8
Sĩtĩfánõ rî õdrã tã drí sũzó ágámvá Sóõlõ ꞌdĩ rú.
Tã gólâ lâŋõ drí ꞌdẽzó tã lẽ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ rî
Kậyı̣̂ gólâ Sĩtĩfánõ drí drãzó rî sĩ, gólĩyî tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌbá yî drí ngãzó rĩꞌá lâŋõ ûsúlı̣́ rõô. Nĩngá sĩ, õjílã dũû gólĩyî lãfálé sĩ rî drí ngãzó lậꞌbúlı̣́ vólé ꞌbạ̃drı̣̃ dãdã gólĩyî Yũdạ́yạ̃ kâ gõꞌdá kpá Sãmárĩyã kâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ ngá pãlé lâŋõ rî ꞌdĩ ꞌásĩ. Gõꞌdá lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî lâkî ĩyíkâ nĩ ãkpã Yẽrõsãlémã ꞌálâ. Kpálé lâŋõ âꞌdô bê rõô tólâ rî, õjílã ũrûkậ rĩ ꞌbá Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ rî ꞌbá yî drí fĩî zãzó gõzó nĩlí Sĩtĩfánõ rî ãvõ trõlé ꞌbãlé ꞌbú ꞌá. Gólĩyî ꞌê Sĩtĩfánõ rî ĩzã rõô lúlũ ꞌbẽꞌbẽ sĩ.
Gõꞌdá Sóõlõ drí ngãzó nĩlí rĩꞌá õjílã tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá rî lôndã bê. Õzõ gólâ ũûsû gólĩyî trá rî, ĩyíkâ kôrô rũlı̣́ ãgô õkó bê ndrĩ tílílí ĩyî drí ꞌbã ꞌásĩ, gõꞌdá gólĩyî âmbézó lôꞌbãlé gạ̃nı̣́mạ̃ ꞌá. ꞌDĩî lạ́tı̣̂ gólâ Sóõlõ drí rĩꞌá jũlâ ꞌẽzó kạ̃nı̣́sạ̃ îzãlé rî ĩꞌdî.
Tã âtî-âtî Ôvârí kâ Fílĩpõ drí âtálé Sãmárĩyã ꞌálâ rî
Tã lẽ ꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî lậꞌbúlı̣́ bê ĩyî trá ꞌbạ̃drı̣̃ mvá ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ rî, gólĩyî drí rĩzó zãâ tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî âtálé õjílã drí. Gõꞌdá nĩngá sĩ, Fílĩpõ* 8.5 Fílĩpõ ꞌDĩî rĩꞌá õjílã ãlô gólâ njĩlí õjílã ãzâ ꞌbá yí bê rĩlí ngá nyãnyã lânjílí ạ̃yı̣́zı̣́ yî drí rî ĩꞌdî. Ní zı̣̂ íꞌdígówá lâ búkũ Tã ꞌẼꞌẽ kâ nõ ꞌá kápĩtã 6 ꞌá. ní drí ngãzó nĩlí jạ̃rı̣́bạ̃ ạ́ngı̣́ zı̣̃lı̣́ Sãmárĩyã rî ꞌálâ rĩlí tólâ, rĩꞌá tã âtálé õjílã drí Yésũ rî tãsĩ kĩ, Yésũ ãâꞌdô ꞌdíyî pã ꞌbá gólâ Ôvârí drí âjólé trá ꞌbũû lésĩ rî ĩꞌdî. Nĩngá sĩ, õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ drí ngãzó ĩyî bı̣́ îgálé úlı̣́ Fílĩpõ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ârílí dódó, tãlâ gólĩyî ndrê gólâ trá rĩꞌá tã tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó rî ꞌbá yî ꞌẽꞌá. Gólâ lâdrô líndrí õnjí rî ꞌbá yî vólé õjílã gólĩyî líndrí õnjí rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí ômbélé trá rî ꞌbá yî ꞌásĩ. Gõꞌdá líndrí õnjí lôkpô ĩyî cú ôtrê-ôtrê bê ûrû ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́. Dró ꞌdĩî drı̣̃ı̣̂ sĩ rî, Fílĩpõ drí kpá õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ gólĩyî õŋõ ró rî ꞌbá yî gõꞌdá kpá õjílã gólĩyî pá lâ yî drí ôdrãlé rî ꞌbá yí bê êdézó. Ĩtí rî, ãyĩkõ drí cĩzó õjílã jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî kâ ꞌdĩ ꞌbá yî rú tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ.
