Tã âtî-âtî Tãndí Yésũ rî tãsĩ Yõwánĩ drí îgĩlí rî
Yõwánĩ
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Búkũ nô, lãjóꞌbá Yõwánĩ îgĩ nĩ, gólâ ĩꞌdî íyî zı̣̃ ꞌbá lãjóꞌbá gólâ Yésũ drí lẽlé rõô rî. Gólâ ĩꞌdî gólâ tã Yésũ drí ꞌẽlé rî ndrẽ ꞌbá cú íyî lı̣̃fı̣́ sĩ rî. Gólâ îgĩ búkũ Tã Âꞌdâ kâ kpá nĩ, gõꞌdá kpá Tã Îgĩ-îgĩ Yõwánĩ kâ nâ rî ꞌbá yí bê. Gólâ îgĩ búkũ nô tãlâ õjílã õlẽ ró bê kĩ, Yésũ Ôvârí rî mvá ꞌî. Gõꞌdá tã lẽlẽ gólĩyíkâ ꞌdĩ tãsĩ rî, gólĩyî âꞌdô âꞌdóꞌá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî bê.
Yõwánĩ âꞌdâ tã ꞌdî âꞌdólé tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, tã lârâkô ãzâ ꞌbá yî njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ Yésũ drí ꞌẽlé rî âꞌdâ-âꞌdâ lâ yî sĩ, gõꞌdá kpá tã Yésũ drí rĩꞌá âtálâ íyî tãsĩ rî ꞌbá yî tãsĩ. Tã îgĩ Yõwánĩ kâ nõ ꞌá rî, úzı̣̂ Yésũ nõtí:
Ôvârí rî âꞌdá ꞌbá, Kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ drı̣̃ tĩ ꞌbá Ôvârí kâ, Ôvârí rî mvá, ꞌDíyî pã ꞌbá tã lâ ꞌbãlé trá ạ̃kû ró, Ngá îꞌĩ ꞌbá, Lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó fẽ ꞌbá, Gólâ lạ́tı̣̂ mbı̣̂ nĩzó Ôvârí ngálâ rî âꞌdá ꞌbá, Gólâ âꞌdó ꞌbá ró ãngó drí ndrĩ, Lôkí ꞌbá tãndí rĩ ꞌbá kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ íyíkâ vó lâ ndrẽlé dódó, Gólâ õjílã îngá ꞌbá õdrã ꞌásĩ, gõꞌdá Gólâ âꞌdó ꞌbá fẽ ậmbậndı̣̂ ró.
Tã gólâkâ lậvũ ꞌbá kôrô rî kĩ nõtí, Yésũ ãꞌdô lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽꞌá ãmâ drí ngá fẽfẽ drı̣̃-bạ́lạ́yı̣̂ ró, õzõ mã õlẽ tã gólâkâ trá rî.
1
Tã Yésũ Ôvârí rî âꞌdá ꞌbá ró rî tãsĩ
Drẽ ãkpãkãꞌdã sı̣́sı̣́ óꞌbãá ãngó nõ drẽ kô rî, “ ‘Ôvârí rî âꞌdá ꞌbá” ’* 1.1 Ôvârí rî âꞌdá ꞌbá Yõwánĩ zı̣̂ gólâ “ ‘Úlı̣́”””. bê rĩꞌá Ôvârí bê. Gólâ Ôvârí ꞌî. Îtõ võ ꞌásĩ, Ôvârí õtírĩ ãngó ꞌbãâ rî, gólâ bê rĩꞌá Ôvârí bê. Õzõ Ôvârí õlẽ trá ngá lôꞌbãlé rî, Ôvârí âtâ tã lâ gólâ drí, drílâ ꞌẽzó lâ, nyé õzõ Ôvârí drí lẽlé rî kâtí. Ngá ãzâ yûꞌdạ́wạ́ ꞌbãlé cú ĩtí gólâ ãkó. 4-5 Gólâ ĩꞌdî Ôvârí drí âjólé lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽlé õjílã drí rî. Gólâ kpá ĩꞌdî Ôvârí drí âjólé ngá îꞌĩ íyíkâ bê ânĩlí ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ tã õnjí kâ drõlé vólé õjílã pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌásĩ rî. Gbõ lé õjílã lẽé ĩyî kô ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ ĩyíkâ îꞌĩlí rî, îcá kô lôsĩ gólâkâ ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ îꞌĩ kâ ꞌdĩ pẽlé.
