13
Íꞌdígówá órĩ rĩ ꞌbá kâ úlı̣́ mãnĩgõ sĩ rî
(Márãkõ 4.1-9; Lúkạ̃ 8.4-8)
Kậyı̣̂ ãlô-ãlô ꞌdĩ sĩ rî, Yésũ yî drí ngãzó ꞌbã ꞌdî âyélé nĩzó lı̣̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ tı̣́ ꞌálâ, tãlâ yí nĩ ró bê rĩlí tólâ õjílã îmbálé. Gõꞌdá õjílã drí îtõzó rĩꞌá ânĩlí Yésũ ngálâ. Gõꞌdá gólâ ndrê õjílã ꞌdî ꞌbá yî bê rû êꞌbéꞌá âcálé dũû yí lạ̃gạ́tı̣́ rî, drílâ ngãzó mbãlé kõlóngbõ ꞌá rĩlí vũdrı̣́. Gõꞌdá õjílã õꞌbí ꞌdĩ ꞌbá yî drí âdrézó ĩyíkâ lı̣̃mvû ândrê ꞌdĩ gãrã drı̣̃ lâ ꞌá. Gõꞌdá Yésũ drí îtõzó rĩꞌá tã ãmbá ãzâ ꞌbá yî îmbálé õꞌbí ꞌdĩ ꞌbá yî drí úlı̣́ mãnĩgõ yî sĩ íꞌdígówá yí bê. Gólâ kĩ nĩ rî, “Kậyı̣̂ ãzâ sĩ, ạ́mvú ꞌwã ꞌbá ãzâ drí ngãzó nĩlí yí drí ạ́mvú ꞌálâ nĩꞌá órĩ rĩlí. Gõꞌdá gólâ õtírĩ rĩî órĩ rĩlí rî, órĩ ãzâ ꞌbá yî lôꞌdê ĩyíkâ trá pávó tı̣̂ ꞌá. Gõꞌdá ãríwá ânĩ trá ûꞌdúlâ nyãlé. Gõꞌdá órĩ ãzâ ꞌbá yî lôꞌdê ĩyíkâ võ gólâ rõvõ bê ı̣̃nyạ́kú lâ drí âꞌdózó cé fínyáwá rî ꞌá. Gõꞌdá ĩtí rî, órĩ lâ drí âfõzó mbãlé ꞌwãâꞌwâ, tãlâ ı̣̃nyạ́kú âꞌdó kô fĩfĩ ró. Gõꞌdá ı̣̃tú âfõ bê kãlé gbílí-gbílí rî, drílâ ngá-ạ̃rú ꞌdĩ zãzó, drílâ ândrázó ꞌĩlí, gõꞌdá drílâ drãzó, tãlâ índrĩgó lâ fí kô dódó ı̣̃nyạ́kú ꞌá. Gõꞌdá órĩ ãzâ ꞌbá yî lôꞌdê ĩyíkâ ãsõpá ngbũkpũ rî ꞌbá yî lãfálé ꞌá. Ĩtí rî, drílĩyî âfõzó mbãlé tãndí ró. Gõꞌdá ãsõpá ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngá-ạ̃rú ꞌdĩ ꞌbá yî võzó, drílĩyî drãzó. Gõꞌdá órĩ ãzâ ꞌbá yî lôꞌdê ĩyíkâ ı̣̃nyạ́kú tãndí ꞌá. Drílĩyî mbãzó tãndí ró lõꞌwâ ꞌwãlé cõkpõ-cõkpõ. Gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî drí lõꞌwâ ꞌwãzó kámá-ãlô, ãzâ ꞌbá yî ꞌwâ ĩyíkâ nyâꞌdî-nâ, gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî ꞌwâ ĩyíkâ nyâꞌdî-trá-drı̣̃-lâ-ngâ-mûdrı̣́. Gõꞌdá õzõ nĩ ãârî tã bê rî, ꞌdõvó nĩ ârî úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî dódó ꞌbãlé ãnî drı̣̃ı̣̂.”
Tã ífí Yésũ drí rĩzó tã îmbálé úlı̣́ mãnĩgõ sĩ íꞌdígówá bê rî
(Márãkõ 4.10-12; Lúkạ̃ 8.9-10)
10 Nĩngá sĩ, tã ârí ꞌbá Yésũ kâ rî ꞌbá yî drí ânĩzó ĩyî gólâ ngálâ tã îjílí gólâ tı̣́ kĩ, “Tãlâ ãꞌdô ꞌî ní drí rĩzó tã îmbálé õjílã drí úlı̣́ mãnĩgõ sĩ yã?”