Tã Sĩmónã ójó ró rî tãsĩ
Ãgô ãzâ bê rĩꞌá ójó ꞌî jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî ꞌá, gólâ rî rú rĩꞌá Sĩmónã. Gõꞌdá gólâ rî trá rĩꞌá tã tı̣̂ drí rĩzó ậꞌdı̣́lı̣́ rî ꞌbá yî ꞌẽlé õjõ íyíkâ ꞌdĩ sĩ õjílã drí ndrô dũû sĩ. Gólâ ꞌbã yî âꞌdólé õjílã ãmbá ró. 10 Tãlâ tã rî ꞌdĩ tãsĩ rî, õjílã ndrĩ jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌdî kâ rî trá kárá rĩꞌá úlı̣́ Sĩmónã kâ rî ꞌbá yî ârílí ĩꞌdî dódó. Gõꞌdá gólĩyî âtâ tã trá kĩ nĩ rî, “Ãgô nõ rĩꞌá mbârâkã bê ãmbá tã lârâkô ꞌẽzó! Ókĩzõ ꞌdĩî mbârâkã Ôvârí kâ ĩꞌdî!” 11 Ĩtí rî, gólĩyî drí úlı̣́ gólâkâ rî ꞌbá yî ârízó tãndí ró, tãlâ õjõ ãmbá gólâkâ rĩꞌá ꞌẽlâ gólĩyî lãfálé ꞌá rõô ꞌdĩ tãsĩ. 12 Fílĩpõ ãâtâ tã âtî-âtî tãndí kũmũ Ôvârí kâ tãsĩ gõꞌdá kpá Yésũ Krístõ rî tãsĩ õjílã Sãmárĩyã kâ drí rî, gõꞌdá gólĩyî tã lẽ ꞌbá Yésũ ꞌá úlı̣́ gólâkâ ꞌdĩ tãsĩ rî, drílâ gólĩyî îbábátízãzó ãgô ró rî ꞌbá yî õkó bê ndrĩ. 13 Ĩtí rî, Sĩmónã rî ꞌdĩ lẽ tã kpá trá úlı̣́ Fílĩpõ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌá, gõꞌdá Fílĩpõ ní drí kpá gólâ rî îbábátízãzó. Nĩngá sĩ, gõꞌdá Sĩmónã ní drí ngãzó rĩꞌá rĩlí kárá Fílĩpõ bê, gõꞌdá ánî tı̣̂ drí rĩzó ậꞌdı̣́lı̣́ tã lârâkô gólĩyî Fílĩpõ drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ꞌbá yî drí sĩ.
14 Gõꞌdá lãjóꞌbá Yésũ kâ Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌbá yî ârílí bê tã kĩ nĩ rî, õjílã Sãmárĩyã kâ lẽ ĩyî tã trá úlı̣́ Ôvârí kâ ꞌá rî, gólĩyî drí Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê jõzó nĩlí õjílã Sãmárĩyã kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ngáá tólâ. 15-16 Gõꞌdá Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê câ ĩyî bê tólâ rî, gólĩyî ûsû Fílĩpõ îbábátízã gólĩyî tã Yésũ kâ lẽ ꞌbá rî yî trá rú Yésũ Krístõ kâ rî sĩ, gõꞌdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âcá drẽ kô fĩlí gólĩyî ꞌá mbârâkã bê.
Nĩngá sĩ, gólĩyî drí ngãzó rãtáã ꞌẽlé Ôvârí rî îjílí Líndrí Tãndí íyíkâ ꞌbãlé fĩlí õjílã ꞌdî ꞌbá yî ꞌá mbârâkã bê. 17 Gõꞌdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ĩyî drı̣́ ꞌbãzó õjílã rî ꞌdĩ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂, gõꞌdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí fĩzó gólĩyî ꞌá.
18 Nĩngá sĩ, Sĩmónã rî ꞌdĩ ndrê bê kĩꞌá nĩ rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ fî trá õjílã ꞌdî ꞌbá yî ꞌá drı̣́ ꞌbãꞌbã Pétẽrõ yí kâ Yõwánĩ bê gólĩyî drı̣̃ı̣̂ rî sĩ rî, gólâ drí ngãzó ậdı̣̂ âtrõlé ꞌẽꞌá fẽlâ gólĩyî drí tã âtâ-âtâ bê kĩ nĩ rî, 19 “Nĩ âfẽ mbârâkã ꞌdî kpá má drí, tãlâ õzõ má õꞌbã ámâ drı̣́ trá õjílã ãzá ꞌdĩ drı̣̃ı̣̂ rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ õfî ró kpá bê gólâ ꞌá.”