6-7 Ãgô ãzâ bê rú lâ Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî. Ôvârí njĩ gólâ trá jõlé nĩꞌá tã Ngá îꞌĩ ꞌbá kâ pẽlé õjílã drí, gólĩyî ẽêdê ĩyî njãâ ngá îꞌĩ ꞌbá ꞌẽ ꞌbá âcálé ꞌdĩ tẽlé tã lẽlẽ sĩ tã âtî-âtî ꞌdĩ ꞌá. Yõwánĩ rî gógó âꞌdó kô Ngá îꞌĩ ꞌbá ꞌdĩ ĩꞌdî. Gõꞌdá lôsĩ Yõwánĩ kâ rî íyíkâ cé Ngá îꞌĩ ꞌbá rî gógó ꞌdĩ tã lâ pẽlé õjílã drí. Gólâ Ngá îꞌĩ ꞌbá ró Ôvârí rî âꞌdá ꞌbá ãmâ drí rî ĩꞌdî tíbê Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ õjílã mvá ró ãmâ lãfálé ãngó ꞌá nõngá, tã mbı̣̂ Ôvârí kâ âꞌdálé ãmâ õjílã drí rî ĩꞌdî.
10 Gbõ lé óꞌbã bê õjílã ãngó nõ ꞌá ndrĩ gólâ sĩ rî, gõꞌdá kpálé gólâ âꞌdô bê kpá ĩꞌdî Ôvârí rî âꞌdá ꞌbá ró õjílã drí ãngó nõ ꞌá rî, õjílã dũû gâ ĩyî vólé dó gólâ rî nı̣̃lı̣́ ꞌdíyî pã ꞌbá ró. 11 Gbõ lé útı̣̂ bê gólâ õjílã Yúdạ̃ yí kâ ró rî, Yúdạ̃ yî gã ĩyî gólâ dó. 12 Gõꞌdá ũrûkậ ꞌbá yî lãfálé sĩ gólĩyî tíbê tã lẽ ꞌbá trá gólâ ꞌá rî, gólâ ꞌbã gólĩyî trá âꞌdólé Ôvârí rî mvá yî ró pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ tãndĩ íyíkâ rî sĩ. 13 Gólĩyî âcâ trá âꞌdólé Ôvârí rî mvá yî ró, tãlâ gólĩyî lẽ tã trá gólâ tíbê Ôvârí rî âꞌdá ꞌbá rî ꞌá rî drí sĩ. Gólĩyî âcâ âꞌdólé Ôvârí rî mvá ró ꞌdĩ âꞌdó õzõ ãmâ õjílã mvá ândrê drí tı̣̃lı̣́ nĩ átá bê rî tí kô, Ôvârí jâ âꞌdô-âꞌdô gólĩyíkâ rî ĩꞌdî gólĩyî ꞌbãlé âꞌdólé íyî mvá yî ró.
14-15 Gõꞌdá gólâ tíbê “ ‘Ôvârí rî âꞌdá ꞌbá” ’ rî útı̣̂ trá õjílã mvá ró ânĩlí rĩlí ãmâ lãfálé ꞌá ãngó nõ ꞌá. Ãmâ lãjóꞌbá gólâkâ rî, mã nı̣̃ gólâ Ôvârí rî mvá ãlôwá ró, tãlâ mbârâkã átá lâ Ôvârí kâ fẽlé gólâ drí rî tãsĩ. Gólâ ĩꞌdî tíbê Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî drí tã lâ âtálé kĩꞌá nĩ rî, gólâ âꞌdô âcáꞌá rî. Yõwánĩ âtâ kĩ, “Nõô ãgô tíbê má drí rĩꞌá tã lâ âtálé ãnî drí kĩzó nĩ rî, ãâꞌdô âcáꞌá má vósĩ rî ĩꞌdî. Gõꞌdá ãmbã gólâkâ rî lậvũ gạ̃rạ̃ ámákâ rî drı̣̃ı̣̂ sĩ. Má nı̣̃ trá, ꞌdĩî tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî, tãlâ gólâ bê rĩꞌá drẽ ãkpãkãꞌdã útı̣́ mâ kô.” Gólâ Ôvârí rî âꞌdá ꞌbá ró ꞌdĩ ãâꞌdô pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ pạ̃tı̣́ı̣̃ mbı̣̂ bê ꞌâ ạ̃ꞌdı̣́ bê õjílã tãsĩ. 16 ꞌÂ ạ̃ꞌdı̣́ ãmbá gólâkâ õjílã tãsĩ ꞌdî sĩ, gólâ fẽ õrẽ trá ãmâ drí lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ zãâ bạ̃dı̣̃. 