11 Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, “Ónyĩ ãnî nyãányâ trá, tãlâ tã Ôvârí kâ gólâ drí lậpı̣́lı̣́ õjílã ãzâ ꞌbá yî drí sĩ tã tíbê gólâ drí õjílã ꞌbãzó rĩlí kũmũ íyíkâ zẽlé rî tãsĩ rî áâꞌdâ ró bê ãnî drí. Gõꞌdá rĩꞌá âmbâ-âmbâ ró õjílã ãzâ ꞌbá yî drí tã ꞌdî ꞌbá yî nı̣̃zó. 12 Nĩ ndrê drẽ, õjílã gólĩyî tã Ôvârí kâ drí fĩzó gólĩyî drı̣̃ı̣̂ rî, áâꞌdô gólĩyî îmbáꞌá rõô tã Ôvârí kâ sĩ. Gólĩyî âꞌdô ꞌbãꞌá tã nı̣̃nı̣̃ bê ãmbá. Gõꞌdá gólĩyî tã ámákâ drí fĩzó gólĩyî drı̣̃ı̣̂ kôꞌdáwá rî, tã Ôvârí kâ fínyáwá gólĩyî drí nı̣̃lı̣́ ꞌdĩ îcá kô gólĩyî pãlé, âꞌdô ꞌbãꞌá cú ĩtí lôsĩ ãkó. 13 Má rî tã îmbálé úlı̣́ mãnĩgõ sĩ íꞌdígówá bê, tãlâ tã gólĩyî má drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî, õjílã ãmbá gólĩyî rĩ ꞌbá ndrẽlâ rî ꞌbá yî âmbê ĩyî lı̣̃fı̣́ kpạ̃ạ́kũ, tãlâ ĩyî õzó kô îcá ndrẽlâ. Ĩtí rî, gólĩyî îcá kô tã ífí lâ nı̣̃lı̣́. Gõꞌdá tã má drí rĩꞌá âtálâ rî, ârî ĩyî bê rî, gólĩyî jâ ĩyî bı̣́ vólé, tãlâ ĩyî õzó kô îcá ârílâ. Ĩtí rî, tã lâ fí kpá kô gólĩyî drı̣̃ı̣̂. ꞌDĩî tã ífí gólâ má drí rĩzó gólĩyî îmbálé úlı̣́ mãnĩgõ sĩ íꞌdígówá bê rî ĩꞌdî ꞌdĩ. 14 Ĩtí rî, tã gólâ tã ậngũ ꞌbá Ĩsáyã drí âtálé trá ạ̃kû ró gólĩyî tãsĩ rî rĩꞌá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌî, kĩꞌá nĩ rî,
‘Nĩ âꞌdô úlı̣́ ámákâ âríꞌá, gõꞌdá tã lâ îcá kô fĩlí ãnî drı̣̃ı̣̂.
Nĩ âꞌdô tã gólâ má drí rĩꞌá ꞌẽlâ rî ndrẽꞌá, gõꞌdá nĩ îcá kô tã ífí lâ nı̣̃lı̣́.
15 Tí õjílã ꞌdî ꞌbá yî drı̣̃ lâ yî õró ꞌbãâ kô âmbâ-âmbâ ró,
gõꞌdá gólĩyî õró ĩyî bı̣́-ꞌbálé ậsı̣̃ı̣̂ kô kpạ̃ạ́kũ,
gõꞌdá õró ĩyî kpá lı̣̃fı̣́ âmbé kpạ̃ạ́kũ kô rî,
tí lı̣̃fı̣́ lâ yî ndrê tã nô trá,
tí bı̣́-ꞌbálé lâ yî ârî tã nô trá,
tí tã ámákâ fî nõ trá gólĩyî drı̣̃ı̣̂.
Gõꞌdá gólĩyî âjâ drı̣̃ nô trá âgõlé má ngálâ,
má pâ ró gólĩyî bê.’
