Tã îgĩ-îgĩ Póõlõ kâ Títõ drí
Títõ
Tã ꞌẽꞌá zı̣̃lâ nı̣̃lı̣́ sı̣́sı̣́ rî
Wárãgã nô gólâ Póõlõ drí îgĩlí Títõ drí gõꞌdá kpá wárãgã drílâ îgĩlí trá Tĩmátĩyã drí rî bê rĩꞌá ꞌdó ãnyî ꞌẽlé trá gólâ rî fũlı̣́ rî ꞌá. Gólâ îgĩ wárãgã ꞌdî ꞌbá yî gólĩyî drí, tãlâ õsõ ró fãfã gólĩyî ꞌá lôsĩ gólĩyíkâ tã âtî-âtî Yésũ rî tãsĩ rî pẽpẽ lâ kâ ꞌá gõꞌdá kpá tã lẽ ꞌbá gólĩyî óꞌdí rî ꞌbá yî vó lâ ĩyî ndrẽlé dódó.
Sı̣́sı̣́ rî, Títõ pâ Póõlõ trá Ẽfésõ ꞌálâ, gõꞌdá kpá Kõrínĩtõ ꞌálâ. Gõꞌdá Póõlõ õtírĩ wárãgã nô îgĩî rî, Títõ rĩꞌá ꞌbạ̃drı̣̃ Kẽrétẽ kâ rî ꞌálâ, drı̣̃-ꞌbá êpẽꞌá krístõ ꞌbá óꞌdí gólĩyî jạ̃rı̣́bạ̃ ngĩíngî ꞌásĩ rî ꞌbá yî drí, gõꞌdá kpá lạ́tı̣̂ âꞌdáꞌá gólĩyî drí âꞌdózó âmbâ-âmbâ ró tã lẽlẽ ĩyíkâ ꞌá. Tã õnyíkõ bê rĩꞌá dũû krístõ ꞌbá ꞌdĩ ꞌbá yî lãfálé.
Ĩtí rî, gõꞌdá Póõlõ âtâ tã Títõ drí drı̣́-mbílí sõlé õkó âmbâ-âmbâ lı̣̃fı̣́ tã ngõngõ tãsĩ gõꞌdá kpá õdrá mvũmvũ tãsĩ, gõꞌdá õkó mvá drí ꞌbã ĩyíkâ vó lâ ndrẽlé dódó, gõꞌdá kpá ágó lâ yî ı̣̂njı̣̃lı̣́. Gõꞌdá ãgô ãâꞌdô kô õvó ró, gólĩyî drí rĩlí rĩrĩ mbı̣̂ sĩ.
Póõlõ âꞌdâ kpá lạ́tı̣̂ gólâ ꞌẽzó drı̣̃-ꞌbá gólâ rĩ ꞌbá rĩrĩ mbı̣̂ sĩ rî njĩlí rî Títõ drí õzõ nõô tí. Gólâ kĩ, drı̣̃-ꞌbá gólâ Títõ drí ꞌẽꞌá njĩlâ rî, õkó bê ãlô gõꞌdá ạ̃ậyı̣̂ õkó ãzâ bê kô. ꞌDĩyímvá gólĩyíkâ ãâꞌdô tã rõrõ bê átá lâ yî drí ândré lâ yí bê. Gólĩyî ãâꞌdô õjílã gólĩyî õjílã ãzí drí rĩꞌá ı̣̂njı̣̃lâ rî ꞌbá yî ĩꞌdî. Gólĩyî ı̣̃ı̣̂njı̣̂ lı̣̃fı̣́ ãzí-ãzí drí kô, gõꞌdá õdrá õcî gólĩyî kpá rõô kô. Gõꞌdá gólĩyî ãâꞌdô ậdı̣̂ lôvó bê rõô kô. Gólĩyî drí kpá îcálé tã tã lẽzó rî ôjálé õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá kô rî ꞌbá yí bê, gõꞌdá kpá tã lẽ ꞌbá yî îmbálé dódó. Póõlõ âtâ kpá kĩ, Títõ õsõ drı̣́-mbílí õjílã gólĩyî tã âtá ꞌbá kĩꞌá nĩ rî, krístõ ꞌbá yî õꞌê kpá lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ rî ꞌbá yî lı̣̃fı̣́.
