Tã ꞌẽꞌẽ lãjóꞌbá kâ
Tã ꞌẼꞌẽ
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Nõô rĩꞌá búkũ Lúkạ̃ kâ rı̣̃ lâ ró îgĩlí õjílã ãmbá rú bê Tĩyõfílẽ rî drí rî ĩꞌdî. Búkũ nõ ꞌá rî, rĩꞌá ꞌdó íꞌdígówá tã gólĩyî rĩ ꞌbá rû ꞌẽlé Yésũ rî õdrã gõꞌdá kpá ngãngã lâ bê rî vólé sĩ rî ĩꞌdî. Íꞌdígówá ꞌdĩ rĩꞌá tã gólâ lãjóꞌbá yî drí ûjũzó ꞌẽꞌá tã ꞌbãꞌbã ạ̃dũkũ Yésũ kâ gólĩyî drí kĩꞌá nĩ rî gólĩyî õlậꞌbû ĩyî Yẽrõsãlémã lésĩ ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌásĩ ndrĩ rî ârílí rî ĩꞌdî. Gõꞌdá kpá tã gólâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí gólĩyî vó ndrẽzó, gõꞌdá kpá mbârâkã fẽzó kạ̃nı̣́sạ̃ drí gõꞌdá drı̣̃-ꞌbá lâ yí bê rî.
Lãjóꞌbá yî drí tã gólâ Yésũ drí âꞌdózó tótó õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí kô, bê-rî õjílã õrĩ ãngó drı̣̃ı̣̂ rî ꞌbá yî drí ndrĩ rî ı̣̂lı̣́zó. Kápĩtã 15 âꞌdâ tã gólâ lãjóꞌbá yî drí rû êꞌbézó Yẽrõsãlémã ꞌá, gõꞌdá drílĩyî tã-drı̣̃ lẽzó tã ꞌdî ꞌá rî ĩꞌdî. Gõꞌdá drílĩyî drı̣́-ãcê fẽzó Póõlõ drí âꞌdózó lãjóꞌbá ró õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ꞌbá yî drí. Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, ngá ãzâ îcá kô tã âtî-âtî tãndí lôgálé lậꞌbú ãkó võ ꞌásĩ ndrĩ.
Gõꞌdá kápĩtã 21 ꞌásĩ ꞌbũû ạ̃dũkũ lâ ꞌálâ rî, ĩyíkâ tã kúmú ngĩíngî gólĩyî rĩ ꞌbá tã Póõlõ kâ kĩlí rî ꞌbá yí kâ ĩꞌdî, gõꞌdá kpá tã gólâ rû ꞌẽ ꞌbá Póõlõ rî jõjõ Rómã ꞌálâ nĩꞌá tã lâ kĩ rî bê.
1
Kúmú Tĩyõfílẽ, úlı̣́ gólĩyî má drí îgĩlí ní drí búkũ drı̣̃-káká ámákâ rî ꞌá rî âꞌdô ĩyî trá ndrĩ tã gólĩyî Yésũ drí îtõlé ꞌẽlé gõꞌdá kpá tã gólĩyî gólâ drí îtõzó õjílã lı̣̃fı̣́ îmbálé ĩꞌdî sĩ lâ rî yî ĩꞌdî, cãlé bũúũ kậyı̣̂ gólâ Ôvârí drí gólâ rî trõzó ûrú ꞌálâ rî ꞌá. Gõꞌdá ãkpãkãꞌdã Ôvârí trõó drẽ gólâ ûrú ꞌálâ kô rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí gólâ rî ꞌbãzó tã âꞌdálé lãjóꞌbá gólâkâ gólâ drí njĩlí trá sı̣́sı̣́ tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé gólĩyî drí ꞌẽlé rî yî tãsĩ. Yésũ rî õdrã gõꞌdá kpá gólâ rî lîdrî-lîdrî vólé drı̣̃ ꞌásĩ, gólâ rî trá ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂ nõngá kậyı̣̂ nyâꞌdî-rı̣̃ íyî nyãányâ âꞌdálé lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî drí ândâlâ dũû, tãlâ ꞌdĩî gólĩyî ũnı̣̃ ró dódó kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃ yî rĩꞌá lédrẽ-lédrẽ ró. Lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî ndrê ĩyî gólâ trá, gõꞌdá gólâ rî trá rĩꞌá tã ũrûkậ ꞌbá yî âtálé gólĩyî drí tã gólâ Ôvârí drí õjílã ꞌbãzó âꞌdólé kũmũ íyíkâ zẽlé rî tãsĩ.
