâ sĩ rî ĩꞌdî tã ậngũ ꞌbá yî drí rĩzó úlı̣́ rî ãlô-ãlô lâ Ôvârí kâ ꞌdĩ âtálé.