17 Nĩ ndrê drẽ, Ôvârí fẽ tã ꞌbãꞌbã íyíkâ ãmâ drí Músạ̃ sĩ, gõꞌdá gólâ rî ꞌâ ậꞌdı̣̂ trá ãmâ tãsĩ Yésũ Krístõ sĩ. Gõꞌdá mã nı̣̃ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ pạ̃tı̣́ı̣̃ mbı̣̂ gólâkâ Yésũ sĩ. 18 Õjílã ãzãkã yûꞌdạ́wạ́ Ôvârí rî ndrẽ ꞌbá trá íyî lı̣̃fı̣́ sĩ rî. Gõꞌdá Yésũ Ôvârí rî mvá ró ĩꞌdî Ôvârí rî cócóló ꞌî. Gólâ âꞌdâ âꞌdô-âꞌdô tãndí Ôvârí kâ õjílã tãsĩ rî trá dódó õjílã drí ãngó nõ ꞌá tã ꞌẽꞌẽ íyíkâ rî sĩ.
Tã drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî drí õjílã jõzó nĩꞌá Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî îjílí rî
(Mãtáyõ 3.1-12; Márãkõ 1.1-8; Lúkạ̃ 3.1-18)
19 Drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî ârî ĩyî tã bê kĩꞌá nĩ rî, Yõwánĩ rĩꞌá tã pẽꞌá kpá bãbãtízĩ ꞌẽꞌá õjílã drí rî, gólĩyî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ drí lôngázó tã rî ꞌdĩ tãsĩ. Gõꞌdá drílĩyî drı̣̃-ꞌbá ãzâ ꞌbá yî gólĩyî lãfálé ꞌásĩ gõꞌdá kpá ũgúlı̣́ ậtı̣̃ ꞌbá gólĩyíkâ ãzâ ꞌbá yí bê jõzó Yẽrõsãlémã ꞌásĩ nĩlí Yõwánĩ rî îjílí ngãtá gólâ ãꞌdî ĩꞌdî yã rî, ngãtá gólâ ꞌdíyî pã ꞌbá Ôvârí drí tã lâ âtálé kĩzó nĩ, yí âꞌdô âjóꞌá lâ ãngó ꞌá õjílã pãlé rî ĩꞌdî yã rî. 20 Gõꞌdá õjílã jõlé ꞌdĩ ꞌbá yî câ bê Yõwánĩ ngálâ tã ꞌdî îjílí rî, Yõwánĩ drí ngãzó tã lôgõlé gólĩyî drí trậ kĩ, yí âꞌdó kô ꞌdíyî pã ꞌbá tã lâ âtálé rî ĩꞌdî.
21 Gõꞌdá ãgô ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã îjízó kpá óꞌdí Yõwánĩ tı̣́ kĩ, “Háyĩ, ngã gõꞌdá nî ãꞌdî ĩꞌdî yã? Nî tã ậngũ ꞌbá Ẽlíyã gólâ ꞌẽ ꞌbá âgõlé kpá óꞌdí rî ĩꞌdî yã?” Yõwánĩ kĩ gólĩyî drí rî, “Má âꞌdó Ẽlíyã ĩꞌdî kô.” Gõꞌdá gólĩyî drí Yõwánĩ rî îjízó kpá óꞌdí kĩ, “Mã kĩ, gõꞌdá nî áníkâ kó ãꞌdî ĩꞌdî yã, nî tã ậngũ ꞌbá Músạ̃ drí tã lâ îgĩlí búkũ* 1.21 Nĩ zı̣̂ tã Músạ̃ drí îgĩlí tã ậngũ ꞌbá ꞌdĩ tãsĩ rî Tã ꞌBãꞌbã Ândâ 18.15-19 ꞌá. Ôvârí kâ ꞌá kĩꞌá nĩ rî, ãâꞌdô âcáꞌá rî ĩꞌdî?” Gõꞌdá Yõwánĩ drí tã-drı̣̃ jãzó kpá óꞌdí kĩ, “Kó kô, má âꞌdó kpá kô tã ậngũ ꞌbá ãnî drí tã lâ âtálé ꞌdĩ ĩꞌdî.”
