13
Tã Yésũ drí jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ûfû-ûfû lâ tã ậngũzó rî
(Mãtáyõ 24.1-2; Lúkạ̃ 21.5-6)
Yésũ yî lãjóꞌbá íyíkâ yí bê drí ngãzó âfõlé vólé jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ rî ꞌásĩ. Gólĩyî drí rĩrĩ âfõlé rî ꞌá rî, lãjóꞌbá ãlô lãjóꞌbá gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî lãfálé sĩ drí tã âtázó gólâ drí kĩ, “Tã îmbá ꞌbá, jó ꞌdı̣̃lı̣́ Ôvârí drí nõ ꞌbá yî sû trá kôrô. Ní ndrê drẽ kúnı̣́ mvá lâ yî ꞌdó rĩꞌá ạ́ngı̣́ ạ́ngı̣́ ró ãbẽ ꞌá.” Gõꞌdá Yésũ drí tã-drı̣̃ ꞌdî lôgõzó gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Nĩ ndrê jó ạ́ngı̣́ ạ́ngı̣́ sũsũ ró ꞌdĩ ꞌbá yî. Pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, má âtâ tã ãnî drí ndrĩ, ı̣̃zạ́tú rî, áâꞌdô ûfúꞌá lâ ndrĩ. Kúnı̣́ mvá ãzãkã ãlôlâ lâkí kô rû âdrõ-âdrõ ró gá ãzí-ãzí drı̣̃ı̣̂.”
Nĩngá sĩ, Yésũ yî drí ngãzó nĩlí mbãlé únı̣́ fê dõ kâ bê yí drı̣̃ı̣̂ rî drı̣̃ ꞌálâ. Únı̣́ rî ꞌdĩ drı̣̃ sĩ, óndrê jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌdĩ tõ. Gõꞌdá gólâ õtírĩ ꞌbãâ rĩꞌá únı̣́ ꞌdĩ drı̣̃ rî, Pétẽrõ, Yãkóbã, Yõwánĩ, gõꞌdá kpá Ãndĩríyã yî drí rû êsézó ĩyî ãnyî Yésũ rî îjílí ı̣̃nı̣́nı̣̂ ró kĩ nĩ rî, “ꞌDõvó, ní âꞌdâ kậyı̣̂ gólâ ꞌẽzó jó Ôvârí kâ nõ îzãlé rî ãmâ drí. Ní gõ ró kpá lãmbé tã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá âꞌdólé sı̣́sı̣́ tã âꞌdâ ró kĩꞌá nĩ rî kậyı̣̂ rî ꞌdĩ trá ãnyî rî âꞌdálé ãmâ drí.”
Lâŋõ ꞌẽ ꞌbá ꞌdẽlé ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî
(Mãtáyõ 24.3-14; Lúkạ̃ 21.7-19)
Ĩtí rî, Yésũ drí tã lôgõzó gólĩyî drí kĩ, “Ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú. Nĩ âyê õjílã ãzãkã kô ãnî âdólé âgõ-âgõ ámákâ tãsĩ. Má âtâ tã ꞌdî ĩtí, tãlâ õjílã dũû âꞌdô ĩyî ânĩꞌá ꞌdó ámâ rú bê ĩyî sı̣́lı̣́ sĩ tã âꞌbã-âꞌbã bê kĩ, ‘Mâ ꞌdíyî pã ꞌbá Ôvârí drí âjólé rî ĩꞌdî.’ Ĩtí rî, gólĩyî âꞌdô õjílã dũû âdóꞌá lạ́tı̣̂ Ôvârí kâ âyélé.
