122
Məzmur 122
Davudun ziyarət nəğməsi.
Mənə «Rəbbin evinə gedək» deyilərkən sevindim.
Ey Yerusəlim, sənin darvazalarından keçdim,
Torpağına qədəm qoydum.
 
Bu, Yerusəlim şəhəridir,
Çox sıx tikilmişdir.
İsrail üçün verilən şəhadət naminə
Qəbilələr, Rəbbin qəbilələri
Rəbbin isminə şükür etmək üçün
Buranı ziyarət etməyə gəlirlər.
Hökm üçün burada taxtlar qurulub,
Bu taxtlarda Davud sülaləsi oturub.
 
Hamı Yerusəlim üçün sülh diləsin:
«Qoy səni sevənlər dinc həyat sürsün!
Qoy qala divarlarının içində sülh olsun!
Qoy saraylarındakılar dinc yaşasın!»
Yoldaşlarıma, dostlarıma görə
«Səndə sülh olsun!» deyirəm.
Allahımız Rəbbin evinə görə
Sənə bəxtiyarlıq diləyirəm.