22 Gõꞌdá gólĩyî drí gólâ rî îjízó kpá óꞌdí kĩ, “Ní âtâ drẽ tã mbı̣̂ ãmâ drí, mã gõ ró bê nĩꞌá âtálâ õjílã ãmbâ-ãmbâ ãmâ âjó ꞌbá rî yî drí. Gõꞌdá nî áníkâ kó ãꞌdî ĩꞌdî yã?” 23 Gõꞌdá Yõwánĩ drí tã-drı̣̃ lôgõzó gólĩyî drí úlı̣́ gólĩyî tã ậngũ ꞌbá Ĩsáyã drí ậngũlı̣́ íyî tãsĩ kĩ,
“Má âꞌdô âcáꞌá tã îyálé õmã ꞌálâ õjílã drí kĩ,
‘Kúmú ãmákâ bí ânĩꞌá, nĩ êdê lạ́tı̣̂ njãâ gólâ drí ânĩzó ꞌá lâ sĩ.’ ”
Ĩsáyã 40.3
24 Gõꞌdá õjílã drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí âjólé ꞌdĩ ꞌbá yî, Pạ̃rúsı̣̃ yî kpá bê gólĩyî lãfálé. Drílĩyî Yõwánĩ rî îjízó kĩ, 25 “Õzõ ní ãꞌdô ꞌdíyî pã ꞌbá ãmâ Yúdạ̃ yî drí rĩꞌá tẽlâ rî ĩꞌdî kô, ní ãꞌdô gõꞌdá kpá Ẽlíyã ĩꞌdî kô, gõꞌdá kpá tã ậngũ ꞌbá Músạ̃ drí tã lâ âtálé rî ĩꞌdî kô rî, gõꞌdá ní rî õjílã îbábátízãlé ãꞌdô tãsĩ yã?” 26-27 Gõꞌdá Yõwánĩ drí tã-drı̣̃ jãzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Má rî rĩꞌá õjílã îbábátízãlé lı̣̃mvû sĩ, tãlâ má rî gólĩyî êdélé âꞌdólé njãâ ꞌdíyî pã ꞌbá rî lậgúlı̣́. Má âtâ ãnî drí, ꞌdíyî pã ꞌbá rî gógó ꞌdĩ bê rĩꞌá ngbãângbânõ ãngó ãmákâ nõ ꞌá nõngá. Gõꞌdá gólâ ĩꞌdî tíbê tã lâ drí ꞌẽꞌá lâzélé kôrô ꞌẽ ꞌbá âꞌdólé ãmbá ró rî. Gólâ âꞌdô bê gbõ lé nõngá rî, nĩ nı̣̃ı̣́ gólâ kô. Mâ rî gógó Yõwánĩ nõ âꞌdó kô tãndí ró îcálé âꞌdólé rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá gólâkâ ró káꞌbókã gólâkâ ângílí.”
28 Tã ꞌdî ꞌê rû trá ĩtí áyágá ãmbá zı̣̃lı̣́ Jõrõdénĩ gólâ Yõwánĩ drí rĩzó bãbãtízĩ ꞌẽlé ꞌá lâ rî, ꞌáꞌá lé drı̣̃ õjí lésĩ rî ꞌálâ.* 1.28 Võ ꞌdî úzı̣̂ rú lâ Bẽtánĩ. ꞌDĩî ngĩî Bẽtánĩ gólâ ãnyî Yẽrõsãlémã rú rî rú sĩ.
