7
Tã Yésũ drí âtálé lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ tãsĩ rî
(Mãtáyõ 15.1-9)
Ị̃tú ãzâ sĩ, Pạ̃rúsı̣̃ Yẽrõsãlémã lé ꞌbá ró rî ꞌbá yî drí ânĩzó Yésũ ngálâ gólĩyî tã lãꞌbí kâ îmbá ꞌbá ãzâ ꞌbá yí bê.* 7.1 Lãꞌbí îmbá ꞌbá ꞌDĩî kpá Pạ̃rúsı̣̃ yî lãfálé ꞌásĩ. Gólĩyî ndrê tã ârí ꞌbá Yésũ kâ ãzâ ꞌbá yî trá ngá nyãnyã nyãꞌá ĩyî cú ĩtí ĩyî drı̣́ jĩ ãkó tãndí ró bũúũ drı̣́ kûlúgûsú ꞌásĩ. Âꞌdô lãꞌbí gólĩyíkâ vó ró rî, gólĩyî drı̣́ drẽ ꞌdó ı̣̃ndı̣̂ ró. Nĩ ndrê trá Pạ̃rúsı̣̃ yî gõꞌdá õjílã õrĩ Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ꞌbá yí bê drẽ zãâ ndrĩ lãꞌbí ĩyî ạ́ꞌbı̣́yạ́ yí kâ ꞌdãꞌá. Lãꞌbí ꞌdĩ âꞌdâ gólĩyî drí lạ́tı̣̂ mbı̣̂mbı̣̂ ꞌî gólĩyî drí ĩyî drı̣́ jĩzó drẽ ãkpãkãꞌdã sı̣́sı̣́ ngá nyãnyã nyã ãkó rî ĩꞌdî. Gõꞌdá kpá õzõ Pạ̃rúsı̣̃ ꞌdĩ ꞌbá yî õgî ngá nyãlé rî yî trá rî, gólĩyî jĩ zãlô sı̣́sı̣́ drẽ gólĩyî drí nyã ãkó lâ. Lãꞌbí gólĩyíkâ ꞌdĩ âꞌdâ gólĩyî drí kpá lạ́tı̣̂ tãndí ngá ãzâ ꞌbá yî ngá nyãnyã tãsĩ õzõ ĩgã yî, límvó yî, sãánĩ yî, gõꞌdá kpá kõjõrónĩ yî tí rî jĩjĩ âꞌdólé ngbángbá ı̣̃ndı̣̂ ãkó rî tãsĩ, tãlâ Ôvârí õzó ĩyî ndrẽê ı̣̃ndı̣̂ ꞌbá ró kô.
Tãlâ lãꞌbí ãmbá ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ rî, Pạ̃rúsı̣̃ ꞌdĩ ꞌbá yî gõꞌdá gólĩyî tã lãꞌbí kâ îmbá ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yí bê drí ngãzó Yésũ rî îjílí kĩ nĩ rî, “Tã ârí ꞌbá áníkâ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌdá ĩyî lãꞌbí ãmâ ạ́ꞌbı̣́yạ́ yí kâ lôpélé ãmâ drí rî kô ãꞌdô tãsĩ yã? Gólĩyî jĩí ĩyî drı̣́ kô bũúũ drı̣́ kûlúgûsú ꞌásĩ drẽ ãkpãkãꞌdã ngá nyã ãkó. Õzõ gólĩyî õnyâ ngá trá rî, gólĩyî drı̣́ âꞌdó kô ngbángbá lãꞌbí ãmákâ rî vó ró.”
Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã ꞌdî drı̣̃ lâ lôgõzó kĩ nĩ rî, “Ãnî rĩꞌá ãndõtô kâtí drı̣̃ bê rı̣̃ Ôvârí rî tãsĩ. Tã ậngũ ꞌbá Ĩsáyã îgĩ tã pạ̃tı̣́ı̣̃ trá ãnî tãsĩ ạ̃kû ró kĩ nĩ rî,
‘Õjílã nô ꞌbá yî ı̣̂njı̣̃ ĩyî mâ cú ĩtí ĩyî tı̣̂ sĩ,
gõꞌdá gólĩyî ꞌbãá ámâ lôvó kô ĩyî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá.
