EUANGELION UNNI TA JESU-ÚMBA CHRIST-KO-BA UPATOARA LUKA-UMBA
1
WONTO ba kauwȧllo mankulla unnoa tara túġunbilliko ġurránto ġéen kinba,
Yanti bo ġearun kin bara ġukulla, unnoa tara nakillikan kurri-kurri kabiruġ ġatun mankillikan wiyellikanne koba.
Murrȧrȧġ tia kȧtan yantibo, koito baġ ba tuiġ ko ġirouġ, Teopolo murrȧrȧġ ta,
Ġurra-uwil koa bi tuloa, unnoa tara wiyatoara banuġ ba.
Yanti-kȧlai ta Herod noa kakulla, Piriwȧl noa kakulla Iudaia ka, kakulla noa tarai hiereu Dhakaria yitirra, Abia-u̇mba konara: ġatun nukuġ ġikoúmba yinálkun koba Aaron-úmba, ġiakai bountoa yitirra Elidhabet.
Buloara bula kakulla murrȧrȧġ Eloi kin, mikan ta ġurraiyelléu̇n bula Yehóa-ko noa ba wiyellikanne yarakai ma korien.
Keawaran bula wonnai korien kulla, bountoa Elidhabet ġurrauwai; ġatun bula ba ġurróġbai kakulla.
Ġatun yakita kakulla, umulliela noa ba Eloi kin makan ta, yirruġ ka ġikouġ kin hiereu koba,
Yanti kiloa hiereu koba uman, yirruġ ka ġikoúmba ta upulliko bon porapora koiyuġ ko uwá noa ba nao koba Yehóa kai koba.
10 Ġatun yanti bo yantinto konara ku̇ri wiyelliela warai ta yakita winelliela ba porapora.
11 Ġatun paipéa noa aġelo Yehóa-úmba ġikouġ kin, ġarokilliela noa túġkaġkirri ka koiyuġ kón ta porapora ka.
12 Ġatun nakulla bon noa ba Dhakaria ko, unma bon noa ba, kinta ġaiya noa ba kakulla.
13 Wonto ba aġelo wiya noa, Kinta kora bi kauwa, Dhakaria; kulla ġurra ta wiyellikanne ġiroúmba, ġatun nukuġ ko ġiroúmba ko wonnai kȧnu̇n ġiroúmba, ġatun wiyȧnu̇n bi ġiakai yitirra Ioanne.
14 Ġatun pitȧl bi kȧnu̇n, pitȧl kauwȧlkan kȧnu̇n pórkullinu̇n ġikouġ kinbiruġ.
15 Kauwȧl wal noa kȧnu̇n, mikan ta Yehóa kin, ġatun keawai wal noa wain pitȧnu̇n, keawai tarere, ġatun warakaġ wal noa witellinu̇n Marai yirriyirri kan biruġ ko, waraka biruġ tunkán ta biruġ.
16 Ġatun noa wiyȧnu̇n wal barun kauwȧl-kauwȧl wonnai Ithȧrael-úmba Yehóa-kin ko Eloi ta barúnba.
17 Ġatun wal noa uwȧnu̇n ġikouġ kin mikan ta kaiyu ka Marai ta Elia-uúmba, warbuġgulliko bu̇lbúl biyuġbai tara koba wonnai kolaġ, ġatun barun kinko tuloa kako; uma-uwil koa barun ku̇ri kurrikurri Yehóa kinko.
18 Ġatun noa Dhakariako wiya bon aġelonuġ, Yakoai kan baġ ġurrȧnu̇n unni? kulla baġ ġurroġbai, ġatun nukuġ emmoúmba ġurróġ ġéen.
19 Ġatun noa aġeloto wiya bon, Ġatoa Gabriel, ġakillin Eloi kin mikan ta; ġatun yuka tia wiyelliko ġirouġ, ġatun túġunbilliko ġali tara ko pitȧlmullikanne ko.
