141
Məzmur 141
Davudun məzmuru.
Ya Rəbb, Səni çağırıram, tez imdadıma yetiş,
Fəryad edərkən səsimi eşit!
* Vəhy 5:8 Qoy hüzurunda dualarım buxur kimi,
Açılan əllərim axşam qurbanı kimi qəbul olunsun!
 
Ya Rəbb, ağzıma nəzarətçi qoy,
Dodağımın qapısını qoru.
Qoyma qəlbim şərə meyl etsin,
Şər iş görənlərə qoşulub mən də pis iş görməyim,
Pislərlə birgə onların ləziz yeməklərindən yeməyim.
 
Saleh insan məni vursa, məhəbbətinə görə tənbeh edər,
Bundan imtina etmərəm, sanki başıma çəkilən yağdır.
Daim pislərin şərinə qarşı dua edərəm.
Hakimləri yarğandan atılarkən
Qoy xalq sözlərimi eşitsin, şirinliyini bilsin.
Şumlanan yerdə şırımlara narın torpaq töküldüyü kimi
Sümüklərimiz ölülər diyarının qapısına səpilib.
 
Ey Xudavənd Rəbb, gözlərimi Sənə dikmişəm,
Məni təhlükədə qoyma, Sənə pənah gətirmişəm.
Şər iş görənlərin tələsindən,
Onların qurduğu cələdən məni qoru.
10 Qoy pislər öz torlarına düşsün,
Mən də yolumu salamat keçib-gedim.

*141:2 Vəhy 5:8