Gólĩyî ı̣̂njı̣̃ ĩyî mâ cú ĩtí tı̣̂ sĩ,
tãlâ tã drílĩyî rĩꞌá îmbálâ rî ꞌbá yî âꞌdó kô mâ Ôvârí ngá lésĩ.
Tã drílĩyî rĩꞌá îmbálâ ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá cé lãꞌbí õjílã mvá kâ ꞌî.’
Ĩsáyã 29.13
Nĩ âyê tã Ôvârí drí ꞌbãlé rî yî trá vólé gõꞌdá nĩ rî trá cé ãnîngá lãꞌbí õjílã mvá kâ âꞌdálé ĩꞌdî.”
Nĩngá sĩ, Yésũ âtâ úlı̣́ ãzâ kpá gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Pạ̃tı̣́ı̣̃ nĩ ı̣̂sũ ãníkâ bê rî, ꞌdĩî âꞌdô rĩꞌá tã tãndí ꞌî yã? Gõꞌdá ãnî drí rĩzó tã Ôvârí drí ꞌbãlé rî gãlé dó, gõzó rĩlí lãꞌbí ãnî nyãányâ kâ rî ꞌbá yî ꞌdãlé ĩꞌdî. 10 Músạ̃ kĩ nĩ rî,
‘Ní ı̣̂njı̣̃ ánî átá ánî ândré bê.’
Âfõ-âfõ 20.12
Gõꞌdá ‘Õzõ õjílã ãzâ ãâtâ úlı̣́ õnjí trá átá lâ rú ngãtá ândré lâ rú yã rî, áâꞌdô gólâ rî fũꞌá vólé.’
Âfõ-âfõ 21.17
11 ꞌDĩî tã Ôvârí drí âtálé trá rî ĩꞌdî. Gõꞌdá nĩ ró úlı̣́ rî ꞌdĩ kô, tãlâ lãꞌbí ãníkâ zı̣̃lı̣́ Kõrõbánĩ ꞌdĩ tãsĩ.* 7.11 Kõrõbánĩ Tã ífí lâ kĩ, ngá fẽfẽ. Âꞌdô lãꞌbí Kõrõbánĩ kâ vó ró rî, õjílã ãzâ âtâ tã trá nõtí, ‘Ngá nõ ꞌbá yî ndrĩ Ôvârí kâ ĩꞌdî.’ Gõꞌdá ꞌdĩî vósĩ rî, tã ꞌbãꞌbã gólâkâ Ôvârí drí rî tãsĩ, îcá kô drílâ ngá ꞌdĩ ꞌbá yî fẽlé íyî átá yî drí íyî ândré bê. 12 Lãꞌbí rî ꞌdĩ tãsĩ, ãnî Pạ̃rúsı̣̃, nĩ âyé gólĩyî lãꞌbí Kõrõbánĩ kâ ꞌdã ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî kô ngá ãzãkã ꞌẽlé ĩyî átá yî drí ĩyî ândré yí bê, tãlâ ngá ĩyíkâ ndrĩ âꞌdô trá Ôvârí kâ. 13 Lãꞌbí rî ãnî drí rĩꞌá lôpélâ ạ̃tı̣́lı̣́ ạ̃tı̣́lı̣́ ãnî ózõwá yî drí ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌê úlı̣́ Ôvârí drí ꞌbãlé trá rî âꞌdólé ãyõ ró ífí ãkó. Gõꞌdá nĩ rî kpá trá tã ányâ ãzâ ꞌbá yî îmbálé õzõ ꞌdĩî kâtí.”
Tã rĩ ꞌbá õjílã îzãlé pạ̃tı̣́ı̣̃ ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî tãsĩ
(Mãtáyõ 15.10-20)
14 Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó õjílã ậzı̣́lı̣́ dũû ânĩlí úlı̣́ íyíkâ ârílí. Gólâ kĩ gólĩyî drí rî, “Ãnî ndrĩ, nĩ ârî úlı̣́ ámákâ nõ ꞌbá yî õfî ró ãnî drı̣̃ı̣̂. 15 Ngá rĩ ꞌbá õjílã îzãlé Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá rî íyíkâ ãꞌdô ꞌî yã? Âꞌdó kô ngá gólâ fĩ ꞌbá õjílã ꞌâ kôrô sı̣́-ꞌbálé ꞌásĩ rî ĩꞌdî, íyîngá ngá gólâ rĩꞌá lậpı̣́lâ zãâ pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá rî ĩꞌdî. 16 Ĩtí rî, ãnî cú bı̣́ bê yã? ꞌDõvó nĩ ârî úlı̣́ ámákâ nõ ꞌbá yî ndrĩ.”
