Tã îgĩ-îgĩ Póõlõ kâ Gãlãtíyã lé ꞌbá yî drí rî
Gãlãtíyã lé ꞌbá
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Póõlõ îgĩ wárãgã nô tã ꞌdíyî pãpã kâ âꞌdálé ngbálí-ngbálí krístõ ꞌbá ró ꞌbạ̃drı̣̃ gólâ Gãlãtíyã nã rî ꞌá, võ gólâ yí drí cãzó ꞌálâ ậcı̣́ drı̣̃-káká yí drí tõlé rî ꞌá rî ꞌbá yî drí. (Tã ꞌẼꞌẽ kápĩtã 13–14.) Tã îmbá ꞌbá gólĩyî õnjõ ꞌbá ró rî ꞌbá yî ꞌdê ĩyî trá Póõlõ vó cãlé tólâ gõꞌdá tã âtálé krístõ ꞌbá yî drí kĩ, Póõlõ ãâꞌdó kô lãjóꞌbá pạ̃tı̣́ı̣̃ rî ĩꞌdî, gõꞌdá tã îmbâ gólâkâ kĩꞌá nĩ rî õzõ õjílã ãâcâ trá krístõ ꞌbá ró rî, õꞌê gõꞌdá lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ kô ꞌdĩ ãâꞌdô ányâ ró.
Kápĩtã 1–2 Nõô âꞌdâ tã kĩ pạ̃tı̣́ı̣̃ yî lãjóꞌbá ꞌî, Yésũ njĩ yî nĩ tã âtî-âtî gólâ ngá pãpã kâ nõ pẽlé õjílã gólĩyî âꞌdó ꞌbá kô ꞌbạ̃súrú Yúdạ̃ yí kâ ꞌásĩ rî ꞌbá yî drí. Póõlõ kĩ nĩ rî, lãjóꞌbá ãzí gólĩyî Yẽrõsãlémã ꞌálâ rî ꞌbá yî fẽ ĩyî drı̣́-ãcê nĩ yí drí tã ꞌdî ꞌẽzó.
Kápĩtã 3–4 Póõlõ kĩ nĩ rî, âꞌdó tã ãmbá ꞌî lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌẽzó kô. Bê-rî lạ́tı̣̂ gólâ âꞌdózó mbı̣̂ Ôvârí lı̣̃fı̣́ rî gõꞌdá ꞌdíyî pãzó rî, ãâꞌdô rĩꞌá tã lẽlé ĩꞌdî Yésũ ꞌá.
Kápĩtã 5–6 Nõô âꞌdâ tã kĩ, ótĩlí bê ãmâ drı̣̃ trá lâŋõ ãmákâ tã õnjí ãmákâ tãsĩ rî ꞌásĩ drãdrã Yésũ kâ ãmâ võ ꞌá rî sĩ rî, gõꞌdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âꞌdâ lạ́tı̣̂ gólâ rĩrĩ kâ drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró, gõꞌdá âꞌdózó kô rạ̃gı̣́ı̣̃ Sãtánã kâ ró rî trá ãmâ drí.
1
1-2 Mâ Póõlõ tíbê âꞌdó ꞌbá bê lãjóꞌbá Yésũ Krístõ kâ ró gõꞌdá ámâ ãzí-ãzí gólĩyî krístõ ꞌbá ró tíbê ꞌbã ꞌbá bê má bê nõlé nõ, mã îgĩ tã nô ꞌbá yî nĩ jõlé ãnî gólĩyî krístõ ꞌbá ró kạ̃nı̣́sạ̃ ꞌbạ̃drı̣̃ Gãlãtíyã kâ ꞌá nã ꞌbá yî drí. Nĩ nı̣̃ trá tãndí ró kĩ, õjílã mvá njĩí mâ nĩ kô âꞌdólé lãjóꞌbá Yésũ kâ ró nõ. Gõꞌdá Yésũ Krístõ rî nyãányâ átá lâ Ôvârí tíbê gólâ rî lîdrí ꞌbá õdrã ꞌásĩ rî bê, gólĩyî njĩ mâ nĩ âꞌdólé lãjóꞌbá Yésũ kâ ró nõ.
Ôvârí tíbê ꞌbã ꞌbá bê ãmâ átá ró nõ gõꞌdá Kúmú ãmákâ Yésũ Krístõ bê õfẽ ĩyî õrẽ ãnî drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê. Nĩ nı̣̃ lạ́tı̣̂ gólâ tíbê Yésũ Krístõ drí íyî nyãányâ fẽzó drãlé tã õnjí ãmákâ rî ꞌbá yî tãsĩ, ãꞌdô ró bê yí drí ãmâ drı̣̃ tĩzó ãngó tã õnjí kâ nõ ꞌásĩ, té õzõ Ôvârí drí lẽlé gólâ drí ꞌẽlé rî kâtí. Ĩtí rî, Ôvârí rî rú ãâꞌdô ı̣̂njı̣̃-ı̣̂njı̣̃ lâ ró zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. Ãâꞌdô ĩtí.