Tã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drílâ tã lâ ꞌbãlé ngá fẽfẽ ró rî tãsĩ
Nĩngá sĩ, kậyı̣̂ ãzâ sĩ, Yésũ yî êꞌbê rû bê ngá nyãlé lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yí bê rî, drílâ tã ꞌbãzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Mĩ rî drẽ tãkõ Yẽrõsãlémã ꞌá nõngá fínyáwá, gõꞌdá nĩ tẽ ró Líndrí Tãndí gólâ ámâ átá drí tã lâ ꞌbãlé trá sı̣́sı̣́ kĩ, yí ãâꞌdô âfẽꞌá lâ mbârâkã sõlé ãnî ꞌá rî. Sı̣́sı̣́ rî, Yõwánĩ ꞌê bãbãtízĩ íyíkâ õjílã drí lı̣̃mvû sĩ, gõꞌdá kậyı̣̂ fínyáwá vólé drı̣̃ ꞌásĩ rî, Ôvârí âꞌdô íyíkâ bãbãtízĩ ꞌẽꞌá ãnî drí Líndrí Tãndí íyíkâ sĩ.”
Tã Yésũ rî trõzó ûrú ꞌálâ kûlûndúndû ró rî
Gõꞌdá kậyı̣̂ ãzâ sĩ, lãjóꞌbá Yésũ kâ ûsû ĩyî rû bê óꞌdí gólâ bê rî, drílĩyî gólâ rî îjízó kĩ nĩ rî, “Kúmú ãmákâ, nõô trá ĩꞌdî ngbãângbânõ kậyı̣̂ gólâ ní drí ꞌbãlé âꞌdózó kúmú ạ́ngı̣́ ãmákâ ró, gõꞌdá õjílã ãmákâ Ĩsĩrãꞌélẽ kâ ꞌbãlé ꞌbạ̃drı̣̃ ãmákâ trõlé õjílã lídí drı̣́gạ́ sĩ rî ĩꞌdî yã?”
Gõꞌdá gólâ kĩ gólĩyî drí rî, “Ámâ átá cé ĩꞌdî élê âꞌdô âꞌdóꞌá nĩ drı̣́-ãcê bê kậyı̣̂ tã ꞌdî ꞌbá yî drí ꞌẽzó âꞌdólé rî ꞌbãꞌá nĩ. Îcá kô ãnî drí kậyı̣̂ tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí ꞌẽzó rû ꞌẽlé rî nı̣̃lı̣́. Gõꞌdá nĩ ârî drẽ tã nô. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âꞌdô âꞌdéꞌá ãnî drı̣̃ı̣̂ mbârâkã sõlé ãnî ꞌá, tãlâ nĩ nĩ ró bê âꞌdólé lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌbá ró má drí, tã ámákâ âꞌdálé õjílã Yẽrõsãlémã ꞌá rî drí nõngá, gõꞌdá võ ũrûkậ ꞌbá yî Yũdạ́yạ̃ kâ ꞌásĩ ndrĩ, gõꞌdá ꞌbạ̃drı̣̃ zı̣̃lı̣́ Sãmárĩyã rî ꞌálâ, nĩngá sĩ rî, õjílã ꞌbạ̃drı̣̃ ãzâ ꞌbá yí kâ drí ndrĩ.” Gõꞌdá Yésũ âtálé bê úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî ndrĩ rî, Ôvârí drí gólâ rî trõzó nĩzó ûrú ꞌálâ nyé kûlûndúndû ró. ꞌDĩî lãjóꞌbá gólâkâ rî ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ lâ yî ꞌá. Nĩngá sĩ, mbãrãsãsã drí gólâ rî lîmózó lậpı̣́lı̣́, gõꞌdá gólĩyî îcá kô gólâ rî ndrẽlé kpá óꞌdí.