17 Nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó tã ârí ꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yí bê õꞌbí dũû ꞌdĩ ꞌbá yî âyélé ngãzó fĩlí jó ꞌálâ. Jó ꞌdĩ ꞌá tólâ rî, tã ârí ꞌbá Yésũ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî drí ngãzó Yésũ rî îjílí úlı̣́ mãnĩgõ tã õjílã îzã ꞌbá rî kâ ĩtõ lâ lôfõlé ĩyî drí. 18 Nĩngá sĩ, Yésũ drí ngãzó drı̣́-mbílí sõlé gólĩyî lı̣̃fı̣́ úlı̣́ âtâ-âtâ sĩ kĩ, “Tã nô fí drẽ zãâ ãnî drı̣̃ı̣̂ kô yã? Nyãsá gólâ ãnî drí nyãlé rî îzãá ãnî kô, 19 tãlâ nyãsá rî gógó ꞌdĩ lậpı̣́ rû ãnî pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ꞌá kô. Nyãsá rî ꞌdĩ fî rĩlí õjílã fĩî ꞌá, gõꞌdá drílâ lậꞌbúzó rúꞌbạ́ ꞌásĩ.” Úlı̣́ nõ ꞌbá yî sĩ, Yésũ âꞌdâ tã ꞌî kĩ nĩ rî, ngá õjílã drí rĩꞌá nyãlâ rî ꞌbá yî ndrĩ tãndí ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá.
20 Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã rĩ ꞌbá õjílã îzãlé rî ꞌbá yî lôfõzó nõtí, “Tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ õnjí õjílã kâ ꞌálé lésĩ ró rî ĩꞌdî rĩ ꞌbá gólâ rî îzãlé rî. 21-22 Tã õnjí ꞌdĩ ꞌbá yî ndrĩ âfî tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ õnjí õjílã kâ rî ꞌásĩ, õkó zı̣̃zı̣̃, ãgô ndãndã, ûgũ, õjílã fũfũ, ãvẽ, ngá õjílã kâ lôvó lâ ꞌbãꞌbã, tã õnjí ꞌẽꞌẽ ãzí-ãzí drí, âdômâ, tã õnjí lôvó tã õnjí ꞌẽzó, õjílã ndrı̣̃ndrı̣̃, õjílã ꞌdãꞌdã, ạ́rú-ạ́rúwạ́, tã õfô ꞌẽꞌẽ. 23 Tã õnjí ꞌdĩ ꞌbá yî ndrĩ ꞌdó rî âfõlé õjílã ꞌásĩ. Gõꞌdá tã rî ꞌdĩ ꞌbá yî ĩꞌdî rĩ ꞌbá õjílã îzãlé rî.”
Tã Yésũ drí õkó ãtrâ ãzâ pãzó tã lẽlẽ õkó rî ꞌdĩ kâ tãsĩ rî
(Mãtáyõ 15.21-28)
24 Tólâ sĩ, Yésũ drí ngãzó nĩlí ꞌbạ̃drı̣̃ ãnyî jạ̃rı̣́bạ̃ zı̣̃lı̣́ Tírã rî lạ̃gạ́tı̣́ rî ꞌálâ. Gõꞌdá gólâ câ bê tólâ rî, drílâ fĩzó jó ãzâ ꞌá kírî rĩlí tı̣́ õjílã drí sĩ, tãlâ gólâ lẽé kô õjílã drí võ yí drí rĩzó ꞌá lâ rî nı̣̃lı̣́. Tákõ gólâ lậpı̣̂ rû bê kpálé õjílã drí sĩ rî, õjílã ûsû gólâ rî võ trá. 25-26 Gõꞌdá võ rî ꞌdĩ ꞌá rî, õkó ãtrâ ãzâ bê rĩꞌá ꞌbạ̃súrú