Tã îgĩ-îgĩ Yãkóbã drı̣́gạ́ sĩ
Yãkóbã
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Yãkóbã îgĩ wárãgã nô krístõ ꞌbá drí ndrĩ. Gólâ lẽ ãmâ drí rĩrĩ ãmákâ ãngó drı̣̃ı̣̂ nõngá ꞌẽzó rĩlí krístõ ꞌbá ró rî tã lâ nı̣̃lı̣́ dódó. Gólâ âtâ tã trá dũû âꞌdólé krístõ ꞌbá yî drí nı̣̃lı̣́, õzõ rĩrĩ gólâ âꞌdózó ngá ãkó rî kâtí, Sãtánã rî bãfí cãcã õjílã drí ꞌdẽzó ꞌá lâ tã õnjí ꞌẽlé, ngá gólâ ãmâ drí ꞌẽꞌá ꞌẽlâ õzõ lâŋõ ngãtá ngá lãzé ãâꞌdô ãmâ ꞌẽꞌá rî, tãlâ âꞌdô-âꞌdô lómbé-lómbéwá ꞌbá ró rî, ạ́rú-ạ́rúwạ́, rĩlí mãnísĩ tã âtâ-âtâ ãmákâ ãmâ ãzí-ãzí yî drí rî ꞌbãlé lạ́tı̣̂ mbı̣̂ ꞌá, gõꞌdá kpá tã rãtáã ꞌẽꞌẽ kâ Ôvârí drí rî bê.
1
Mâ Yãkóbã rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá Ôvârí kâ ró gõꞌdá kpá Kúmú Yésũ Krístõ kâ rî ĩꞌdî. Má ꞌê nî-bê-yã ãnî õjílã Ôvârí kâ nyãányâ lâ ró võ drı̣̃ ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ rî yî drí ndrĩ kậkậrậ.
Tã gólâ fĩî ậtũ-ậtũ kâ kậyı̣̂ lâŋõ kâ rî ꞌbá yî sĩ rî
Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, õzõ tã ûjũ gõꞌdá lâŋõ bê rî ũûsû ãnî trá rî, nĩ ndrê lâŋõ rî ꞌdĩ ngá õnjí ró kô. Nĩ trõ âꞌdólé ngá tãndí ró, tãlâ ꞌdĩî âꞌdô âꞌdóꞌá nõtí. Õzõ tã ûjũ ꞌdî õꞌê ãnî trá kpı̣̃ı̣̂ lı̣̃fı̣́ ꞌbãꞌbã ãníkâ Ôvârí drı̣̃ı̣̂ rî âyélé rî, âꞌdô ãnî ꞌbãꞌá gõꞌdá fĩî ậtũlı̣́ kôrô. Õzõ nĩ õrî fĩî ậtũ-ậtũ sĩ kárá rî, nĩ âꞌdô îcáꞌá cú rĩlí lı̣̂njı̣̂-lı̣̂njı̣̂ ró. Ngá ãzãkã pẽé ãnî kô ãkí ãkó.
Õzõ õjílã ãzâ ãnî lãfálé ꞌásĩ ũnı̣̃ tã ãzâ Ôvârí drí lẽlé yí drí ꞌẽlé kậyı̣̂ tíbê tã jũjũ ꞌdî kâ rî sĩ rî kô rî, îcâ trá gólâ drí tı̣̂ îrátãlé Ôvârí drí, tãlâ Ôvârí rî gógó ãâꞌdâ ró bê tã gólâ drí ꞌẽꞌá ꞌẽlâ rî. Ôvârí âꞌdô îcáꞌá gólâ rî pãlé, tãlâ Ôvârí ĩꞌdî ngá âfẽ ꞌbá ꞌî drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ sĩ õjílã drí lı̣̃fı̣́ âmbé ãkó kpạ̃ạ́kũ ngá fẽrẽ ꞌá. Ngá ãzâ rĩꞌá ãlô. Nĩ âꞌdô kô tã ı̣̂sũ ôjá ꞌbá ró. Nĩ ꞌbã ãnî lı̣̃fı̣́ ãꞌdô Ôvârí drı̣̃ı̣̂ kĩ nĩ rî, gólâ âꞌdô tã mbı̣̂mbı̣̂ rî ꞌẽꞌá trá. Õjílã gólâ tã ậyı̣́ ꞌbá rî âꞌdô âꞌdóꞌá té õzõ fê drı̣̃ ĩlî drí rĩꞌá ôjálâ nõngá kó nãlé nõngá kó nãlé rî kâtí. 7-8 Gõꞌdá nĩngá sĩ, tã ı̣̂sũ gólâkâ âꞌdô ꞌbãꞌá lı̣̃fı̣́ rı̣̃ rı̣̃ ꞌá kâ rî tí, nõ kpá gõꞌdá nã kpá rî. Gólâ nı̣̃ı̣́ tã mbı̣̂mbı̣̂ ꞌẽlé rî kôꞌdáwá. Gólâ rî gógó ꞌdĩ ı̣̃ı̣̂sũ kô kĩ nĩ rî, Ôvârí âꞌdô tã nı̣̃nı̣̃ âfẽꞌá yí drí. Ôvârí fẽé íyíkâ ngá ãzãkã drílâ gbõ kó kôꞌdáwá.
Ámâ ậdrúpı̣̃ yî ámâ îzó yí bê, õzõ ãnî ãꞌdô kpálé ngá ãkó rî, nĩ âꞌdô ãyĩkõ ró, tãlâ Ôvârí âꞌdô ãnî ꞌbãꞌá âꞌdólé õrẽ bê. 10-11 Ngã gõꞌdá ãnî rî gógó âꞌdó ꞌbá ngá-tı̣̂ bê dũû rî ꞌbá yî, õzõ õjâ ãnî trá kpálé ũgúlı̣́ ꞌá rî, nĩ âꞌdô ãyĩkõ ró, tãlâ gólĩyî ngá-tı̣̂ ĩyíkâ rî ꞌbá yí bê âꞌdô âꞌdóꞌá té õzõ fê fõô õmã kâ gõꞌdá gólâ ândrá ꞌbá ꞌwãâ háwô ı̣̃tú ãmé drí sĩ rî kâtí. Ĩtí ró rî, õjílã ngá-tı̣̂ bê ĩyî drı̣́gạ́ dũû rî âꞌdô drãꞌá ꞌwãâ ı̣̃tú gólĩyî drí rĩzó tã ĩyî nyãányâ kâ rî ꞌbá yî ꞌẽlé rî sĩ.
12 Õzõ nĩ õrî fĩî ậtũ-ậtũ sĩ kậyı̣̂ lâŋõ kâ rî tú rî, Ôvârí âꞌdô õrẽ fẽꞌá ãnî drí. Má âtâ tã rî nõ ãnî drí ĩtí, tãlâ õzõ nĩ õlậvũ trá tã ꞌdî ꞌásĩ rî, Ôvârí âꞌdô ãnî ꞌẽꞌá rĩlí zãâ lédrẽ-lédrẽ ró gbạ́dú drı̣́-ꞌâ ãníkâ ró, õzõ gólâ drí tã lâ ꞌbãrẽ trá fẽlé ãnî gólâ rî lôvó bê rî ꞌbá yî drí rî kâtí. 13 Kậyı̣̂ lâŋõ kâ rî tú rî, nĩ âtâ kô kĩ nĩ rî, ãâꞌdô Ôvârí ĩꞌdî ãnî ûjũꞌá tã õnjí ꞌẽlé, tãlâ Ôvârí lẽé kô tã õnjí ꞌẽzó ãlôwálâ, gõꞌdá gólâ jũú õjílã ãzãkã kpá kô ãlôlâ tã õnjí ꞌẽlé. 14 ꞌDĩî tã lôvókô ãnî nyãányâ kâ rî âꞌdô ãnî âséꞌá nĩ tã õnjí ꞌẽlé. 15 Tãlâ tã lôvókô âsê íyíkâ tã õnjí, gõꞌdá vólé drı̣̃ lâ ꞌásĩ rî, tã õnjí gõꞌdá âsê íyíkâ õdrã.
16 Ámâ îzó yî ámâ ậdrúpı̣̃ yí bê, áâdô ãnî kô âfî-âfî tã õnjí kâ rî sĩ. 17 Ngá ãmâ átá Ôvârí drí âfẽlé ãmâ drí rî ꞌbá yî rĩꞌá járáꞌbítí tãndí ró. Ãꞌdô kpálé võ îwâ ı̣̃tú kâ párá bê rî õôjâ rû nĩ rî, Ôvârí rî nyãányâ gólĩyî lôꞌbã ꞌbá rî ôjá rû íyíkâ kô ãlôwálâ. Ĩtí rî, mã nı̣̃ trá kĩ nĩ rî, Ôvârí ûjũú ãmâ kôꞌdáwá tã õnjí ꞌẽlé. 18 Ôvârí ꞌbã ãmâ trá âꞌdólé õjílã íyíkâ ró tã âtî-âtî pạ̃tı̣́ı̣̃ íyíkâ Yésũ rî tãsĩ âfẽlé ãmâ drí rî sĩ, té nyé õzõ gólâ drí lẽlé ꞌẽlé rî kâtí, tãlâ mã ãꞌdô ró bê ngá drı̣̃-káká ró ngá-tı̣̂ tã lâ drí lâzélé rõô rî ró, ngá-tı̣̂ ãzâ ꞌbá yî lédrẽ-lédrẽ bê drílâ lôꞌbãlé trá rî ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ sĩ.