Tã Yõwánĩ drí Yésũ rî âꞌdázó Kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ drı̣̃ tĩ ꞌbá Ôvârí kâ ró rî
29 Kậyı̣̂ ãzâ rî sĩ, Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌbá ró rî drí Yésũ rî ndrẽzó ânĩrĩ ꞌá yí ngálâ. Kôrô Yõwánĩ drí ngãzó tã âtálé õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá gólâ bê ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, “Nĩ ndrê drẽ ãgô nã. ꞌDĩî ãgô Ôvârí drí âjólé drı̣̃ tĩ ꞌbá ró rî ĩꞌdî. Gólâ ĩꞌdî “ ‘Kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ drı̣̃ tĩ ꞌbá Ôvârí kâ” ’ ãrí lâ drí ꞌẽꞌá tã õnjí õjílã kâ jĩlí ndrĩ rî. 30 Gólâ ĩꞌdî má drí tã lâ âtálé ãnî drí kĩ, gólâ ãâꞌdô íyî âꞌdáꞌá ngbãângbânõ rî. Gõꞌdá gólâ kpá ĩꞌdî má drí kĩꞌá nĩ rî, ãmbã gólâkâ rî rĩꞌá gạ̃rạ̃ má drı̣̃ı̣̂ sĩ rî, tãlâ drẽ ãkpã útı̣́ mâ kô rî, gólâ bê rĩꞌá. 31 Sı̣́sı̣́ rî, má nı̣̃ı̣́ gólâ kô ꞌdíyî pã ꞌbá ró. Gõꞌdá ngbãângbânõ rî, má nı̣̃ gólâ trá. Má rî bãbãtízĩ ꞌẽlé ãnî drí lı̣̃mvû sĩ, ꞌdĩî rî ãꞌdô ró bê gólâ rî âꞌdázó ãnî Ĩsĩrãꞌélẽ yî drí, tãlâ ãꞌdô ró bê kpá õjílã ꞌbãlé âꞌdólé njãâ gólâ rî lậgúlı̣́ kậyı̣̂ gólâ drí âcázó rî tú.”
32-33 Gõꞌdá Yõwánĩ drí lạ́tı̣̂ yí drí tã nı̣̃zó kĩ, Yésũ ĩꞌdî rĩꞌá ꞌdíyî pã ꞌbá ꞌî rî âꞌdázó õjílã drí kĩ, “Kậyı̣̂ Yésũ drí ânĩzó má drí gólâ rî îbábátízãzó rî, má nı̣̃ gólâ trá ꞌdíyî pã ꞌbá ró. Mĩ ndrê drẽ, Ôvârí kĩ, má ãâꞌdô íyî mvá ꞌdĩ nı̣̃ꞌá, õzõ má õtírĩ Líndrí Tãndí íyíkâ ndrẽê âꞌdérẽ ꞌá rĩlí gólâ drı̣̃ı̣̂ õzõ ạ̃túꞌbú kâtí rî. Ôvârí kĩ, õzõ má õndrê tã ꞌdî trá rû ꞌẽꞌá rî, má âꞌdô nı̣̃ꞌá lâ kĩ, õjílã tã rî ꞌdĩ drí rû ꞌẽzó drílâ ꞌdĩ rî, trá rĩꞌá ꞌdíyî pã ꞌbá ꞌî, gõꞌdá kpá gólâ tíbê rĩ ꞌbá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âfẽlé õjílã drí rî ĩꞌdî. 34 Mâ rî gógó Yõwánĩ, má ndrê Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ꞌdĩ trá ámâ lı̣̃fı̣́ sĩ âꞌdê trá rĩlí gá Yésũ rî gógó drı̣̃ı̣̂. Má âtâ ãnî drí pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró, gólâ rĩꞌá ꞌdíyî pã ꞌbá ꞌî, gõꞌdá gólâ kpá rĩꞌá Ôvârí rî mvá ꞌî.”
Tã Yésũ drí îtõzó lãjóꞌbá drı̣̃-káká íyíkâ zĩlí rî
35 Ị̃drú rî tí rî, Yõwánĩ bãbãtízĩ ꞌẽ ꞌbá ró rî rĩꞌá ĩyî âdréꞌá lãjóꞌbá íyíkâ rı̣̃ rî ꞌbá yí bê. 36 Gõꞌdá Yõwánĩ ndrê Yésũ bê ânĩꞌá rî, gólâ drí tã âtázó lãjóꞌbá íyíkâ rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî drí kĩ, “Nĩ ndrê drẽ ãgô rĩ ꞌbá ânĩlí nã! ꞌDĩî rĩꞌá ꞌdíyî pã ꞌbá gólâ Ôvârí drí âjólé ânĩꞌá drãlé õzõ kạ́bı̣̃lı̣́kı̣̃ drı̣̃ tĩtĩ kâ ró rî kâtí.”
37 Gõꞌdá nĩngá sĩ, lãjóꞌbá Yõwánĩ kâ rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî ârî ĩyî bê úlı̣́ Yõwánĩ drí âtálé ꞌdĩ rî, kôrô drílĩyî ngãzó ꞌdẽlé Yésũ vósĩ. 38 Nĩngá sĩ, Yésũ õtírĩ võ ndrẽê vólé rî, lãjóꞌbá Yõwánĩ kâ rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî rĩꞌá ĩyî ânĩꞌá gólâ vósĩ. Ĩtí rî, Yésũ drí âdrézó gólĩyî tẽlé, gõꞌdá âcâ ĩyî bê rî, Yésũ drí gólĩyî îjízó kĩ, “Ngá ãnî drí lẽlé rî ãꞌdô ꞌî yã?”