20 A! ġurrulla bi, ġóġ ko wal bi kȧnu̇n, ġatun kaiyu korien wal bi kȧnu̇n wiyelli ta, yaki-kȧlai tako purreȧġ kako unni tara kȧnún ba, kulla bi ba ġurra korien wiyellikanne emmoúmba, kabo kȧnu̇n wal unni tara.
21 Ġatun bara ku̇ri ko mittia Dhakarianuġ, ġatun kotelliela minnuġ-bulliela noa tunkéa noa nao ka.
22 Ġatun noa ba paikulléún warrai ta, kaiyu korien noa wiyelli ko barun; ġatun bara ġurra Marai noa nakulla nao ba; kulla noa wauwȧl-wauwȧl umá barun ġatun, ġarokilliela noa ġóġ ko.
23 Ġatun kirun kabulla purreȧġ ġikoúmba umullikanne, waita ġaiya noa uwá kokerá ko ġikouġ ka tako.
24 Ġatun yukita purreȧġ ka Elidhabet ġikoúmba nukuġ warakȧġ bountoa, ġatun yuropulléu̇n bountoa warán yellenna ka, wiyelliela bountoa,
25 Yanti noa tia Yehóako umá nakulla noa tia ba purreȧġ ka, mankilliko barun ba béelmulli tin ku̇ri tin.
26 Tarai-ta yellenna ka hek ka, Gabriel ta aġelo ta puntimai ta wiyabunbia bon Eloi kinbiruġ uwolliko, purrai kolaġ, Galilaia koba, ġiakai Nadharet,
27 Mirrȧl lako wiyatoara ko, ku̇ri kako Yothep kinko yitirra ko, wonnai taro noa Dabidúmba; ġatun mirrȧl ġiakai yitirra Mari.
28 Ġatun noa aġelo uwa bounnoun kin, ġatun wiyelliela, A! murrȧrȧġ umatoara bi Yehóa kȧtan ġirouġ katoa ba; murrȧrȧġ umatoara bi nukuġ ka.
29 Ġatun bountoa ba nakulla bon, kinta bountoa kakulla wiyellita ġikouġ kin, ġatun kotelliela bountoa minariġ unni totóġ kȧtan.
30 Ġatun aġeloko wiya bounnoun, Kinta kora bi, Mari: kulla bin pitȧlmatoara Eloito noa.
31 A, ġurralia bi, warakáġ bi kȧnu̇n, wonnai kan ġirouġ kin pika ka, ġatun yinal pórkullinu̇n, ġatun bi ġiakai yitirra IETHU.
32 Ġatun wal noa kauwȧl kȧnu̇n, ġatun wal bon wiyȧnu̇n ġia kai Yinal ta wokka ka ko; ġatun noa Yehóako Eloito gúnu̇n wa bon yellawollikanne biyuġbai koba Dabidúmba ġikoúmba:
33 Ġatun noa wiyȧnu̇n wal yanti-katai barun Yakobúmba; ġatun ġikoúmba piriwȧlkanne keawai wal kȧnu̇n wirán.
34 Wiya ġaiya bountoa bon aġelonuġ Mariko, Yakoai ke unni kȧnu̇n, kulla baġ ku̇ri korien?
35 Ġatun noa aġeloko wiya bounnoun, Tanan wal noa uwȧnu̇n Maraikan murrȧrȧġkan ġirouġ kinko, ġatun kaiyuko wokka tinto wutinu̇n wal ġirouġ, koito ba unnoa ta murrȧrȧġ pórkullinu̇n ġirouġ kin; wiyȧnu̇n ġiakai yinal ta Eloi koba.
36 A, ġurralia, ġiroúmba wuġgunbai Elidhabet, warakaġ bountoa yinal ġurroġéen koba bounnoun ba; ġatun unni ta yellenna hek ta bounnoun-kai-kan wiyatoara ġurra-uwai.
