4
Íꞌdígówá órĩ rĩ ꞌbá kâ úlı̣́ mãnĩgõ sĩ rî
(Mãtáyõ 13.1-9; Lúkạ̃ 8.4-8)
Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó kpá óꞌdí rĩꞌá lậmúlı̣́ lı̣̃mvû ândrê Gãlĩláyã kâ rî tı̣́ sĩ. Nĩngá sĩ, drílâ ngãzó rĩꞌá õjílã îmbálé. Õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ drí âvázó mậndrı̣̃ dũû. Tãlâ õjílã õꞌbí ꞌdĩ ꞌbá yî lôzê rû trá ãnyî Yésũ rú, Yésũ drí ngãzó mbãlé cú kõlóngbõ ꞌá nĩlí lı̣̃mvû ꞌálâ fínyáwá, drílâ gõzó rĩlí kõlóngbõ ꞌdî ꞌá. ꞌDĩî õjílã ãmbá âvá ꞌbá rû êꞌbélé ngbạ̃ꞌũ ꞌdî ꞌbá yî rî ĩyíkâ gõlé ángálángâ drı̣̃lı̣́ lésĩ ró. Ĩtí, Yésũ drí rĩzó rĩꞌá tã âꞌdálé gólĩyî drí úlı̣́ mãnĩgõ sĩ. Úlı̣́ mãnĩgõ ãlô sĩ rî, drílâ ngãzó tã âtálé nõtí, “Nĩ ârî drẽ úlı̣́ má drí ꞌẽꞌá âtálâ ãnî drí nõ. Ị̃tú ãzâ sĩ, ạ́mvú ꞌwã ꞌbá ngâ trá nĩlí órĩ rĩlí yí drí ạ́mvú ꞌálâ. Gõꞌdá gólâ rî bê rĩꞌá órĩ ꞌdî rĩlí rî, órĩ ãzâ ꞌbá yî lôngâ lôꞌdélé gĩâ pávó ꞌá ẽsê-drı̣̃. Ĩtí rî, ãríwá drí âꞌdézó ûꞌdúlâ nyãlé vólé.
“Nĩngá sĩ, gõꞌdá órĩ ãzâ ꞌbá yî lôꞌdê ĩyíkâ ı̣̃nyạ́kú âꞌdó ꞌbá rõvõ drı̣̃ı̣̂ rî ꞌá. Ĩtí rî, ı̣̃nyạ́kú rî ꞌdĩ âꞌdó kô njı̣̃njı̣̃ ró. Gõꞌdá ngá-ạ̃rú drí âfõzó mbãlé ꞌwãâꞌwâ. Lé ĩtí rî, õzõ ı̣̃tú ãâcâ trá lété-lété lâ ꞌá rî, ngá-ạ̃rú âfõ ꞌbá trá ꞌdĩ âꞌdô ândráꞌá vẽlé vólé háwô, tãlâ índrĩgó lâ yî fí drẽ kô dódó ı̣̃nyạ́kú ꞌá.
“Gõꞌdá órĩ ífí ũrûkậ ꞌbá yî ꞌdê ĩyíkâ ãsõpá kãrãnyã rî ꞌá. Nĩngá sĩ, ãsõpá rî ꞌdĩ drí lı̣̂pı̣̃zó ạ́ngı̣́ ró, gõꞌdá drílâ ngá-ạ̃rú âfõ ꞌbá ꞌdĩ ûfúzó tílílí ngá ífí ãzâ ûsú ãkó ngá-ạ̃rú ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌásĩ. Gõꞌdá nĩngá sĩ, órĩ ãzâ ꞌbá yî lôngâ ꞌdẽlé ĩyíkâ ı̣̃nyạ́kú tãndí drı̣̃ı̣̂, gõꞌdá drílĩyî mbãzó tãndí ró lõꞌwâ ꞌwãlé cõkpõ-cõkpõ. Gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî drí lõꞌwâ ꞌwãzó ândâlâ nyâꞌdî-trá-drı̣̃-lâ-ngâ-mûdrı̣́, gõꞌdá ãzâ ꞌbá yî õzõ ândâlâ nyâꞌdî-nâ kâtí, nĩngá sĩ, ãzâ ꞌbá yî ĩyíkâ ândâlâ nyâꞌdî-njı̣̂ kâtí.” Ãꞌdô trá ĩtí, Yésũ drí úlı̣́ mãnĩgõ íyíkâ vó lâ âtízó õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, “Gõꞌdá õzõ nĩ ãârî tã bê rî, ꞌdõvó nĩ ârî úlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî dódó ꞌbãlé ãnî drı̣̃.”
