20
Tã Mãríyã drí Yésũ rî ãvõ ûsúzó ũgı̣́ ꞌá kô rî
(Mãtáyõ 28.1-8; Márãkõ 16.1-8; Lúkạ̃ 24.1-12)
Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, kậyı̣̂ Yúdạ̃ yí kâ rãtáã kâ vósĩ rî, kậyı̣̂ Gímã kâ sĩ ãkpãkãꞌdã cı̣̃ı̣́nó, Mãríyã Mãgãdálã lé ꞌbá ró gõꞌdá ãzí-ãzí lâ yí bê drí ngãzó nĩlí ĩyî ũgı̣́ Yésũ rî ãvõ ꞌbãzó rî ꞌálâ. Gõꞌdá gólĩyî câ bê tólâ rî, Mãríyã drí võ ndrẽzó ũgı̣́ tı̣́ ꞌálâ rî, gõꞌdá ũgı̣́ tı̣́ trá rĩꞌá hûwậ, kúnı̣́ úngû lîlílí ꞌbãlé kpạ̃ạ́kũ tı̣̂ lâ rî ólîlî trá vólé. Ĩtí rî, Mãríyã drí ngãzó âcálé ãnyî ũgı̣́ tı̣́, gõꞌdá gólâ ı̣̂ndrı̣̂ bê võ ũgı̣́ ꞌálâ rî, Yésũ rî ãvõ gõꞌdá trá yû tólâ. Gõꞌdá nĩngá sĩ, Mãríyã yî drí ngãzó pá sõlé ngú ꞌá rãlé gõlé vólé võ gólĩyî drí ânĩzó ꞌálâ sĩ rî ꞌálâ. Gõꞌdá Mãríyã câ bê tólâ rî, drílâ Sĩmónã Pétẽrõ rî ûsúzó lãjóꞌbá ãlô Yésũ kâ rĩꞌá lẽlâ rõô rî bê. Gõꞌdá Mãríyã drí tã yí drí ndrẽlé trá ꞌdĩ âtázó gólĩyî drí kĩ, “Ówũ, nĩ õtírĩ ãníkâ rĩî rĩlí nõtí nõ rî, ótrõ íyîngá kúmú ãmákâ Yésũ rî ãvõ trá vólé ũgı̣́ ꞌbãzó lâ rî ꞌásĩ. Mã nı̣̃ı̣́ kô ngãtá âjî yî trá ángô lé yã rî.”
Tólâ sĩ, Pétẽrõ yî lãjóꞌbá ꞌdĩ bê drí ĩyî ngãzó ûrû pá sõlé ngú ꞌá rãlé Yésũ rî lóꞌdé drı̣̃ ꞌálâ, nĩꞌá tã rû ꞌê ꞌbá trá ꞌdĩ ndrẽlé. Gõꞌdá lãjóꞌbá gólâ Yésũ drí lẽlé rõô nõ rî râ íyíkâ gõꞌdá kôrô Pétẽrõ rî lậvũlı̣́, gõꞌdá gólâ câ nĩ sı̣́sı̣́ lóꞌdé drı̣̃ ꞌálâ Pétẽrõ drí sĩ. Gõꞌdá drílâ ậndı̣̃zó võ ı̣̂ndrı̣́lı̣́ ũgı̣́ ꞌálâ rî, drílâ ítá mvẽêmvê gõlé Yésũ rî ãvõ rú rî ndrẽzó nyé tũ vũdrı̣́ võ ãlô ꞌá, õzõ gõrẽ lâ Yésũ rî ãvõ rú rî tí. Gõꞌdá gólâ fí cú ũgı̣́ ꞌálâ kô. Gõꞌdá Pétẽrõ drí íyíkâ âcázó vólé lésĩ ró kôrô fĩlí ũgı̣́ ꞌálâ. Gõꞌdá gólâ fî bê rî, gólâ drí kpá ítá mvẽêmvê Yésũ rî ãvõ gõzó ꞌá lâ rî ndrẽzó tũ võ ãlô ꞌá, Yésũ rî ãvõ gõꞌdá trá ꞌá lâ yû. Pétẽrõ drí kpá ítá gólâ ômbélé Yésũ rî ãvõ rî drı̣̃ rú rî ndrẽzó rĩꞌá kpá nyé tũ võ ãlô ꞌá drı̣̃lı̣́ lâ lésĩ, âꞌdó kô kpãkã ãlô ítá gõlé gólâ rî ãvõ rú rî yí bê. Gõꞌdá lãjóꞌbá gólâ tíbê Yésũ drí lẽlé rõô gõꞌdá rã ꞌbá cãlé sı̣́sı̣́ ũgı̣́ tı̣́ ꞌálâ rî drí kpá fĩzó ũgı̣́ ꞌálâ Pétẽrõ ngálâ. Gõꞌdá gólâ drí kpá ítá ꞌdĩ ꞌbá yî ndrẽzó cú ĩtí Yésũ rî ãvõ ãkó. Gõꞌdá ĩtí rî, tã lâ ꞌdĩ drí fĩzó gólâ drı̣̃ı̣̂, gõꞌdá gólâ drí kpá tã lẽzó kĩ, Yésũ lîdrî trá õdrã ꞌásĩ. Sı̣́sı̣́ gólĩyî lẽé tã ꞌwãâ kô kĩꞌá nĩ rî, Yésũ lîdrî trá õdrã ꞌásĩ rî, tãlâ tã gólâ îgĩlí búkũ Ôvârí kâ ꞌá rî fí drẽ zãâ gólĩyî drı̣̃ı̣̂ kô. 10 ꞌDĩî vósĩ rî, Pétẽrõ yî drí ngãzó gõlé võ drílĩyî ârázó ꞌálâ sĩ rî ꞌálâ lãjóꞌbá Yésũ kâ lẽlé rõô ꞌdĩ bê.
Tã Mãríyã drí Yésũ rî ûsúzó lédrẽ-lédrẽ ró rî
(Mãtáyõ 28.9-10; Márãkõ 16.9-11)
11 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Mãríyã Mãgãdálã drí ngãzó gõlé Yésũ rî lóꞌdé drı̣̃ ꞌálâ, gõꞌdá âdrélé ãkpã ĩvĩ lóꞌdé drı̣̃ ꞌá tólâ, rĩꞌá ãwó ngõlé.
Gõꞌdá gólâ drẽ zãâ ãwó ngõꞌá rî, gólâ drí ậndı̣̃zó võ ı̣̂ndrı̣́lı̣́ ũgı̣́ Yésũ rî ãvõ ꞌbãzó nõ ꞌálâ kpá óꞌdí. 12 Tólâ rî, kôrô drílâ mãlãyíkã rı̣̃ ndrẽzó ítá lậgû-lậgû bê rĩꞌá ĩyî võ Yésũ rî ãvõ ꞌbãzó rî ꞌá, ãlô drı̣̃lı̣́ lésĩ, gõꞌdá ãzâ rî íyíkâ pálé lésĩ.
13 Nĩngá sĩ, mãlãyíkã rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî drí tã îjízó gólâ tı̣́ kĩ, “Ãmâ îzó, ní rî ãwó ngõlé nõ ãꞌdô tãsĩ yã?” Gõꞌdá Mãríyã drí tã-drı̣̃ lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Ãyẽ, ótrõ íyîngá Kúmú tãndí ãmákâ nõ ãvõ lâ trá ũgı̣́ ꞌásĩ vólé, má nı̣̃ı̣́ kô, ngãtá ótrõ ĩyî trá ꞌbãlé ãꞌdô ꞌá yã rî! Ĩꞌdî má drí rĩzó ãwó lâ ngõlé nõ.”