10 Yésũ õtírĩ rĩî nĩlí ꞌbũû ꞌálâ rî, gólĩyî zãâ rĩꞌá gólâ rî vó ndrẽꞌá. Nĩngá sĩ ꞌwãâ, ãgô ãzâ ꞌbá yî rı̣̃ sõ ĩyî ítá mvẽêmvê kpírí-kpírí ꞌî, drílĩyî âgázó âdrélé gólĩyî gãrã drı̣̃ ꞌá. 11 Gõꞌdá õjílã rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî drí ngãzó tã âtálé kĩ nĩ rî, “Ãnî õjílã Gãlĩláyã kâ nõ ꞌbá yî, nĩ ı̣̂sũ tã kô. Yésũ rî gólâ ãnî drí ndrẽlé trá tõ nĩrĩ ꞌá ꞌbũû ꞌálâ nã, kậyı̣̂ ãzâ sĩ, gólâ âꞌdô âgõꞌá kpá óꞌdí ãngó nõ ꞌá, kpá nyé õzõ lạ́tı̣̂ gólâ ãnî drí gólâ rî ndrẽzó trá nĩrĩ ꞌá vólé ꞌdĩ tí. Gõꞌdá ngbãângbânõ, nĩ rî âdrélé rĩꞌá võ ndrẽlé ꞌbũû ꞌálâ ró kô. Tã ndẽ rû trá!”
Tã gólâ Mãtíyã rî njĩzó lãjóꞌbá ró Yúdạ̃ rî võ ꞌá rî
12 Tã rî ꞌdĩ âꞌdô trá únı̣́ gólâ fê dõ kâ zı̣̃lı̣́ õlívĩ rî bê rî drı̣̃ ꞌálâ, võ rî ꞌdĩ jẽé kô, âꞌdô ꞌbãꞌá õzõ áyágá ãlô kâtí Yẽrõsãlémã rú sĩ. Tólâ sĩ, lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó gõlé fĩlí jạ̃rı̣́bạ̃ Yẽrõsãlémã kâ rî ꞌálâ. 13 Gólĩyî mbã trá nĩlí jó ꞌálé ûrú lésĩ gólĩyî drí rĩzó rĩlí rî ꞌá lâ. Lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî rú lâ yî rĩꞌá ĩꞌdî nõ: Pétẽrõ, Yõwánĩ, Yãkóbã, Ãndĩríyã, Fílĩpõ, Tómã, Bãtõlõméyõ, Mãtáyõ, Yãkóbã Ãlãpáyã, Sĩmónã,* 1.13 Sĩmónã ĩꞌdî gólâ fĩ ꞌbá trá õmã ꞌá ạ̃jú ꞌbũlı̣́ ꞌbạ̃drı̣̃ ĩyíkâ tãsĩ rî. gõꞌdá Yúdạ̃* 1.13 Yúdạ̃ kpá zı̣̃lı̣́ Tãdéyõ rî. Yãkóbã. 14 Gólĩyî rî trá rû êꞌbélé võ ãlô ꞌá rãtáã ꞌẽlé kpãkã ãlô pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ õkó gólĩyî rĩ ꞌbá lậmúlı̣́ Yésũ yí bê rî ꞌbá yí bê, gõꞌdá Mãríyã Yésũ rî ândrê ró rî, gõꞌdá Yésũ rî ậdrúpı̣̃ yí bê.
15 Nĩngá sĩ, kậyı̣̂ ãzâ sĩ, õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá trá Yésũ ꞌá rî ꞌbá yî drí ngãzó rû êꞌbélé tũ võ ãlô ꞌá. Gólĩyî rĩꞌá õzõ kámá-ãlô-drı̣̃-lâ-nyâꞌdî-trá kâtí. Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí ngãzó âdrélé ûrû tã âtálé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, 16 “Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, îcâ trá úlı̣́ Ôvârí kâ gólĩyî îgĩlí trá tã îgĩ-îgĩ íyíkâ ꞌá nõ drí rû ꞌẽlé Yúdạ̃ drí. Ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã rî, Líndrí Tãndí gólâkâ ꞌbã kúmú Dạ̃wúdı̣̃ trá tã âtálé tã ꞌẽ ꞌbá rû ꞌẽlé ạ̃tı̣́ ꞌálâ võ Yúdạ̃ kâ lãjóꞌbá ró rî tãsĩ, Yúdạ̃ gólâ ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá yî âtrõ ꞌbá Yésũ rî rũlı̣́ rî, 17 kpálé Yésũ njĩlí bê Yúdạ̃ rî gógó ꞌdĩ trá nĩ lãjóꞌbá ró lôsĩ ꞌẽlé ãmâ ãzí-ãzí ró rî.”