Nĩ âꞌdô tã Títõ rî tãsĩ rî ãmbá lâ ûsúꞌá Gãlãtíyã kápĩtã 2 ꞌá, 2 Kõrínĩtõ kápĩtã 2 ꞌá gõꞌdá kpá kápĩtã 7 ꞌá.
1
1-4 Mâ Póõlõ rû ı̣̂ꞌbũ ꞌbá Ôvârí kâ ró gõꞌdá kpá lãjóꞌbá Yésũ Krístõ kâ ró rî ĩꞌdî, má îgĩ wárãgã nô nĩ ní drí Títõ, nî trá rĩꞌá õzõ ámâ mvá nyãányâ pạ̃tı̣́ı̣̃ rî tí, tãlâ ãmâ ní bê kpạ̃rạ̃tı̣́ lẽ tã trá Ôvârí ꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ. Ôvârí jô mâ trá mbârâkã sõlé õjílã gólĩyî Ôvârí drí njĩlí õjílã íyíkâ ró rî ꞌbá yî ꞌá gólĩyî ꞌbãlé âꞌdólé mbârâkã bê gạ̃rạ̃ tã lẽlẽ ĩyíkâ ꞌá. Gólâ lẽ má drí gólĩyî îmbálé tã pạ̃tı̣́ı̣̃ gólâ gólĩyî ꞌbã ꞌbá tã mbı̣̂ gólâ rî ꞌẽ ꞌbá ãyĩkõ ró rî ꞌẽlé rî, nı̣̃lı̣́ ĩꞌdî. Ĩtí rî, gólĩyî âꞌdô nı̣̃ꞌá lâ kĩ, yĩ âꞌdô rĩꞌá Ôvârí bê zãâ gbạ́dú. ꞌDĩî rĩꞌá tã gólâ drí ꞌbãlé trá ꞌẽlé ãmâ drí drẽ ãkpãkãꞌdã sı̣́sı̣́ gólâ ꞌbãá ãngó nõ kô rî ĩꞌdî. Mã nı̣̃ trá kĩ, gólâ âdó õnjõ kô. Ngbãângbânõ kậyı̣̂ îcá ꞌbá rî sĩ, Ôvârí ãmâ pã ꞌbá ró rî âꞌdâ tã íyíkâ trá ãmâ drí. Gõꞌdá ĩtí rî, gólâ âfẽ tã âtî-âtî íyíkâ trá má drí pẽlé ãzí-ãzí ãzâ ꞌbá yî drí, õzõ drílâ ꞌbãrẽ lâ trá má drí ꞌẽlé ĩtí rî kâtí. Ãmâ átá Ôvârí gõꞌdá Yésũ Krístõ ãmâ pã ꞌbá ró rî õfẽ õrẽ ní drí tã ạ̃ꞌdı̣́ bê.
Tã drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ rî ꞌbá yî tãsĩ
Má âyê nî drẽ ãkpã ꞌbạ̃drı̣̃ Kẽrétẽ kâ nã ꞌálâ, tãlâ ní ndẽ ró lôsĩ ãmákâ tólâ nã bê, gõꞌdá ní lậmû ró bê nĩꞌá drı̣̃-ꞌbá êpẽ bê kạ̃nı̣́sạ̃ drí jạ̃rı̣́bạ̃ ꞌásĩ cé tı̣̂tı̣̂, õzõ má drí âtálé trá ní drí ꞌẽlé rî kâtí. Rĩrĩ õjílã gólĩyî ní drí êpẽlé drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ ꞌdî ꞌbá yí kâ ró rî kâ îcâ trá âꞌdólé õzõ nõô kâtí, ꞌdõvó õjílã rî ní drí njĩlí trá âꞌdólé drı̣̃-ꞌbá