Tã tã âtî-âtî tãndí pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ ı̣̂njı̣̃zó ĩꞌdî ꞌẽlé rî
Mâ rĩꞌá lârõ-lârõ ró gõꞌdá tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ ró tã má drí ârílí trá ãnî tãsĩ rî tãsĩ. Ãnî rĩꞌá gólĩyî tíbê Ôvârí drí njĩlí trá âꞌdólé õjílã íyíkâ ró, tãlâ lõvõ gólâkâ ãnî drí tãkó ĩtí Yésũ sĩ ꞌdî tãsĩ, gõꞌdá nĩ jâ ãnî kpá trá ꞌwãâ tã âtî-âtî tãndí gólâkâ nõ âyélé gõzó tã âtî-âtî gólâ ányâ ró gõꞌdá zı̣̃lı̣́ kpá kĩꞌá nĩ ãâꞌdô tã âtî-âtî Ôvârí kâ ꞌî nõ ârílí ꞌẽlé ĩꞌdî! Nĩ âꞌdô tã ꞌdî ꞌẽꞌá ĩtí ró ꞌdĩ kó ángô tí ró yã? Nĩ ârî drẽ, tã âtî-âtî tãndí pạ̃tı̣́ı̣̃ rî bê kó cé ãlô. Õjílã ãzâ ꞌbá yî bê rĩꞌá ãnî âdóꞌá tã âtî-âtî tãndí pạ̃tı̣́ı̣̃ gólâ tíbê ngá pãpã kâ nõ jãjã lâ sĩ ányâ ró. Gólĩyî ꞌbã ãnî drı̣̃ trá lîjãlé. Má âtâ ãnî drí pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró kĩ, õzõ õjílã ãzâ, gbõ lé mâ, ngãtá ámâ ãzí-ãzí yî, ngãtá mãlãyíkã ûrú lésĩ rî ĩꞌdî yã rî õpẽ tã âtî-âtî gólâ ngá pãpã kâ nõ trá ngĩî tã gólâ ãmâ drí rĩꞌá pẽlâ ãnî drí sı̣́sı̣́ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ rî, nĩ ârî tã gólâkâ ꞌdĩ kô. Ôvârí õfẽ lâŋõ õjílã rî ꞌdĩ drí. Má âtâ tã nô kpá ândálé óꞌdí ngbálí-ngbálí õfî ró bê ãnî drı̣̃ı̣̂ dódó, õzõ õjílã ãzâ ĩîmbâ tã âtî-âtî tãndí gólâ ngá pãpã kâ nõ trá ãnî drí ngĩî tã gólâ ãmâ drí îmbálé ãnî drí sı̣́sı̣́ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ rî, óõtrõ õjílã rî gógó ꞌdĩ vũlı̣́ lạ̃sı̣́ gólâ âdrã ꞌbá kô rĩ ꞌbá zãâ rạ̃ꞌdạ̃ ạ̃dũkũ ãkó rî ꞌá õvê ró vólé.
10 Úlı̣́ gólâ má drí âtálé ꞌdĩ, má rî âtálâ ꞌdĩ, âꞌdó kô õjílã ꞌbãlé ĩꞌdî âꞌdólé ãyĩkõ ró. Má lẽ cé Ôvârí rî ꞌbãlé ĩꞌdî âꞌdólé ãyĩkõ ró. Õzõ tí má õꞌê ꞌdĩ cé õjílã ꞌbãlé ĩꞌdî âꞌdólé má bê ãyĩkõ ró rî, má âꞌdó kô pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá Yésũ Krístõ kâ ĩꞌdî.
Tã Póõlõ drí tã âtázó kĩ, tã âtî-âtî tãndí yí drí rĩꞌá âtálâ ꞌdĩ,
yí ârî tã lâ Yésũ rî gógó tı̣́ sĩ rî
11 Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, má lẽ âꞌdálâ ãnî drí nõtí kĩ, tã âtî-âtî tãndí má drí rĩꞌá âtálâ nõ rĩꞌá tã Ôvârí kâ ĩꞌdî, gõꞌdá âꞌdó kô tã õjílã mvá kâ ꞌî. 12 Ĩtí rî, má ârí tã âtî-âtî tãndí rî ꞌdĩ kpá kô õjílã ãzâ tı̣́ sĩ. Gõꞌdá õjílã ãzâ ãlôlâ îmbá kpá nĩ má drí kô. Yésũ Krístõ rî nyãányâ îmbâ nĩ má drí.