20 Nĩngá sĩ, Pétẽrõ drí tã lôgõzó gólâ drı̣̃ı̣̂ kĩ nĩ rî, “Ngã tí ní fî gbõ lạ̃sı̣́ ândrê rạ̃ꞌdạ̃ rî ꞌá ậdı̣̂ áníkâ ꞌdĩ bê! Ní ı̣̂sũ áníkâ kĩ, órî mbârâkã Ôvârí drí fẽlé õjílã drí rî gĩlí gĩgĩ ậdı̣̂ sĩ yã? 21 Lôsĩ Ôvârí kâ nõ âꞌdó kô rĩꞌá áníkâ ĩꞌdî. Ní îcá kô ûsúlâ, tãlâ tã ı̣̂sũ áníkâ rĩꞌá ı̣̂sũlâ rî âꞌdó kô mbı̣̂ Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá. 22 ꞌDõvó ãꞌdô bê trá ĩtí rî, ní âyê tã õnjí ró rî ꞌbá yî vólé, gõꞌdá ní îjî Ôvârí rãtáã ꞌá, gólâ ãâyê ró nî bê tã ı̣̂sũ õnjí ĩtí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ, 23 tãlâ má nı̣̃ trá kĩ, nî rĩꞌá âgî-âgî ró, gõꞌdá tã õnjí áníkâ ômbê nî kpá trá njírí-njírí.”
24 Ĩtí rî, Sĩmónã ní drí ngãzó rû lôꞌbãlé Pétẽrõ yî drí Yõwánĩ bê kĩ, “Ãyẽ! Nĩ ꞌê rãtáã Ôvârí drí ámâ tãsĩ, tãlâ gólâ õzó kô tã gólĩyî ãnî drí âtálé trá ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌbãâ âꞌdólé má drí!”
25 Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ rî, Pétẽrõ yî Yõwánĩ bê drí ngãzó ĩyî tã âtî-âtî Kúmú Yésũ rî tãsĩ rî îmbálé õjílã drí. Gõꞌdá gólĩyî ndẽ bê tã drílĩyî rĩꞌá îmbálâ ꞌdĩ rî, drílĩyî ngãzó gõlé Yẽrõsãlémã ꞌálâ Fílĩpõ yí bê. Ậcı̣́ ꞌdĩ ꞌá rî, gólĩyî nĩ kpá zãâ nĩꞌá âdré bê ꞌbạ̃drı̣̃ mvá dũû ꞌbạ̃drı̣̃ Sãmárĩyã kâ ꞌá rî ꞌbá yî ꞌásĩ tã âtî-âtî tãndí Yésũ kâ âtá bê õjílã drí võ ꞌdî ꞌbá yî ꞌásĩ ndrĩ.
Tã gólâ Fílĩpõ drí tã âtî-âtî Ôvârí kâ ngĩzó õjílã ãmbá Sõdánĩ
lésĩ rî drí rî
26 Nĩngá sĩ, mãlãyíkã Ôvârí kâ drí ngãzó tã âtálé Fílĩpõ drí kĩ nĩ rî, “Ní ngâ nĩlí drı̣́-ágó drı̣̃ ꞌálâ ró kôrô lạ́tı̣̂ gólâ nĩzó Yẽrõsãlémã ꞌásĩ Gázã ꞌálâ rî ꞌásĩ.” Õjílã lậmû lạ́tı̣̂ rî ꞌdĩ drı̣̃ sĩ nĩzó Mạ́sı̣̃rı̣̃ ꞌálâ. Õjílã yûꞌdạ́wạ́ ꞌbã bê lạ́tı̣̂ rî ꞌdĩ drı̣̃ı̣̂.