ró rî, gólâ ãꞌdô cú ĩtí tã ányâ ꞌẽ ãkó, tãlâ õjílã õzó tã õnjí ãzâ ûsú gólâ ngá lésĩ kô. Ĩtí rî, ꞌdõvó gólâ ãâꞌdô õjílã gólâ cé õkó bê ãlô rî ĩꞌdî. Mvá lâ yî ãâꞌdô kpá tã lẽlẽ bê Yésũ ꞌá, gõꞌdá rĩrĩ mvá lâ yî ꞌdĩ ꞌbá yí kâ ãâꞌdô mbı̣̂mbı̣̂ ró cú ĩtí tã gólĩyî ãnyĩ kâ rî ꞌbá yî ꞌẽ ãkó, gõꞌdá kpá gólĩyî ı̣̃ı̣̂njı̣̃ ĩyî átá yî ĩyî ândré yí bê. Õjílã rî gógó ní drí njĩlí âꞌdólé drı̣̃-ꞌbá ró ꞌdĩ õrî cú ĩtí tã õnjí ꞌẽ ãkó, tãlâ lôsĩ drı̣̃-ꞌbá kạ̃nı̣́sạ̃ kâ rî kâ rĩꞌá rĩlí lôsĩ gólâ Ôvârí kâ rî vó lâ ndrẽlé.* 1.7 Úlı̣́ gólâ Póõlõ drí îgĩlí nõngá rî, tı̣̂ Gı̣̃rı̣́kı̣̃ kâ sĩ rî, tã ífí lâ kĩ, õjílã gólâ rĩ ꞌbá õjílã ãzí vó ndrẽlé rî. Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, ꞌdĩî rĩꞌá úlı̣́ gólâ krístõ ꞌbá drí rĩꞌá zı̣̃lâ “ ‘bísõpõ””” rî ĩꞌdî. Ĩtí rî, gólâ õꞌbã õjílã yí zẽlé rî ꞌbá yî kô mbârâkã sĩ tã ı̣̂sũ íyíkâ rî ꞌbá yî ꞌẽlé, õzõ yí drí ı̣̂sũlı̣́ rî kâtí. Gõꞌdá õꞌbã yî kô õdrá drí cĩlí, ı̣̃ı̣̂njı̣̂ lı̣̃fı̣́ ãzí-ãzí drí kô. Gólâ ãâꞌdô kô lãfâ lôvó bê yí drı̣̃ı̣̂.
Bê-rî ꞌdõvó gólâ ãâꞌdô õjílã gólâ ũmú ró yí drí ꞌbã ꞌá rî lôvó lâ ꞌbã ꞌbá ró. Gõꞌdá rĩrĩ gólâkâ ãâꞌdô ı̣̂njı̣̃-ı̣̂njı̣̃ lâ ró. Gõꞌdá gólâ ãâꞌdô õjílã tã mbı̣̂ ꞌbá ró tã gólĩyî Ôvârí kâ ró rî rĩꞌá ꞌẽlâ ĩꞌdî. Gólâ ũrû tã âtî-âtî pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ gạ́gạ́, âꞌdô îmbálé gólâ drí rî vó ró. Õzõ gólâ õꞌê trá ĩtí rî, gólâ âꞌdô îcáꞌá cú îmbálâ dódó ãzí-ãzí drí, tãlâ gólĩyî õꞌbã ró tã lẽlẽ bê tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ró rî ꞌá. Gõꞌdá gólâ âꞌdô kpá îcáꞌá tã lôgõlé mbı̣̂ õjílã gólĩyî rû jã ꞌbá trá tã pạ̃tı̣́ı̣̃ rî rú, gõꞌdá tã lẽ ꞌbá tã îmbâ ányâ ró rî ꞌá rî ꞌbá yî drí.