14 Gõꞌdá Mãríyã õtírĩ kpá úlı̣́ ꞌdĩ âtá ĩtí mãlãyíkã ꞌdî ꞌbá yî drí rî, kôrô gólâ drí íyî jãzó võ ndrẽlé dîrî. Gõꞌdá gólâ jâ yî bê rî, kôrô drílâ Yésũ rî ndrẽzó âdréꞌá tólâ cú ĩtí Yésũ rî nı̣̃ ãkó. 15 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí gõzó tã îjílí tı̣́ lâ kĩ, “Õkó nõ, ní rî ãwó ngõlé ãꞌdô tãsĩ yã? Ní ndã ãꞌdî ĩꞌdî yã?”
Gõꞌdá Mãríyã ı̣̂sũ íyíkâ kĩ, ꞌdĩî âꞌdô õjílã gólâ rĩ ꞌbá võ ꞌdî vó lâ ndrẽlé rî ĩꞌdî. Tólâ rî, kôrô Mãríyã drí tã-drı̣̃ jãzó Yésũ drí kĩ, “Ãmbá, õzõ ní õtrõ kúmú ámákâ Yésũ rî ãvõ nĩ rî, ní âꞌdâ võ ní drí ꞌbãzó lâ ꞌá lâ rî má drí, tãlâ má nĩ ró bê nĩꞌá âtrõlâ ꞌbãlé võ tãndí ꞌá.”
16 Gõꞌdá ĩtí rî, Yésũ drí gólâ rî zı̣̃zó kĩ, “Mãríyã.” Gõꞌdá Mãríyã ârî lạ̃zı̣́ Yésũ drí zı̣̃lı̣́ ꞌdĩ bê rî, kôrô Mãríyã ní drí ngãzó trẽlé tã bê kĩ, “Tã îmbá ꞌbá ámákâ!” Gõꞌdá drílâ drı̣́ dõzó Yésũ rú. 17 Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó drílâ, “Ní rî drı̣́ dõlé má rú kô, Mãríyã, ní âyê mâ, tãlâ má cá drẽ kô ûrú ꞌálâ ámâ átá ngálâ. Ní nĩ gõlé võ ámâ ậdrúpı̣̃ yî drí rĩzó rî ꞌálâ, ní âtâ tã gólĩyî drí kĩ, mâ trá ãnyî ꞌẽꞌá gõlé ûrú ꞌálâ Ôvârí ãmâ átá ró ãní bê rî ngálâ.” 18 Ĩtí rî, kôrô Mãríyã drí úlı̣́ Yésũ drí âtálé yí drí ꞌdĩ ârízó, gõꞌdá drílâ ngãzó rãlé gõlé kpá óꞌdí lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî ngálâ. Gõꞌdá gólâ câ bê gólĩyî ngálâ rî, gólâ drí tã âtázó ãyĩkõ sĩ lãjóꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, “Má ndrê kúmú ãmákâ Yésũ trá! Gólâ lîdrî trá õdrã ꞌásĩ, gõꞌdá gólâ bê rĩꞌá lédrẽ-lédrẽ ró.” Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, drílâ kpá úlı̣́ Yésũ kâ âtálé yí drí ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdázó gólĩyî drí.