27 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Fílĩpõ ní drí tã ꞌdî ꞌẽzó té ĩtí. Ní drí ngãzó nĩlí tólâ, gõꞌdá ní drí ãgô ãzâ Sõdánĩ lésĩ rî ûsúzó nyĩî ró lạ́tı̣̂ rî ꞌdĩ drı̣̃ı̣̂. Ãgô rî ꞌdĩ rĩꞌá õjílã ãmbá õkó gólâ kúmú ạ́ngı̣́ rĩ ꞌbá Sõdánĩ ꞌálâ rî kâ rî ĩꞌdî.* 8.27 Õjílã rî ĩyî õkó gólâ kúmú ạ́ngı̣́ ró ꞌbạ̃drı̣̃ rî ꞌdĩ drı̣̃lı̣́ rî zı̣̃lı̣́ Kãndásĩ. Gólâ rî nĩ sũlı̣́ ậdı̣̂ kậkậrậ ndrĩ õkó gólâ kúmú ạ́ngı̣́ ró ꞌdĩ kâ rú. Gólâ câ kpá trá Yẽrõsãlémã ꞌálâ Ôvârí rî ı̣̂njı̣̃lı̣́ tólâ kậyı̣̂ ãzâ sĩ. 28 Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, gólâ trá gõꞌá yí drí ꞌbạ̃drı̣̃ ꞌálâ ãrãbíyã íyíkâ õsánĩ drí rĩꞌá sẽlâ nĩ rî ꞌá. Gõꞌdá gólâ õtírĩ rĩî nĩlí ãrãbíyã ꞌdî ꞌá rî, gólâ rĩꞌá úlı̣́ Ôvârí kâ gólĩyî tã ậngũ ꞌbá Ĩsáyã drí îgĩlí trá rî zı̣̃ꞌá. 29 Gõꞌdá nĩngá rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí tã âtázó Fílĩpõ drí kĩ nĩ rî, “Mí nĩ ãnyî ãrãbíyã ꞌdî rú sĩ.” 30 Ĩtí rî, Fílĩpõ drí ngãzó rãlé nĩlí ãnyî ãrãbíyã ꞌdî rú ꞌálâ. Gõꞌdá gólâ drí ãgô ãmbá ãrãbíyã ꞌdî ꞌá ꞌdĩ gbórókõ lâ ârízó, rĩꞌá tã gólâ tã ậngũ ꞌbá Ĩsáyã drí îgĩlí trá rî ꞌbá yî zı̣̃ꞌá. Nĩngá sĩ, drílâ tã îjízó kĩ, “Mí nı̣̃ tã ífí gólâ ní drí rĩꞌá zı̣̃lâ nõ ꞌbá yî trá yã?”
31 Gõꞌdá ãgô ãmbá ꞌdĩ drí tã-drı̣̃ lôgõzó kĩ nĩ rî, “Má âꞌdô îcáꞌá nı̣̃lâ ángô tí ró cú ĩtí õjílã ãzâ drí ĩtõ lâ ngĩ ãkó má drí yã?”
Gõꞌdá Fílĩpõ lẽ tã-drı̣̃ bê trá ĩtõ lâ ngĩzó gólâ drí rî, kôrô gólâ drí Fílĩpõ rî ậzı̣́zó mbãlé rĩlí íyî gãrã drı̣̃ ꞌá ãrãbíyã ꞌálâ íyî âjílí. 32 Úlı̣́ gólĩyî ãgô ꞌdĩ drí rĩꞌá zı̣̃lâ búkũ Ôvârí kâ ꞌásĩ rî rĩꞌá ĩꞌdî nõ ꞌbá yî,
“Ãgô rî nõ rî trá rĩlí õzõ kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ gólâ ódrí trõlé fũlı̣́ rî kâtí,
gõꞌdá gólâ âꞌdô kpá trá õzõ kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ gólâ õzõ óõtírĩ rĩî ꞌbí lâ rẽlé rî ânẽé kô rî kâtí.
Té ĩtí, gólâ âtá úlı̣́ kôꞌdáwá.
33 Úgû gólâ trá gũgũ gõꞌdá ókí tã gólâkâ mbı̣̂mbı̣̂ ró kô.
Úfúlı̣́ bê gólâ trá vólé ãngó nõ ꞌásĩ ꞌwãâꞌwâ ró mvá tı̣̃ ãkó ró rî.
Mvá yû gólâ rî tã lôpélé sı̣́sı̣́ ꞌálâ.”
Ĩsáyã 53.7-8
ꞌDĩî ꞌbá yî rĩꞌá úlı̣́ gólĩyî ãgô ꞌdĩ drí rĩꞌá zı̣̃lâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî.