Tã Yésũ drí tã âtázó úlı̣́ mãnĩgõ tãsĩ rî
(Mãtáyõ 13.10-17; Lúkạ̃ 8.9-10)
10 Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ, Yésũ yî lãjóꞌbá íyíkâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ rî ꞌbá yí bê õtírĩ rĩî rĩlí õjílã ũrûkậ ꞌbá yí bê ĩyî drı̣̃ı̣̂ sĩ rî, lãjóꞌbá rî ꞌdĩ ꞌbá yî õjílã ũrûkậ ꞌdĩ ꞌbá yí bê drí ngãzó Yésũ rî îjílí, ãꞌdô ró bê gólâ drí úlı̣́ mãnĩgõ ífí gólâ drí âtálé trá ꞌdĩ lôfõzó ĩyî drí trạ̃ậtrậ. 11 Bê trá ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó tã-drı̣̃ lôgõlé gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Ạ̃kû ró Ôvârí âꞌdá tã kô ngbálí-ngbálí õjílã drí pávó yí drí õjílã ꞌbãzó âꞌdólé õjílã íyíkâ ró rî tãsĩ. Gõꞌdá ngbãângbânõ, má âꞌdô âꞌdáꞌá lâ ngbálí-ngbálí ãnî drí. Gõꞌdá õjílã gólĩyî lẽ ꞌbá kô Ôvârí rî nı̣̃lı̣́ rî ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ, nõô má rã tã trá ãkí ãkó gólĩyî drí úlı̣́ mãnĩgõ sĩ. 12 Tã rî ꞌdĩ âꞌdô âꞌdóꞌá, õzõ tã ậngũ ꞌbá drí îgĩlí trá gólĩyî tã lẽlẽ ãkó rî tãsĩ ạ̃kû ró ạ̃kû ró nã sĩ rî kâtí.
‘Ĩtí rî, gólĩyî âꞌdô tã Ôvârí kâ ndrẽꞌá té ĩyî lı̣̃fı̣́ sĩ cú ĩtí ĩtõ lâ nı̣̃ ãkó.
Gõꞌdá gólĩyî âꞌdô kpá Ôvârí rî gbórókõ âríꞌá ĩyî bı̣́ sĩ cú ĩtí tã ífí lâ nı̣̃ ãkó.
Õzõ gólĩyî õndrê tã ꞌdî trá ârî-ârî lâ bê rî,
gólĩyî drí gõzó drı̣̃ âjálé tã õnjí ĩyíkâ ꞌásĩ, tãlâ õgõ ró bê tã õnjí ĩyíkâ ꞌdĩ âyélé ĩyî drí.’ ”
Ĩsáyã 6.9-10
Tã Yésũ drí úlı̣́ mãnĩgõ ĩtõ ı̣̃nyạ́kú lârâkô tãsĩ rî lôfõzó rî
(Mãtáyõ 13.18-23; Lúkạ̃ 8.11-15)
13 Bê trá ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó lãjóꞌbá íyíkâ mûdrı̣́-drı̣̃-lâ-ngâ-rı̣̃ ꞌdî ꞌbá yî îjílí kĩ nĩ rî, “Tã ífí úlı̣́ mãnĩgõ ı̣̃nyạ́kú tı̣̂ lârâkô tãsĩ ꞌdî fî trá ãnî drı̣̃ yã? Õzõ gõꞌdá óõfî ãnî drı̣̃ı̣̂ kôꞌdáwá rî, nĩ âꞌdô îcáꞌá gõꞌdá ángô tí ró úlı̣́ mãnĩgõ ãzâ ꞌbá yî tã ífí lâ yî nı̣̃lı̣́ yã? ꞌDõvó bê trá ĩtí rî, úlı̣́ mãnĩgõ lâ tã ífí lâ ĩꞌdî nõtí. 14 Órĩ rĩrĩ ꞌdî rĩꞌá õzõ tã âtî-âtî Ôvârí kâ pẽrẽ rî kâtí. 15 Gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yî tãsĩ rî, âꞌdô trá õzõ órĩ gólâ lôngá ꞌbá ꞌdẽlé pávó ꞌá ẽsê-drı̣̃ rî kâtí. Õzõ áãâtâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ trá gólĩyî drí rî, gólĩyî ı̣̂njı̣̃ı̣́ kô, tãlâ kôrô Sãtánã âtrõꞌá lâ vólé gólĩyî ꞌásĩ. 16 Gõꞌdá úlı̣́ ꞌdĩ ârí ꞌbá ãzâ ꞌbá yî tãsĩ rî, gólĩyî ĩyíkâ âꞌdóꞌá õzõ órĩ gólâ lôngá ꞌbá ꞌdẽlé ı̣̃nyạ́kú gólâ rõvõ drı̣̃ı̣̂ rî ꞌá rî kâtí. Gólĩyî ꞌdĩ ꞌbá yî ârî ĩyî tã âtî-âtî Ôvârí kâ trá rî, gõꞌdá drílĩyî trõzó lâ ꞌwãâ ãyĩkõ sĩ. 17 Gõꞌdá gólĩyî rĩꞌá õzõ ngá-ạ̃rú índrĩgó lâ drí fĩlí kôꞌdáwá rî tí, gólĩyî rî cé fínyáwá ĩtí tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ꞌá. Gõꞌdá nĩngá sĩ, õzõ lâŋõ ꞌdíyî ûfû kâ ãâꞌdê trá gólĩyî drı̣̃ı̣̂ tãlâ tã âtî-âtî ꞌdĩ tãsĩ rî, gólĩyî drí âyézó lâ kôrô ꞌwãâ. 18 Gõꞌdá õjílã ãzâ ꞌbá yî tãsĩ rî, ĩyíkâ õzõ órĩ gólâ lôngá ꞌbá ꞌdẽlé ãsõpá kãrãnyã rî lãfálé ꞌá rî kâtí. Gólĩyî ꞌdĩ ꞌbá yî ârî ĩyíkâ fí tã âtî-âtî Ôvârí kâ trá. 19 Gõꞌdá gólĩyî rĩꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ bê rı̣̃, tãlâ tã ı̣̂sũ ngá ãngó nõ kâ rî kâ fî trá gólĩyî ꞌá, ngãtá gólĩyî âyê lãfâ trá ĩyî âdólé, gólĩyî lẽ âꞌdólé cú ngá-tı̣̂ bê dũû. Tã ꞌdî ꞌbá yî tãsĩ rî, tã âtî-âtî ꞌdĩ gõꞌdá já gólĩyî kô Ôvârí rî rõlé dódó. ꞌDĩî rĩrĩ gólĩyíkâ rî rĩꞌá cú ĩtí lõꞌwâ ãkó. 20 Nĩngá sĩ, õjílã ãzâ ꞌbá yî kpá bê rĩꞌá ĩyî õzõ órĩ gólâ lôngá ꞌbá ꞌdẽlé ı̣̃nyạ́kú tãndí drı̣̃ı̣̂ rî kâtí. Gólĩyî rĩꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô bê, gõꞌdá gólĩyî ârî ĩyíkâ tã âtî-âtî Ôvârí kâ gõzó kpá tã-drı̣̃ lâ lẽlé, gõꞌdá kpá lõꞌwâ lâ lôfõzó rĩrĩ gólĩyíkâ tãndí rî sĩ, ândâlâ nyâꞌdî-trá-drı̣̃-lâ-ngâ-mûdrı̣́, nyâꞌdî-nâ, gõꞌdá kpá nyâꞌdî-njı̣̂, gạ̃rạ̃ órĩ gólâ tíbê rĩlí trá rî drı̣̃ı̣̂ sĩ.”