Ĩsáyã 6.9-10
16 “Ãnî tã ârí ꞌbá ámákâ rî ꞌbá yî, ãnî rĩꞌá ândrâ-tãndĩ bê, tãlâ nĩ njı̣̃ ãnî lı̣̃fı̣́ trá tã ámákâ ndrẽlé dódó, gõꞌdá nĩ njı̣̃ ãnî bı̣́-ꞌbálé kpá trá tã ámákâ ârílí dódó gõzó ꞌẽlâ tãndí ró. 17 Má âtâ ãnî drí tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, tã ậngũ ꞌbá dũû gólĩyî âꞌdó ꞌbá ạ̃kû ró nã ꞌbá yî gõꞌdá tã mbı̣̂ ꞌbá dũû Ôvârí kâ ãzâ ꞌbá yí bê, gólĩyî lẽ ĩyî trá tákányĩ tã gólĩyî ãnî drí rĩꞌá ndrẽlé ngbãângbânõ ãnî lı̣̃fı̣́ sĩ nõ ꞌbá yî ndrẽlé, gõꞌdá gólĩyî îcá kô ndrẽlâ. Gólĩyî lẽ trá kpá tã gólĩyî ãnî drí rĩꞌá ârílâ ngbãângbânõ rî ârílí ĩyî bı̣́ sĩ, gõꞌdá gólĩyî îcá kpá kô ârílâ.”
Tã Yésũ drí íꞌdígówá órĩ rĩ ꞌbá kâ ꞌdĩ tã ífí lâ âꞌdázó rî
(Márãkõ 4.13-20; Lúkạ̃ 8.11-15)
18 Gõꞌdá Yésũ drí îtõzó íꞌdígówá órĩ rĩ ꞌbá kâ ꞌdĩ tã ífí lâ âꞌdálé. Gólâ kĩ nĩ rî, 19 “Nĩ ârî drẽ, órĩ gólĩyî ꞌdẽ ꞌbá lạ́tı̣̂ ꞌá rî, ꞌdĩî õjílã gólĩyî tã âtî-âtî tãndí kũmũ Ôvârí kâ rî tãsĩ rî ârí ꞌbá, gõꞌdá tã lâ fí gólĩyî drı̣̃ı̣̂ dódó kô. Ĩtí rî, Sãtánã drí ânĩzó úlı̣́ gólĩyî drí ârílí ꞌdĩ trõlé vólé gólĩyî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌásĩ. 20 Gõꞌdá órĩ gólĩyî ꞌdẽ ꞌbá ı̣̃nyạ́kú rõvõ bê rî ꞌá rî, ꞌdĩî rĩꞌá õjílã gólĩyî tã âtî-âtî tãndí ꞌdĩ ârí ꞌbá dódó, gõꞌdá drílĩyî tã lẽzó ꞌá lâ ãyĩkõ sĩ. 21 Gõꞌdá tã lẽlẽ gólĩyíkâ âꞌdó kô cú mbârâkã bê rõô. Ĩtí rî, úlı̣́ gólĩyî drí ârílí ꞌdĩ ꞌbá yî îcá kô rĩlí zãâ gólĩyî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá. Gõꞌdá õzõ kậyı̣̂ ĩzã kâ ãâcâ trá rî, ngãtá õzõ óõfẽ lâŋõ õnjí tẽtẽ trá gólĩyî drí tã lẽlẽ gólĩyíkâ tãsĩ rî, drílĩyî tã lẽlẽ ĩyíkâ ꞌdĩ âyézó ꞌwãâ ró. 22 Órĩ gólâ ꞌdẽ ꞌbá ãsõpá ngbũkpũ lãfálé ꞌá rî, ꞌdĩî rĩꞌá õjílã gólĩyî tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ꞌdĩ ârí ꞌbá dódó gõzó tã lẽlé ꞌá lâ. Gbõ lé ĩtí rî, gólĩyî rĩꞌá tã ı̣̂sũ bê rõô ngá gólĩyî ãngó nõ ꞌá nõ ꞌbá yî tãsĩ. Ĩtí rî, gólĩyî lẽ âꞌdólé ngá-drı̣̃ ãmbá bê. Tã ı̣̂sũ gólĩyíkâ ꞌdĩ âꞌdô gólĩyî âdóꞌá. Ĩtí rî, tã lẽlẽ gólĩyíkâ Ôvârí ꞌá ꞌdĩ drí âꞌdózó cú ĩtí lõꞌwâ ãkó. 23 Órĩ gólâ ꞌdẽ ꞌbá ı̣̃nyạ́kú tãndí ꞌá rî, ꞌdĩî rĩꞌá õjílã gólĩyî tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ ꞌdĩ ârí ꞌbá drílĩyî tã lẽzó ꞌá lâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Ĩtí rî, ãzâ ꞌbá yî drí lõꞌwâ ꞌwãzó âcálé kámá-ãlô tã ꞌẽꞌẽ tãndí gólĩyíkâ sĩ, ãzâ ꞌbá yî ꞌwâ ĩyíkâ nyâꞌdî-nâ, gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî ꞌwâ ĩyíkâ nyâꞌdî-ãlô-drı̣̃-lâ-ngâ-mûdrı̣́.”