Gõꞌdá lãjóꞌbá Yõwánĩ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí tã-drı̣̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, “Lı̣̃fı̣́ îmbá ꞌbá, mã lẽ võ ní drí rĩzó rĩlí rî ndrẽlé.”
39 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã-drı̣̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ, “Õzõ nĩ õlẽ trá võ má drí rĩzó rî ndrẽlé rî, ꞌdõvó nĩ âꞌdê má vósĩ, nĩ ânĩ ró bê ndrẽlâ.” Ĩtí rî, drílĩyî ꞌdẽzó Yésũ vósĩ, gólâ rî âjílí bũúũ cãlé võ gólâ drí rĩzó rĩlí rî ꞌálâ. Gólĩyî drí cãzó Yésũ yí bê võ Yésũ drí rĩzó rĩlí rî ꞌálâ lạ̃njạ́túlı̣́ sĩ ı̣̃tú-pá sû ꞌá. Gõꞌdá drílĩyî rĩzó Yésũ yí bê tólâ kậyı̣̂ rî ꞌdĩ sĩ.
40 Lãjóꞌbá Yõwánĩ kâ ãlô gólâ ꞌdẽ ꞌbá Yésũ vósĩ kậyı̣̂ rî ꞌdĩ ꞌá rî, rú lâ Ãndĩríyã. 41 Gõꞌdá ı̣̃drú rî tí rî, kôrô Ãndĩríyã drí ngãzó nĩlí íyî ậdrúpı̣̃ rú bê Sĩmónã rî ngálâ. Gõꞌdá Ãndĩríyã drí tã âtázó ậdrúpı̣̃ lâ Sĩmónã drí kĩ, “Mã ûsû ꞌdíyî pã ꞌbá trá!”
42 Gõꞌdá drílâ íyî ậdrúpı̣̃ Sĩmónã rî ậdrı̣̃zó âjílí Yésũ ngálâ. Gõꞌdá Yésũ ndrélé bê Sĩmónã rî, kôrô gólâ drí nı̣̃zó lâ tõ kĩ, Sĩmónã lẽ trá ꞌdẽlé yí vósĩ âꞌdólé lãjóꞌbá íyíkâ ró. Gõꞌdá gólâ drí tã âtázó Sĩmónã drí kĩ, “Sĩmónã, Yónã rî mvá, má âꞌdô ánî rú zı̣̃ꞌá gõꞌdá Pétẽrõ.” (Rú Pétẽrõ ꞌdĩ Ị́bũrũ tı̣̂ sĩ rĩꞌá Kéfã, tã ífí lâ kĩ, kúnı̣́.)
43 Gõꞌdá ı̣̃tú ãzâ rî sĩ, Yésũ ı̣̂sũ tã trá nĩzó gõlé ꞌbạ̃drı̣̃ zı̣̃lı̣́ Gãlĩláyã rî ꞌálâ lãjóꞌbá yí drí ûsúlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yí bê. Gõꞌdá gólĩyî câ bê Gãlĩláyã ꞌálâ rî, Yésũ drí ãgô ãzâ ûsúzó tólâ rú lâ Fílĩpõ, gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó gólâ drí kĩ, “Ní âꞌdê má vósĩ.” 44 Fílĩpõ rî gógó ꞌdĩ ânĩ jạ̃rı̣́bạ̃ zı̣̃lı̣́ Bẽtãsédã rî lésĩ, Bẽtãsédã ꞌdĩ kpá jạ̃rı̣́bạ̃ Ãndĩríyã yî drí ânĩzó ꞌálâ sĩ Pétẽrõ bê rî ĩꞌdî.