Úlı̣́ mãnĩgõ võ îwâ-îwâ lámbã kâ rî tãsĩ
(Lúkạ̃ 8.16-18)
21 Drẽ Yésũ zãâ rĩꞌá úlı̣́ pẽꞌá õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî drí rî, drílâ kpá tã âtázó kĩ nĩ rî, “Õzõ õjílã ãzâ ĩîꞌĩ lámbã íyíkâ trá ngạ́cı̣̂ sĩ rî, gólâ trõ fí bê ꞌbãlé gõzó drı̣̃ lâ âkólé límvó sĩ yã? Ĩtí rî, gólâ âꞌdô trõꞌá lâ lậpı̣́lı̣́ gbãrãkã íyíkâ zẽlé yã? ꞌDĩî îcá kô âꞌdólé ĩtí lâ ꞌdĩ ró. Gólâ trõ lámbã rî ꞌdĩ ꞌbãlé gá tãrãbízã drı̣̃ı̣̂, tãlâ võ îwálé. 22 Õzõ lámbã drí âꞌdórẽ kâtí, tã âtî-âtî pạ̃tı̣́ı̣̃ lậpı̣́lı̣́ ngbãângbânõ rî, îcá trá âtrõlâ âꞌdálé ndrĩ lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá ı̣̃zạ́tú. Gõꞌdá îcâ kpá trá õjílã drí tã îmbâ-îmbâ ámákâ nı̣̃lı̣́ ı̣̃zạ́tú. 23 Õzõ ãnî ãꞌdô bı̣́ bê rî, nĩ ârî tã ꞌdî tãndí ró.”
24 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí kpá tã âtázó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Nĩ îgâ bı̣́ dódó tã má drí âtálé ãnî drí nõ ârízó. Ĩtí rî, nĩ âꞌdô Ôvârí rî nı̣̃ꞌá dódó. Õzõ nĩ ãârî tã trá dódó ꞌẽlé rî, nĩ âꞌdô tã nı̣̃ꞌá Ôvârí rî tãsĩ kpá dódó lậvũlı̣́ kôrô. 25 Õzõ nĩ ĩîcâ trá tã Ôvârí kâ rî ꞌbá yî ârílí rî, ꞌdĩî âꞌdô ãnî ꞌbãꞌá tã gólâkâ rî ꞌbá yî ârílí kôrô. Õzõ nĩ õgã trá ârílâ rî, tã nı̣̃nı̣̃ tã Ôvârí kâ rî ꞌbá yî tãsĩ rî âꞌdô ậvı̣̃ꞌá ãnî drı̣̃ı̣̂ sĩ.”
Úlı̣́ mãnĩgõ ngá-ạ̃rú mbã ꞌbá bũúũ lı̣̂njı̣́lı̣́ rî tãsĩ
26 Nĩngá sĩ, Yésũ âtâ úlı̣́ mãnĩgõ ãzâ kpá kĩ nĩ rî, “Ôvârí ꞌê õjílã kó ángô tí ró âꞌdólé õjílã íyíkâ ró yã? ꞌDĩî âꞌdô õzõ órĩ mbã ꞌbá rî kâtí. Õjílã ngâ órĩ rĩlí ĩꞌdî sı̣́sı̣́ yí drí ạ́mvú ꞌá. 27 ꞌDĩî vósĩ, õjílã rî ꞌdĩ drí rĩzó ậꞌdú kõlé ngạ́cı̣̂ vósĩ cé, gõzó ngãlé rĩꞌá ngá ꞌẽꞌẽ ãzâ ꞌẽlé cı̣̃ı̣́nó vósĩ kpá cé. Gólâ õtírĩ rĩî ngá ãzâ ꞌbá yî ꞌẽlé rî, órĩ ꞌdî drí võ lûtúzó ĩvĩ mbãlé. ꞌDĩî gólâ nı̣̃ı̣́ kô kĩꞌá nĩ rî, ngá rî ꞌdĩ ꞌê rû ĩtí ꞌdĩ ángô tí ró yã. 28 Ôzê ꞌê órĩ nĩ võ lûtúlı̣́ cú ĩtí. Sı̣́sı̣́ ngá-ạ̃rú pá fã âfõ nĩ mbãlé, vó lâ ꞌásĩ, drílâ ngãzó fõô ꞌbãlé, gõꞌdá lı̣̃fı̣́ lâ drí lı̣̂njı̣́zó drı̣̃ lâ ꞌá ạ̃dũkũ lâ ró. 29 Õzõ ạ̃drúgú ũlı̣̂njı̣̂ trá rî, gõzó tõlâ vũdrı̣́, ꞌdĩî trá tı̣̂ lâ îtónãrẽ ꞌî ạ́mvú lı̣́pı̣̂ drí.”* 4.29 Úlı̣́ mãnĩgõ ꞌdî tã ífí lâ kĩ, õjílã jâ rû âꞌdólé õjílã Ôvârí kâ ró cú ĩtí, mã nı̣̃ı̣́ pávó lâ dódó kô.
