Tã îgĩ-îgĩ Póõlõ kâ rı̣̃ lâ Tĩmátĩyã drí
2 Tĩmátĩyã
1
1-2 Mâ Póõlõ, má îgĩ tã nô nĩ ní drí, Tĩmátĩyã. Ní nı̣̃ trá, Ôvârí zĩ mâ nĩ âꞌdólé lãjóꞌbá Yésũ Krístõ kâ ró, tãlâ má ꞌê ró tã yí drí lẽlé rî. Gólâ zĩ mâ, tãlâ má âꞌdâ ró tã nô bê õjílã drí, gólâ ꞌbã tã trá ꞌẽzó lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽlé gólĩyî drí tã lẽlẽ gólĩyíkâ Yésũ Krístõ ꞌá rî sĩ. Tĩmátĩyã, nî rĩꞌá õzõ ámâ mvá ífífí kâtí. Ôvârí tíbê ãmâ átá ró gõꞌdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê, gólĩyî ꞌâ ạ̃ậꞌdı̣̂ ní rú, ãâfẽ õrẽ ní drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê.
Tã Póõlõ drí ãwô-ĩtí lôgõzó Ôvârí drí Tĩmátĩyã rî tãsĩ rî
Má ꞌê ãwô-ĩtí Ôvârí drí ánî tãsĩ, Ôvârí gólâ má drí rĩꞌá ı̣̂njı̣̃lâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ õzõ ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ yî drí rĩꞌá ı̣̂njı̣̃lâ rî tí rî. Má rî rãtáã ꞌẽlé Ôvârí drí ánî tãsĩ ı̣̃tú vósĩ cé gõꞌdá kpá ngạ́cı̣̂ bê ndrĩ. Ãwó ní drí ngõlé ãmâ drí lãfálé cãrẽ ꞌá ní bê rî tã lâ âgâ trá má drı̣̃ı̣̂. Ĩtí rî, má lẽ kpá tákányĩ ánî ndrẽlé óꞌdí ãyĩkõ ꞌẽlé ní bê. Má nı̣̃ trá, ní lẽ tã trá Yésũ ꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ, õzõ sı̣́sı̣́ ánî dẽdé Lóĩsĩ gõꞌdá kpá ánî ândré Yúnı̣̃sı̣̃ yî drí tã lẽrẽ kâtí.
Tãlâ má nı̣̃ trá, ní lẽ tã Yésũ kâ trá ĩꞌdî, má drí âtázó lâ ândálé ní drí, ꞌdĩî tã Ôvârí drí ꞌbãlé ní drí rî ꞌẽzó âꞌdô mbârâkã gólâ drí fẽlé ní drí rî vó ró, ı̣̃tú gólâ má drí drı̣́ ꞌbãzó ní drı̣̃ı̣̂ rî ꞌá. Ní ꞌê tã ꞌdî zãâ nĩzó sı̣́sı̣́ ꞌálâ. Ní ꞌê ĩtí, tãlâ Ôvârí âfẽ Líndrí Tãndí íyíkâ trá ãmâ drí. Ngá gólâ drílâ âfẽlé ãmâ drí nõ fãfã ꞌî ãmâ drí lôsĩ ꞌẽzó yí drí, lôvó õjílã kâ, gõꞌdá kpá fãfã rĩzó ãmâ ífífí lôkílí. Líndrí Tãndí gólâkâ ꞌbã ãmâ trá cú ĩtí ũrı̣̃ ãkó.