34 Nĩngá sĩ, ãgô ãmbá ꞌdĩ drí tã âtázó Fílĩpõ drí kĩ nĩ rî, “Ĩsáyã íyíkâ ãꞌdî ĩꞌdî rĩꞌá tã âtálé úlı̣́ nõ ꞌbá yî tãsĩ yã? Gólâ rî tã âtálé nõ íyî nyãányâ tãsĩ ngãtá õjílã ãzákôlâ ꞌdĩ tãsĩ yã?” 35 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Fílĩpõ drí ngãzó rĩꞌá úlı̣́ ífí gólĩyî Ĩsáyã kâ Yésũ rî tãsĩ rî ꞌbá yî ngĩlí, gõꞌdá drílâ kpá tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî âtázó ãgô rî ꞌdĩ drí. 36 Gõꞌdá gólĩyî õtírĩ rĩî nĩlí ĩyî lạ́tı̣̂ drı̣̃ı̣̂ sĩ rî, gólĩyî drí âcázó ãpãpã ãzâ ꞌá. Gõꞌdá ãgô ãmbá ꞌdĩ ndrê bê ãpãpã rî ꞌdĩ rî, drílâ tã âtázó kĩ, “Ní ndrê drẽ, lı̣̃mvû rĩꞌá nõ. Ĩtí rî, ngá ãzâ bê ꞌẽ ꞌbá ámâ lôgálé îbábátízãlé lı̣̃mvû nõ ꞌá nõngá yã?” 37 (Gõꞌdá Fílĩpõ drí tã lôgõzó gólâ drí kĩ, “Õzõ ní õlẽ tã trá Yésũ ꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ rî, áâꞌdô ánî îbábátízãꞌá.” Gõꞌdá ãgô rî ꞌdĩ drí tã lôgõzó kĩ, “Má lẽ tã trá kĩ nĩ rî, Yésũ Krístõ rĩꞌá Ôvârí rî mvá ꞌî.”)* 8.37 Úlı̣́ gólĩyî vérẽsĩ 37 ꞌá ꞌdĩ úûsú tã îgĩ gólĩyî sı̣́sı̣́ rî ꞌbá yî ꞌá kô.
38 Nĩngá sĩ, ãgô ꞌdĩ drí tã ꞌbãzó õsánĩ rĩ ꞌbá ãrãbíyã gólâkâ sẽlé rî ꞌbá yî drí âdrézó té nĩngá. Gõꞌdá gólĩyî Fílĩpõ bê drí ngãzó nĩlí fĩlí lı̣̃mvû ꞌá, gõꞌdá Fílĩpõ drí ãgô rî ꞌdĩ îbábátízãzó lı̣̃mvû ãpãpã rî ꞌdĩ kâ sĩ. 39 Gõꞌdá gólĩyî âfõlé bê ĩyî lı̣̃mvû ꞌásĩ rî, Líndrí Tãndí Ôvârí kâ drí Fílĩpõ rî trõzó vólé, gõꞌdá ãgô rî ꞌdĩ ndré gólâ gõꞌdá kô ãlôlâ. Lé rî, ãgô rî ꞌdĩ drí nĩzó zãâ ạ̃tı̣́lı̣́ ậcı̣́ íyíkâ ꞌdĩ ꞌá ãyĩkõ sĩ rõô. 40 Gõꞌdá Fílĩpõ ní drí ánî ífífí ûsúzó, nî trá gĩâ võ zı̣̃lı̣́ Ãzótõ* 8.40 Sı̣́sı̣́ rî, õjílã Fĩlĩsĩtíyã kâ zı̣̂ ĩyî võ ꞌdî Ãsãdódã. rî ꞌálâ. Ĩtí, ní drí ngãzó tólâ sĩ gõꞌdá nĩlí ꞌbạ̃drı̣̃ âꞌdó ꞌbá ãnyî rî ꞌbá yî ꞌásĩ ndrĩ tã âtî-âtî tãndí Yésũ rî tãsĩ rî âtá bê õjílã drí bũúũ ní drí cãzó jạ̃rı̣́bạ̃ zı̣̃lı̣́ Sẽsãréyã rî ꞌálâ.

*8:5 8.5 Fílĩpõ ꞌDĩî rĩꞌá õjílã ãlô gólâ njĩlí õjílã ãzâ ꞌbá yí bê rĩlí ngá nyãnyã lânjílí ạ̃yı̣́zı̣́ yî drí rî ĩꞌdî. Ní zı̣̂ íꞌdígówá lâ búkũ Tã ꞌẼꞌẽ kâ nõ ꞌá kápĩtã 6 ꞌá.

*8:27 8.27 Õjílã rî ĩyî õkó gólâ kúmú ạ́ngı̣́ ró ꞌbạ̃drı̣̃ rî ꞌdĩ drı̣̃lı̣́ rî zı̣̃lı̣́ Kãndásĩ.

*8:37 8.37 Úlı̣́ gólĩyî vérẽsĩ 37 ꞌá ꞌdĩ úûsú tã îgĩ gólĩyî sı̣́sı̣́ rî ꞌbá yî ꞌá kô.

*8:40 8.40 Sı̣́sı̣́ rî, õjílã Fĩlĩsĩtíyã kâ zı̣̂ ĩyî võ ꞌdî Ãsãdódã.