“Gõꞌdá kpá õzõ nĩ ãârî tã ạ̃jú kâ trá ãnyî ãnyî, gõꞌdá kpá õzõ nĩ ãârî tã õmbã kâ trá rî, nĩ ꞌê ũrı̣̃ kô. Tã ĩtí ꞌdĩ ꞌbá yî îcâ trá âꞌdólé õzõ tã Ôvârí kâ lẽlé rî kâtí. Gõꞌdá ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ âcá drẽ kô. Ngá õnjí ãzâ ꞌbá yî âꞌdô kpá rû ꞌẽꞌá cákáꞌdá. Pạ̃tı̣́ı̣̃ ró, ꞌbạ̃drı̣̃ âꞌdô ngãꞌá ꞌdẽlé ạ̃jú bê ꞌbạ̃drı̣̃ ãzí drı̣̃ı̣̂. Kúmú ạ́ngı̣́ ãzâ ạ̃jú ꞌbũ ꞌbá íyíkâ bê âꞌdô ngãꞌá ĩyî ꞌdẽlé ạ̃jú bê kúmú ạ́ngı̣́ ãzí drı̣̃ı̣̂. Gõꞌdá kpá ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ âꞌdô rû îyáꞌá gbı̣̃ gbı̣̃ gbı̣̃ rõô võ drı̣̃ ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ. Lõfó õnjí tẽtẽ âꞌdô ꞌdẽꞌá õjílã drı̣̃ı̣̂. Lâŋõ rî ꞌdĩ ꞌbá yî rĩꞌá õzõ ngá lâzê-lâzê sı̣́sı̣́ rĩ ꞌbá drı̣̃ îngálé drẽ ãkpãkãꞌdã útı̣́ mvá kô rî kâtí.”
Yésũ sõ drı̣́-mbílí kpá lãjóꞌbá íyíkâ rî ꞌbá yî lı̣̃fı̣́ kĩ nĩ rî, “Ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú, õjílã âꞌdô ãnî rú trõꞌá âjílí kúmú ândrá, tãlâ nĩ ꞌdê trá má vó. Gólĩyî âꞌdô ãnî ũrûkậ ꞌbá yî ôkíꞌá ônjóróꞌbí sĩ jó tã Ôvârí kâ ârî kâ rî ꞌá. Óõtírĩ ãnî âjí âdrélé kúmú ândrá rî, nĩ âꞌdô îcáꞌá tã ámákâ âtálé lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌbá ró. 10 Ãkpãkãꞌdã ạ̃dũkũ ãngó nõ kâ âcá drẽ kô rî, îcâ-îcâ tã lẽ ꞌbá drí tã âtî-âtî tãndí Ôvârí kâ nõ âtázó zãâ bạ̃dı̣̃ õjílã drí ãngó nõ ꞌásĩ kậkậrậ. 11 Õzõ úũrû ãnî trá trõlé âjílí âdrélé kúmú ândrá rî, ãnî líndrí õꞌbê kô dı̣̃ sı̣́sı̣́ tã ãnî drí ꞌẽꞌá âtálâ kúmú drí rî tãsĩ. Nĩ pẽ cé úlı̣́ gólĩyî Ôvârí drí âtálé ãnî drí pẽlé âdrérẽ ꞌá kúmú ândrá rî ĩꞌdî. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âꞌdô âꞌdóꞌá nĩ tã âtálé ãnî tı̣́ sĩ. Nĩ âtá úlı̣́ ãnî nyãányâ kâ rî kô.”
12 Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã âtázó zãâ kĩ nĩ rî, “Kậyı̣̂ rî ꞌdĩ ꞌbá yî tú rî, ãgô âꞌdô íyî ậdrúpı̣̃ rî ạ̃lı̣̃ âŋõꞌá ꞌbãlé fũlı̣́ vólé, tãlâ ậdrúpı̣̃ lâ ꞌdĩ õjílã ámákâ ĩꞌdî. Átá ró rî âꞌdô kpá tã ãlôlâ ꞌdĩ ꞌẽꞌá ĩꞌdî íyî mvá nyãányâ õjílã ámákâ ró rî drí. Kpá ĩtí, ꞌdĩyímvá âꞌdô ĩyî rû jãꞌá kpúrũkélẽ ãkpã ĩyî ândré yî rú átá yí bê, gólĩyî ꞌbãlé ãꞌdô ró ûfúlı̣́ vólé. 13 Ĩtí rî, õjílã cé tı̣̂tı̣̂ ꞌbãá ãnî lôvó kô, tãlâ nĩ lẽ tã trá má ꞌá. Õjílã gólĩyî âdré ꞌbá ĩyíkâ zãâ rákã fê kâtí ı̣̃tú lâŋõ ãmbá ꞌdĩ ꞌbá yí kâ ꞌásĩ rî, Ôvârí âꞌdô gólĩyî pãꞌá.”