Tã fĩî ậtũ-ậtũ kâ lâŋõ ûsúrı̣̃ ꞌá rî
Ãꞌdô trá ĩtí rî, ní õtírĩ tã âtî-âtî Kúmú ãmákâ Yésũ rî tãsĩ rî âtá rî, ní ꞌê ũrı̣̃ kô ãlôwálâ. Gõꞌdá ní ꞌê ũrı̣̃ kpá kô mâ gólâ âꞌdó ꞌbá gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá tã Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ kâ tãsĩ nõ tãsĩ. Ní âꞌdô njãâ lâŋõ ûsúlı̣́ õzõ má drí ûsúrı̣̃ lâ kâtí tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ tãsĩ. Ní ậtũ fĩî mbârâkã Ôvârí kâ rî sĩ. Ní ndrê trá, Ôvârí pâ ãmâ trá gõꞌdá zı̣̂ ãmâ trá, mã âꞌdô ró bê õjílã tãndí íyíkâ ró járáꞌbítí. Gólâ ꞌê tã ꞌdî ĩtí, tãlâ gólâ rî ífífí lẽ ãmâ trá rõô, gõꞌdá ꞌâ lâ nı̣̃ trá ãmâ rú. Gólâ ꞌé tã ꞌdî ãmâ drí ꞌdĩ tã ãmâ drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌá kô. Ạ̃kû ró Ôvârí ꞌbãá drẽ ãngó nõ kô rî, Ôvârí ꞌbã tã trá tã tãndí ꞌẽzó ãmâ drí tã Yésũ Krístõ kâ sĩ. 10 Ngbãângbânõ rî, âcâ-âcâ Yésũ Krístõ ãmâ pã ꞌbá kâ rî âꞌdâ tã tãndí tíbê Ôvârí drí ꞌẽꞌá ꞌẽlâ ãmâ drí rî trá. Gólâ ĩꞌdî tíbê mbârâkã õdrã kâ rî trõ ꞌbá, gõꞌdá lạ́tı̣̂ gólâ ãmâ drí rĩzó zãâ lédrẽ-lédrẽ ró rî âꞌdá ꞌbá ãmâ drí tã âtî-âtî tãndí sĩ rî. 11 Mâ ámâ ífífí ózĩ trá âꞌdólé tã âtî-âtî tãndí nõ pẽlé võ dũû ꞌásĩ, gõꞌdá kpá tã ífí lâ îmbálé õjílã drí. 12 Gõꞌdá ãꞌdô ĩtí rî, má ũûsû lâŋõ kpálé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá rî, má âꞌdó kô ũrı̣̃ ró, tãlâ má nı̣̃ trá pạ̃tı̣́ı̣̃ Yésũ Krístõ má drí tã lẽlé ꞌá lâ rî, cú mbârâkã bê lãjóꞌbá ãzâ ûsúlı̣́ tã âtî-âtî tíbê gólâ drí âtílí má sı̣́lı̣́ rî lôpélé cú ĩtí drílâ ậvı̣̃ ãkó, té bũúũ gólâ drí âgõzó ãngó ꞌá nõlé.
13 Má âtâ ĩꞌdî ní drí nõ, ní pẽ té tã âtî-âtî rî gógó gólâ ní drí ârílí má sı̣́lı̣́ sĩ rî ĩꞌdî õjílã drí. Õzõ ní õtírĩ rĩî âtálâ rî, ní lẽ tã Yésũ Krístõ kâ, té õzõ mbârâkã gólâ drí fẽlé ní drí rî kâtí. 14 Ní âyê õjílã ãzâ kô tã âtî-âtî tãndí Ôvârí drí âtílí ní sı̣́lı̣́ ꞌdĩ jãlé ãlôwálâ. Ní ậtı̣̃ zãâ gạ́gạ́ mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ tíbê rĩ ꞌbá ní ꞌá ꞌdĩ sĩ.
15 Kậyı̣̂ gólâ ãmâ drí ꞌbãzó Rómã ꞌálâ rî, krístõ ꞌbá yî ãmbá ânĩ ꞌbá ĩyî Ásĩyã lésĩ rî âyê mâ trá cú ĩtí ámâ pã ãkó. Gõꞌdá kpá Fĩgélẽ yî Ẽrẽmógẽnẽ bê âꞌdó ꞌbá ĩyî ámâ ãzí-ãzí ró ámâ pãlé rî âyê ĩyî mâ kpá trá. 16-17 Gõꞌdá Õnẽsĩfórã, Ôvârí rî ꞌâ ạ̃ậꞌdı̣̂ ꞌbã ꞌálé gólâkâ rî rú, tãlâ tã tãndí gólâ drí ꞌẽlé má drí ꞌdĩ tãsĩ. Má âꞌdô bê kpálé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá nõ rî, gólâ âꞌdó kô ũrı̣̃ ró ámâ pãlé. Ní ndrê drẽ, gólâ âcâ bê Rómã ꞌá nõngá rî, drílâ lâkpãzó zãâ bạ̃dı̣̃ ámâ ndãlé, té gólâ drí ámâ ûsúzó. 18 Gõꞌdá ní nı̣̃ trá tãndí ró tã ndrĩ tíbê gólâ drí ꞌẽlé ámâ pãzó Ẽfésõ ꞌálâ rî. Ôvârí rî ꞌâ ạ̃ậꞌdı̣̂ gólâ rú kậyı̣̂ gólâ drí âgõzó ãngó ꞌá nõngá rî ꞌá.