Íꞌdígówá Yésũ drí âtálé tã írírí ôngî-ôngî kâ ĩfó ꞌásĩ rî tãsĩ rî
24 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí îtõzó íꞌdígówá ãzâ âtálé õꞌbí ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ, “Tã gólâ Ôvârí drí ꞌẽzó õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá ĩyî kũmũ íyíkâ zẽlé rî vó lâ yî ndrẽlé rî rĩꞌá nõtí. Ãgô ãzâ drí ạ́mvú íyíkâ ꞌwãzó, gõꞌdá drílâ ĩfó órĩ tãndí rĩzó ạ́mvú íyíkâ ꞌdĩ ꞌá. 25 Gõꞌdá ngạ́cı̣̂ ãzâ sĩ, õjílã õtírĩ ꞌbãâ ĩyî ndrĩ ậꞌdú kõꞌá rî, ạ̃jú-ꞌbá-ãzí ạ́mvú lı̣́pı̣̂ ꞌdĩ kâ drí ânĩzó kírî ró írírí ífí rĩlí dró ĩfó gólâkâ rĩlí ꞌdĩ ꞌbá yî lãfálé sĩ. Gõꞌdá drílâ íyîngá ngãzó lậvũlı̣́. 26 Gõꞌdá ĩfó ꞌdĩ ꞌbá yî õtírĩ ꞌbãâ âfõꞌá mbãlé lõꞌwâ ꞌwãlé rî, gõꞌdá írírí ꞌdĩ ꞌbá yî drí kpá âfõzó mbãlé ꞌdũwạ̃ ĩfó ꞌdĩ ꞌbá yí bê. 27 Gõꞌdá rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá ạ́mvú lı̣́pı̣̂ ꞌdĩ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî ndrê ĩyî írírí rĩ ꞌbá âfõlé ĩfó lãfálé sĩ ꞌdî ꞌbá yî bê rî, drílĩyî ngãzó nĩlí ạ́mvú lı̣́pı̣̂ ꞌdĩ îjílí kĩ, ‘Ãmbá, ákĩ, ní rî fí cé ĩfó órĩ ĩꞌdî ạ́mvú áníkâ ꞌdĩ ꞌá kô yã? Gõꞌdá írírí âfõ ꞌbá ꞌá lâ rõô ꞌdĩ ꞌbá yî ûsû rû ĩyíkâ ángô lésĩ yã?’ 28 Gõꞌdá ạ́mvú lı̣́pı̣̂ ꞌdĩ drí tã-drı̣̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, ‘Ạ̃jú-ꞌbá-ãzí rî ĩyî írírí ꞌdĩ ꞌbá yî nĩ.’ Ĩtí rî, rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí gólâ rî îjízó kĩ, ‘Ãꞌdô bê ĩtí rî, ní lẽ tã-drı̣̃ trá ãmâ drí nĩzó írírí ꞌdĩ ꞌbá yî ôngílí vólé yã?’ 29 Gõꞌdá ĩtí rî, ạ́mvú lı̣́pı̣̂ ꞌdĩ drí kpá tã-drı̣̃ lôgõzó drílĩyî kĩ, ‘ꞌÉꞌẽ, nĩ ôngî drẽ kô ngbãângbânõ, tãlâ nĩ õzó gõꞌdá kô ĩfó ôngí kpãâ gólĩyí bê. 30 Nĩ âyê drẽ írírí ꞌdĩ ꞌbá yî õmbâ ró ĩyî ꞌdũwạ̃ ĩfó ꞌdĩ ꞌbá yí bê cãlé bũúũ párá rĩzó ĩfó ŋõlé rî ꞌá. ꞌDĩî vósĩ rî, má âꞌdô tã âtáꞌá lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ámákâ rî ꞌbá yî drí, gólĩyî õôngî ró ĩyî drẽ írírí ꞌdĩ ꞌbá yî sı̣́sı̣́, gólĩyî õômbê ró tũ võ ãlô ꞌá zãlé lạ̃sı̣́ sĩ, gõꞌdá gólĩyî õgõ ró ĩfó ŋõlé ꞌbãlé ẽró ꞌá.’ ”