Gı̣̃rı̣́kı̣̃ kâ ꞌásĩ. Útı̣̂ gólâ trá võ zı̣̃lı̣́ Sírĩyã rî ꞌálâ rî. Õkó rî ꞌdĩ cú mvá ãnjó bê, líndrí õnjí rî trá ômbélâ. Nĩngá sĩ, õkó rî ꞌdĩ drí tã ârízó kĩ nĩ rî, Yésũ âcâ trá. Drílâ ânĩzó kôrô íyî âdãlé ạ̃drũ ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂ Yésũ ândrá rúꞌbạ́ lôꞌbã-lôꞌbã sĩ Yésũ drí kĩ nĩ rî, gólâ õlôfõ líndrí õnjí nã vólé íyî mvá ãnjó ró nã ꞌásĩ. 27 Gõꞌdá Yésũ drí ngãzó tã-drı̣̃ lôgõlé drílâ úlı̣́ mãnĩgõ sĩ kĩ nĩ rî, “Ní âyê má fẽ ró ngá nyãnyã sı̣́sı̣́ ámâ mvá yî nyãányâ rî yî drí. Âꞌdó kô rĩꞌá mbı̣̂ ngá nyãnyã ꞌdĩyímvá sı̣́lı̣́ sĩ rî âtrõzó vólé fẽlé ãnî õké drí nyãlé.”* 7.27 ꞌDĩyímvá nõ ꞌbá yî gólĩyî ꞌbạ̃súrú Yúdạ̃ yí kâ rî ĩꞌdî. Õjílã Yúdạ̃ yí kâ ndrê õjílã ãtrâ õzõ õké kâtí. 28 Nĩngá sĩ, õkó rî ꞌdĩ drí tã-drı̣̃ lôgõzó Yésũ drí kĩ nĩ rî, “Kúmú, õzõ ãꞌdô kpálé ĩtí rî, ꞌdĩî rĩꞌá úlı̣́ mbı̣̂ ꞌî, gõꞌdá õké gólĩyî vũ ꞌbá tãrãbízã zẽlé rî îcâ ĩyî kpá trá ngá nyãnyã lôꞌdé ꞌbá ꞌdĩyímvá drı̣́gạ́ sĩ rî nyãlé.”
29 Nĩngá sĩ, úlı̣́ õkó ꞌdĩ kâ lôgõlé ꞌdĩ drí sũzó Yésũ bı̣́lı̣́ tákányĩ. Gõꞌdá Yésũ drí ngãzó tã âtálé õkó ꞌdĩ drí kĩ nĩ rî, “Tãlâ úlı̣́ ní drí âtálé trá ꞌdĩ tãsĩ rî, líndrí õnjí nã ódrô trá vólé ánî mvá ãnjó nã ꞌásĩ. ꞌDõvó ní ngâ gõlé ꞌbã ꞌálâ gólâ rî ndrẽlé.” 30 Tólâ sĩ, õkó ꞌdĩ drí ngãzó gõlé ꞌbã ꞌálâ. Drílâ íyî mvá ãnjó ꞌdĩ ûsúzó ậyı̣́ꞌá gbãrãkã drı̣̃ı̣̂. Tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, líndrí õnjí ꞌdĩ fõ trá gólâ ꞌásĩ vólé.
Tã Yésũ drí ãgô bı̣́-ꞌbálé ãkó rî pãzó rî
31 Tólâ sĩ, Yésũ drí ngãzó nĩlí kôrô võ ãnyî Tírã rú rî ꞌásĩ. Gólâ nĩ lậvũlı̣́ ꞌdĩ kôrô jạ̃rı̣́bạ̃ zı̣̃lı̣́ Sĩdónã rî rú sĩ. Nĩngá sĩ, drílâ nĩzó lậmúlı̣́ dîrî lı̣̃mvû ândrê zı̣̃lı̣́ Gãlĩláyã rî rú sĩ bũúũ drílâ cãzó ꞌbạ̃drı̣̃ gólâ jạ̃rı̣́bạ̃ bê mûdrı̣́ rî ꞌá rî ꞌálâ. 32 Tólâ rî, õjílã drí ngãzó ãgô ãzâ bı̣́-ꞌbálé ãkó rî âtrõlé âjílí Yésũ ngálâ, gólâ õpâ ró ãgô rî ꞌdĩ drı̣́ ꞌbãꞌbã sĩ drı̣̃ lâ. Ãgô rî gógó ꞌdĩ îcá kpá kô úlı̣́ âtálé kpĩyã-kpĩyã ró.