Tã ãnyĩ kâ ꞌẽꞌá lôfílâ jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá rî tãsĩ
(Mãtáyõ 24.15-28; Lúkạ̃ 21.20-24)
14 Gõꞌdá Yésũ âtâ tã kpá kĩ, “ꞌDõvó nĩ ârî drẽ úlı̣́ ngbạ́ngậ nõ. Ị̃zạ́tú, áâꞌdô ngá õnjí ãnyĩ kâ âtrõꞌá lôfílí jó ạ́ngı̣́ Ôvârí kâ ꞌá ꞌbãlâ âꞌdólé ı̣̃ndı̣̂ ró Ôvârí rî lı̣̃fı̣́ drı̣̃ ꞌá. Õzõ nĩ õndrê ngá rî ꞌdĩ trá rî, ꞌdõvó õjílã Yũdạ́yạ̃ ꞌá rî õrâ vólé ꞌwãâꞌwâ únı̣́ ꞌálâ ĩyî nyãányâ pãlé. 15 Ãnî gólĩyî jó-drı̣̃ ꞌálâ rî ꞌbá yî, nĩ ârî gõꞌdá kô vũdrı̣́ fĩlí jó ꞌálâ ngá lôfõlé ĩvĩ. Ị̃tú-pá yû ngá rúꞌbạ́ kâ rî ꞌbá yî pãzó. 16 Ãnî rĩ ꞌbá ngá ꞌẽlé ãnî drí ạ́mvú ꞌásĩ rî ꞌbá yî, nĩ ngâ kô gõlé ꞌbã ꞌálâ ítá ãníkâ âtrõlé. 17 Kậyı̣̂ rî ꞌdĩ tú rî, õkó gólĩyî cú ꞌâ bê gõꞌdá gólĩyî cú ꞌdĩyímvá õdé bê drẽ bã ndrõꞌá yî rî ꞌbá yî âꞌdô lâŋõ njı̣̃ꞌá rõô. 18 Nĩ îrátã tı̣̂ Ôvârí drí, tãlâ tã õnjí rî ꞌdĩ õzó kô rû ꞌẽê ôzê lı̣̃mvû sĩ, 19 tãlâ ı̣̃tú lâŋõ kâ ꞌdĩ ꞌbá yî âꞌdô âꞌdóꞌá lâŋõ bê rõô, ı̣̃tú ãzâ ꞌbá yî drı̣̃ı̣̂ sĩ, îtõlé kó Ôvârí drí ãngó ꞌbãzó rî sĩ. Lâŋõ õnjí ĩtí ꞌdĩ ꞌbá yî ândá rû kô óꞌdí ꞌdĩî vósĩ. 20 Õzõ Ôvârí ãâyê lâŋõ õnjí ꞌdĩ njãlé kậyı̣̂ dũû sĩ rî, õjílã rĩ ꞌbá lédrẽ-lédrẽ ró rî yûꞌdạ́wạ́. Tãlâ õjílã gólĩyî Ôvârí drí zĩlí trá tã lẽlé yí ꞌá rî tãsĩ, gólâ âyé lâŋõ õnjí ꞌdĩ njãlé kô, âꞌdô ꞌbãꞌá cé kậyı̣̂ fínyáwá sĩ.”