37 Kulla ġurakito ke noa Eloito kaiyukanto ke.
38 Ġatun bountoa Mariko wiya, Kauwá yanti kámúnbilla tia wiya bi ba; ġatoa mankillikan Yehóa-u̇mba. Ġatun noa aġelo púntirkulléu̇n bounnoun kinbiruġ.
39 Ġatun bountoa Mari buġkulléu̇n unti-tara purreȧġ ka, ġatun uwa bountoa karakai bulkȧra kolaġ, kokerá ko Yuda kako;
40 Ġatun bountoa uwa kokera ko Dhakaria-úmba kako, ġatun búġbúġ ka bounnoun Elidhabetnuġ.
41 Ġatun yakita ġaiya ġurrá bountoa ba Elidhabetto pulli Mariúmba, tulutilléu̇n ġaiya wonnai bounnoun kin pika ka; ġatun warapál bounnoun ba Elidhabet kin Maraikanto murrȧrȧġko:
42 Ġatun bountoa wiyelléu̇n pulli wokka wiyelliela, murrȧrȧġ umatoara bi nukuġ ba; ġatun murrȧrȧġ umatoara peil ġiroúmba pika koba.
43 Ġatun minariġ tin tia unni, tanan uwa tunkan piriwȧl koba emmoúmba?
44 Kullȧ baġ ba ġurrá pulli ġiroúmba ġurréuġ ka emmouġ kin, wonnai ġaiya tia tulutilléu̇n emmouġ kin pika ka pitȧl ko.
45 Ġatun murrȧrȧġ umatoara bountoa ġurrá; kulla unnoa tara kȧnu̇n umatoara, wiyatoara bounnoun kin Yehóa kinbiruġ.
46 Ġatun Mariko bountoa wiya, “Maraito emmoúmba ko wiyan murrai bon Yehóanuġ,
47 Ġatun maraito emmoúmba ko pitȧl umulléu̇n Eloi kin Miroma emmoúmba.
48 Kulla noa nakulla mirrȧl bountoa ba umullikan ġikoúmba; A, unti biruġ yantinto tia wiyȧnu̇n murrȧrȧġ upatoara.
49 Kulla noa tia kaiyukanto unnoa tara kauwȧl uma; ġatun yitirroa ġikoúmba murrȧrȧġ upatoara kȧtan.
50 Ġatun murrai ġikoúmba barun kinba kintakan bon kȧtan willuġġél ku̇ri kabiruġ tarai ku̇ri kabiruġ.
51 Túġunbilléu̇n noa kaiyukan turruġ ġikoúmba; wupéa noa barun ġaruġ ġara yaroyaro búlbúl ban kotellikanne.
52 Upéa noa barán parrán kaiyukan yellawolliġél labiruġ barúnba, ġatun wupéa noa barun mirrȧl wokka laġ.
53 Ġukulla noa kapirrikan ko mu̇rrȧrȧġ ta, ġatun noa barun parólkan yuka mirrȧl ko.
54 Umulléu̇n noa ġikoúmba umullikan Ithȧraelnuġ, ġurrulli biruġ ġikouġ kinbiruġ murrai ta ġikoúmba;
55 Yanti wiya noa ba barun biyuġbai to ġearúnba, Abȧramnuġ, ġatun barun wonnai tara ġikoúmba yanti katai.”
56 Ġatun Mari bountoa kakulla bounnoun katoa ġoro ka yellenna ka, ġatun willuġ ba ġaiya bountoa bounnoun ka tako kokera ko.
57 Yakita ġaiya Elidhabetúmba kakulla wonnai pórkullinu̇n; ġatun yinal bounnoun ba pórkulléu̇n.
58 Ġatun ġurra bara kótita ko bounnoun bako, yanti Yehóako noa ba murrȧrȧġ umá bounnoun kin; ġatun bara pitȧl kakulla ġatun bountoa
59 Ġatun yakita ġaiya purreȧġ ka, uwa ġaiya bara kullabulliko wonnai ko; ġatun bara wiya bon ġiakai Dhakaria, biyuġbai tin yitirra tin
60 Ġatun tunkanto wiya bountoa, Yanoa; kulla bon wiyȧnu̇n ġiakai Ioanne.