10 Drı̣̃-ꞌbá îcâ trá tã îmbâ ányâ lôtólé, tãlâ õjílã dũû bê rĩꞌá gã ĩyî dó tã âtî-âtî pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ ârílí. Gõꞌdá gólĩyî jâ ĩyî rû rĩꞌá ãzí-ãzí âdólé tã gólĩyî lôsĩ ãkó rî ꞌbá yî sĩ, nyãányâ lâ rĩꞌá gólĩyî rĩ ꞌbá tã lãꞌbí Yúdạ̃ yí kâ kâ ꞌbãlé ĩꞌdî sı̣́sı̣́ rî. 11 Rĩꞌá îcâ-îcâ ró tã îmbâ ányâ gólĩyíkâ ꞌdĩ lôgázó, tãlâ gólĩyî rĩꞌá tã lẽ ꞌbá ꞌbã-tı̣̂ ãzâ ꞌbá yî ꞌásĩ rî ꞌbá yî îzãꞌá ndrĩ tã îmbâ ányâ ꞌdĩ sĩ. Gólĩyî rî îmbálâ ĩtí kpá lãfâ ûsúzó bê drı̣̃ lâ. 12 Ndá ãgô tã nı̣̃ ꞌbá ãzâ õrĩ gólĩyíkâ Kẽrétẽ kâ lãfálé ꞌásĩ rî, gólâ pẽ tã trá kĩ nĩ rî, “Ãmâ õjílã Kẽrétẽ kâ rî kárá rĩꞌá tã gólâ õnjõ ró rî pẽlé. Ãmâ rĩꞌá õjílã õvó ró gólâ rĩ ꞌbá ngá nyãlé kôrô rî ĩꞌdî. Gõꞌdá ãmâ kpá rĩꞌá õzõ ãlígí âmbâ-âmbâ kâtí tã ı̣̂sũ ãmákâ ꞌá.” 13 Gõꞌdá úlı̣́ gólâkâ ꞌdĩ ꞌbá yî bê trá pạ̃tı̣́ı̣̃ ró rî, ĩtí rî ꞌdõvó ní âtâ úlı̣́ õjílã ꞌdî ꞌbá yî drí, tãlâ gólĩyî õjâ ró bê drı̣̃ tã lẽlé Ôvârí ꞌá pı̣̃pı̣̂sı̣́lı̣́ ãlô sĩ. 14 Gõꞌdá gólĩyî ãâyê ró tã lẽlẽ íꞌdígówá ányâ ãzâ ꞌbá yî õjílã Yúdạ̃ yí kâ drí rĩꞌá âtálâ rî ꞌbá yî ꞌá rî, gólĩyî õgã ró kpá dó tã gólĩyî õjílã gólĩyî gã ꞌbá trá dó tã pạ̃tı̣́ı̣̃ ꞌẽlé rî ꞌbá yî drí ꞌbãlé trá rî yî ꞌẽlé.
15 Nĩ ndrê drẽ, õjílã gólĩyî rĩ ꞌbá tã mbı̣̂mbı̣̂ rî ꞌbá yî ꞌẽlé dódó cé rî ndrê ĩyíkâ ngá ndrĩ tãndí ró. Gõꞌdá õjílã gólĩyî tã lẽ ꞌbá kô tã pạ̃tı̣́ı̣̃ Ôvârí kâ ꞌá rî, ngá âꞌdô gólĩyî drí ndrĩ tãndí ró kô, gólĩyî ĩꞌdî rĩꞌá tã õnjí drí îzãlé trá rî. Gõꞌdá tã ı̣̂sũ-ı̣̂sũ gólĩyíkâ îzã rû kpá trá, ĩꞌdî gólĩyî nı̣̃ı̣́ tã gólĩyî âꞌdó ꞌbá mbı̣̂ ĩyî drí ꞌẽlé rî kôꞌdáwá. 16 Gólĩyî âmã tã kĩ, yĩ ũnı̣̃ Ôvârí trá, gõꞌdá tã gólĩyî drí rĩꞌá ꞌẽlé rî âꞌdâ tã kĩ, gólĩyî nı̣̃ı̣́ Ôvârí kô ãlôwálâ. Gólĩyî ꞌbãá õjílã lôvó kô. Gólĩyî gã dó tã Ôvârí drí ꞌbãlé gólĩyî drí rî ꞌẽlé. Ĩtí rî, gólĩyî îcá kô tã mbı̣̂mbı̣̂ rî ꞌbá yî ꞌẽlé ãlôwálâ.

*1:7 1.7 Úlı̣́ gólâ Póõlõ drí îgĩlí nõngá rî, tı̣̂ Gı̣̃rı̣́kı̣̃ kâ sĩ rî, tã ífí lâ kĩ, õjílã gólâ rĩ ꞌbá õjílã ãzí vó ndrẽlé rî. Gõꞌdá nĩngá sĩ rî, ꞌdĩî rĩꞌá úlı̣́ gólâ krístõ ꞌbá drí rĩꞌá zı̣̃lâ “ ‘bísõpõ””” rî ĩꞌdî.