Úlı̣́ mãnĩgõ lạ́tı̣̂ gólâ õjílã Ôvârí kâ drí ꞌẽzó lîzólé âcálé dũû rî tãsĩ rî
(Márãkõ 4.30-32; Lúkạ̃ 13.20-21)
31 Gõꞌdá Yésũ drí úlı̣́ mãnĩgõ ãzâ âtázó rı̣̃ õjílã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá âꞌdólé õjílã Ôvârí kâ ró rî ꞌbá yî tãsĩ. Gólâ kĩ, “Lạ́tı̣̂ gólâ Ôvârí drí ꞌẽzó õjílã dũû ꞌbãlé lîzólé âꞌdólé õjílã íyíkâ ró rî rĩꞌá õzõ ãgô ãzâ gólâ líꞌbá ífí ı̣̂ꞌdı̣́ ꞌbá ạ́mvú íyíkâ ꞌá rî kâtí. 32 Gbõ lé líꞌbá ífí ꞌdĩ rĩꞌá fínyáwá ĩtí rî, gõꞌdá õtírĩ âfõô rî, âꞌdô mbãꞌá âcálé fê ạ́ngı̣́ ró. Ĩtí rî, ãríwá âꞌdô ĩyî rĩꞌá gárá lâ ꞌdĩ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂. Âꞌdô âꞌdóꞌá kpá ĩtí õjílã dã gólĩyî rĩ ꞌbá ámâ vó lôbẽlé rî ꞌbá yî drí, gólĩyî âꞌdô ꞌẽꞌá lîzólé dũû ĩtí ı̣̃zạ́tú.”
33 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí kpá úlı̣́ mãnĩgõ ãzâ âtázó tã ãlô-ãlô ꞌdĩ tãsĩ. Gólâ kĩ, “Lạ́tı̣̂ gólâ Ôvârí drí ꞌẽzó õjílã íyíkâ ꞌbãlé lîzólé dũû rî kpá rĩꞌá õzõ õkó ãzâ gólâ lẽ ꞌbá ãmbãtã íyíkâ ạ̃kú sĩ rî ꞌbẽlé rî kâtí. Gólâ âꞌdô ꞌạ̃ꞌı̣́-ãrá âtrõꞌá ãmbá gõzó ạ̃kú âtrõlé fínyáwá ĩtí dãlé ꞌá lâ. Ĩtí rî, ạ̃kú fínyáwá ꞌdĩ drí ꞌạ̃ꞌı̣́-ãrá ꞌdĩ ꞌbãzó ậpı̣̃lı̣́ ãmbá.”
34-35 Yésũ rí kô õꞌbí îmbálé cú ĩtí úlı̣́ mãnĩgõ ãkó íꞌdígówá bê. Gólâ rî gólĩyî îmbálé úlı̣́ mãnĩgõ sĩ íꞌdígówá bê ꞌdĩ, tãlâ úlı̣́ gólâ tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ drí âtálé trá ạ̃kû ró Yésũ rî tãsĩ rî nã ꞌbá yî ãꞌdô ró bê tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró. Úlı̣́ rî ꞌdĩ ꞌbá yî kĩ,
“Má âꞌdô tã âtáꞌá ãnî drí úlı̣́ mãnĩgõ sĩ íꞌdígówá bê.
Má âꞌdô tã gólĩyî lậpı̣́lı̣́ kírî îtõ võ ãngó nõ kâ ꞌásĩ rî ꞌbá yî âꞌdáꞌá ãnî drí úlı̣́ mãnĩgõ sĩ íꞌdígówá bê.”