18 (Pétẽrõ rî rĩꞌá úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî âtálé Yúdạ̃ rî õdrã tãsĩ, tãlâ ófẽlé bê lãfâ gólâ Yésũ rî gĩ kâ ró Yúdạ̃ drí rî, gõꞌdá drílâ ạ́mvú gĩzó ĩꞌdî sĩ lâ. Nĩngá sĩ, kậyı̣̂ ãzâ sĩ, Yúdạ̃ drí drãzó ạ́mvú rî ꞌdĩ ꞌá tólâ. Gólâ ꞌdê vũdrı̣́ gõꞌdá ꞌâ lâ drí fũzó kpẽérẽ, fĩî lâ drí ậtũzó ạ̃drũ ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂. 19 Õjílã ndrĩ gólĩyî rĩ ꞌbá Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí Yúdạ̃ rî õdrã tã ꞌdî ârízó. Gõꞌdá gólĩyî drí ạ́mvú rî ꞌdĩ rú lâ zı̣̃zó tı̣̂ ĩyíkâ rî sĩ kĩ, Ãkélẽ Dámã, tã ífí lâ kĩ, Ạ́mvú Ãrí kâ.)
20 Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí tã âtázó kpá óꞌdí Yúdạ̃ rî tãsĩ kĩ, “Íîgĩ trá ạ̃kû ró Lôngó Dạ̃wúdı̣̃ kâ ꞌá kĩ nĩ rî,
‘Jó gólâkâ õrî ngbôrôngólô tãkó ĩtí õjílã ãzâ ãkó ꞌá lâ.’
Lôngó 69.25
Gõꞌdá íîgĩ kpá trá tólâ lôngó ãzâ rî ꞌá kĩ,
‘Óõꞌbã õjílã ãzâ võ íyíkâ lôsĩ ꞌẽ kâ rî ꞌá.’
Lôngó 109.8
21-22 “Ĩtí tãlâ úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ rî, má âtâ ãnî drí kĩ nĩ rî, îcâ trá ãmâ drí õjílã ãzâ njĩzó âꞌdólé ãmá bê, gólâ âꞌdó ꞌbá lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌbá ró Yésũ rî lîdrî-lîdrî õdrã ꞌásĩ rî tãsĩ. Îcâ trá ãmâ drí õjílã ãzâ âꞌdó ꞌbá ãmâ lậmû-ãzí ró kậyı̣̂ ndrĩ ãmâ drí lậmúzó Kúmú ãmákâ Yésũ bê ı̣̃tú gólâ Yõwánĩ drí gólâ rî îbábátízãzó rî ꞌá cãlé bũúũ kậyı̣̂ Ôvârí drí gólâ rî trõzó vólé ûrú ꞌálâ rî ꞌá rî njĩꞌá ĩꞌdî.”
23 Ĩtí rî, õjílã rû êꞌbé ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã ı̣̂sũ ĩyíkâ ạ̃dũkũ lâ trõzó ꞌbãlé õjílã rı̣̃ rú. ꞌDĩî rĩꞌá Mãtíyã gõꞌdá ãzâ lâ gbõ Yõsépã Sábã rî mvá ró rĩꞌá zı̣̃lâ kpá Yúsẽtũ rî. 24 Nĩngá sĩ, drílĩyî ngãzó rãtáã ꞌẽlé Ôvârí drí kĩ, “Kúmú ãmákâ, ní nı̣̃ tã ı̣̂sũ õjílã kâ ndrĩ gólĩyî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌásĩ rî ꞌbá yî nĩ. Ĩtí rî, ní âꞌdâ ãmâ drí gólĩyî rı̣̃ nô ꞌbá yî lãfálé ꞌásĩ ní drí njĩlí trá 25 lôsĩ lãjóꞌbá Yésũ kâ rî kâ ꞌẽlé Yúdạ̃ rî võ ꞌá rî, tãlâ Yúdạ̃ âyê lôsĩ ꞌdî trá, gõꞌdá nĩzó võ gólâ ní drí nı̣̃lı̣́ cé nî rî ꞌá.” 26 Nĩngá sĩ, gólĩyî drí gõmárĩ vũzó ĩꞌdî õjílã ãlô rî njĩzó. Gõꞌdá ĩtí rî, gõmárĩ drí Mãtíyã rî vũzó ĩꞌdî âꞌdólé lôfílí lãjóꞌbá Yésũ kâ ró Yúdạ̃ rî võ ꞌá. Gõꞌdá gólĩyî âꞌdô trá lãjóꞌbá ró mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ Mãtíyã sĩ.

*1:13 1.13 Sĩmónã ĩꞌdî gólâ fĩ ꞌbá trá õmã ꞌá ạ̃jú ꞌbũlı̣́ ꞌbạ̃drı̣̃ ĩyíkâ tãsĩ rî.

*1:13 1.13 Yúdạ̃ kpá zı̣̃lı̣́ Tãdéyõ rî.