Úlı̣́ mãnĩgõ líꞌbá ífí tãsĩ
(Mãtáyõ 13.31-32; Lúkạ̃ 13.18-19)
30-31 Yésũ îjî kpá õjílã, gólâ kĩ nĩ rî, “Lạ́tı̣̂ gólâ Ôvârí drí ꞌẽzó õjílã dũû ꞌbãlé lîzólé âꞌdólé õjílã íyíkâ ró rî rĩꞌá õzõ ãꞌdô tã kâtí yã? ꞌDĩî rĩꞌá õzõ ãgô ãzâ gólâ líꞌbá ífí ı̣̂ꞌdı̣́ ꞌbá ạ́mvú íyíkâ ꞌá rî kâtí. Líꞌbá ífí rĩꞌá cíkírĩnyáwá ĩtí. 32 Õzõ ãꞌdô kpálé ĩtí lâ ꞌdĩ kâtí rî, õzõ ı̣́ı̣̃ı̣̂ꞌdı̣̂ líꞌbá ífí rî ꞌdĩ trá rî, drílâ âfõzó mbãlé fê ândrê ró gạ̃rạ̃ cú gárá bê ngbũkpũ ãríwá drí rĩzó ꞌdẽlé lôvólé drı̣̃ lâ ꞌá. Âꞌdô âꞌdóꞌá kpá ĩtí õjílã dã gólĩyî rĩ ꞌbá ámâ vó lôbẽlé rî ꞌbá yî drí, gólĩyî âꞌdô ꞌẽꞌá lîzólé dũû ĩtí ı̣̃zạ́tú.”
33 Yésũ ngî íyî tı̣̂-võ õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî drí kpá úlı̣́ mãnĩgõ ãzâ ꞌbá yî sĩ õzõ drílâ ngĩlí ꞌdĩ ꞌbá yí kâtí. Gólâ ngî úlı̣́ mãnĩgõ ꞌdî ꞌbá yî tã nı̣̃nı̣̃ õjílã ꞌdî ꞌbá yí kâ vó ró. 34 Gólâ ngî tã õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî drí cé úlı̣́ mãnĩgõ sĩ cú ĩtí ĩtõ lâ yî lôfõ ãkó. Gõꞌdá õzõ gólĩyî ãꞌdô trá ĩyî drı̣̃ı̣̂ sĩ tã ârí ꞌbá íyíkâ bê rî, drílâ tã ꞌdî ꞌbá yî ĩtõ lâ lôfõzó ndrĩ tã ârí ꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí.
Tã Yésũ drí kạ̃gũmạ́ạ̃ ândrê êdrẽzó rî
(Mãtáyõ 8.23-27; Lúkạ̃ 8.22-25)
35 Lạ̃njạ́túlı̣́ bê kpá ı̣̃tú rî ꞌdĩ sĩ, Yésũ drí ngãzó tã âtálé lãjóꞌbá íyíkâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí kĩ nĩ rî, “Nĩ ꞌdê mã ngâ ró nĩlí lı̣̃mvû ândrê mbãlé ꞌáꞌá tólâ sĩ.” 36 Ĩtí, lãjóꞌbá rî ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó mbãlé fĩlí kõlóngbõ Yésũ drí âꞌdózó ꞌá lâ ꞌdĩ ꞌá. ꞌDĩî gólĩyî âyê õjílã tı̣́lı̣́lı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî trá ãkpãkãꞌdã ꞌáꞌá lé drı̣̃ ãzâ lésĩ rî ꞌá, drílĩyî gõzó Yésũ rî âjílí kõlóngbõ sĩ ꞌáꞌá ꞌálâ. ꞌDĩî gõꞌdá kõlóngbõ ãzâ ꞌbá yî kpá bê kpãâ gólĩyî vó.