Drı̣́-mbílí sõsõ Yésũ kâ õjílã lı̣̃fı̣́ tã âmã-âmã õjílã ãzâ ꞌbá yí kâ rî tãsĩ rî
21 “Kậyı̣̂ rî ꞌdĩ sĩ, õzõ õjílã ãzâ ãânĩ trá tã pẽlé ãnî drí kĩ, ‘Nĩ ndrê drẽ, ꞌdíyî pã ꞌbá ãmákâ rî rĩꞌá nõ’, ngãtá õjílã ãzâ õkĩ nĩ rî, ‘ꞌDíyî pã ꞌbá ãmákâ gĩâ rĩꞌá nã’ rî, nĩ ꞌbã tã kô úlı̣́ gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî ꞌá. 22 Õjílã âꞌdô ânĩꞌá ĩyî rĩꞌá õnjõ âgãlé kĩ nĩ rî, yĩ ãꞌdô tã ậngũ ꞌbá Ôvârí kâ, ngãtá yĩ ãꞌdô ꞌdíyî pã ꞌbá âjólé Ôvârí ngá lésĩ rî ĩꞌdî. Gólĩyî âꞌdô tã tı̣̂ drí ậꞌdı̣́zó rî ꞌbá yî ꞌẽꞌá õjílã âdózó ĩꞌdî sĩ lâ. Õzõ ĩîcâ trá rî, gólĩyî âꞌdô kpá tã jũꞌá õjílã Ôvârí drí êpẽlé trá pãlé rî ꞌbá yî âdózó.
23 “Tãlâ lâŋõ rî ꞌdĩ ꞌbá yî tãsĩ ndrĩ rî, ꞌdõvó ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú kákárá lı̣́mú kâtí. Má sõ drı̣́-mbílí ãnî lı̣̃fı̣́ tã ꞌdî ꞌbá yî tãsĩ drẽ ãkpãkãꞌdã, õzó ĩyî ãnî âdó kô.”
Tã âgõ-âgõ Yésũ kâ tãsĩ rî
(Mãtáyõ 24.29-44; Lúkạ̃ 21.25-33)
24 Gõꞌdá Yésũ drí tã âtázó gólĩyî drí kpá õzõ úlı̣́ Ĩsáyã drí âtálé rî kâtí kĩ nĩ rî, “Lâŋõ rî ꞌdĩ ꞌbá yî vósĩ, tã nô ꞌbá yî âꞌdô âꞌdóꞌá,
‘Ị́nı̣́rı̣́kúwạ́ âꞌdô ậsı̣́ꞌá ạ̃mvũ ı̣̃tú lı̣̃fı̣́. Gõꞌdá párá îwá võ kô ngạ́cı̣̂ bê.
25 Ị̃ꞌbı̣̂ꞌbı̣̂wạ́ âꞌdô lôꞌdéꞌá ı̣̃nyạ́kú drı̣̃ı̣̂ ꞌbũû lésĩ.
Ngá ꞌbũû ꞌálâ rî ꞌbá yî ndrĩ drí rû îyázó kı̣̃zı̣̃-kı̣̃zı̣̃.’
Ĩsáyã 13.10; 34.4
26 “Ị̃tú rî ꞌdĩ tú rî, õjílã drí mâ Ôvârí drí âjólé ûrú lésĩ rî ndrẽzó tõ ânĩrĩ ꞌá ûrú lésĩ mbãrãsãsã bê. Má âꞌdô ânĩꞌá cú mbârâkã ạ́ngı̣́ bê gõꞌdá kpá ãmbã Ôvârí kâ rî bê. 27 Má âꞌdô mãlãyíkã ámákâ rî ꞌbá yî âjóꞌá võ ãngó nõ drı̣̃ı̣̂ rî ꞌásĩ ndrĩ, tãlâ nĩꞌá õjílã gólĩyî Ôvârí drí êpẽlé trá tã ârí ꞌbá ámákâ ró rî ꞌbá yî êꞌbélé tũ võ ãlô ꞌá ãngó drı̣̃ı̣̂ sĩ ndrĩ.”