Tã tã Ôvârí kâ ârî-ârî lâ gõꞌdá ꞌẽꞌẽ lâ bê rî tãsĩ
19 Ámâ îzó yî ámâ ậdrúpı̣̃ yí bê, nĩ ârî drẽ úlı̣́ nõ, nĩ ãꞌdô bê rĩꞌá rî, nĩ rî rĩlí bı̣́lı̣́ îgâ-îgâ sĩ kárá njãâ tã âtálé rî ꞌbá yî ârízó ꞌwãâ. Gõꞌdá nĩ âꞌdô kpá mãnísĩ ró úlı̣́ îtõ võ âtálé rî ꞌá. Gõꞌdá nĩ âꞌdô kpá mãnísĩ ró ꞌálé âdrã-âdrã tãsĩ. 20 Má âtâ nõtí ró, tãlâ rĩrĩ mbı̣̂mbı̣̂ gólâ Ôvârí drí lẽlé ãmâ drí rĩzó rî âꞌdó kô ꞌálé âdrã sĩ. 21 Ĩtí rî, ꞌdõvó nĩ âyê tã lârâkô tã õnjî-õnjî rî ꞌbá yî, gõꞌdá ꞌálé âdrã bê vólé, nĩ ꞌdê nĩ trõ ró úlı̣́ Ôvârí kâ ĩꞌdî lôfílí ãnî ꞌá, gõzó rĩlí zẽlé lâ ꞌá ı̣̃nı̣́nı̣̂ ró. Úlı̣́ gólâkâ ꞌdĩ âꞌdô îcáꞌá ãnî ꞌbãlé nĩ âꞌdólé rĩlí mbı̣̂mbı̣̂ ró.
22 Nĩ ârî úlı̣́ gólâ Ôvârí kâ rî ĩꞌdî. Nĩ ı̣̂sũ kô kĩ nĩ rî, îcâ trá cé úlı̣́ rî ꞌdĩ lîngô-lîngô lâ ârízó ĩꞌdî. Nĩ ꞌê kpá tã Ôvârí drí âtálé rî ĩꞌdî. 23-24 Õzõ nĩ ãârî úlı̣́ ꞌdĩ lîngô-lîngô lâ ĩꞌdî gõꞌdá ꞌẽzó lâ té vó lâ ꞌásĩ kôꞌdáwá rî, ãnî tã âꞌdô âꞌdóꞌá õzõ õjílã gólâ ngãnã âtrõ ꞌbá íyî lı̣̃fı̣́ ı̣̂ndrı̣́zó ꞌá lâ, gõꞌdá ꞌwãâ ngãzó nĩlí gõꞌdá nı̣̃lı̣́ lâ lârâkô drílâ ı̣̂ndrı̣́lı̣́ ngãnã ꞌá ꞌdĩ drí jãzó drı̣̃ lâ ꞌásĩ rî tí. 25 Õzõ õjílã ãnî lãfálé ꞌásĩ õrî trá kárá úlı̣́ tãndí Ôvârí kâ ꞌdĩ yî ı̣̂sũlı̣́ dódó, gõꞌdá tã lâ ꞌẽzó rî, tã ꞌdî âꞌdô sũꞌá Ôvârí rú, tãlâ nĩ rî ꞌdĩ tã úlı̣́ gólâkâ tãndí ꞌdĩ drí âꞌdálé ꞌdĩ ꞌẽꞌá ĩꞌdî. Úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî cú mbârâkã bê ãmâ înjílí tã õnjí ãmákâ ꞌásĩ.
26 Nĩ ãâꞌdô ãníkâ ı̣̂sũꞌá lâ kĩ nĩ rî, ĩyî ãâꞌdô rĩꞌá ꞌdẽꞌá lạ́tı̣̂ Ôvârí kâ rî ꞌbá yî vósĩ, gõꞌdá nĩngá sĩ rî, nĩ õrî zãâ úlı̣́ õnjî-õnjî âtálé ĩꞌdî õmbã sĩ ãzí-ãzí drí rî, ꞌdĩî rî ꞌdẽꞌdẽ ãníkâ Ôvârí vósĩ ꞌdî rĩꞌá lôsĩ ãkó. 27 Lạ́tı̣̂ gólâ rĩzó ꞌdẽlé Ôvârí vósĩ mbı̣̂ rî ĩꞌdî rĩꞌá gólâ drí âtálé rî ꞌẽlé ĩꞌdî, õzõ kĩꞌá nĩ rî ãnî drí ĩmvá-ãnjî pãlé gõꞌdá kpá ạ̃yı̣́zı̣́ yí bê ngá sĩ rî yî tí. Gõꞌdá ãnî drí ꞌdẽlé kô lạ́tı̣̂ õnjí õjílã gólĩyî Ôvârí rî gã ꞌbá dó rî ꞌbá yí kâ ꞌásĩ.