Tã Yésũ drí íyî âꞌdázó lãjóꞌbá íyíkâ drí rî
(Mãtáyõ 28.16-20; Márãkõ 16.14-18; Lúkạ̃ 24.36-49)
19 Kậyı̣̂ ãlôlâ Yésũ drí lîdrízó õdrã ꞌásĩ ꞌdî lạ̃njạ́túlı̣́ lâ ꞌdĩ sĩ rî, lãjóꞌbá gólâkâ rî ꞌbá yî drí rû êꞌbézó ĩyî ndrĩ jó ꞌá, ĩyî tı̣̂ âꞌbãlé kpạ̃ạ́kũ jó ꞌá ũrı̣̃ drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yí kâ drí sĩ, tãlâ gólĩyî ı̣̂sũ ĩyíkâ tã kĩ, drı̣̃-ꞌbá ạ́ngı̣́ Yúdạ̃ yí kâ ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdô ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá ĩyíkâ âjóꞌá ânĩlí ĩyî ûrúlı̣́. Gõꞌdá nyĩî ró, Yésũ drí âfõzó gólĩyî lãfálé cú ĩtí ạ́tı̣̃ njı̣̃ ãkó. Gõꞌdá Yésũ drí nî-bê-yã fẽzó gólĩyî drí úlı̣́ nõ ꞌbá yî sĩ kĩ, “Tã ạ̃ꞌdı̣́ ãâꞌdô ãní bê.” 20 Gõꞌdá gólâ fẽ nî-bê-yã bê gólĩyî drí rî, gólâ drí kpá ạ̃lı̣́bı̣́ íyî gãrã ꞌá íyî drı̣́ yí bê rî âꞌdázó gólĩyî drí. Gõꞌdá lãjóꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî drí âꞌdózó ndrĩ ãyĩkõ ró rõô, tãlâ gólĩyî ndrê kúmú ĩyíkâ Yésũ trá lédrẽ-lédrẽ ró kpá óꞌdí. 21 ꞌDĩî vósĩ, Yésũ drí tã âtázó kpá óꞌdí gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Tã ạ̃ꞌdı̣́ ãâꞌdô ãní bê. Õzõ ámâ átá drí ámâ âjórẽ trá ânĩlí ãngó nõ ꞌá ãnî lı̣̃fı̣́ îmbálé rî tí rî, ngbãângbânõ má jô kpá ãnî nĩꞌá õjílã lı̣̃fı̣́ îmbá bê.” 22 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí drı̣́-ãcê Ôvârí kâ fẽzó drílĩyî lôvó-lôvó íyíkâ võzó gólĩyî drı̣̃ı̣̂ õmbĩ kâ sĩ. Vó lâ sĩ rî, gólâ kĩ gólĩyî drí rî, “Mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ õrî ãní bê. 23 Má fẽ kpá mbârâkã ãnî drí õjílã âyézó tã õnjí gólĩyíkâ rî ꞌbá yî ꞌásĩ. Õzõ nĩ ãâyê tã õnjí õjílã ãzâ kâ trá rî, gõꞌdá Ôvârí âꞌdô kpá tã õnjí õjílã rî gógó ꞌdĩ kâ âyéꞌá. Õzõ nĩ ãâyê tã õnjí õjílã rî ꞌdĩ kâ kô rî, Ôvârí âyé tã õnjí gólâkâ kpá kô.” Gõꞌdá Yésũ âtálé bê úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî ndrĩ ndẽlé rî, kôrô gólâ drí gólĩyî âyézó.
Tã Yésũ drí íyî âꞌdázó Tómã drí rî
24 Kậyı̣̂ gólâ Yésũ drí íyî âꞌdázó lãjóꞌbá íyíkâ yî drí rî sĩ, lãjóꞌbá gólâkâ ãzâ ãlô rú bê Tómã Lạ̃tı̣́gó rî yûꞌdạ́wạ́ ãzí-ãzí lâ yî lãfálé. 25 Gõꞌdá Tómã âcâ bê vólé lésĩ rî, lãjóꞌbá ãzí lâ yî drí tã ꞌdî âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, “Kúmú ãmákâ Yésũ bê rĩꞌá lédrẽ-lédrẽ ró, mã ndrê gólâ trá.” Gõꞌdá lé ĩtí rî, Tómã gâ vólé dó tã lẽlé úlı̣́ íyî ãzí-ãzí yî drí âtálé yí drí ꞌdĩ ꞌá. Gólâ kĩ gólĩyî drí rî, “Õzõ má õndrê ạ̃lı̣́bı̣́ gólâ rî îpázó drı̣́ ꞌá gõꞌdá kpá gólâ rî gãrã ꞌdı̣̃lı̣́ ạ̃jú sĩ ꞌdî ạ̃lı̣́bı̣́ lâ ámâ lı̣̃fı̣́ sĩ kô, gõꞌdá õzõ má õdõ kpá ámâ drı̣́-mvá sĩ kô rî, má lẽé tã gbõ té kô úlı̣́ ãnî drí âtálé má drí ꞌdĩ ꞌá.”