33 Nĩngá sĩ, Yésũ drí ãgô ꞌdĩ âtrõzó élêwálâ õjílã dũû ꞌdĩ ꞌbá yî lãfálé ꞌásĩ. Drílâ ngãzó íyî drı̣́-mvá sõlé ãgô rî ꞌdĩ bı̣́-ꞌbálé lâ ꞌá. Nĩngá sĩ, Yésũ drí tũ wũzó íyî drı̣́-mvá ꞌá, gõꞌdá drílâ bẽzó lâ ãgô ꞌdĩ lãndrâ lâ ꞌá. 34 Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí võ ndrẽzó ûrú ꞌálâ ꞌbũû ꞌálâ. Nĩngá sĩ, drílâ lôvózó kẽfẽẽ mbârâkã ûsúzó ngá pãpã ꞌẽzó ĩꞌdî sĩ lâ. Gólâ âtâ tã trá íyî tı̣̂ sĩ ãgô ꞌdĩ bı̣́-ꞌbálé lâ tãsĩ gólâ rî lãndrâ bê kĩ nĩ rî, Éfãtã. Ĩtõ lâ kĩ, “ ‘Nĩ njı̣̃ rû” ’. 35 Ĩtí rî, ãgô ꞌdĩ bı̣́-ꞌbálé lâ drí rû njı̣̃zó, drílâ tã ârízó. Gõꞌdá kpá lãndrâ lâ drí rû înjízó úlı̣́ âtálé ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ dódó.
36 Vó lâ sĩ, Yésũ drí ãgô ꞌdĩ âtrõzó lôgõlé vólé õjílã dũû ꞌdĩ ꞌbá yî válâ. Gõꞌdá nĩngá sĩ, Yésũ drí tã ꞌbãzó gólĩyî drí ngbílí-ngbílí kĩ nĩ rî, “Nĩ pẽ tã lârâkô nõ tã lâ kô õjílã ãzâ drí ãlôwálâ.” Gõꞌdá bê kpálé ĩtí rî, õjílã ꞌdî ꞌbá yî ârí ĩyî úlı̣́ Yésũ kâ ꞌdĩ kô. Gõꞌdá drílĩyî ngãzó nĩlí tã lâ pẽ bê õjílã drí ãkí ãkó. ꞌDĩî Yésũ íyíkâ zãâ rĩꞌá tã pẽꞌá õjílã drí, tãlâ gólĩyî õzó tã tã lârâkô ꞌdĩ kâ ꞌbãâ lậꞌbúlı̣́ fãã. Gõꞌdá gólĩyî ĩyîngá gbõ zãâ tã ꞌdî lôpéꞌá õjílã ãzâ ꞌbá yî drí ạ̃tı̣́ ꞌálâ, tãlâ tã rî ꞌdĩ õlậꞌbû ró bê õjílã drí ârílí ndrĩ kậkậrậ. 37 Ĩtí rî, gólĩyî tã rî ꞌdĩ ârí ꞌbá trá rî yî, tı̣̂ lâ yî drí ậꞌdı̣́zó ndrúndrú. Gõꞌdá nĩngá sĩ, drílĩyî tã âtázó Yésũ rî tãsĩ kĩ nĩ rî, “Gólâ ꞌê tã trá ndrĩ dódó. Tã gólâkâ ꞌdĩ tã ạ́ngı̣́ ꞌî. Gõꞌdá gólâ êdê ãgô bı̣́-ꞌbálé ãkó ꞌdĩ trá tã ârílí, gõꞌdá gólâ êdê ãgô ũdũrũdú ró rî kpá trá úlı̣́ âtálé kpĩyã-kpĩyã dódó.”

*7:1 7.1 Lãꞌbí îmbá ꞌbá ꞌDĩî kpá Pạ̃rúsı̣̃ yî lãfálé ꞌásĩ.

*7:11 7.11 Kõrõbánĩ Tã ífí lâ kĩ, ngá fẽfẽ.

*7:27 7.27 ꞌDĩyímvá nõ ꞌbá yî gólĩyî ꞌbạ̃súrú Yúdạ̃ yí kâ rî ĩꞌdî. Õjílã Yúdạ̃ yí kâ ndrê õjílã ãtrâ õzõ õké kâtí.