61 Ġatun bara bounnoun wiya, Keawaran ġiroúmba kótita wiya ba ġiakai unni yitirra
62 Gatun bara túġa umulléu̇n bon biyuġbai ko ġikoúmba ko, wonnén noa bon yitirra wiyȧnu̇n?
63 Ġatun noa wiya upulliġél ko, ġatun noa upa wiyelliela, Yitirra noa ġiakai Ioanne. Ġatun bara yantinto kota.
64 Ġatun tanoa-kȧl-bo kurraka buġkulléu̇n ġikoúmba, ġatun bon ġikoúmba tállȧġ balbal kakulla, ġatun noa wiya, ġatun noa wiya murrai Eloinuġ.
65 Ġatun bara kinta kakulla yantin ta untakȧl; ġatun unni tara wiyellikanne totóġ kakulla yantin ta kaloġ koa bulkaroa Yuda ka.
66 Ġatun bara yantinto unnoa tara ġurra wúnkulla barun kin búlbúl la, wiyelliela, Yakoai unni ta wonnai kȧnu̇n! Ġatun mȧttȧra Yehóa-úmba ġikouġ kin kȧtan.
67 Ġatun noa Dhakaria ko biyuġbai ġikoúmba, warapal bon wupéa Marai to yirriyirri to, ġatun noa wiyelliela ġiakai, 68 “Kȧmu̇nbilla bon Yehóanuġ Eloinuġ Ithȧrael koba pitȧlliko; kulla noa uwa barun nakilliko, ġatun wirrilliko kúri ko ġikouġ kaiko.
69 Ġatun bouġbuġġa noa nulka-nulka ġolomullikan ġearun, kokerá Dabid-úmba ka ġikoúmba mankillikan;
70 Yanti noa ba wiya kurraka ko propet koba ko yirriyirrikan to yantin to, purrai yantin kurrikurri kabiruġ:
71 Ġoloma-uwil koa ġearun ġearúnba bukka tukulla biru̇ġ, ġatun mȧttȧra biruġ barun kinbiruġ yantin tabiruġ yarakai willuġ kabiruġ,
72 Umulliko murrai ko wiyatoara barun kin biyuġbai ko ġearúnba, ġatun ġurrulliko ġikoúmba wiyatoara yirriyirri ta;
73 Pirral-man noa ġali wiyelliela bon Abȧramnuġ biyuġbai ġearúnba,
74 Ġúwil koa ġearun noa, mankilliko ġearun mȧttȧra biruġ bukkakan tabiruġ ġearúnba, ġurra-uwil koa ġéen bon kinta korien ko,
75 Yirriyirrikan ġatun murrȧrȧġkan mikan ta ġikouġ kin, yantin ta purreȧġ ka moron ġearúnba.
76 Ġatun ġintoa, wonnai ta, wiyȧnu̇n bin yitirra propet ta wokka kako; kulla bi uwȧnu̇n ġanka mikan ta Yehóa kin, upulliko yapuġ ko ġikoúmba;
77 Ġukilliko ġurrulliko moron ko ġikouġ kaiko ku̇ri ko, warewarekan yarakai barúnba,
78 Murrai tin kanwollin Eloi koba tin ġearúnba, ġurrakan wokka kabiruġ tanan uwa ġearun kinko,
79 Ġukilliko purreȧġ barun ko yellawolli ta ba ko ġoroġorȧ ba ko, ġatun komirra kaba tetti koba, yutilliko tinna ko ġearúnba ko yapuġ koa pitȧl koba koa.”
80 Ġatun wonnai poaikulléu̇n, ġatun ġuraki noa maraikan ko, kulla noa koruġ koa yakita ko purreȧġ kako paipéa noa ba Ithȧrael kinko.