Lôngó 78.2
Tã Yésũ drí íꞌdígówá írírí ôngî-ôngî kâ ĩfó ꞌásĩ ífí lâ âꞌdázó rî
36 Nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó õꞌbí ꞌdĩ ꞌbá yî âyélé tã ârí ꞌbá íyíkâ yí bê nĩzó gõlé ꞌbã ꞌálâ. Gõꞌdá gólĩyî câ bê ꞌbã ꞌálâ rî, tã ârí ꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí ânĩzó ĩyî gólâ rî îjílí kĩ, “Ní âꞌdâ drẽ íꞌdígówá áníkâ írírí ífí kâ rĩlí ạ́mvú ĩfó kâ ꞌá ꞌdĩ ĩtõ lâ ãmâ drí.” 37 Gõꞌdá Yésũ drí ngãzó íꞌdígówá ꞌdĩ tã ífí lâ âꞌdálé drílĩyî. Gólâ kĩ, “Ãgô gólâ órĩ ĩfó kâ rĩ ꞌbá ạ́mvú íyíkâ ꞌá ꞌdĩ mâ gólâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ nõ ĩꞌdî. 38 Gõꞌdá ạ́mvú rî gógó íyíkâ ãngó nõ ĩꞌdî. Gõꞌdá órĩ ĩfó kâ ꞌdĩ íyíkâ õjílã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá âꞌdólé õjílã Ôvârí kâ ró rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Gõꞌdá órĩ írírí kâ ꞌdĩ íyíkâ õjílã gólĩyî Sãtánã kâ ró rî ꞌbá yî ĩꞌdî. 39 Gõꞌdá ạ̃jú-ꞌbá-ãzí gólâ órĩ õnjí írírí kâ rĩ ꞌbá ꞌdĩ íyíkâ Sãtánã ĩꞌdî. Kậyı̣̂ ĩfó ŋõ kâ ꞌdĩ íyíkâ kậyı̣̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ rî ĩꞌdî. Gõꞌdá lôsĩ ꞌẽ ꞌbá ngá gólĩyî ạ́mvú ꞌá rî ŋõlé rî ĩyíkâ mãlãyíkã Ôvârí kâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî.
40 “Õzõ írírí êꞌbérẽ tũ võ ãlô ꞌá zãlé lạ̃sı̣́ ꞌá rî kâtí, âꞌdô rû ꞌẽꞌá kpá ĩtí kậyı̣̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ sĩ. 41 Gõꞌdá má âꞌdô mãlãyíkã ámákâ âjóꞌá. Gólĩyî âꞌdô ânĩꞌá õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá õjílã ãzí ꞌbãlé tã õnjí ꞌẽlé rî ꞌbá yî êꞌbélé ndrĩ ãngó Ôvârí drí ꞌbãlé nõ ꞌásĩ, gõꞌdá kpá gólĩyî ndrĩ rĩ ꞌbá tã õnjí ãzâ ꞌbá yî ꞌẽlé rî ꞌbá yí bê. 42 Gõꞌdá mãlãyíkã ꞌdî ꞌbá yî âꞌdô gólĩyî trõꞌá vũlı̣́ lạ̃sı̣́ rạ̃ꞌdạ̃ êdélé Sãtánã yî drí rî ꞌá vẽlé tólâ ngbá. Gólĩyî âꞌdô ãwó ngõꞌá sı̣́-gílí nyãnyã bê, ngá lãzé-lãzé õnjí ꞌdĩ drí sĩ. 43 Gõꞌdá õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tã mbı̣̂ Ôvârí kâ ꞌẽlé rî ꞌbá yî, gólĩyî âꞌdô lậgúꞌá lậgû õzõ ı̣̃tú kâtí ãngó óꞌdí gólĩyî átá Ôvârí kâ rî ꞌálâ. Õzõ nĩ ãꞌdô bı̣́ bê rî, ꞌdõvó nĩ ârî drẽ úlı̣́ ámákâ ꞌdĩ ꞌbá yî dódó.”
Tã âꞌdô-âꞌdô õjílã Ôvârí kâ ró rî tã lâ drí âꞌdózó tã ạ́ngı̣́ ró rî
44 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí úlı̣́ mãnĩgõ ãzâ âtázó rı̣̃ tã âꞌdô-âꞌdô õjílã Ôvârí kâ ró rî kâ tãsĩ. Gólâ kĩ, “Tã âꞌdô-âꞌdô õjílã Ôvârí kâ ró rî kâ rĩꞌá nyé õzõ ãgô ãzâ gólâ nĩ ꞌbá ngá gólâ lâgî lâ drí âꞌdózó rõô õzõ dáãbõ kâtí lậpı̣́lı̣́ trá võ ạ́mvú kâ ꞌá rî ûsúlı̣́ rî kâtí. Gõꞌdá gólâ ndrê ngá rî ꞌdĩ bê rî, drílâ lậpı̣́zó lâ kpá óꞌdí võ rî ꞌdĩ ꞌá. Gõꞌdá drílâ ngãzó nĩꞌá gõlé yí drí ꞌbã ꞌálâ, nĩꞌá ngá íyíkâ ꞌbã kâ lậzı̣́lı̣́ gĩlí ndrĩ vólé, ãꞌdô ró yí drí âꞌdózó lãfâ bê dũû âgõzó ạ́mvú võ ꞌdî gĩlí, ãꞌdô ró bê íyî nyãányâ kâ ró, gõꞌdá ngá gólâ õzõ dáãbõ kâtí ꞌdĩ, yí trõ ró bê yí drí.