37 Nĩngá sĩ, Yésũ yî õtírĩ rĩî lı̣̃mvû ândrê ꞌdĩ mbãlé kõlóngbõ sĩ rî, nyĩî ró, kạ̃gũmạ́ạ̃ drí ngãzó vı̣̃lı̣́ õnjí lâ ró. Drílâ lı̣̃mvû drı̣̃ ônjázó kpũrú-kpũrú kõlóngbõ drí rĩzó rû îkándãlé ngãâlõ-ngãâlõ. Gõꞌdá lı̣̃mvû drí fĩzó kõlóngbõ ꞌá ꞌẽꞌá kõlóngbõ îcálé dũû. 38 ꞌDĩî Yésũ bê rĩꞌá ậꞌdú kõꞌá vólé lésĩ kõlóngbõ rî ꞌdĩ ꞌá. Gólâ ꞌbã íyî drı̣̃ gá ngá drı̣̃-ậdrı̣̃ kâ drı̣̃ı̣̂. Nĩngá sĩ, lãjóꞌbá gólâkâ rî ꞌbá yî drí ânĩzó gólâ rî ôlólé kĩ nĩ rî, “Wáâwá, lı̣̃fı̣́ îcí ꞌbá, ní pâ ãmâ, tí nõtí nõ lı̣̃mvû ûfû ãmâ trá ngbá cú ĩtí ní drí võ lâ ûsú ãkó. Ĩtí rî, ãmâ tã njı̣̃ı̣́ ní drı̣̃ı̣̂ kô, õzõ mã õdrã trá rî yã? Ní ndré lâŋõ ãmâ drí âꞌdózó ꞌá lâ nõ kô yã?” 39 Ĩtí rî, Yésũ drí ngãzó tã âtálé kạ̃gũmạ́ạ̃ ꞌdĩ drí âdrézó tı̣́ı̣́. Gólâ kĩ nĩ rî, “Kạ̃gũmạ́ạ̃, ní âdrê tı̣́ı̣́. Lı̣̃mvû, ní âdrê.” Gõꞌdá ĩtí kôrô kạ̃gũmạ́ạ̃ drí âdrézó, võ ạ̃yı̣́ drí vı̣̃zó yĩî, kpá lı̣̃mvû drí âdrézó lẽẽ. 40 Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó tã âtálé lãjóꞌbá íyíkâ drí kĩ nĩ rî, “Ãnî ũrı̣̃ ró ãꞌdô tãsĩ yã? Tã lẽlẽ ãníkâ má ꞌá rî âꞌdô drẽ cé fínyáwá ĩtí ãꞌdô tãsĩ yã? Má âꞌdô ãnî ậtı̣̃ꞌá gạ́gạ́.” 41 Ĩtí rî, gõꞌdá lãjóꞌbá gólâkâ drí ngãzó rĩꞌá gólâ rî rõlé kôrô, tãlâ gólâ rî mbârâkã tãsĩ. Nĩngá sĩ, gólĩyî drí tã âtázó ĩyî lãfálé ꞌásĩ kĩ nĩ rî, “Ãgô rî nõ íyíkâ cú rĩꞌá mbârâkã Ôvârí kâ bê! Ĩꞌdî kạ̃gũmạ́ạ̃ gõꞌdá lı̣̃mvû bê drí tã gólâkâ ârízó nõ!”

*4:29 4.29 Úlı̣́ mãnĩgõ ꞌdî tã ífí lâ kĩ, õjílã jâ rû âꞌdólé õjílã Ôvârí kâ ró cú ĩtí, mã nı̣̃ı̣́ pávó lâ dódó kô.