26 Gõꞌdá kậyı̣̂ njı̣̂-drı̣̃-lâ-rı̣̃ vósĩ rî, lãjóꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî êꞌbê rû kpá trá óꞌdí jó ãlô-ãlô lâ ꞌdĩ ꞌá ĩyî tı̣̂ âꞌbãlé kpạ̃ạ́kũ. Kậyı̣̂ rî ꞌdĩ ꞌá rî, Tómã gõꞌdá bê gólĩyí bê jó ꞌá tólâ. Gólĩyî âꞌbã bê gbõ lé ạ́tı̣̃ kpạ̃ạ́kũ rî, nyĩî ró Yésũ drí âfõzó gólĩyî lãfálé ândálé kpá óꞌdí gõꞌdá âdrélé gólĩyî ândrá. Nĩngá sĩ, drílâ nî-bê-yã ꞌẽzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Tã ạ̃ꞌdı̣́ ãâꞌdô ãní bê.”
27 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, gólâ drí íyî jãzó Tómã ngálâ gõꞌdá Tómã rî zı̣̃lı̣́ kĩ, “Tómã, ní ânĩ ạ̃lı̣́bı̣́ ámâ drı̣́ ágálé ꞌá nõ ꞌbá yî ndrẽlé. Ní ânĩ dõlâ cú ánî drı̣́-mvá sĩ. Ní ndrê kpá ạ̃lı̣́bı̣́ ámâ gãrã ꞌá nõ, ní gõ ró kpá dõlâ ánî drı̣́ sĩ, tãlâ ní lẽ ró tã bê. Ní âyê tã gólâ rĩzó tã ı̣̂sũlı̣́ rı̣̃ rı̣̃ ꞌdî vólé. Gõꞌdá ĩtí rî, ní lẽ tã pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ ngbãângbânõ kĩ, mâ bê rĩꞌá lédrẽ-lédrẽ ró!” 28 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Tómã drí tã-drı̣̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ, “Ãwô, Kúmú! Má lẽ tã trá ní ꞌá ngbãângbânõ. Gõꞌdá má nı̣̃ kpá trá kĩ nĩ rî, nî rĩꞌá Kúmú ámákâ ĩꞌdî! Pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, nî rĩꞌá Ôvârí ĩꞌdî!” 29 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó Tómã drí kĩ nĩ rî, “Tómã, ní lẽ tã ngbãângbânõ kĩꞌá nĩ rî, mâ bê lédrẽ-lédrẽ ró nõ, tãlâ ní ndrê mâ trá ánî lı̣̃fı̣́ sĩ rî drí sĩ yã? Má âtâ ní drí, rĩꞌá tãndí ró rõô ạ̃tı̣́ ꞌá tólâ õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá kĩ mâ bê lédrẽ-lédrẽ ró, gõꞌdá cú ĩtí gólĩyî ndré mâ kô rî ꞌbá yî drí.”
Tã-vó âtî-âtî Yõwánĩ kâ búkũ íyíkâ nõ ꞌá nõngá rî
30 Yésũ ꞌê tã lârâkô ãzâ ꞌbá yî trá rõô lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ lâ yî ꞌá, gõꞌdá íîgĩí kô ndrĩ ꞌdó búkũ nô ꞌá nõngá. 31 Gõꞌdá gólâ fínyáwá îgĩlí nõ, íîgĩ trá, tãlâ õjílã õlẽ ró ĩyî tã bê kĩ, Yésũ rĩꞌá Ôvârí rî mvá ꞌî. Õjílã gólâ tíbê tã lẽ ꞌbá trá Yésũ ꞌá kĩꞌá nĩ rî, Yésũ ĩꞌdî ꞌdíyî pã ꞌbá Ôvârí drí âjólé trá, gõꞌdá gólâ Ôvârí rî mvá ꞌî rî, gólâ âꞌdô âꞌdóꞌá cú lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî bê tã lẽlẽ gólâkâ ꞌdĩ sĩ.