45 “Gõꞌdá âꞌdô-âꞌdô õjílã Ôvârí kâ ró rî kpá rĩꞌá õzõ ngá lậzı̣́ ꞌbá gólâ nĩ ꞌbá ngá ꞌdíyî lôꞌĩ kâ sũsũ ró zı̣̃lı̣́ pérẽlẽ rî lôndã bê gĩlí rî kâtí. 46 Gõꞌdá drílâ pérẽlẽ ãzâ sũsũ ró lâgî lâ drí lậvũlı̣́ gạ̃rạ̃ rî ûsúzó. Gõꞌdá gólâ ûsû pérẽlẽ ꞌdî bê rî, drílâ nĩzó ngá íyíkâ lậzı̣́lı̣́ gĩlí ndrĩ vólé, gõꞌdá drílâ pérẽlẽ ꞌdî gĩzó yí drí.”
Tã Yésũ drí úlı̣́ mãnĩgõ âtázó tã Ôvârí drí õjílã íyíkâ êpẽzó trõlé ûrú ꞌálâ rî tãsĩ rî
47 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá úlı̣́ mãnĩgõ ãzâ âtázó kĩ, “Tã Ôvârí drí ꞌẽzó õjílã íyíkâ êpẽlé trõlé ûrú ꞌálâ rî rĩꞌá nyé õzõ ı̣̃ꞌbı̣̂ ꞌbẽ ꞌbá ãzâ ꞌbá yî nĩ ꞌbá ı̣̃ꞌbı̣̂ ꞌbẽlé áyágá ꞌálâ îmbá sĩ gõꞌdá drílĩyî ı̣̃ꞌbı̣̂ tı̣̂ ûrúzó dũû îmbá ĩyíkâ ꞌdĩ ꞌá rî kâtí. 48 Gõꞌdá drílĩyî gõzó îmbá ꞌdĩ âsélé ĩvĩ ángálángâ drı̣̃ ꞌálâ. Gõꞌdá drílĩyî ı̣̃ꞌbı̣̂ gólĩyî tãndí rî yî êpẽzó ꞌbãlé bâgã ꞌá, gõꞌdá ngá lédrẽ-lédrẽ õnjí rî ꞌbá yî êpẽzó vũlı̣́ vólé. 49 Âꞌdô ꞌẽꞌá rû ꞌẽlé kpá ĩtí kậyı̣̂ ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ sĩ. Mãlãyíkã Ôvârí kâ âꞌdô ĩyî ânĩꞌá õjílã gólĩyî õnjí rî ꞌbá yî lãfálé lâ cãlé õjílã gólĩyî tãndí rî ꞌbá yî rú sĩ. 50 Ĩtí rî, áâꞌdô õjílã õnjí ꞌdĩ ꞌbá yî trõꞌá vũlı̣́ lạ̃sı̣́ ꞌá. Tólâ gólĩyî âꞌdô ãwó ngõꞌá sı̣́-gílí nyãnyã bê ngá lãzé-lãzé lạ̃sı̣́ kâ ꞌdĩ drí sĩ.”