13-14 Nĩ ârî drẽ! Lạ́tı̣̂ má drí rĩzó ạ̃kû ró má drí ámâ nyãányâ fẽzó nyé pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî. Gõꞌdá má drí lãꞌbí ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ yí kâ rî ꞌbá yî tã lâ ꞌbãzó ndrĩ drı̣̃ ꞌá gạ̃rạ̃ ámâ ãzí-ãzí yî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Tã ꞌdî kâ rî tí rî, má rî trá lâŋõ fẽlé õjílã Ôvârí kâ rî ꞌbá yî drí õnjí ró gõꞌdá lạ́tı̣̂ lôndãlé gólĩyî ûfúzó ngbá vólé. 15-16 Gõꞌdá Ôvârí âꞌdâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ tãndĩ íyíkâ trá má drí. Ĩꞌdî ĩtí, gólâ drí tã ꞌbãzó íyî mvá Yésũ rî âꞌdázó má drí. Drẽ ãkpã útı̣́ mâ kô rî, Ôvârí njĩ mâ trá âꞌdólé õjílã íyíkâ ró ı̣̃zạ́tú. Kậyı̣̂ gólâ drí njĩlí rî sĩ rî, drílâ ámâ ꞌbãzó íyî mvá rî nı̣̃lı̣́, tãlâ má îcâ ró bê íyî mvá ꞌdĩ tã lâ pẽlé ãnî õjílã ꞌbạ̃súrú ãzâ ꞌbá yî gólĩyî tíbê âꞌdó ꞌbá kô õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî ꞌbá yî drí. Gõꞌdá má âꞌdô bê õjílã Yésũ kâ ró tã gólâkâ pẽlé rî, má îjí õjílã ãzâ kó kô ãlôwálâ, ãꞌdô ró bê tã má drí ꞌẽꞌá pẽlâ rî âꞌdálé má drí. 17 Gõꞌdá má nĩí kpá kô Yẽrõsãlémã ꞌálâ nĩꞌá gólĩyî tíbê âꞌdó ꞌbá trá lãjóꞌbá Yésũ kâ sı̣́sı̣́ rî yî îjílí tã gólâ má drí ꞌẽꞌá pẽlâ rî tãsĩ. ꞌDĩî võ lâ ꞌá rî, má ngâ kôrô nĩlí ꞌbạ̃drı̣̃ Sãwõdíyã kâ rî ꞌálâ, nĩꞌá rĩlí tólâ. Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ rî, má drí ngãzó gõlé Dãmãsékẽ ꞌálâ.
18 Gõꞌdá ndrô nâ vósĩ rî, má drí gõzó ngãlé nĩlí Yẽrõsãlémã ꞌálâ, nĩꞌá rû ûsúlı̣́ Pétẽrõ bê drı̣̃-káká lâ ró. Ãmâ drí rĩzó gólâ bê tólâ kậyı̣̂ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-njı̣̂ sĩ. 19 Gõꞌdá má drí ꞌbãzó tólâ rî, má drí kpá Kúmú Yésũ rî ậdrúpı̣̃ rú bê Yãkóbã rî ûsúzó. ꞌDĩî ꞌbá yî cé lãjóꞌbá Yésũ kâ gólĩyî má drí ûsúlı̣́ tã ngĩzó gólĩyí bê rî ꞌbá yî ĩꞌdî. 20 Tã má drí rĩꞌá âtálâ ãnî drí nõ rĩꞌá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî. Má îtrî lãtrítrí Ôvârí ágálé, má âdó nõ õnjõ ꞌî kô.
21 Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ rî, má drí ngãzó nĩlí nĩꞌá tã pẽlé Sírĩyã ꞌálâ gõꞌdá kpá Sĩlísĩyã ꞌálâ. 22 Kậyı̣̂ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌá rî, õjílã gólĩyî kạ̃nı̣́sạ̃ ꞌá ꞌbạ̃drı̣̃ Yũdạ́yạ̃ kâ ꞌálâ rî ꞌbá yî ndré ĩyî mâ cú ĩyî lı̣̃fı̣́ sĩ kô. 23 Gõꞌdá gólĩyî ârî cé ámâ tã ĩꞌdî ĩyî bı̣́ sĩ ândálé ândálé kĩ, ãgô gólâ tíbê rĩ ꞌbá lâŋõ fẽlé ĩyî drí õnjí ró tã âtî-âtî tãndí gólâ tã lẽ kâ Yésũ ꞌá nõ pẽrẽ ꞌá rî, ãâꞌdô gõꞌdá kpá trá rĩꞌá tã âtî-âtî tãndí tíbê yí drí ꞌẽꞌá êdrẽlâ ꞌdĩ pẽꞌá õjílã drí. 24 Gõꞌdá gólĩyî ârî ĩyî tã ꞌdî bê ĩtí rî, gólĩyî drí ngãzó rĩꞌá Ôvârí rî rú lûyı̣́lı̣́ tã tãndí Ôvârí drí ꞌẽlé má drí ꞌdĩ tãsĩ.