45 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Fílĩpõ drí nĩzó nĩꞌá Nãtãnélẽ rî ûsúlı̣́, drílâ tã âtázó Nãtãnélẽ drí kĩ, “Ní ı̣̂sũ drẽ tã gólâ Ôvârí drí âtálé ạ̃kû ró Músạ̃ yî tı̣́ sĩ tã ậngũ ꞌbá yí bê kĩzó nĩ, yí ãꞌdô ꞌdíyî pã ꞌbá âjóꞌá ãmâ drí rî! ꞌDíyî pã ꞌbá rî gógó ꞌdĩ bê rĩꞌá ãmâ lãfálé ngbãângbânõ! Mã ûsû gólâ trá! Rú lâ Yésũ gólâ Yõsépã rî mvá ꞌî jạ̃rı̣́bạ̃ zı̣̃lı̣́ Nãzãrétã rî lésĩ.”
46 Gõꞌdá Nãtãnélẽ drí tã âtázó Fílĩpõ drí kĩ, “Tã tãndí îcâ fí trá âfõlé Nãzãrétã lésĩ yã?” Fílĩpõ drí tã-drı̣̃ lôgõzó Nãtãnélẽ drí kĩ, “Ní ôkî tã kô, nõô tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî! Ní ânĩ, mã nĩ ró bê ndrẽlâ.” Gõꞌdá ĩtí rî, drílĩyî ngãzó nĩlí Yésũ rî ndrẽlé.
47 Gõꞌdá Yésũ ndrê bê Nãtãnélẽ ânĩrĩ ꞌá yí ngálâ rî, Yésũ drí tã âtázó kĩ, “Nĩ ndrê drẽ ãgô rĩ ꞌbá ânĩlí nã! Gólâ rĩꞌá õjílã tãndí ãmákâ Ĩsĩrãꞌélẽ yí kâ tíbê õnjõ âdó ꞌbá kô rî ĩꞌdî.”
48 Nĩngá sĩ, Nãtãnélẽ drí tã âtázó Yésũ drí kĩ, “Tí ní nı̣̃ mâ ángô tí ró yã?” Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ jãzó Nãtãnélẽ tı̣́ kĩ, “Má ndrê nî trá võ tíbê ní drí rĩzó lôvólé ꞌá lâ, kãnágõwá líndrí nã ꞌá, drẽ ãkpãkãꞌdã Fílĩpõ nĩí ámâ tã âtálé ní drí kô.”
49 Gõꞌdá Nãtãnélẽ drí tã âtázó Yésũ drí kĩ, “Lı̣̃fı̣́ îmbá ꞌbá, má lẽ tã trá kĩ, nî Ôvârí rî mvá ꞌî, gõꞌdá kpá Kúmú ãmâ õjílã Ĩsĩrãꞌélẽ kâ kâ.”
50 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã-drı̣̃ lôgõzó Nãtãnélẽ drí kĩ, “Ní lẽ tã kĩzó nĩ, má ãꞌdô Ôvârí rî mvá ĩꞌdî rî, tãlâ má drí tã âtázó ní drí kĩ, má ndrê nî ãkpãkãꞌdã, ní drí rĩzó lôvólé kãnágõwá líndrí nã ꞌá rî drí sĩ yã? Má âtâ ní drí pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ró, ní âꞌdô tã lârâkô gólâ ánî tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó rî ndrẽꞌá ı̣̃zạ́tú gạ̃rạ̃ gólâ nõ drı̣̃ı̣̂ sĩ.” 51 Gõꞌdá Yésũ drí kpá tã âtázó óꞌdí kĩ, “Nĩ ârî tã nô, ãnî ndrĩ! Ị̃zạ́tú ꞌbũû âꞌdô rû njı̣̃ꞌá ãnî drí mãlãyíkã Ôvârí kâ rî ꞌbá yî ndrẽzó ânĩrĩ ꞌá má ngálâ, Ôvârí âꞌdô âꞌdáꞌá lâ kĩ, pạ̃tı̣́ı̣̃, mâ rĩꞌá gólâ tíbê yí drí âjólé trá ûrú lésĩ rî ĩꞌdî.”

*1:1 1.1 Ôvârí rî âꞌdá ꞌbá Yõwánĩ zı̣̂ gólâ “ ‘Úlı̣́”””.

*1:21 1.21 Nĩ zı̣̂ tã Músạ̃ drí îgĩlí tã ậngũ ꞌbá ꞌdĩ tãsĩ rî Tã ꞌBãꞌbã Ândâ 18.15-19 ꞌá.

*1:28 1.28 Võ ꞌdî úzı̣̂ rú lâ Bẽtánĩ. ꞌDĩî ngĩî Bẽtánĩ gólâ ãnyî Yẽrõsãlémã rú rî rú sĩ.