28 Yésũ âtâ kpá gólĩyî drí kĩ nĩ rî, “Nĩ ı̣̂sũ tã lãmbé gólâ ôzê lı̣̃mvû âꞌdá ꞌbá kĩ trá ãnyî ꞌẽꞌá âcálé rî tãsĩ. Õzõ nĩ õndrê fê bı̣́ ãꞌdô trá ârõꞌá kạ̃ꞌdậ-kạ̃ꞌdậ rî, ꞌdĩî nĩ ı̣̂sũ kĩ nĩ rî, ôzê lı̣̃mvû trá ꞌẽꞌá âcálé. 29 Ĩtí rî, õzõ nĩ õndrê ngá má drí tã lâ ậngũlı̣́ ꞌdĩ ꞌbá yî trá rû ꞌẽꞌá rî, nĩ âꞌdô nı̣̃ꞌá lâ kĩ, ı̣̃tú má drí ꞌẽzó âgõlé ꞌá lâ rî bí ꞌẽꞌá âcálé. 30 Má âtâ ãnî drí nõ úlı̣́ pạ̃tı̣́-pạ̃tı̣̃ ꞌî. Tã má drí âtálé ãnî drí nõ ꞌbá yî ndrĩ âꞌdô rû ꞌẽꞌá drẽ ãkpãkãꞌdã õjílã ũrûkậ ꞌbá yî gólĩyî lédrẽ-lédrẽ ró ngbãângbânõ nô ꞌbá yî ôdrãá drẽ kô. 31 Ị̃nyạ́kú drı̣̃ ꞌbũû bê âꞌdô rû ndẽꞌá. Gõꞌdá tã ámákâ má drí âtálé nõ ꞌbá yî ndẽé rû kô, âꞌdô rû ꞌẽꞌá ndrĩ.”
32 Yésũ âtâ kpá kĩ nĩ rî, “Õjílã ãzãkã nı̣̃ı̣́ kậyı̣̂ má drí âcázó âgõlé ãngó nõ ꞌá rî kô. Gõꞌdá mãlãyíkã ꞌbũû ꞌálâ rî ꞌbá yî nı̣̃ı̣́ kpá kô. Kpálé mâ Ôvârí rî mvá ró rî nı̣̃ı̣́ kậyı̣̂ rî ꞌdĩ kpá kô, cé Ôvârí ãmâ átá nı̣̃ íyîngá nĩ. 33 Ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ ãnî rú, nĩ rî tı̣̂ îrátã-îrátã sĩ, tãlâ mĩ nı̣̃ı̣́ kậyı̣̂ mbı̣̂mbı̣̂ tã rî ꞌdĩ drí ꞌẽzó âꞌdólé ꞌá lâ rî kô.
34 “Âgõ-âgõ ámákâ âꞌdô ꞌbãꞌá õzõ ãgô gólâ ꞌbã âyé ꞌbá ngãzó nĩlí ậcı̣́ ꞌá rî kâtí. Drẽ ãkpãkãꞌdã gólâ ngá drẽ kô rî, gólâ lânjî lôsĩ trá cé tı̣̂tı̣̂ ngá ꞌẽ ꞌbá íyíkâ drí ꞌẽlé. Gólâ âtâ tã kpá lómígówá íyíkâ ạ́tı̣̃ tı̣́ rî drí võ ậrı̣̃lı̣́ dódó. 35 Ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ tã ámákâ ậrı̣̃lı̣́ dódó, õzõ lómígówá ꞌdĩ kâtí, nĩ nı̣̃ı̣́ kô má âꞌdô âcáꞌá âgõlé ángô tú. Má âꞌdô íyîngá âcáꞌá âgõlé lạ̃njạ́túlı̣́ sĩ, ãꞌbí ító ꞌá, ꞌạ̃ꞌú-lúgú cı̣́rı̣̃ sĩ ngãtá cı̣̃ı̣́nó yã rî. 36 Nĩ kô ậꞌdú kô. Nĩ rî njãâ, má âꞌdô âcáꞌá âgõlé nyĩî ró ãnî ûsúlı̣́ ı̣̃tú ãnî drí nı̣̃lı̣́ kô rî ꞌá. 37 Má âtâ kpá úlı̣́ ãlôlâ nõ ĩꞌdî ãnî drí ndrĩ. Ãnî lı̣̃fı̣́ õmbâ tã rî ꞌdĩ drı̣̃ı̣̂ dódó. Úlı̣́ ạ̃dũkũ ámákâ ãnî drí rî ĩꞌdî ꞌdĩ.”