51 Gõꞌdá Yésũ drí tã îjízó tã ârí ꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî tı̣́ kĩ, “Tã ꞌdî ꞌbá yî fî trá ãnî drı̣̃ı̣̂ yã?” Gõꞌdá drílĩyî tã ꞌdî drı̣̃ lâ kõzó kĩ, “Ãwô, tã ꞌdî ꞌbá yî fî trá ãmâ drı̣̃ı̣̂.” 52 Gõꞌdá Yésũ drí kpá tã âtázó drílĩyî kĩ nĩ rî, “Rĩꞌá tãndí ró õzõ ãꞌdô trá ĩtí rî, tãlâ lãꞌbí îmbá ꞌbá gólâ tã Ôvârí kâ ı̣̂lı̣́ ꞌbá gõꞌdá drílâ gõzó rĩlí kũmũ Ôvârí kâ zẽlé rî, gólâ rĩꞌá nyé õzõ ꞌbã-lı̣́pı̣̂ gólâ ngá tãndí óꞌdí íyíkâ lôfõ ꞌbá ngá tãndí ạ̃kû bê võ gólâ drí lậpı̣́zó lâ rî ꞌásĩ tã tãndí ꞌẽzó ĩꞌdî sĩ lâ yî rî kâtí. Gólâ âꞌdô tã Ôvârí drí âꞌdálé ạ̃kû ró rî ꞌbá yî ı̣̂lı̣́ꞌá tã Ôvârí drí âꞌdálé ngbãângbânõ rî ꞌbá yí bê.”
53 Nĩngá sĩ, Yésũ ndẽ bê tã îmbâ íyíkâ úlı̣́ mãnĩgõ sĩ ꞌdî ꞌbá yî rî, drílâ ngãzó nĩlí vólé nĩngá sĩ.
Tã õjílã Yésũ rî nyãányâ kâ rî ꞌbá yî drí vólé gãzó dó tã lẽlé gólâ ꞌá rî
(Márãkõ 6.1-6; Lúkạ̃ 4.16-30)
54 Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí ngãzó nĩꞌá gõlé jạ̃rı̣́bạ̃ íyî nyãányâ kâ Nãzãrétã rî ꞌálâ. Gõꞌdá gólâ câ bê tólâ rî, drílâ nĩzó fĩlí jó tã Ôvârí kâ ârî kâ ꞌálâ, rĩꞌá õjílã îmbálé. Ĩtí rî, õjílã ârî ĩyî tã gólâ drí rĩꞌá îmbálâ ꞌdĩ ꞌbá yî bê rî, tı̣̂ lâ ĩyî drí ậꞌdı̣́zó. Gõꞌdá drílĩyî ngãzó tã âtálé Yésũ rú kĩ, “Ãgô nõ ûsû íyíkâ tã nı̣̃nı̣̃ rõô mbârâkã bê rĩzó tã lârâkô ꞌẽlé nõ ãꞌdô ꞌásĩ yã? 55 Mã nı̣̃ gólâ trá tãndí ró. Gólâ ĩꞌdî ãgô gólâ rĩ ꞌbá ngá êdélé fê ꞌásĩ rî mvá lâ ĩꞌdî. Ândrê lâ Mãríyã ĩꞌdî. Gõꞌdá ậdrúpı̣̃ lâ yî ĩꞌdî Yãkóbã, Yõsépã, Sĩmónã gõꞌdá kpá Yúdạ̃. 56 Gõꞌdá îzó lâ yî ndrĩ ꞌdó rĩꞌá ĩyî ãmá bê nõngá. Gõꞌdá gólâ âꞌdô rû jãꞌá âꞌdólé tã nı̣̃nı̣̃ ꞌdî ꞌbá yí bê rõô gõꞌdá kpá mbârâkã bê rõô ꞌdĩ íyíkâ ángô tí ró yã?” 57 Ĩtí rî, õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí âꞌdózó ạ̃wạ̃ ró Yésũ bê, Gõꞌdá drílĩyî Yésũ rî gãzó dó lı̣̃fı̣́ îmbá ꞌbá ró. Gõꞌdá ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé drílĩyî kĩ, “Órî tã ậngũ ꞌbá ı̣̂njı̣̃lı̣́ ı̣̂njı̣̃ võ ꞌásĩ ndrĩ. Gõꞌdá cé õjílã ꞌbạ̃drı̣̃ gólâ rî nyãányâ kâ rî ꞌbá yî gõꞌdá õjílã ꞌbã-tı̣̂ gólâkâ rî kâ rî ꞌbá yí bê ı̣̂njı̣̃ı̣́ ĩyî gólâ kô.” 58 Tãlâ tã lẽ ãkõ õjílã ꞌdî ꞌbá yí kâ tãsĩ rî, gólâ ꞌé tã tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó rî ꞌbá yî kô ãmbá ꞌbạ̃drı̣̃ íyíkâ ꞌdĩ ꞌá nĩngá.